Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
meet
au
aimasu
atte
awani
atta
be, have
aru
arimasu
atte
nai
atta
walk
aruku
arukimasu
aruite
arukanai
aruita
be wrong
chigau
chigaimasu
chigatte
chigawanai
chigatta
do one's best
gambaru
gambarimasu
gambatte
gambarani
gambatta
enter
hairu
hairimasu
haitte
hairanai
haitta
say
iu
iimasu
itte
iwanai
itta
go
iku
ikimasu
itte
ikanai
itta
go, be
irassharu
irasshaimasu
irasshatte
irassharanai
irasshatta
accept
itadaku
itadakimasu
itadaite
itadakanai
itadaita
return
kaeru
kaerimasu
kaette
kaeranai
kaetta
buy
kau
kaimasu
katte
kawanai
katta
(it) takes
kakaru
kakarimasu
kakatte
kakaranai
kakatta
write
kaku
kakimasu
kaite
kakanai
kaita
turn off
kesu
keshimasu
keshite
kesanai
keshita
listen
kiku
kikimasu
kiite
kikanai
kiita
be crowded
komu
komimasu
konde
komanai
konda
wait
matsu
machimasu
matte
matanai
matta
turn
magaru
magarimasu
magatte
magaranai
magatta
have, hold
motsu
mochimasu
motte
motanai
motta
receive
morau
moraimasu
moratte
moranai
moratta
drink
nomu
nomimasu
nonde
nomanai
nonda
ride, get on
noru
norimasu
notte
noranai
notta
send
okuru
okurimasu
okutte
okuranai
okutta
push
osu
oshimasu
oshite
osanai
oshita
finish
owaru
owarimasu
owatte
owaranai
owatta
know
shiru
shitteimasu
shitte
shiranai
shitta
smoke (cigarettes)
suu
suimasu
sutte
suwanai
sutta
live
sumu
sumimasu
sunde
sumanai
sunda
take (a picture)
toru
torimasu
totte
toranai
totta
use
tsukau
tsukaimasu
tsukatte
tsukawanai
tsukatta
arrive
tsuku
tsukimasu
tsuite
tsukanai
tsuita
make
tsukuru
tsukurimasu
tsukutte
tsukuranai
tsukutta
sell
uru
urimasu
utte
uranai
utta
understand
wakaru
wakarimasu
wakatte
wakaranai
wakatta
read
yomu
yomimasu
yonde
yomanai
yonda
give
ageru
agemasu
agete
agenai
ageta
open
akeru
akemasu
akete
akenai
aketa
be able
dekiru
dekimasu
dekite
dekinai
dekita
leave
deru
demasu
dete
denai
deta
be
iru
imasu
ite
inai
ita
sit down
kakeru
kakemasu
kakete
kakenai
kaketa
see
miru
mimasu
mite
minai
mita
show
miseru
misemasu
misete
misenai
miseta
get off
oriru
orimasu
orite
orinai
orita
tell
oshieru
oshiemasu
oshiete
oshienai
oshieta
close
shimeru
shimemasu
shimete
shimenai
shimeta
eat
taberu
tabemasu
tabete
tabenai
tabeta
deliver
todokeru
todokemasu
todokete
todokenai
todoketa
stop, park
tomeru
tomemasu
tomete
tomenai
tometa
turn on
tsukeru
tsukemasu
tsukete
tsukenai
tsuketa
be careful
(ki o)
tsukeru
tsukemasu
tsukete
tsukenai
tsuketa
work for
tsutomeru
tsutomemasu
tsutomete
tsutomenai
tsutometa
come
kuru
kimasu
kite
konai
kita
bring
mottekuru
mottekimasu
mottekite
mottekonai
mottekita
do
suru
shimasu
shite
shinai
shita
beg a favor
onegaisuru
onegaishimasu
onegaishite
onegaishinai
onegaishita
be rude
shitsureisuru
shitsureishimasu
shitsureishite
shitsureishinai
shitsureshita
study
benkyo o suru
benkyo o shimasu
benkyo o shite
benkyo o shinai
benkyo o shita
play golf
gorufu o suru
gorufu o shimasu
gorufu o shite
gorufu o shinai
gorufu o shita