• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/239

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

239 Cards in this Set

 • Front
 • Back

minor

minderjarige

youth

jongen

elderly

bejaarden

infant

klein kind

ancestor

voorouders

posterity

nageslacht

hereditary

erfelijk

humanity

mensheid

mankind

mensheid

to descend from

afstemmen van

tribe

stam

ally

bondgenoot

associate

relatie

parental

ouderlijk

guardian

voogd

to rear

grootbrengen


of


opvoeden

to bring up

grootbrengen


of


opvoeden

engaged

verloofd

to shack up

samenwonen

marital problems

huwelijksproblemen

adultery

overspel

bigamy

bigamie

virgin

maagd

bachelor

vrijgezel

single

alleenstaand

to accompany

begeleiden

to share

delen

gap

kloof

row

ruzie

to maintain

onderhouden

affection

genegenheid

faithful

trouw

to age

ouder worden

to resemble

lijken op

familiar

bekend

guestroom

logeerkamer

coffin

doodskist

deceased

overledene

orphan

wees

public school

particuliere kostschool

grammar school

gymnasium

comprehensive school

scholengemeenschap

boarding school

kostschool

nursery school

kleuterschool

kindergarten

kleuterschool

attentive

oplettend

principal

rector

GSCE
(General Certificate of Secondary Education)

Examen Algemeen Voortgezet Onderwijs

to graduate

afstuderen

curriculum

leerplan


of


vakkenpakket

tuition fee

schoolgeld

grant

studiebeurs

careers advisor

decaan

compulsory

verplicht

obligatory

verplicht

attendance

aanwezigheid

punctual

op tijd aanwezig

fluency

spreekvaardigheid

pronunciation

uitspraak

to multiply

vermenigvuldigen

proficient

vaardig

lecture

lezing

scholar

geleerde

term

trimester

skilled

geschoold

to advance

vorderen

illiterate

aanalfabeet

progress

vooruitgang


of


vorderingen

to assess

beoordelen

to excel

uitblinken

truant

spijbelaar

to be in detention

nablijven

to mark

nakijken

average

gemiddeld

physics

natuurkunde

comprehension

begrip

vocabulary

woordenschat

survey

overzicht

tedious

saai

sane

geestelijk gezond

pathological

ziekelijk

morbid

ziekelijk

to heal

genezen

to recuperate

herstellen

to inoculate

inenten

to benefit

goed doen

strain

druk


of


belasting

agony

ondraaglijke pijn

cardiac arrest

hartstilstando

obesity

zwaarlijvigheid

paralysis

verlamming

contagious

besmettelijk

to neglect

verwaarlozen

to monitor

controleren

disabled

invalide

retarded

zwakbegaafd

to shiver

rillen

to cough

hoesten

to vomit

braken


of


overgeven

to pant

hijgen

to digest

verteren

to collapse

in elkaar zakken

to moan

kreunen

to suffocate

stikken

to go into rehab

afkicken

kidney

nier

germ

bacterie

sedative

kalmeringsmiddel

to soothe

verzachten

prescription

recept

cure

geneesmiddel

to administer

toedienen

to consult

raadplegen

lethal

dodelijk


of


zeer gevaarlijk

contaminated

besmet

incurable

ongeneeslijk

to subject to

onderwerpen aan

guinea pig

proefkonijn

to regain

terugkrijgen

attitude

houding

gratitude

dankbaarheid

polite

beleefd

to praise

prijzen

to adore

aanbidden

reassuring

geruststellend

hostile

vijandig

appalling

vreselijk

desperate

wanhopig

to appal

verbijsteren

disdain

minachting

outrage

verontwaardiging

rage

woede

resentment

haat


of


wrok

furious

woedend

anxious

ongerust

concerned

bezorgd

anguish

enorme bezorgheid en angst

agonizing

zeer pijnlijk

to sense

voelen

commitment

grote inzent

tendency

nieging

blunt

bot

patronising

neerbuigend

condescending

neerbuigend

to reject

afwijzen

prejudice

vooroordeel

suspicious

verdacht

to envy

benijden om

to bear

verdragen

to grieve

rouwen


of


trueren

to mourn

rouwen over


of


trueren over

pledge

plechtige belofte

to dedicate to

wijden aan

reluctantly

met tegenzin

to be eager

heel graag willen

keen

enthousiast

overwhelmed

overweldigd

to long

sterk verlangen

rewarding

dankbaar

fashionable

in de mode


of


modieus

extraordinary

uitzonderlijk

thorough

grondig

accurate

nauwkeurig

appropriate

gepast


of


geschikt

entire

heel

extensive

uitgebreid

substantial

flink


of


aanzienlijk

considerable

aanzienlijk

harsh

streng

severe

streng

smooth

glad

numerous

talrijk

sufficient

voldoende

huge

enorm

vast

enorm

narrow

smal

gorgeous

prachtig

bleak

troostelroos

trivial

onbelangrijk

superficial

oppervlakkig

moderate

matig

tedious

eentonig

incoherent

onsamenhangend

outrageous

schandalig

inevitable

onvermijdelijk

virtually

vrijwel


of


praktischrapid

snel

to surpass

overtreffen

increasingly

steeds meer

invariably

altijd

similar

dezelfde

approximately

ongeveer

potential

mogelijk

consistently

steeds


of


consequent

genuine

echt

artificial

namaak


of


niet echt


of


kunst

distinct

verschillend

merely

alleen


of


slechts

conscious

bewust

subconscious

onderbewustzijn

species

diersoort

mammal

zoogdier

paw

poot


of


klauw

chest

borst

vein

ader

bug

insect

cockroach

kakkerlak

ladybug

lieveheersbeestje

fur

bont

breed

ras

vermin

ongedierte

gender

geslacht

stem

strengel

hedge

haag

maple

esdoorn

shamrock

klaverblad

fragrance

geur

corpse

lijk

to spoil

rotten


of


bederven

mortalitysterftecijfer

predator

roofdier

vulture

gier

to breed

fokken

fertile

vruchtbaar

soil

aarde

harvest

oogst

rural

landelijk

endangered

bedreigdcaptivity

gevangenschap

extinct

uitgestorven

prey

prool

vet

dierenarts

to wander

zwerven

to stroke

aaien

to snort

snuiven

to sigh

zuchten

to puke

overgeven

to ache

pijn doen

indignant

verontwaardigd