• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy kubizmu

Goemetryzacja, odrzucenie perspektyw, proste formy, deformacja, dekonstrukcja

Fazy kubizmy

1. Geometryczny - 1907-1912


Monochromaryzm, czerwień i brąz i szarość, kompozycja delikatna, formy sztywne, zagadka dla umysłu, intelekt widza - Ma Jolie


Inspiracja Cezannem2. Analityczny - przenikajace się plamy, niewidoczne kontury, rozbicie na czesci3. Syntetyczny - prostszy, nie deformuje, wiecej barw, kolaż

Picasso, stara kobieta

Picasso, życie

Picasso, chlopiec z Fajką

Picasso, portret Gertrudy Stein

Picasso, Panny z Avignon

Kobieta siedząca, Picasso

Braque, gitara

Braque, portret kobiety

Braque, martwa natura z krzesłem