• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
fyller (18 år)
يصبح
måste
يجيب
ansöker om
يطالب
tillstånd
تصريح
anmäler sig till
اشتراك في
en bilskola
مدرسة لتعليم السباقة
en körlektion
درس السياقة
dyrt
غالي
övningskör
التدريب على السياقة
privat
خاص
en handledare
مشرف
utbildning
التدريب على
innan
قبل
en trafikskola
مدرية لتعليم السياقة
en introduktionsutbildning
التدريب التوجيهي
godkänd
مقبول _ ناجح
som
كـ
krävs
يستلزم (يقنضي)
minst
على الاقل
ha haft
يكون لديك
ingår
يدخل ضمن
kommande
يأتي
klickar
القادمة
en fråga
سؤال
mejlar
عنوان البريد الأكتروني
ett vägmärke
شاخصات الطريق
får inte
ممنوع
svänger
ينعطق
parkerar
مصف