• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är skillnaden mellan styrningens processer och struktur?

Strukturen består medan processer förändras.

Vad består styrningens struktur av?Pyramidens 3 nivåer?

Strukturen= ramen, det som finns kvar år efter år, tex kliniker, sektioner osv.Pyramiden:


Överst = strategiska placeringen


Mellan= verksamhetsstyrning


Nederst= aktivitetsstyrning

Vad är processer?

Det som fyller strukturen. Tex det dagliga arbetet, ta hand om patienter undervisning. Processerna sker under strukturen.

Vad betyder produktivitet och effektivitet?

Produktivitet= inre effektivitet, dvs att göra SAKER RÄTT.
Effektivitet= yttre effektivitet, dvs att göra RÄTT SAKER.

Förklara produktivitet?

Göra rätt saker = att man utifrån sitt verksamhetsområde producerar så mycket som möjligt utifrån en bestämd resursinsats.Uppgiften/aktiviteten ska utföras så billigt som möjligt.

Förklara produktivitet?

Göra rätt saker = att man utifrån sitt verksamhetsområde producerar så mycket som möjligt utifrån en bestämd resursinsats.Uppgiften/aktiviteten ska utföras så billigt som möjligt.

Förklara effektivitet?

Göra rätt saker= att prioritera rätt och ha rätt verksamhetsområden, dvs att man ska uppnå verksamhetens mål på olika sätt, tex dra sig ur eller hitta nya verksamhetsområden.

Ge exempel på produktivitet och effektivitet i ett klädbolag?

Effektivitet= ledningen ska ta fram rätt inriktning för bolaget.Produktivitet= att hitta någon som kan sy kläder med bra kvalite så billigt som möjligt.

Ge exempel på produktivitet och effektivitet i ett klädbolag?

Effektivitet= ledningen ska ta fram rätt inriktning för bolaget.Produktivitet= att hitta någon som kan sy kläder med bra kvalite så billigt som möjligt.

Vilket är viktigast produktivitet eller effektivitet?

Effektivitet.


Det är bättre att göra viktiga saker på inte så produktivt sätt än att vara produktiv för saker som ingen vill ha.

Vilka problem är förknippade med att tillämpa produktivitetsmått och effektivitetsmått i offentlig sektor?

Att använda pengarna där dom gör mest nytta.Svårare att ha dessa mått när det gäller människor jämfört med maskiner då man tex måste ta hänsyn till vilken livsstil och karaktär människor har.

Strategisk planering = lång sikt


4 + 4 exempel

•Mål och strategier.


•Riktlinjer, länka kompetens med omvärlden.


•Planeringsprocess.


Tex marknadsföring, omvärldsanalys, riskbedömning och effektivitetsfokus.

Verksamhetsstyrning? 1 år framåt


Vilka finns där?

• genomför de strategier som bestäms i den strategiska planeringen.


• knyter samman strategisk planering och aktivitetsstyrning


• likadan grund i hela organisationen för att kunna jämföra ex kostnader o intäkterTex mellanchefer

Aktivitetsstyrning? Kort tidsperspektiv.Vilka finns där?

•Den dagliga verksamheten.


•Produktivitetsfokus- här genomförs det som fastställts i den administrativa styrningen.


•här anpassas det till de kunder /målgrupper/uppdragsgivare.


Ex maskinunderhåll, vårdverksamhetHär finns avdelningschefer.

Strategisk planering, verksamhetsstyrning, aktivitetsstyrning.


Kort vad det innebär?


Vilka sitter där?


Vad innehåller den?

Strategisk planering:


•mål och strategier.


•högsta ledningen.


• mest planeringVerksamhetsstyrning:


• genomför det som bestäms i den strategiska planeringen.


• mellanchefer med krav från båda håll.


• mest genomförande.Aktivitetsstyrning:


•Genomför det som bestämts i verksamhetsstyrningen. Dagliga verksamheten.


• avdelningschefer


• mest uppföljning


Vilken roll har strategisk planering och aktivitetsstyrning i tex post nord.

Strategisk planering= bestämmer postnords inriktning.


Aktivitetsstyrning= kollar upp så att allt funkar.

Vilken roll har den strategiska planeringen, verksamhetsstyrningen och aktivitetsstyrningen i starten av en utbildning?

Strategisk planering= YH-myndigheten bestämmer hur man ska göra utbildningen.


Verksamhetsstyrning= Nyströmska skolan ska göra det


Aktivitetsstyrning= bestämmer vilka kurser som ska ingå och kollar att skolan sköter sig.

Vilken roll har den strategiska planeringen, verksamhetsstyrningen och aktivitetsstyrningen i starten av en utbildning?

Strategisk planering= YH-myndigheten bestämmer hur man ska göra utbildningen.


Verksamhetsstyrning= Nyströmska skolan ska göra det


Aktivitetsstyrning= bestämmer vilka kurser som ska ingå och kollar att skolan sköter sig.

Vilken roll har den strategiska planeringen, verksamhetsstyrningen och aktivitetsstyrningen i starten av en utbildning?

Strategisk planering= YH-myndigheten bestämmer hur man ska göra utbildningen.


Verksamhetsstyrning= Nyströmska skolan ska göra det


Aktivitetsstyrning= bestämmer vilka kurser som ska ingå och kollar att skolan sköter sig.

Vilken roll har den strategiska planeringen, verksamhetsstyrningen och aktivitetsstyrningen om man ska börja sälja saker på internet?

Strategisk planering= börja sälja varor på internet.


Verksamhetsstyrning= lansera en hemsida till detta ändamål.


Aktivitetsstyrning= löpande uppdatering av information på hemsidan.