• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Det utvidgade tjänsteerbjudandet

Varor, tjänster och mellanformer

Relationers skilda karaktärer, samarbete och konflikt

Lönsamhet i kundrelation

Matris över leverantörers strategi baserat på egen förmåga

Kundstrategi utgående från leverantörens överföringsförmåga

Kundstrategi utgående från leverantöres problemlösningsförmåga

Matris över inköpta produkters påverkan på finansiella resultatet och leveransrisk (Kaljicmatris)

Transaktionsinriktat och relationsinriktat köp (tablå)

Schema för att analysera affärsrelationer

Nätverksmodellen

Interaktionsmodellen

Flerstegskommunikation

Faktorer som påverkar produktens pris

Erbjudandets beståndsdelar

Pricipiell positioneringsmatris

Roller i köpprocessen

Företagets värdeskapande utifrån huvudprocess

Utbytesprocesser

Aktivitetslänkar

- Att synkronisera aktiviteterna mellan och inom berörda aktörer- Att matcha den ena aktörens resurser med den andras, dvs att fördela uppgifterna. Interaktionen inom ramen för affärsrelationen handlar om att dra nytta av aktivitetsberoenden

Resurskopplingar

- Att försäkra sig om tillgång till och kontroll över resurser. Särskilt viktig är denna uppgift för resurser som är knappa- Att utveckla, förädla och skapa nya resurser

Aktörsbindningar

- Att genom bindningar få tillgång till samarbetspartnes. Detta är också en viktig förutsättning för länkarna och kopplingarna- Att skapa positioner i nätverket som möjliggör önskad strategiutveckling