• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka är de tre joniska naturfilosoferna?

Thales, Anaximander, Anaximenes

Var levde de joniska naturfilosoferna?

Miletos

Vad försökte de joniska naturfilosoferna förklara?

Hur världen faktiskt är beskaffad

Varför är distinktionen sken/verklighet viktigt för de joniska naturfilosofernas förklaring av världen?

De försökte förklara hur världen ser ut i verkligheten, tillskillnad från slenvärlden, alltså den värld vi upplever med våra sinnen.

Vad är ett urämne?

Det ämne som allt i världen i grunden/verkligen består av.

Vilket är urämne enligt thales? Vad är hans argument?

Vatten

Vilket är urämnet enligt Anaximander? Vad är hans argument?

A peiron. Om ämnet skulle vara ett specifikt hade det så småningom "tagit över"

Vad är urämnet enligt Anaximenes? Vad är hans argument?

Luft. Ting uppstår beroende på luftens täthet. Eld är förkunnade luft, likt när man andas med öppen mun så är luften varm osv

Vilket är namnet på den skola Parmenides grundade?

Den Eleatiska skolan

Var levde Parmenides?

Elea

När levde Parmenides?

Ca 520-455 f.kr

Vilken uppfattning om verkligheten hade Parmenides?

Det finns ingen mångfald eller rörelse och det sker ingen förändring.

Hur argumenterade Parmenides för att det inte finns mångfald, rörelse eller förändring?

För att det icke-varande finns ej.

Vem är Zenon?

Zenon från Elea, levde ca 490-430 f.kr, Parmenides elev, känd för sina paradoxer.

Vilka typ av argument använde Zenon och vilken är idén bakom?

Paradoxer. Reductio ad absurdum. Motargumentera påståenden genom att visa hur en absurd slutsats följer. Alltså är påståendet också absurt.

Vilka är argumenten om mångfald och achilles /sköldpaddan?

Mångfald förutsätter delbarhet. Antingen är delarna ändliga, då följer att allt saknar utsträckning. Eller är delarna oändliga, då följer det att allt har oändlig utsträckning. Båda är absurda.
Rörelse följer att ett föremål kan röra sig snabbare än något annat. För att Akilles ska hinna ifatt sköldpaddan måste han först springa till den punkt sköldpaddan börjar vid, och när han gjort det har sköldpaddan rört sig ytterligare.


Kan inte båda hinna ifatt och inte hinna ifatt!

Var levde Herakleitos?

Efasos

När levde Herakleitos?

Slutet av 500-talet f.kr

Varför kallades Herakleitos 'den dunkle'?

Han skrev sina texter medvetet dunkla för att bara de som är 'vakna' ska förstå.

Vad består världen av, enligt Herakleitos?

Eld

Vad finns det som styr världen enligt Herakleitos?

Logos.

Vad skall människan försöka få kunskap om enligt Herakleitos?

Det som finns i den verkliga världen, inte skenvärlden. Det som förnuftet ger oss kunskap om, inte sinnena.

"de vakande har en och samma värld, men de sovande vänder sig från denna, var och en till sin egen" vad vill Herakleitos sägs med detta?

Herakleitos menade att "de sovande" var de oupplysta som, likt när man drömmer,endast ser världen ur sitt egna perspektiv. Medan "de vakna" ser världen som den är 'det gemensamma'

Varför kan man inte stiga ner i samma flod två gånger?

Vi kan inte ha identitet över tid. Förändringsprincipen: Om två föremål är identiska har dom samma egenskaper. Eftersom världen är i ständig förändring, är jag inte samma människa som jag var igår.

Varför är solen ny varje dag?

Vi kan inte ha identitet över tid. Förändringsprincipen: Om två föremål är identiska har dom samma egenskaper. Eftersom världen är i ständig förändring, är jag inte samma människa som jag var igår.

"det är vi och det är inte vi" vad menade Herakleitos med det?

Vi kan inte ha identitet över tid. Förändringsprincipen: Om två föremål är identiska har dom samma egenskaper. Eftersom världen är i ständig förändring, är jag inte samma människa som jag var igår.

"allt bytes i eld och eld i allt, växelvis, liksom guld mot varor och varor mot guld" vad menade Herakleitos med det?

