• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Rita först upp det populära portföljsplaneringsverktyget BCG matrisen och redogör därefter kortfattat för vad de fyra fälten innebär
BCG matrisen delar upp produkter i ett företags affärsportfölj i olika kategorier. Tar hänsyn till tillväxt, marknadsandelar och lönsamhet. Kan med fördel användas i den strategiska planeringsprocessens tredje steg.

Hundar: produkter med låg tillväxt och låg marknadsandel, kan vara produkter vars kostnader och vinster går plus minus noll. Låg lönsamhet. Företaget får fundera på vilka som får vara kvar eller tas bort ur sortimentet.


Frågetecken: Produkter med hög tillväxt men fortfarande låg marknadsandel. Vissa frågetecken kan om man investerar rätt blit ill "stjärnor". Gäller att välja vilka som är värda att satsa på. Produkter med potential.


Stjärnor: Produkter med hög tillväxt och hög marknadsandel. De kräver höga investeringar pga sin tillväxt, de förvandlas senare till kassakor när tillväxten nått sin maxpunkt. Väldigt lönsamma för företaget.


Kassakor: Produkter med hög marknadsandel men låg tillväxt. Lönsamma för företaget eftersom de inte kräver lika höga investeringar som stjärnorna. Det är framgångsrika produkter som är i sitt mognadsstadie. När produktlivscykeln går neråt kan företaget antingen utveckla produkten eller låta den bli en hund.

Presentera i en figur hur en produkt och tjänster kan delas upp i tre olika nivåer. Rita först upp figuren och förklara sedan vad som innefattas i respektive nivå.
Kärnprodukt: är det behovet som produkten/tjänsten fyller. Vad är dess mening? Olika stadier beroende på dess mening och syfte.

Verkliga produkten: är hela varan. Det kan vara sådant som paketering, tekniska specifikationer och varumärke. Ex när du köper tandkräm så betalar du inte bara för tandkrämen utan du betalar även för tuben och varumärket pepsodent.


Utökad produkt: omfattar allting du betalar för. Här räknas ex transport och garanti in. Köper du en tvättmaskin så betalar man inte endast för maskinen utan även för transporten, installation, borttagning av den gamla tvättmaskinen och även en garanti som kanske är på fem år.

Presentera i en modell de huvudsakliga omständigheterna som påverkar prissättning. Rita upp figuren samt de aspekter som återfinns i de tre respektive fälten och diskutera med hjälp av ett exempel hur modellen kan appliceras på en konsumentprodukt
Det finns många faktorer som påverkar vilket pris som sätts på en produkt. Priset måste ligga mellan vad företagen minst kan sätta (price floor) och vad kunderna mest är villiga att betala (price ceiling). Man måste ta hänsyn till kunderna i det valda segmentet och deras köpbeteenden och faktorer som påverkar ex ekonomiska. Att ta hänsyn till konkurrenternas priser är en självklarhet då man inte vill sätta överpris och förlora kunder. Priset som sätts måste överstiga produktionsvärdet och ge vinst samtidigt som man måste se över företagets strategi för att få ett pris som passar ens målsättningar och det man står för. Konsumentproduktens pris måste vara ett värde som kunden är villig att betala som är värt det. Ett som företaget har råd att sätta och som uppnår deras vinstmål. Kan antingen vara kostnadsbaserade eller värdebaserade.
Med utgångspunkt i promotionsmixen kan marknadsförare välja mellan två huvudsakliga promotionsstrategier: PUSH-strategin och PULL-strategin. Rita upp hur de respektive strategierna tar sig uttryck i termer av relationerna mellan centrala aktörer samt vilka verktyg inom produktionsmixen som är vanligt förekommande i respektive relation.

PUSH strategin handlar om att "trycka på" produkten till kunden. Företaget säljer produkterna till återförsäljare, grossister och butiker. De sköter i sin tur kommunikationen till kunderna och får de att köpa produkterna. I PULL marknadsför sig företaget genom att skapa ett behov och avsaknad. Man får kunden att efterfråga produkterna i butiken, som sedan beställer in från företaget. I PUSH strategin så marknadsför sig företaget inom distributionskanalerna medans i PULL strategin så fokuserar man sig på att skapa en efterfrågan direkt hos slutkonsumenten. I PUSH strategin använder man sig av personlig försäljning till återförsäljaren som i sin tur använder reklam eller andra säljfrämjande åtgärder ex rabatter för att sälja så mycket produkter som möjligt. I PULL strategin där man vill skapa ett behov så använder man sig av reklam för att informera kunden, PR är också bra, speciellt i introduktionsstadiet.

