• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Angina pectoris
Uitlokkende factoren (4)

- lichamelijke inspanning


- emoties (stress)


- koude


- zware maaltijd

Instabiele angina pectoris (behoort tot ACS)
Criteria (4)

- minder dan 2 maanden klachten


- vaker/ernstiger dan tevoren


- kort na MI of revascularisatie


- ook klachten in rust

Typische angina pectoris
Noem de drie criteria

- Discomfort midden op de borst


- Komt bij lichamelijke inspanning


- Verdwijnt <10 minuten in rust of nitroglycerine

Angina pectoris
Diagnostiek (4)

- Anamnese


- Voorafkans bepalen


- Inspannings ECG (na rust ECG)


- Angio CT

Angina pectoris
Differentiaal diagnose (5)

- klepgebreken


- pericarditis (houdingafh.)


- hypertrofische obstructieve cardiomyopathie


- pulmonale afwijkingen


- oesofagale afwijkingen

Angina pectoris
Behandeling (couperen(2), onderhoud(4), chirurgie(2), preventie(4))

Aanval couperen:


- Glycerylnitraat of isosorbidedinitraat (5mg)


- Alternatief: nitroglycerinespray (0,4mg)
Onderhoudsmedicatie:


- selectieve betablokker (metoprolol)


- alternatief: langwerkende nitraten, calciumantagonisten of bradines
Chirurgie:


- Bypass (arteria mammaria)


- Percutane coronaire interventie (levenslang aspirine)
Preventie:


- stoppen met roken


- 80mg acetylsalicylzuur


- bloeddrukverlagen


- cholesterol verlagen

Atherosclerose
Pathofysiologie (5)

- vetafzetting (lipiden en polysachariden)


- kalkafzetting


- stolling


- proliferatie gladde spiercellen


- atherosclerotische plaque


(- plaqueruptuur)

Atherosclerose
Procesversnellende factoren (5)

- roken


- hypertensie


- hoog cholesterol


- diabetes mellitus


- overgewicht

Wat is de levensverwachting van iemand met perifeer arterieel vaatlijden (PAV)?

10 jaar korter

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Fontaine stadia

Fontaine stadia:


I: <0.9 zonder klachten


II: <0.9 pijn in het been na bepaalde afstand lopen


III: pijn in rust


IV: necrose(cellulair) of gangreen (macroscopisch)

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Symptomen (6)

- claudicatieklachten


- wondjes, pijnlijke voeten


- verkleuring voeten


- temperatuurverschil benen


- perifere pulsaties afwezig


- souffle arteria femoralis

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Behandeling (4)

- stoppen met roken


- betablokkers


- statines (streven cholesterol <5.0)


- acetylsalicylzuur 80mg per dag

Atriumfibrilleren
Risicofactoren (10)

- toenemende leeftijd


- mannelijk


- hypertensie


- hartfalen


- klepafwijkingen


- coronaire aandoeningen


- diabetes mellitus


- hyperthyreoïdie


- overgewicht


- COPD

Atriumfibrilleren
Medicamenteuze oorzaken (3)

- bètasympathicomimetica


- levothyroxine


- theofylline (verwijding bronchiën)

Atriumfibrilleren
Lab diagnostiek (5)

- TSH bepaling (ivm hyperthyreoïdie oorzaak)


- Hb meting (anemie kan AF uitlokken)


- glucosebepaling (DM)


- creatinine & kalium (alvorens digoxine start)


- BNP of NT-proBNP (evt hartfalen)

Atriumfibrilleren
Behandeling

Eerste episode: eerste 48uur geen antistolling
CHADS2 score 0 of 1: plaatjesremmer


- acetylsalicylzuur
CHADS2 score >1: coumarinepreparaat


- acenocoumarol


- fenprocoumon

Endocarditis
Symptomen acuut (3) en subacuut (5)

Acuut:


- hoge koorts


- sepsis


- klepinsufficiëntie
Subacuut


- subfebriele temperatuur


- algehele malaise


- vermagering


- nachtelijk zweten


- klepinsufficiëntie

Endocarditis
Laboratoriumonderzoek (5)

- anemie


- leukocytose


- CRP stijging


- positieve bloedkweek


- microscopische hematurie

Endocarditis
Risicofactoren (4)

