• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dm Tip 2 de biriken amiloid

Amilin

TxA2 nerden sentezlenir

Hücre membranından

KC de fibrinojen arttırıp Sedim yükselten

IL6

TGF alfa ile benzer faktör

EGF

MMP enzim inhibisyonu

TGF beta

MS


Guillain Barre


Tip kaç aşırı duyarlılık

Tip 4

Tubulointerstisyel nefrit gözüken hast

Sjögren

İlaca bağlı lupus nereyi tutmaz

Böbrek

En sık paraneoplastik


Endokrin


Hemato


Nefro

Cushing


Anemi


Membranöz GN

Nöroblastom 4s

KC


Deri


Kemik iliği

Mezenkimal metaplazi

İrrev.


Prekanseröz değil



Myozitis ossifikans


Şarkıcı nodülü

KHAK hiprrkalsemisi

Parathormon


PgE

Alveolar septalar boyunca yayılan ca

Bronkioloalveolar

ARA daki Kore

Geçici

EBV en fazla gözüken NHL

Lenfositten fakir

NHL laküner hc

Nodüler sklerozan

Akut gastrit


Kronik gastrit


Akut ülser

NSAID ve Alkol sigara



H. Pylori ve pernisyöz



Sigara yanık şok


Akut gastrik ülser


H. Pylori lezyonu

Yüzeyel olur derinde olmaz

Kolonda T hc lenfoma

Çölyak

Makronodüler siroz

V


O


F

Mikronodüler siroz

H


A


P

Zon 1 tutulumu

Kronik viral


Çocukta NAFLD


Preeklampsi


Amiodaron


Halotan

Hepatit kronikleşme sırası

1 YD da Hep B


2 Super enfeksiyon


3 HCV

Analjezik nefropatisinde görülen ca

Transizyonel hc ca

Mesane kanaması böbrek kanaması farkı

Mesaneden gelen pıhtılı böbrekten pıhtısız

İskemik ATN

Henle de


Atlamalı


Tubuloreksis de var

Analjezik nefropatisi ile DM farkı

Analjezik tamamını tutar farklı aşamalarda


DM bir kısmını ve aynı aşamalarda

Lafora cismi

Lipofuksin birikimi

CNS de parankimden çok dura tutulumu

Prostat ca met

Ependimom yerleşim

20 yaş altı 4.vent


20 yaş üstü santral kanal

Serviks ca en sık histolojik tip

Nonkeratinize scc

Endometrium da kas kıkırdak içeren tm

Karsinosarkom

Histolojik tip önemli olan pelviste kemik tm

Kondrosarkom