• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mår
اشعر
sjuk
مريض
ont i huvudet
وجع في الرأس
är förkyld
زكام
tror
اعتقد
feber
حمى
fryser
يبرد _ متجمد
Jag lägger mig.
ذاهب لأستلقي
Säg till när ...
اخبرني متى
frisk
يشفى
Jag hör av mig.
سأقول
Krya på dig!
اتمنى لك الشفاء العاجل
Tack ska du ha.
شكرا لك