Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka är kroppens utsöndringsvägar

Huden


Njurarna


Tarmarna


Lungorna

Vilka är urinsystemets viktigaste uppgifter?

Rena blodet från


-avfallsprodukter från cellens metabolism


-främmande ämnen så som läkemedelsrester


Reglera


-kroppens vätskebalans


-saltkoncentrationen i blodet


-blodets pH-värde


En del i bildandet av enzymer och hormoner


Omvandla vitamin D3

Vilka delar består njursystemet av?

1. Njurarna, s. Ren pl. Renes


2. Urinledarna, s. Ureter pl. Ureteres


3. Urinblåsan, vesica urinaria


4. Urinröret, uretha

Vad heter njurarnas minsta beståndsdelar och vilka delar består de av?

Nefroner och består av Bowmans kapsel, glomerulus, njurkanalen och Henleys slynga.

Vad menas med primärurin?

Den vätska som pressas genom glomerulus ut i Bowmans kapsel.

Hur mycket primärurin bildas det per dygn?

Ca 150-200 liter.

Var sker återabsorbtionen av vatten och näringsämnen?

I Henleys slynga

Vad är sekundärurin, och ungefär hur mkt bildas det per dygn?

Sekundärurin är det urin som lämnar kroppen, ca 1,5 liter per dag.

Vad består sekundärurinen av?

95% vatten


5% slaggprodukter från cellernas förbränning (urea, urinsyra och kreatinin) och salter

Var i njuren är glomerulus och Henleys slynga belägna?

I njurbarken

Vilket hormon är ansvarigt för återabsorbtionen av vatten i njurkanalen?

ADH, ansvarigt för vatten.


Aldosteron är ansvarigt för återabsorbtionen av salter och därmed även en del vatten.

Vilket rör för urinen från njuren till urinblåsan?

Urinledaren, ureter

Hur mycket urin rymmer vesica urinaria normalt?

2,5-3 dl.

Vilket rör leder urinen ut ur kroppen?

Urinröret, urethra

Vilka fördelar och anledningar finns det till att dricka tillräckligt med vatten?

- för att de kemiska processerna ska fungera ultimat


- vatten är transportmedel för andra ämnen i kroppen.


- driva ut slaggprodukter


- genom svett kunna reglera kroppstemp.


- fylla ut muskler och hud.