Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad duktiga ni är!
ክንደይ ትነፍዕ!
Oj då!
ዋይ! ወይ ጉድ!
Bra idé!
ጽቡቕ ሓሳብ፣ ጽቡቕ ሜላ
Gör det!
ስርሓዮ፣ ተግብሮ
Jaså.
ክምዚድዩ፧ ክምዚ እምብኣርዩ !
Hoppas ni får kul.
ጽቡቕ ይምነየልኩም
Vilket härligt väder vi har!
ክንደይ ባህ ዘብል አየር ጠባይ ኣለና!
Trevlig helg!
ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ (ቀዳመ ሰንበት)
Kan jag få tala med ...?
ክዛረብ ፍቑድ'ዩ ፧
Är det något jag kan hjälpa till med?
ክሕግዝ ይኽእልድየ፧ (ክሕግዘካዶ፧)
Hoppas att det går bra.
እዚ ነገር ጽቡቕ ክኸይድ ተስፋ እገብር
Kan jag ringa senare?
ጸኒሐ ክድውል እኽእልዶ፧
Vill du lämna ett meddelande?
መልእኽቲ ክትገድፍ ትደሊ'ዶ፧
Be henne ringa mig, är du snäll!
በጃኻ ንሳ ክትድውለለይ ንገራ!
Vill du vara snäll och öppna dörren åt mig?
በጃኻ ማዕጾ ክፈተለይ
Skulle du kunna ta fram mjölken?
ነቲ ጸባ ካብቲ... ከተውጽኦ ምኻኣልካዶ፧
Ja, varsågod och stig in!
እወ፣ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፣ በጃኻ እቶ!
Förlåt.
ይቕሬታ
Hjärtligt välkommen!
ካብ ልቢ ዝመነጨ ሙዉቕ ኣቀባብላ