• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Metafysik
Den del av filosofin som fokuserar på frågor om verkligheten.
Två svar på frågan om vad verkligheten består av
1. Materialism
2. Idealism
Materialism
Ståndpunkten att världen helt består av
materia och energi.
Idealism
Ståndpunkten att världen helt eller huvudsakligen består av idéer, medvetande, själ eller ande.
Demokritos
Materialist som ansåg att allt består av atomer.
Thomas Hobbes
Materialist som menade att människan, inklusive sinnet, var materiell. Till och med Gud är en materiell varelse enligt Hobbes.
Platon
Idealist som menade att det som egentligen finns är idéer och att vi lever i en skuggvärld.
George Berkeley
Idealist som menade att det inte finns någon materiell värld. Endast våra upplevelser existerar och dessa kommer direkt från Gud.
Två svar på frågan om huruvida verkligheten existerar oberoende av vår uppfattning av den eller inte
1. Realism
2. Anti-realism
Realism
Ståndpunkten att det finns en yttre verklighet som vi alla delar
Anti-realism
Ståndpunkten att det kan finnas en yttre verklighet, men att vi inte kan veta om en sådan finns och att det därför inte är rimligt att anta dess existens.
Judith Butler
Postmodern feminist och anti-realist som menar att kön är en social konstruktion.