Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Nämn de 4 tandvävnadstyperna

- Emalj


- Dentin


- Cement


- Pulpa

Beskriv Emaljen

Är det yttersta skiktet och den är hårdaste vävnaden i kroppen.(Den består av oorganiska kalksalter)

Beskriv Dentinet

Den största delen av tanden. Dentinet innehåller mer organiskt material än emaljen. Dentinet är något hårdare än benvävnad. I dentinet går kanaler till pulpan.(I kanalerna finns utskott från dentinets celler. I dets kanaler finns vävnadsvätska som tränger ut från pulpan)

Beskriv Cement

Det cker hela tanden från emaljgränsen ner till hela roten.Cementet räknas också som en typ av benvävnad. Cementet är något mjukare än dentinet.

Beskriv Pulpan

Är den centrala delen av tanden. Pulpavävnaden innehåller rikligt med nerver och blodkärl.

Hur många tänder har normalt en vuxen människa?

28-32

Vad är Parodontium

Det som bildar tandens fäste;- Alveolarben


- Cement


- Rothinna


- Gingiva (tandkött)

Vad är "det temporära betett"?

Uppsättningen mjölktänder (20 st)

Vad är det "permanenta bettet"?

Uppsättningen tänder som följer mjölktänderna (se det temporära bettet)

Vad är växelbett?

När både mjölktänder och permanenta tänder finns i munnen samtidigt(börjar runt 6 års ålder och fortsätter normalt till 12 eller 14 års åldern)

Vilka delar räknas till Luftvägarna?

- Näsan


- Bihålorna


- Svalget


- Struphuvudet


- Luftstrupen


- Luftrören

Vad är slemhinnans funktion i luftvägarna, och vad består den av?

Slemhinna hjälper till att fukta inandningaluften och består av flimmerhår som tranaporterar bort "skräp" som kommer ner i luftstrupen.

Vad är Flimmerhår?

Cilie; hårliknande utskott vars funktion är att transportera partiklar och slem.(Finns bland annat i luftstrupen, innerörat, äggledare och bitestikel)

Vilka fuktioner fyller bihålorna?

De hjälper till att fukta näshålan, gör vårt kranium lättare.

Vad kan problem med bihålorna ge för oss inom tandvården relevant problematik?

Käkbihålorna under ögonen ligger nära kindtänderna i överkäken (på maxilla) och en inflammation här kan sprida sig till tandrötterna och ge tandvärk.

Namnge de olika delarna av munnen?

Vad är Palatinum durum?

Den hårda gommen

Vad är Palatinum molle?

Den mjuka gommen

Vad är Lingua?

Tunga

Vad är Uvula?

Gomspene

Vad är munslemhinnan och vad heter den på latin?

Mucosa oris; En slemhinna som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

Vad är Cavus oris?

Munhålan

Vad är Frenulum labiale?

Läppband

Vilka problem kan uppstå vid för kort läppband?

Bland annat svårigheter i tal, dregglande, stänger inte alltid munnen när den är avslappnad/neutal och det kan även uppstå problem vid ätande och tandborstande.Kan även påverka vuxna individer och kan också uppstå vid för kort tungband.

Vad är Frenulum sublinguae ?

Tungband

Os maxilla

överkäksbenet

överkäksbenet

Ben i 2 delar

Os mandibuale

Underkäksbenet

1 del


Os zygomaticus

Okbenet (kindben)

Okbenet (kindben)

Kallas också kindben eller kindknota

Os parietale

Hjässbenet

Hjässbenet

Os betyder ben

Os frontale

Pannbenet

Pannbenet

Os occipatale

Nackbenet

Nackbenet

Os sphenoidale

Kilben

Os ethmoidale

Silben

Silben

Små ben under näshålans tak

Os lacrimale

Tårben

Tårben

Foramen palatinus majus

Stor hålighet i gommen

Foramen = hål

Foramen insicivum

Hålighet mellan Inciciver (framtänder)

Hålighet mellan Incisier (framtänder)

Inscicium (incisier)

Processus alveolaris

Utskott (hålighet) för tand

Processus coronoideus

Kronutskottet

Kronutskottet

Processus condylaris

Utskottet som leder till käkleden

Utskottet som leder till käkleden

Prossesus = utskott

Sinus Maxillaris

Bihålorna i överkäke

Bihålorna i överkäke


Vad har Dentin och Cement gemensamn?

