Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Välkommen!
እንቋዕ ብድሓን መጻእካ፣ ብድሓን ምጻእ
Stör jag dig?
ረቢሸ 'ዶ፧ ረቢሸ ከይከውን ተስፋ ይገብር
Hur är det med dig?
ከመይ ኣለኻ ፧
Bara bra.
ድሓን'የ፣ ጽቡቕ አለኹ
Vad spännande!
ብጣዕሚ ዘገርም'ዩ
Vad trevligt!
ክንደይ ይጽብቕ፣ ጽቡቕ'ዩ
Ja, då säger vi så.
ሕራይ እምብኣር፣ ጽቡቕ ሕራይ
Hej på er!
ሰላም ንዓኹም!
Inget särskilt.
ዝተፈልየ ነገር የለን፣ሓድሽ ነገር የለን
Det passar bra.
ንዓይ ጽቡቕ'ዩ
Hur har du det på tisdag?
ሰሉስ ይጥዕመካ ዲዩ፧