• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka fyra vävnadssorter finns det?

- Epitelcellager/vävnad


- Muskelvävnad


- Nervvävnad


- Bindvävnad

Vad är epitelcellager och vad finns det för olika epitelceller?

Epitelcellager är den skyddande barriären mot den yttre miljön, det är tunna lager av celler, ofta bara ett enda cellager tjockt och har ofta tight junctions för att stärka bindningen mellan dem.
Det finns platta, kubiska & smala höga epitelceller.

Vilka är de olika muskelcellerna, hur styrs de och hur ser strukturen ut?

- Skelettmuskler är viljestyrda och strukturerade.


- Glatta muskler är icke viljestyrda och glatta, tex musklerna som med peristaltik för maten genom tarmarna.


- Hjärtmuskler är icke viljestyrda och är både strukturerade och ostrukturerade.

Vilka nervceller finns det?

- Nervceller (neuron) tar emot och skickar nervimpulser.


- Gliaceller (stödjeceller) skickar inte elektriska impulser som neuron gör. Omger och stödjer neuronen.

Vad finns det för olika bindvävnad?

Bindväv är både celler och finns i matrix, det finns hård och lös bindväv.


- Blodceller


- Broskvävnad


- Benvävnad


- Fettvävnad

Vad är ett organsystem och vad är det uppbyggt av?

Vävnader bildar tillsammans organ som utifrån vilka de samarbetar med för att genomföra olika processer bildar organsystem, tex matsmältningssystemet.