De är båda inräknade i benvävnad.

Vad betyder Lingual?

Tandyta mot tungan (UK)

Tandyta i UK

Vad betyder Mesialt?

Tandyta som "vätter mot mitten"

Vänster i kvadrat 2 och 3

Vad betyder Incisalt?

Skärkanten på tanden

Skiljer sig från bitytan på molarer

Vad betydee Distalt?

Tandytan längst bak på tanden, åt höger i exp. kvadrant 2 och 3

Vad betyder Paladinalt

Tandytan som vetter mot gommen (ÖK)

Vad är Tuberculum?

En avrundad mindre upphöjning

Vad är en Cusp?

En kraftig, spetsig upphöjning av tanden

Vad är en Krista?

En långsträckt upphöjning (till skillnad från Cusp)

Vad heter dess tre?

Hur djup är normalt en frisk tandficka?

Max 2 mm

Nämn de 5 olika grupper av tänder som finns i varje käkhalva (kvadrant) och hur många det finns av dessa.

- 2 framtänder, incisiver


- 1 hörntand, canin


- 2 kindtänder, premolarer


-2 - 3 bakre kindtänder, molarer(Den tredje molaren = visdomstand, 8:a

Vad betyder Incisivier?

Framtänder

Vad betyder Caniner?

Hörntänder

Vad betyder Molarer?

Bakre kindtänder

Vad betyder Premolarer?

Främre kindtänder

Vart vätter Mesialytan?

Mot tanden framför

Vart vätter en Buccal yta?

Mot läpp/kind

Vart vätter en Lingual yta?

Mot tungan

Vart vätter en Palatinal yta?

Mot gommen (ök)

Vart vätter en Distal yta?

Mot tanden bakom

Vad är Occusalytan?

Tuggytan

Vad betyder Facialt?

Mot ansiktet

Vad betyder Odontogenesen?

Tandbildningsprocessen

Fossa?

Grop, en grund fördjupning i tandens tuggyta ()

Fissur?

Djupare spaltformad skåra i tandens tuggyta

Sulcus?

Fåra, en lågsträckt grund fördjupning i tandens tuggyta

Överkäke

Os Maxilla

Underkäke

Os Mandibuale

Okben/Kindben

Os zygomaticus

Hjässben

Os parietale

Pannben

Os frontale

Nackben

Os occipitale

Kilben

Os sphenoidale

Silben

Os ethmoidale

Tårben

Os lacrimale

Stor hålighet i gommen

Formaen palatinus majus

3 ord

Håligheten under framtänderna

Foramen insicivum

Tandutskott

Processus alveolaris

Kronutskott

Processus coronoideus

Käkledsutskott

Processus condylaris

Öberkäkens bihåla

Sinus maxillaris

Vad är FDI – Federation Dentarie Internationale?

Samlar tandläkarförbund över hela världen

1. septa interradicularia


2. Alveoli dentales


3. foramen incisivum


4.septa interalveolaria

Ameloblaster

Celler som producerar emalj

Odontoblaster

Celler som bildar dentin

Posterior

Bakre delen av munnen

Anterior

Främre delen av munnen

Approximalt

Mellan tänderna

Distema

Glugg

Coronalt

På kronan

Cervikalt

Mot/vid tandhalsen

Furkation

Rötterna delningsställeBifurkation = 2 rötter


Trifurkation = 3 rötter

Celler som producerar emalj

Ameloblaster

Celler som bildar dentin

Odontoblaster