Allting uppstår ur och övergår i eld. Det finns en väg nedåt genom vilken eld förvandlas till vatten, vatten till jord, och en väg uppåt där jord blir till vatten, vatten till luft, luft till eld.

Var och när levde Anaxagoras?

Klazominai, ca 500-428 f.kr

Vad består världen av enligt Anaxagoras?

Oändligt många urämne. Allt är i sig själv ett urämne. (Nous, ett slags världsförnuft.)

Hur förklarar Anaxagoras förändring?

Allt finns i allt, i oändligt små och delbara delar, blandat i varandra. Att ämne dominerar är vad som bestämmer objektet, förändringen sker när ett annan ämne börjar dominera istället.


(Nous, världsförnuft, är den kraft som styr förändringen.)

Varför är världen oändligt delbar enligt Anaxagoras?

Eftersom alla delar är oändliga i mångfald och utsträckning.

Vad finns det som styr världen enligt Anaxagoras?

Nous, ett slags världsförnuft, som var det som i början skapade världen genom att sätta den klump av ämnen, som allt från början var, i rörelse. Nous fortsätter att påverka materian. Allt i världen styrs alltså då av något rationellt, och allt som sker har en mening.

Var och när levde Empedokles?

Sicilien, 490-434 f.kr.

Vad består världen av enligt Empedokles?

4 urämnen, jord, luft, vatten och eld. Alla andra ämnen är en blandning i olika proportioner av dessa 4 urämnen.

Hur förklarar Empedokles förändring? Vad finns det som styr världen? Hur beskriver han världens och människans utveckling?

Kärlek och hat är de krafter som styr världen. Världen går i cykler mellan kärlek och hat. Kärlek sammanför, hat separerar. I mellan dessa två skapas världen så som vi upplever den.

Vem grundade den antika atomteorin?

Demokritos

Vad består världen av enligt atomläran?

Tomrum och atomer.

Vad är en atom, enligt Demokritos atomlära? Kan atomerna skilja sig åt (vara olika)?

Atomer det som alla ting består av och är odelbara. Har endast egenskaperna form och storlek, av vilka dom kan ha olika.

Vad styr atomernas rörelser enligt Demokritos?

Mekaniska lagar som styr atomerna på ett nödvändigt vis. Ananke.

Hur uppkommer föremålen runtomkring oss enligt Demokritos?

Atomerna far omkring i tomrummet, enligt de nödvändiga lagarna, ibland kolliderar de med varandra och ibland fastnar de. Tillslut bildas olika föremål, beroende på vilka atomer som fastnar.

Vad är den mänskliga själen, enligt Demokritos?

Själen är runda atomer som far runt i kroppen och hålls inne av andningen. När vi dör, och slutar andas, finns inget som håller själsatomerna kvar och de far ut. Därav är själen enligt Demokritos inte något evigt, utan något som försvinner när kroppen dör.

Vad innebär det att exempelvis smak och färg är skenbara, enligt Demokritos?

Atomerna i sig är färg/smaklösa, osv, och upplevelsen av dessa saker uppkommer av att atomerna från föremålen sprutar in i min själ och påverkar själsatomerna så att jag uppfattar smak/färg osv.

Vilka var Sofisterna?

Filosofer vars intresse låg i människan, snarare än naturen. Retorik vad viktigare än sanningssökandet. Sålde undervisning.

Nämn två kända sofister.

Protagoras och Georgias.

Vilken uppfattning om kunskap hade sofisterna?

De ansåg att människan inte var kapabel till kunskap angående världens natur. De var relativistiska, skeptiska.

Hur argumenterade Protagoras för sin uppfattning?

Protagoras relativism: Kunskap finns men är relativ i sin natur. Man kan inte ha fel eftersom sanning är relativt den enskilda människan. Allt är relativt

Hur argumenterar Georgias för sin uppfattning?

Georgias skepticism: Vi kan inte uppnå kunskap. Kunskap är inte relativt, vi lyckas bara inte.

Georgias tre teser

1. Ingenting existerar. 2 om något existerar så är det omöjligt att ha kunskap om det. 3. om något existerade och någon hade kunskap om det skulle han inte kunna meddela denna kunskap till andra.