Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Stora halspulsådern latin
a carotis communis sinistar och dextra
stora halspulsåderns förgrening
carotis externa och interna
tryck och kemoreceptorer i carotis communis
sinus och glomus caroticum
a carotis externas förgreningar, 7st och till vad går dom
thyroidea superior - sköldkörteln
lingualis - tunga
facialis - ansikte
maxillaris - munhåla, tänder
occipitalis - nacke
auricularis posterior - örat
temporalis superficialis - tinningen
artät förgreningar från hjärtat, 3st
truncus brachiocephalicus
carotis communis
subclavia
förgrening från a trunchus brachiocephalicus
axillaris
carotis communis
grenar från a subclavia
vertebralis
thyroidea inferior
vart går vertebralis
löper till hjärnan genom foramen magnum
de 3 större halsvenerna från ansikte och huvud
jugolaris interna
jugolaris anterior
jugolaris externa
i vilken ven samlas blodet från hals, huvud och hjärna framförallt upp sig i
jugolaris interna
Vilka vener ansluter sig till v jugolaris interna, 4st
thyroidea superior
lingualis
facialis
maxillaris
vilka artärer försörjer glandula thyroidea 2st
a thyroidea superior
a thyroidea inferior (från subclavia)
gl thyroideas venösa dränering 3st
v. thyroidea superior
v. thyroidea media
v. thyroidea inferior
vilket kärl och ven går till tunga och munbotten och vart kommer dom ifrån
a lingualis - från a carotix externa
v lingualis - från v jugolaris interna
a lingualis grenar, 3st
rami dorsalis
a sublingualis
a profunda lingua
vad försörjer rami dorsalis
tungroten, tonsilla palatina
a sublingulais försörjer
munbotten, gl sublingualis
a profunda lingua försörjer
tungans djupa och främre delar
Ansiktets ytliga kärlförsörjning 6st artärer
a angularis
a labialis superior och inferior
a submentale
a facialis
a temporalis superficialis
a carotis externa
ansiktets ytliga venösa dränering 7st
v angularis
v labialis superior och inferior
v submentale
v facialis
v temporalos superficialis
v retromandubulare
v jugolaris interna
vilken ven och kärl försörjer/dränerar ansiktets djupa kärl
a och v maxillaris
vad grenas från v maxillaris
plexus pterygoideus
v maxillaris bildar ett venplexa i fossa infratemporale
vilka artärer förgrenas från a maxillaris i fossa infra temporale och vad försörjer grenarna
a auricularis - käkled och örat
a tympanica anterior

a meningea media - hjärnhinnorna

a masseterica - till käkmuskulaturen
a temporalis profunda
a pterygoideus

a bucalis - till kinden

a alveolaris inferior - till tänder i uk
vad grenar sig a alveolaris inferior sig till
förutom till tänderna i uk så går det även grenar till hakans och munbottens djupare vävnader
rami mylohyoideus
a mentalis
I fossa pterygoplatina (under zygmaticum typ) avger a maxillaris grenar till, 4st och vad dom försörjer
a infraorbitale - amsikte mellan överläpp och öga

a alveolaris usperior posterior och anterior - överkäkens tänder

a palatina descendens - mjuka och hårda gommen

a sphenopalatina - näshåla och främre delen av hårda gommen
genom vilka kanaler och öppningar löper a palatina descenden igenom
först genomcanalis palatines major. sen kommer kärlen ut till gommen genom foramen palatinus major och minor.

A palatines major går till hårda gommen och a palatinus minor till mjuka