Marknadsföring utförs med hjälp av en femstegsmodell som redogör för marknadsföringsprocessen. Rita först upp de respektive stegen i modellen och redogör därefter kortfattat för vad varje steg innebär
I det fyra första stegen handlar det om att skapa värde för kunden/konsumenten så att man i det femte och sista steget kan fånga värde från konsumenterna i form av ex försäljning. Målet med det sista steget är att bygga upp företagets kundkapital (customer equity)

Steg 1: det är viktigt att förstå marknaden och kunderna för att kunna utforma bra kunderbjudanden


Steg 2: här finns fem olika koncept att förhålla sig till, mf-konceptet, produkt, produktion, samhälleliga koncept och försäljning


Steg 3 : här formar man en tydlig mf-plan med mf-mixen


Steg 4: Här levererar man kundtillfredsställelse


Steg 5: här bygger man upp kundkapitalet.För att genomföra framtidsorienterad portföljanalys används produkt/marknadsmatrisen. Rita först upp matrisen och redogör därefter kortfattat för vad de fyra fälten innebär
Marknadspenetrering innebär att företagen använder sig av redan befintliga produkter för att ta sig in på befintliga marknader. Detta görs genom att utveckla ett bra kunderbjudane och bättre konkurrensvilkor.

Produktutveckling innebär att företagen utvecklar nya produkter för att ta sig in på den befintliga marknaden.


Marknadsutveckling innebär att företagen använder nuvarande produkter för att ta sig in på nya marknader


Diversifiering innebär att företagen skapar nya produkter/produktlinjer för att ta sig in på nya marknader.

På konsumentmarknader påverkas konsumenters beteende av fyra huvudsakliga faktorer. Redogör för de fyra huvudsakliga faktorerna samt hur de samverkar med varandra.
De kulturella faktorerna som påverkar köparen är ofta formade efter det samhälle som individen lever i. Det kan skilja sig från land till land, eller mellan städer, orter och andra viktiga platser.

Det sociala faktorerna som ofta är relaterade till kulturella faktorerna, är ofta lite mer specifik för varje individ och skiljer sig åt mer.


Det personliga faktorerna är ofta delar av vad man använder för att skapa segment, tex ålder, utbildning eller livsstil.


Det psykologiska faktorerna sitter djupt inne hos varje individ. Det gör det svårt för marknadsförare att förstå eller komma åt dessa faktorer. Sammantaget så utgör de fyra huvudsakliga faktorerna grunden för hur en individ reagerar på olika marknadsföringsinsatser.

I kaptitel 7 diskuterar Svenson och Östberg hur begreppet plats kan förstås utifrån symbolisk interaktionism i kontrast till marketing management. Redogör först för hur marketing management beskriver begreppet plats och dess betydelse för marknadsföring. Diskutera därefter hur begreppet plats kan förstås utifrån symbolisk interaktionism med hjälp av rubrikerna: platser som interaktion och samhandling, iscensatta platser och förhandlingar och utmaningar av platsen.
Enligt marketing management är plats betydande för marknadsföring. Man kan se marknaden som en plats där återförsäljare och kunder möts. Man kan även använda plats för att skapa en relation till sitt varumärke. Platser hjälper även återförsäljare att nå ut till sina kunder genom distributionskanalerna.

Platser som interaktion och samhandling: Det är inte platsen i sig som gör en butik till en butik, utan butiken blir till av samhandlingen när kunder och anställda använder platsen som en butik. Men när ingen befinner sig i butiken - kan det fortfarande anses vara en butik?


Iscensatta platser: Platser kan ses som scener med olika aktörer som har olika roller som beter sig efter dessa. I en klädbutik så är kunden en kund och beter sig som denna. En anställd har rollen som butiksbiträde och agerar efter hur ett butiksbiträde beter sig (enligt normer och företagsdirektiv)


Förhandlingar och utmaningar av platsen: Om olika aktörer som kunder och butiksbiträden ändrar sina beteenden finns det en risk att man ändrar platsen innebörd. Skulle strömmen försvinna i en butik kommer deltagarna ändra sitt beteende och därmed förändra platsens innebörd.

Enligt Kotler, Armstrong och Parment består köpbeslutsprocessen på konsumentmarknader av fem steg. Beskriv de fem stegen och hur de bör förstås i relation till varandra.

