• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
välkomna!
اهلن بكم
blivande
محتمل
rör
يتعلق ب
en chans
فرصة
ställer frågor
طرح الأسئلة
en situation
وضع
ett tillfälle
امكانية
en start
بداية
därefter
بعد ذالك
en mödravårdscentral
مركز رعاية الأمومة