Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Varsågoda!
እንካ ውሰድ፣ እንኩመ ውሰዱ
Vad gott det ser ut!
ኣብ ትርኢቱ ጥዑም ይመስል(መግቢ)
Det är bra så.
እዚ ይኣኽለኒ (እኹልዩ)
Inte jag heller.
ኣነውን (ይኣኽለኒ፣ኣይደልን)
Jag också.
ኣነ እንኮላይ (ኣነ አንተላይ)
Kan man få te?
ሻሂ ምውሳድ ይፍቀድ'ዲዩ፧
Kan du ge mig mjölken?
ነቲ ጸባ ከተቐብለኒ ምኻኣልካዶ፧
Var det bra så?
እዚ እኹል ድዩ፧
Något annat?
ካልእ ነገር፧ (እትደልዮ እንተሎ)
Jaha.
ሕራይ፣ ጽቡቕ
Sluta!
ሱቕ በል፣ ትም በል
Lägg av!
ስቕ በል፣ ጠጠው ኣብሎ
Gå härifrån!
ኪድ ካብዚ!
Lämna mig i fred!
ንበይነይ ግደፈኒ፣ ካባይ ርሓቕ
Det spelar ingen roll.
ጸገም የለን፣ ዘጸግም ኣይኮነን
Hjälp!
ሓግዘኒ (ሓገዝ ምድላይ)
Oh, vilken god kaka!
ኦ ከመይዝበለ ኬክዩ'ዚ! (ጽቡቕ ኬክ!)
Kan du räcka mig sockret?
ነቲ ሹኮር ናባይ መሕለፍካዮ'ዶ፧
Var snäll och skicka mig mjölken!
በጃኻ ነቲ ጸባ ናባይ ኣሕልፎ!
Vad roligt.
ክንደይ ባህ ዘብል'ዩ! ክንደይ የሐጉሰካ!
Nej, helst inte.
ፍጹም ኣይከውንን (ብጥራሽ ኣይከውንን)
Oh, vad det ser gott ut!
ትርኢቱ ጥዑም ይመስል (እዚ መግቢ)
Ett ögonblick.
ሓንሳእ ተጸበ በጃኻ