1. Behov uppstår: Ett behov eller begär uppstår antingen av någon personlig stimuli eller från någon reklam eller liknande.


2. söker info: söker information om eventuella tjänster/varor som kan tillfredsställa dina behov/begär,. Vad finns det? Priser? Vart kan jag hitta det?


3. olika alternativ: du möts av en marknad med många olika alternativ där alla har sina konkurrensfördelar, priser, funktionalitet etc.


4. köpbeslut: du tar ett beslut baserat på dina egna önskemål (det finns 4 beteende faktorer som påverkar dig: kulturella, sociala, personliga och psykologiska). Man tar ett beslut


5. Efterköpsbeteende: hur du utvärderar produkten/tjänsten. lämna tillbaka eller inte. levde den upp till dina förväntningar? Rekommendera? Köpa igen?

Kotler, Armstrong och Parment presenterar i en fyrfältsfigur strategier för hur varumärkesutvidgning/varumärkesutveckling kan genomföras. Presentera figuren genom att rita upp den och förklara de fyra respektive strategierna
1. Line extension: Man tar redan befintliga varumärken och befintliga produkter och utvidgar produktlinjen genom egenskaper smak, färg och form. Ex vanilla coke.

2. Product extension: Man tar befintliga varumärken och sätter det på nya produkter, Ex ica bank eller porsche kök.


3. Multiple brand: Man sätter nya varumärken på redan existerande produkter. Ex GM som har olika bilnamn.


4. New brands: man börjar helt nytt med både nya varumärken och nya produkter.

Organisationers konkurrensstrategier och konkurrensfördelar förstås utifrån vilken konkurrensposition en organisation innehar på dess huvudmarknad. Här presenteras fyra huvudsakliga konkurrenspositioner samt positionernas associerade strategier. Beskriv de fyra konkurrenspositionerna och diskutera vilka strategiska vägval positionerna innefattar.
1. Marknadsledarna: de företag som har en ledande position på marknaden. Deras strategi går ut på att hela tiden expandera marknaden eller försvara sin position.

2. Utmanarna: de företag som ligger under marknadsledarna men som ändå håller en bra position på marknaden. Deras strategi går ut på att antingen attackera marknadsledarna direkt eller indirekt genom att tex köpa mindre företag för att på så vis utöka sina marknadsandelar.


3. Följare: de vill följa marknaden och driva sin verksamhet utan att kliva upp i någon ledarposition, de bevakar andra företag genom att följa de på nära håll eller på avstånd.

Kotler, Armstrong och Parment presenterar fem huvudsakliga strategier för att prissätta produkter i en produktportfölj/produktmix. Presentera de fem strategierna för prissättning och beskriv vad som särskiljer respektive strategi
Priset som sätts måste täcka produktkostnaderna (prisgolv) och får inte överstiga efterfrågan (pristtak). Där i mellan finns det en rad olika faktorer som påverkar prissättningen som konkurrenter, varumärke och produktmix. Beroende på vad man har för produkt i ens produktmix kan man prissätta olika och experimentera.

Basprodukt: Själva huvudprodukten


Biprodukten: vad du behöver köpa till för att kunna använda huvudprodukten


tilläggsprodukten: vad du kan köpa till för att förbättra upplevelse


liknande produkter: produkter i samma serie, lättare att använda tillsammans


reservprodukter: produkter du kan komma att behöva köpa till om något går sönder/byta ut.
Det finns olika strategier för olika företag. Nespresso säljer ex sin basprodukt, kaffemaskinen ganska billigt, i jämförelse med kaffekapslarna som är ganska dyra som man måste köpa till för att kunna använda maskinen (biprodukt). Apple jobbar mycket med tilläggsprodukter för att förbättra upplevelsen.

I kapitel 8 diskuterar Svensson och Östberg hur begreppet reklam kan förstås utifrån symbolisk interaktionism i kontrast till marketing management. Redogör först för hur marketing management beskriver begreppet reklam och dess betydelse för marknadsföring. Diskutera därefter hur begreppet reklam kan förstås utifrån symbolisk interaktionism med hjälp av rubrikerna "reklam som produktion av missnöje", "reklam som kulturproducent" och "reklam som interaktionskatalysator"

Inom marketing management ser man reklam som ett sätt att informera kunden och hjälpa denna till att göra ett bra beslut. Reklam ses också som ett verktyg av marknadsförare att påverka den uppfattning som finns av ett varumärke och dess varor och tjänster.


