Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad kan ge förhöjt S-basisk fosfatase?
Intra och extrahepatisk gallvägsobstruktion, cirrhos och leveremetastaser (alla hepatiska orsaker) eller bensjukdom, graviditet eller barndom/pubertet (non-hepatiska orsaker).
Vid lever cirrhos påverkas leverns normala funktioner vilket är det och hur ser biokemin ut?
1. Nedsatt syntes (minskad S-ambumin och P-koagulationsfaktorer II+VII+X.
2. Fortsatta levercells sönderfall ( förhöjt S-ALAT). 3.Intrahepatisk kolestas (ökad S-basisk fosfatase S-GGT och S-bilirubin).
4.Portal hypertension (minskade trombocyter och leukocyter).
5.portosystemisk shunt (förhöjt S-immunoglobuliner) 6.Hepatocellulärt carcinom (förhöjt S-alfa-fetoprotein).
Vad är åtgärderna för övergripande leverfunktion?
koagulationsfaktorer, galakos-eliminations-koefficient, child-pugh score (används för att ta reda på prognosen av lever cirrhos)och MELD score.
Vad är indikationen för leverbiopsi?
Diagnostik, aktivitets värdering, stadievärdering eller för transplantation eller fokala prosesser.
Vad är kontraindikationerna för leverbiopsi?
Blödningstendens, extrahepatisk kolestas, svår ascites, infektion i högra pleuran, hemangiom eller inte en kooperativ patient.
Vad finns det för komplikationer vid leverbiopsi?
Smärta, blödning (intraperitonalt, subkapsulärt hemobili), cholasco (ett uttryck för fri galla i bukhålan), pneumothorax/hemothorax, feber och död.
Vad är fibroscanning?
det är en diagnostisk metod där fibrosgraden värderas ut ifrån leverns stelhet. Leverns elastisitet bestämms med mätning av hastigheten av en lågfrekvent tryckvåg genom vävet. Och ju stelare väv desto fortare går vågen. Kan användas hos pat. med påverkad koagulation eller andra kontraindikationer för leverbiopsi. Metoden kan inte användas till etiologisk diagnostik.
Hur mäter man trycket i Vena Porta?
Mha levervenkaterisation, man mäter skillnaden mellan inkilningstrycket och det fria trycket i levern, den är representativ för v.porta tryck/ varicer tryck. Normalt är 3-6mmHg och >12mmHg är en risk för varicerblödning.