• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vetenskapsfilosofi
Den gren av filosofin som handlar om vetenskap.

Strävar efter att analysera vetenskapens förutsättningar och antaganden.
Två extrema positioner i frågan om huruvida vetenskapen gör framsteg eller inte.
Absolutism och relativism
Absolutism
Position som innebär att man kan vara säker på att vetenskapen för oss närmre och närmre Sanningen.
Relativism
Position som innebär att man anser att vetenskapen inte kan sägas göra framsteg. Detta för att det inte finns någon absolut sanning för vetenskapen att göra framsteg mot.
De logiska positivisternas ståndpunkt beträffande vetenskapliga framsteg.
Vetenskapliga framsteg är möjliga.
Karl Poppers ståndpunkt beträffande vetenskapliga framsteg.
Vetenskapliga framsteg är möjliga, men vi kan aldrig veta om vi nått sanningen.
Thomas S. Kuhns ståndpunkt beträffande vetenskapliga framsteg.
Vetenskapliga framsteg är möjliga inom ett paradigm.
Paul Feyerabends ståndpunkt beträffande vetenskapliga framsteg.
Vi bör inte fokusera på frågan om vetenskapliga framsteg. Då kommer mänsklighetens sämre sidor fram och klimatet bland kunskapsproducenterna blir odemokratiskt.
Paradigm
Kuhns begrepp för de idéer, värderingar, tekniker, metafysiska antaganden, etc. som tillsammans formar ramen inom vilken vetenskapsmännen arbetar.
Anomali
Kuhns begrepp för en avvikelse från en teori.
Paradigmskifte
När vetenskapen går från ett paradigm till ett annat. T.ex. från den ptolemaiska till den kopernikanska världsbilden.
Två typer av kunskapsmässigt meningsfulla påståenden enligt de logiska positivisterna
Analytiska och syntetiska påståenden
Analytiska påståenden
Påståenden vars sanning eller falskhet kan avgöras genom en analys av påståendenas innehåll.
T.ex. "En ungkarl är en ogift man"
Syntetiska påståenden
Påståenden var sanning eller falskhet kan avgöras genom empiriska undersökningar.
T.ex. "Vatten kokar vid 100 grader Celsius"
Meningslösa påståenden enligt de logiska positivisterna
Alla påståenden som inte är analytiska eller syntetiska. Däribland de metafysiska, teologiska, normativa och pseudo-vetenskapliga.
Språket som de logiska positivisterna ville utveckla för att avvecka missförstånd och skenproblem inom vetenskapen.
TIng-språket
Tre steg i den hypotetiskt-deduktiva metoden
1. Formulera en hypotes
2. Härled en förutsägelse från hypotesen
3. Testa
Falsifiera
Visa att en hypotes inte stämmer.
Vad det inte är möjligt att göra med en teori enligt Popper.
Verifiera (visa att den är sann en gång för alla)
Hur vetenskap bör bedrivas enligt de logiska positivisterna.
Genom användning av ting-språket.
Hur vetenskap bör bedrivas enligt Popper.
Med den hypotetiskt-deduktiva metoden.
Hur vetenskap bör bedrivas enligt Kuhn.
I ett stabilt paradigm där vetenskapsmännen kan fokusera på att lösa gåtor.
Hur vetenskap bör bedrivas enligt Feyerabend.
Kunskapsanarki bör råda. Ett stort antal olika sorters kunskapsproducenter ska befrukta varandra.
Nomotetisk vetenskap
Vetenskap inriktad på att formulera lagar
Idiografisk vetenskap
Vetenskap inriktad på att studera enkilda fall.
Självuppfyllande profetia
En förutsägelse som uppfyller sig själv. Förekommer inom samhällsvetenskapen då människan är ett självtolkande djur.
Hermeneutiska cirkeln
Sätt att tolka där forskaren pendlar mellan del och helhet, eftersom delen ger insikter om helheten och helheten om delen.
Kvantitativ metod
Behandlng av data som inbegriper statistik.
Kvalitativ metod
Behandling av data som inbegriper djup analys/tolkning.
Reliabilitet
Forsknings pålitilighet. Pålitlig forskning kan upprepas av någon annan med i stort sett samma resultat.
Valitiditet
Forsknings giltighet. Giltig forskning mäter det den avser att mäta.
Generell skillnad i kunskapssyn mellan natuvetenskap och humaniora.
Naturvetenskapen är mer realistisk med avseende på kunskap medan humaniora är mer anti-realistisk.
Teoretisk pluralism
Att det förekommer många olika teorier parallellt. Vanligt inom samhällsvetenskapen och humaniora (där det är ett positivt modeord).