- aangeboren hartafwijkingen


- klep stenose of insufficiëntie


- klepprothese


- IV drugsgebruik

Endocarditis
Belangrijke verwekkers (3)

- streptococcus viridans


- staphylococcus aureus


- staphylococcus epidermidis (klepprothese)

Endocarditis
Behandeling (2 main, 3,4sub)

Antibiotica


- IV toediening


- hoge dosering


- 4-6 weken
Chirurgie tijdens AB indien:


- recidiverende embolie


- hartfalen


- persisterende infectie


- ernstige klepinsufficiëntie

De novo acuut hartfalen
Oorzaken (6)

- myocard infarct


- tachy/brady aritmie


- grote longembolie


- hartkleplijden


- anemie


- sepsis

Acuut hartfalen
Behandeling (5)

- Patiënt rechtop laten zitten ipv liggen


- Nitraten (indien >90mmHg)


- Furosemide IV (vaatverwijdend + diuretisch)


- zuurstof indien <90% saturatie


- morfine (minder stress en vaatverwijdend)

Chronisch hartfalen
Oorzaken (heleboel)

- coronair lijden


- hypertensie


- cardiomyopathie


- kleplijden


- aangeboren hartafwijkingen


- ritmestoornissen


- toxische stoffen (chemo, cocaïne, alcohol)


- slaapapneusyndroom


- anemie


- hyperthyreoïdie


- beriberi (vit B1 tekort)


- pericardaandoeningen


- primair rechtszijdig falen (cor pulmonale) 1%

Chronisch hartfalen
Diagnostiek (4)

BNP


NT-proBNP


ECG


Echografie (linkerventrikelejectiefractie)

Chronisch hartfalen
Behandeling (3, indien onvoldoende nog 3)

- Furosemide 40mg 1dd1 (of ander lisdiureticum)


- ACE-remmer (titreren)


- Metoprolol 50mg 1dd1
Indien onvoldoende, achtereenvolgend:


- Spironolacton 50mg 1dd1 toevoegen


- Spironolacton vervangen door valsartan (ARB)


- Digoxine 0,25mg 1dd1

Hartfalen
Welke situaties kunnen ook tot verhoging BNP of NT-proBNP leiden? (7)

- hoge leeftijd


- atrium fibrilleren


- ernstige nierfunctiestoornissen


- ACS


- longembolie


- sepsis


- pulmonale hypertensie

Hartklepafwijkingen
Symptomen (7)

- moeheid


- afgenomen inspanningsvermogen


- dyspnoe


- angina pectoris


- oedeem


- duizeligheid


- hartritmestoornissen

Hoe test je of een systolische souffle onschuldig is?

Met de valsalva-manoeuvre:
De flowsouffle verdwijnt meestal wanneer er minder bloed door het betreffende klepostium stroomt. Staan en de buikspieren aanspannen (bloedstroom vertraagt/stopt in de venae cavae), wel 20s wachten want eerst komt er door de druk meer bloed uit de longen in het linkerhart.

Wanneer behoeft een soufffle nadere diagnostiek?

- iedere diastolische souffle


- iedere systolische souffle zonder duidelijke stilte tussen einde van souffle en tweede toon

Myocard infarct
Symptomen (5)

- Drukkend gevoel midden op de borst


- Uitstraling naar schouder en/of keel


- Langer dan 20 minuten


- Transpireren


- Misselijkheid

Myocard infarct
Oplaaddosering in de ambulance

- aspirine 250mg


- clopidogrel 600mg
bij bradycardie 0,5mg atropine

Aritmie
Drie oorzaken ritmestoornissen

- re-entry


- focale impulsvorming


- geleidingsstoornis

Aritmie
Noem re-entry vormen (5 regelmatig, 2 onregelmatig)

Regelmatig


- Atrium flutter


- AV-nodale re-entry tachycardie


- Circus movement tachycardie (Wolff-Parkinson-White syndroom)


- ventrikelflutter


- Ventrikeltachycardie
Onregelmatig


- atriumfibrilleren (AF)


- ventrikelfibrilleren (VF)

Aritmie
Noem (abnormale) focale impulsvorming (2 zelfterminerend, 6 aanhoudend)

Zelfterminerend:


- Supraventriculaire extrasystole


- Ventriculaire extrasystole
Aanhoudend:


