Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nässkiljeväggen latin och vilka delar består den av
Septum nasi

består av cartilago septi nasi
lamina pependicularis på os ethmoidale
vomer
Näshålans bakre öppning till svalget
choana
näshålans främre broskväggar latin
cartilago nasi
näshålans 4 bakre väggar av ben
os nasale
os maxillae
os ethmoidale
os palatinum
näsmusslorna latin och deras urspung
concha nasalis superior, os ethmoidale
concha nasals media, os ethmoidale
concha nasalis inferior, självständigt ben
Vad innehåller nässlemhinnan, 3st
bägarceller och körtlar - producerar slem
vibrissae - näshår
rikligt m. blodkärl
vad sker i näshålan och vad maximerar detta 3st
luften värms, fuktas och filtreras.

concherna ökar ytan på slemhinnorna
luktepitel latin
regio olfactoria
näshålans kärlförsörjning, ej gjord
ej gjord
näshålans sensoriska nervinnervering, ej gjord
ej gjord
näsans bihålor samlingsnamn latin
sinus paranasales
ansiktets bihålor, 4st
sinus maxillaris
sinus frontale
sinus ethmoidale - kilbenshålan
sinus sphenoidale - silbenshålan
hiatus semilunares lokalisering
öppning för bihålor, ligger nedanför (i mitten av) och täcks av concha nasalis media
hiatus semilunares är öppning för vilka sinuses
sinus:
maxillaris
frontalis
ethmoidale
öppningen till sinus sphenoidale latin och lokalisering
apertura sinus sphenoidalis

ligger baktill i näshålan ovan concha nasalis superior
tårkanalen latin
ductus nasolacrimalis
öppningen i mediala ögonvrån
punctum lacrimale
vart tömmer sig ductus nasolacrimalis
i näshålan längst fram och under concha nasalis inferior
svalgets indelningar
nasopharynx
oropharynx
hypopharynx
örontrumpet latin
tuba auditiva
örontrumpetens öppning latin
ostium pharyngeum tubae
vart ligger örontrumpetens öppning
längst bak nästan i svalget i nasopharyng
den lymfatiska vävnaden längst bak upptill (under sinus sphenoidale) i nasopharynx, latin
tonsilla pharyngea
vad är tuba auditiva, vart löper den och vad är dess funktion
ett 3,5cm långt broskrör som går från mellanörats främre del till nasopharynx

ombesörjer att lufttrycket är lika på båda sidorna av trumhinnan
Bakre gombågen latin
arcus palatopharyngeus
tonsillerna strax bakom arcus palatopharyngeus latin
tonsilla palatina
vad delar hypopharynx upp sig i, latin
esophagus
larynx
struphudets öppning latin
aditus laryngeus
vad består mjuka gommen av allmänt, 5st
muskler, bindväv, körtlar, kärl och nerver
bindvävsskivan i mjuka gommen, latin
gomaponeurosen
gomponeurosens funktion
mjuka gommens muskulatur fäster i den
mjuka gommens musklers funktion
är aktiva vid sväljning, andning och tal
musklerna i mjuka gommen som kommer uppifrån och deras funktion
m levator veli palatini - höjare av gomseglet
m tensor veli palatini - sträckare av gomseglet
musklerna i mjuka gommen som kommer nedifrån
m palatoglossus
m palatopharyngeus
vilken ner innerverar mjuka gommens muskler
n vagus (CN 10)

med undantag för m tensor veli palatini som innerveras av n trigeminus (CN 5, mandibularis gren)
m levator veli palatini ursprung, fäste och funktion
ursprung: Mediala sidan av örontrumpetens brosk samt från skallbasen (os temporale)

fäste: gomaponeurosen

funktion: höjer gomseglet. hjälper ev till att lufta tuba auditiva
m tensor veli palatini ursprung, fäste och funktion
ursprung: spina ossis sphenoidale och lamina medialis processus pterygoideus samt örontrumpetens vägg - löper sen runt humulus pterygoideus

fäste: gomaponeurosen

funktion: höjer och spänner mjuka gommen samt luftar mellanörat genom att vidga tuba auditiva.
m palatoglossus ursprung, fäste och funktion
bildar främre gombågen

ursprung: gomaponeurosen

fäste: tungans muskler

funktion: sänker gomseglet vid fixerad tunga, förtränger och förkortar svalgpasset
m palatopharyngeus urpsung, fäste och funktion
bildar bakre gombågen

ursprung: gomaponeurosen

fäste: vid sköldbroskets bakre rand

funktion: sänker gomseglet och förtränger och förkortar svalgpasset
m uvulae ursprung, fäste och funktion
ursprung: spina nasalis posterior och gomaponeurosen

fäste: går in i uvula

funktion: spänner och kortar av gomseglet
svalgväggarnas muskler kan delas in i vad, 2st
konstriktorer och svalghöjare
vad är konstriktorer
muskler som omger svalget
vart fäster konstriktorerna
fäster till varandra i svalgets bakre medellinje - raphe pharyngeis
svalgkonstriktorerna latin
m constrictor pharyngeus superior
m constrictor pharyngeus media
m constrictor pharyngeus inferior
konstriktormusklernas nervinnervering
n vagus (CN 10)
m constrictor pharyngeus superior ursprung
Ursprung: raphe pterygomandibularis, linea mylohyoidea och tungmuskulaturen
m constrictor pharyngeus media ursprung
ursprung: os hyoideum
m constrictor pharyngeus inferior ursprung
ursprung: cartilago thyridea och cartilago cricoidea
slide 28 ej gjord
fattar ej
svalghöjarna latin, 3st
m stylopharyngeus
m salphingopharyngeus
m palatopharyngeus
m stylopharyngeus Ursprung, fäste Funktion och nerv
ursprung: processus styloïdes
fäste: nedre constrictor pharyngeus muskler
funktion: höjer pharynx
nervinnervering: n glossopharyngeus CN 9
m salphingopharyngeus Ursprung, fäste, Funktion och nerv
ursprung: tuba auditiva
fäste: m constrictor pharyngeus superior
funktion: höjer pharynx, smalnar av svalget, luftar mellanörat
nerv: n vagus CN 10
m palatopharyngeus funktion och nerv
funktion tillhör gomseglets muskler, förtränger och förkortar svalget
nerv: n vagus CN 10