Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vid akut buk såkan en operation bli aktuell. Ange verkningsmekanismen för ett analgetisktpreparat, exempelvis Ketogan?

Ketogan är en opioid. Dennabinder till opiodreceptorer i nedåtgående smärthämmande banor genom påverkan påreceptorer i PAG och RVM. Ketogan binder även till receptorer på primära och sekundärasmärtneuronet. Bindningen på det primärasmärtneuronet leder till att Ca2+jonkanalerna inte öppnas och därmed släpps inga exitatoriska joner ut isynapsklyftan. Vid bindningen på sekundära smärtneuronet orsakar denhyperpolarisering genom öppnandet av Cl- jon-kanaler.

Ange någotaktuellt läkemedel vid gastroesofageal reflux?

PPI – Når den syraproducerandeparitialecellen och binder till en vätejon när den passerat över cellmembranet.PPI+ binder till protonpumpen och hämmar denna.

Beskriv ett läkemedel somneutraliserar saltsyra vid ulcussjukdom?

Antiacida – Magnesiuhydorxid(MgOH) blandas med saltsyran i magen och bildar magnesiumklorid, MgCl2 ochvatten.

Vad har Losec förverkningsmekanism?

Losec är en protonpumpshämmarehämmar enzymet väte/kalium-ATP’s (protonpumoen) Detta genom att de eftercelllmembran diffundering, binder en H+ jon och binder sedan irreverisbelt tillprotonpumpen och hämmar denna.

Hur verkar H2-antagonister?

Protonpumoen stimulerarsaltsyraproduktionen genom att binda till histaminreceptorer på paritalecellen.Den H2-antagonisten, binder till histaminrecetporn men som antagonist ochhämmar därmed produktionen.

Vad är syftet medläkemedelsbehandling vid IBD (irritable bowel diseases) som innefattar ulceröskolit och Crohns sjukdom?

Dämpa den inflammatoriskaprocessen/bilden som ger symtombilden.