• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
håller sig i form
تحافظ على شكلك
i form
شكل
en förskollärare
مدرسة اطفال
lyfter
يرفع
en snickare
نجار
försöker
يحاول
sunt
سليم
en frukt
فواكه
viktigt
مهم
ordentligt
بتمام _ مزبوط
springer
يركض
en skog
غابة
flera
عدت _عدد
ett spår
مسار
belysning
انارة
mörkt
ظلام
pluggar
يدرس
rör på sig
يحرك نفسه
en pensionär
متقاعد
gympa, gymnastik
رياضة بدنية _رياضة
simmar
يسبح
skrattar
يضح