- Sinustachycardie


- Atriumtachycardie


- AV-nodale tachycardie


- Torsade de pointes (TdP, ventrikels)


- Polymorfe ventrikeltachycardie


- Ventrikelfibrilleren

Aritmie
Geleidingsstoornis (4)

- SSS (sinus)


- Tweedegraads AV-blok type I (AV)


- Tweedegraads AV-blok type II (His)


- Derdegraads AV-blok (ventrikels)

AritmieWelke medicijnen vertragen de geleiding en verlengen de refractaire periode van de AV knoop? (4)

- Betablokkers


- Calciumantagonisten


- Digitalispreparaten


- Adenosine

Aritmie
Welk middel geef je bij VF, polymorfe VT of het lange QT syndroom?

Lidocaïne

Gedilateerde cardiomyopathie
Gevolgen (4)

- pompfunctiestoornis


- arteriële trombo-embolie


- geleidingsstoornissen (LBTB)


- ritmestoornissen (AF, VT, VF)

Gedilateerde cardiomyopathie
Diagnostische criteria (2)

- LVEF<45%


- Left ventricular end diastolic diameter (LVEDD) >117% van voorspeld

Gedilateerde cardiomyopathie
Behandeling met medicatie (6)

- ACE-remmer


- lisdiuretica


- aldosteronblokkers


- digoxine (bij AF)


- coumarines


- Bètablokker (indien stabiel zonder vochtretentie)

Gedilateerde cardiomyopathie
Leefregels (5)

- zoutbeperking 2 a 3 gram per dag


- indien ernstig: 1,5l vochtbeperking


- absoluut alcoholverbod


- rookverbod


- dagelijks wegen

Hypertrofische cardiomyopathie
Diagnostiek

- Echocardiografie


- ECG


- Holter voor (a)symptomatische (supra)ventriculaire tachycardieën

Hypertrofische cardiomyopathie
Therapie (4)

- calciumantagonist (verapamil) en/of metoprolol
Symptomatisch:


- septale alcohol injectie


- myectomie


- pacemakertherapie
Prognostisch:


- automatische defibrillator implanteren

Congenitale hartafwijkingen (8)

- Ventrikelseptumdefect (VSD)


- Atriumseptumdefect (ASD)


- Pulmonalisstenose (PS)


- Persisterende ductus arteriosus (PDA)


- Tetralogie van Fallot


- Aorta stenose (AS)


- Coarctatio aortae (COA)


- Transpositie van de grote vaten (TGA)

Congenitale hartafwijkingen
Symptomen (5)

- traag drinken


- transpiratie bij inspanning


- tachypnoe (>60)


- afname diurese


- vertraagde groei

Congenitale hartafwijkingen
Welke afwijkingen horen bij de tetralogie van Fallot? (4)

1. Ventrikel septum defect


2. Pulmonalis stenose


3. Aorta recht boven VSD


4. Rechterventrikel hypertrofie

Pericarditis
Oorzaken (7)

- ischemische prikkeling


- virale ontsteking (coxsackie, influenza)


- maligniteit


- auto-immuun


- metabool (hypothyreoidie, nierinsuff)


- bacterieel (pneu, staph, strep, mening & gonorroe)


- traumatisch

Pericarditis
Symptomen

- scherpe pijn


- verlicht om voorover te zitten


- pijn bij diep inademen


- koorts


- algehele malaiseAcute pericarditis
Lichamelijk onderzoek

- pericardwrijven
Constrictiva:


- CVD verhoogd


- sinustachycardie


- pulsus paradoxus


- perifere cyanose


- rechts decompensatio cordis

Pericarditis
Diagnostiek

- diffuse ST elevaties


- virus serologie


- reumafactor


- ANF/LE


- Nierfunctie


- Xthorax


- echo cor

Pericarditis
Behandeling (5)

- rust


- pijnstilling (NSAID of ASA + PPI)


- evt corticosteroïden (dressler en auto-immuun)


- preventie recidief: colchicine


- Chirurgisch (pericardectomie, drainage, verkleven)

Ventrikel fibrilleren
Voorkomen recidief

In acute fase MI:


- lidocaïne 100mg als bolus, daarna infuus
Subacute fase:


- eliminatie uitlokkende factor


- antiaritmische medicatie (amiodaron)