• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är första ordningens kinetik?

När halveringstiden är beroende av koncentrationen. De flesta läkemedel elimineras utifrån denna kinetik.

Vad är 0:te ordningens kinetik?

Detta är när halveringstiden av ett läkemedel är oberoende av koncentrationen.

Vad är halveringstid (T1/2)?

Halveringstid är den tid det tar för halten av läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga halten.

Vad används halveringstiden till?

Halveringstiden kan användas för att avgöra hur länge ett läkemedel kommer att ha effekt. En längre halveringstid innebär att läkemedlet stannar längre i kroppen efter given dos.
Denna kan inte beräknas när elimineringen sker enligt andra ordningens kinetik.

Vad menas med steady state (jämviktskoncentration)?

Det innebär att man tillsätter lika mycket läkemedel som kroppen eliminerar vilket skapar en jämn koncentration av läkemedel i kroppen.

Hur uppnås jämviktskoncentration?

Genom att upprepat ge läkemedlet kan man uppnå jämviktskoncentration. Genom att ge en ny dos läkemedel innan den tidigare gått ut ansamlas läkemedel och till sist når det en platå.

Hur fort uppnås jämviktskoncentration?Det antal doser som behövs för att uppnå jämviktskoncentration varierar beroende på läkemedlets halveringstid, på doseringsintervallet och på förhållandet mellan läkemedlets absorption- och elimineringshastighet. Om doseringsintervallet är det samma som halveringstiden och absorptionen är snabbare än elimineringen uppnås jämvikt efter cirka 3-5 doser.