• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Volymmodellen

R=q(p+rk)-FK

Vad är särkostnader och samkostnader?

Särkostnader= tillkommer eller bortfaller beroende på vilket beslut som fattas


Samkostnader=gemensamma kostnader oavsett hur det går

Hur räknar man ut täckningsgraden?

Täckningsgrad=bidrag per st/försäljningspriset per st

Bidrag

Det som är över efter produktion och försäljning

Täckningsgrad

Täckningsgraden visar hur stor procent av försäljningsintäkten som är bidrag.

Kritiska punkten

Intäkter-kostnader=0

Kritisk omsättning

Omsättning nog för att täcka alla kostnader

Kritisk volym

Producera tillräckligt med volym för att omsättningen ska täcka kostnaderna

Vinstmarginal

Vinstmarginal=(R/TI)x100

Säkerhetsmarginal

Skillnaden mellan den nuvarande produktionen och den kritiska volymen

Vad är en bidragskalkyl?

Hur stort överskott som den löpande verksamheten ger för att täcka olika former av gemensamma kostnader.

Hur räknar man ut den kritiska volymen?

Samkostnader /bidrag per st=q

Hur räknar man ur kritisk omsättning?

Samkostnader /täckningsgrad=kritisk omsättning

Inkomst


Pris för såld tillgång (försäljningstillfället)

Utgift

Pris för anskaffad resurs (anskaffningstillfället)

Inbetalning

Ökning av likvida medel (betalningstillfället)

Utbetalning

Minskning av likvida medel (betalningstillfället)

Intäkt

Värdet av utförda prestationer (prestationstiden)

Kostnad

Värdet av förbrukade resurser (förbrukningstiden)

Tillgång

Laglig rätt och ekonomiskt värde

Skuld

Förbindelse som påverkar ekonomin negativt

Eget kapital

Skuld till ägarna

Direkt kostnad

En kostnad som kan direkt påföras på kostnadsbäraren

Indirekt kostnad

Kan genom beräkningar omföras till olika kostnadsställen (omkostnader)

Prioriterar annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden samma projekt om de undersökta alternativen har samma livslängd?

Ja

Vad är syftet med standardkostnader?

De underlättar kalkyleringen

Vad är ränta på eget kapital ett exempel på?

Kalkylmässig merkostnad