Reklam som producent av missnöje: Inom marketing management tycker man att reklam erbjuder lösningar på problem, men inom symbolisk interaktionism vänder man på det här perspektivet. Man anser att genom att ständigt peka ut problem så skapar man ett missnöje hos konsumenten. Man skapar en saknad mellan det man saknar och edt man genom väl vald konsumtion har tillgång till att köpa.


Reklam som kulturproducent: Reklam finns nästan överallt och påverkar oss mer än vi tror. Det bygger föreställningar av normer, värderingar och ideal som vi ständigt utsätts för. Den stereotypa bilden som ofta förekommer riskerar att leta sig ut i samhället.


Reklam som interaktionskatalysator: Det finns vissa fall där reklam har haft så stor påverkan på människor att vi aktivt sökt upp det på internet och diskuterat det på sociala medier. Det har skapat folkrörelser som engagerat människor långt bort det vanliga och framför allt bortom det teorier som finns inom marketing management.

I Kapitel 5 diskuterar Svensson och Östberg hur produkter kan förstås utifrån symbolisk interaktionism i kontrast till marketing management. Redogör först för hur marketing management beskriver begreppet produkt samt dess betydelse för marknadsföring. Diskutera därefter hur begreppet kan förstås utifrån symbolisk interaktionism med hjälp av rubrikerna "den tolkande produkten", "den sociala produkten" och "den sociala människans konsumption av produkter".

Inom marketing management perspektivet ses produkten som kärnan i verksamheten, det centrala. Produkter är det marknadsförare har i uppgift att få ut till konsumenterna. Produkten kan ses som slutskedet på produktionsprocessen.


Den tolkande produkten: I symbolisk interaktionism får produkten en annan innebörd, man ser produkten som en tolkande produkt som får sin mening när vi konsumerar den på ett visst sätt.


Den sociala produkten: Meningen är inte inbyggd i produkten. Produkten får sin mening när vi tillsammans tolkar och interagerar med varandra. Tillsammans kommer man överens om produktens mening och hur den ska användas/tolkas.


Den sociala människans konsumtion av produkter: Man kan ha skilda meningar om hur en produkt ska användas. Ex salt, det blir till matlagningssalt för när vi använder det för matlagning. Och det blir till fläckborttagningmedel först när vi använder det för de. Olika produkten har status som kan innebära olika saker, ex kan en lyxig bil innebära säkerhet och trygghetskänsla medans det kan innebära framgång för en annan.

I kapitel 6 diskuterar Svensson och Östberg hur pris kan förstås ur symbolisk interaktionism i kontrast till marketing management. Redogör först för hur marketing management beskriver pris samt dess betydelse för marknadsföring. Diskutera därefter hur begreppet kan förstås utifrån symbolisk interaktionism med hjälp av rubrikerna "relation pris-värde", "prisets symbolik", "värdets beroende av situation och sammanhang" och " priset som ett möte".

Pris är ett centralt begrepp inom marketing management. Det är den enda komponenten i marknadsförarens verktygslåda som har en direkt koppling till inflödet av pengar till ett företag. Pris möjliggör också jämförelser mellan varor och tjänster som annars vore svårjämförbara.


Relationen pris-värde: Genom att separera begreppen pris och värde illustrerar symbolisk interaktionism det komplicerade med prissättning. Vad är ett äpple värt för en äppelälskare vs en allergiker? Enligt marketing management så är priset på varan dess värde. Inom symbolisk interaktionism så får produkten sitt värde efter att individen har tolkat värdet.


Prisets symbolik: Priset på en vara avger en viss symbolik. Kvaliteten på en vara kan tolkas vara högre, bara för att priset höjs. Genom att sänka utbudet och höja den kommunicerade kvaliteten kan man sätta högre pris.


Värdets beroende av situation och sammanhang: värdet på en vara varierar beroende på situationen och sammanhanget. Ett glas vatten i öknen skiljer sig från ett glas vatten i hemmet. Det andra glaset med vatten i öknen är värt mindre än det första. Individer är dock inlärda att värdera och förhålla sig till dessa skillnader.


Priset som ett möte: produktens värde kan ses som ett möte mellan kundens efterfrågan och säljarens utbud. Få som säljer picassomålning= högt pris. Många som säljer picassomålning = lågt pris.