• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy fowizmu

Żywa kolorystyka, deformacja


Uproszczenie formy, płaska barwna plama

Henri Matisse, Taniec

Maurice de Vlamnick, Czerwone drzewo

Matisse, kobieta w kapeluszu

Henri Matisse, Radość życia

Matisse, Rozmowa

Marisse, Harmonia czerwieni

Vlamnick, Sekwana

Ostatnia wieczerza, Derain

Derain, mężczyzna z gazetą