• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Frazy i formy od przewaga;zaleta;korzyść

ADVANTAGE


ADVANTAGEOUS


TAKE ADVANTAGE OF ST


TO YOUR ADVANTAGE


DISADVANTAGED

W przewidywalnej przyszłości

IN FORESEEABLE FUTURE

3x bogaty

RICH (richness, richky)


AFFLUENT


WEALTHY

Zawodówka

VOCATIONAL EDUCATION

If something demends from you

IT STRETCHES YOU

Zniszczone, zużyte

RUNDOWN

Promować, popierać

ADVOCATE (advocacy)

Formy od owoc

FRUIT


FRUITLESS


FRUITFUL

Someone who works for government

CIVIL SERVANT

podchodzić do czegoś ze spokojem, łatwością

TAKE STH IN YOUR STRIDE

2x kara śmierci

DEATH PENALTY


CAPITAL PUNISHMENT

nawiązywać kontakt, połączenie

LIAISE WITH (liaison officer)

Przeznaczyć

ALIOCATE

someone who had a lot of jobs

JACK OF ALL TRADES

Związek zawodowy

TRADE UNION

$$ wystarczająca do przeżycia

A LIVING WAGE

Alimenty

(Spouse,child) SUPPORT

Fascynująca, pochłaniająca x2

FASCINATING, ENGROSSING

Dobrze płatna praca

CUSHY, PLUM JOB

Formy od obey

OBEY/DISOBEY


OBEDIENCE/DISOBEDIENCE


OBEDIENT/DISOBEDIENT

Nudna, zwyczajna, nie wymagająca klasyfikacji

UNSKILLED, COMMON, MENIAL

Pokaźne, znaczące

HEFTY

Wymagające x3

TAXING


DEMANDING


CHALLENGING

Pracownik fizyczny i "stacjonarny"

BLUE COLLAR JOB/WHITE COLLAR JOB

Ujście rzeki

ESTUARY

Nienaruszone

INTACT

Codzienna, przyziemne praca

DAY-TO-DAY/ MUNDANE

2x przynoszące duże zyski

HIGH-INCOME/ LUCRATIVE

Staż, praca wakacyjna

A WORK PLACEMENT

Zrobić coś wbrew szansom

TO DO STH AGAINST THE ODDS

Nieprzewidywalne warunki

INFORSEEN CIRCUSTATIONS

Element krajobrazu

GEOGRAPHICAL FEATURE

Molo

PIER

Over

IN EXCESS OF

earlier x2

BEFORE HAND, IN ADVANCE

Zacząć klotnie

PICK A FIGHT

Formy code

CODE CODED INCODED

A lot x2

A GREAT DEAL, A GOOD DEAL

Shop formal

RETAIL OUTLET

Układy w biurze

OFFICE POLITICS

"Jego twarz mówiła wszystko"

HIS FACE SPOKE VOLUME

Formy intuition

INTUITION INTUITIVE INTUITIVELY