• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Coloncarcinoom
Symptomen (6)

Recher hemicolon:


- ijzergebreksanemie
Linker hemicolon


- veranderde defecatie
Flatulentie, buikpijn, obstructieverschijnselen, onbegrepen gewichtsverlies

Coloncarcinoom
Diagnostiek (3)

Gouden standaard voor uitsluiten/aantonen: colonoscopie met biopten
Vervolg:


- CT abdomen (metastasen/lymfenadopathie)


- Thorax foto


- CEA prikken (tumormerkstof)

Coloncarcinoom
Behandeling (3)

- laparoscopisch verwijderen van darmsegment, omliggende klieren en aangedane structuren of organen.


- Anastomose darmuiteinden of ontlastend of eindstandig colostoma (minder risico op naadlekkage)


- Aanvullende chemotherapie indien locoregionale lymfekliermetastasenLongkanker
Symptomen (6)

Vermoeidheid


Vermagering


Verandering hoestpatroon


Productieve hoest refractair AB


Hemoptoë


Schouderpijn (longtop of pancoasttumor)

Longkanker
Diagnostiek (7)

- Thoraxfoto


- CT-scan


- FDG-PET


- MRI bij pancoasttumoren en metastasen


- Flexibele bronchoscopie + punctie


- CT geleide transthoracale punctie


- Echo-(bronchiale)endoscopisch onderzoek slokdarm (E(B)US) (stadiëring)

Kleincellig longcarcinoom
Behandeling (3 main, 0, 3, 2 sub)

Vrijwel altijd gemetastaseerd dus behandeling met cytostatica, radiotherapie en schedelbestraling
Limited stage (tumor in één bestralingsveld)


- curatief


- gelijktijdige (platina)chemotherapie & radiatie (concurrent)


- profylactische schedelbestraling
Extensive stage (palliatief)


- chemotherapie (etoposide met cisplatin of carboplatin)


- profylactische schedelbestraling

Niet-kleincellig longcarcinoom
Behandeling (4main, 3,2,2,2sub)

Stadium I en II:


- resectie primaire tumor en lymfeklieren


- postoperatieve chemotherapie


of


- stereotactische radiotherapie
Stadium III:


- radiotherapie + chemotherapie


- evt. daarna poging tot resectie
Stadium IV + EGFR of ALK mutatie:


- eerste lijn: tyrosinekinaseremmer (nib-jes)


- tweede lijn: chemotherapie
Stadium IV zonder (aantoonbare) mutaties:


- chemotherapie met platinadoublet


- evt gevolgd door onderhoudsbehandeling


(verlenging overleving is 3 maanden)Mammacarcinoom
Metastaseringpatroon (5); verschil hormoon positief/negatief

Voorkeurslocaties:


- bot 85%


- lever 40%


- long 25%


- pleuritis carcinomatosa 20%


- hersenen 10%
Hormoonreceptornegatief


- metastasen meestal binnen vijf jaar


Hormoonreceptorpositief


- metastasen in 50% van de gevallen ná vijf jaar

Mammacarcinoom
Symptomen (6)

- palpabele afwijking


- bruine/bloederige tepelafvloed


- inflammatie


- ulcers


- peau d'orange


- ingetrokken tepel

Gemetastaseerd mammacarcinoom
Symptomen (7)

- botpijnen


- dyspnoe


- pijn in leverregio


- misselijkheid


- malaise


- vermoeidheidsklachten
ZELDEN GEWICHTSVERLIES

Mammacarcinoom
Diagnostiek (6)

- mammografie


- echografie (<30 jaar of zwanger)


- cytologie (solide laesies)


- histologie (slecht afgrensbare laesies)


- MRI screening (voor hoogste risicocategorie)


- CT/botscintigrafie/PET (alleen bij klinisch T4 stadium of >3 lymfeklieren)

Primair mammacarcinoom
Behandeling: borstsparend (3) schildwachtprocedure(4) radiotherapie (3) adjuvante therapie (4)

Contra-indicaties borstsparend:


- diffuus suspecte calcificaties


- positieve snijvlakken


- eerder radiotherapie
Schildwachtprocedure:


- alleen als T<5cm


- niet bij bewezen lymfekliermetastase


- niet bij gestoorde lymfeafvloed


- als positief of contra: okselklierdissectie of oksel radiotherapie
Radiotherapie


- altijd indien borstsparend


- na mastectomie afh. van grootte en snijvlakken


- >3 klieren = okselbestraling
Adjuvante therapie


- indien beide, eerst chemo en dan endocriene therapie


- indien HER2neu+: trastuzumab (1 jaar)


- vóór menopauze: tamoxifen


- na menopauze: tamoxifen waarna aromaseremmerGemetastaseerd mammacarcinoom
Behandeling

Systemische behandeling


- endocrien danwel chemo


- al dan niet in combi met targeted therapie
Botmetastasen


- bisfosfonaten IV (pamidronaat of zolendroninezuur)


- radiotherapie voor pijn of dreigende dwarslaesies

Prostaat carcinoom
Symptomen

- vaak symptoomloos


- 75% in de perifere zone dus niet rond plasbuis


- plasproblemen


- hemospermie


- pijn in de botten

Prostaatkanker
Diagnostiek

- rectaal toucher


- PSA waarde


- prostaatvolume (echo)


- prostaat biopsie (AB dekking)


- Gleasonscore (gradering)


- MRI voor lokale uitbreiding


- botscintigrafie (bij symptomen)

Prostaatkanker
PSA (4)

prostaat specifiek antigeen


- geproduceerd door epitheliale prostaatcellen


- ook hoog bij prostatitis en benigne prostaathyperplasie


- geen afkapwaarde maar meer een van de voorspellers


- parameter bij behandeling en followup

ProstaatkankerBehandeling (5)

- <10 jaar levensverwachting = afwachtend beleid


- radicale prostatectomie (5-10% mictieklachten, 70% erectieproblemen)


- radiotherapie


- brachytherapie (max T2, gleason<7)


- hormonale therapie (palliatief)

Prostaatkanker
Testosteron verlaging (4) en bijwerkingen (4)

Testosteron verlagen:


- chirurgische castratie (orchidectomie)


- chemische castratie (LHRH- analogen, LHRH antagonisten of antiandrogenen)


- hormoonresistentie treedt twee tot drie jaar later op


- nieuw: abiraterone, enzalutamide
Bijwerkingen


- libidoverlies


- erectiele disfunctie


- opvliegers


- gynaecomastie

Pancreascarcinoom
Predisponerende factoren (5)

- Chronische pancreatitis


- Hereditaire pancreatitis


- Familiair pancreascarcinoom


- Genetische syndromen (peutz-jegherssyndroom, familiaire adenomateuze polyposis FAP)


- Roken

Pancreascarcinoom
Metastasering (2)

Vaak: Lever, buikvlies

Pancreascarcinoom
Symptomen (5)

- Pijn (evt doorstraling naar rug)


- Gewichtsverlies


- Icterus (pancreaskop)


- Palpabele galblaas (ongevoelig)


- Jeuk

Pancreascarcinoom
Diagnostiek (4)

Lab


- Transaminasen


- Alkalisch fosfatase


- gammaglutamyltransferase


- biluribine
Transabdominale echografie


spiraal CT (stadiëring)
Magnetic resonance cholangiopancreatografie (MRCP)
Punctie ter bevestiging


- alleen indien inoperabele tumor


- niet bij operabel ivm entmetastase risico

Pancreascarcinoom
Behandeling (4)

Curatief pancreaskop:


- Pancreaskop, duodenum en galblaas (whipple)
Curatief corpus of staart:


- Distalepancreatectomie met splenectomie


Palliatief:


- Chemotherapie (gemcitabine)


- geen europese richtlijn
Supportive care


- Stentbehandeling galweg en/of duodenum


- Pancrease suppleren

Pancreascarcinoom
Prognose curatief en palliatief

Na resectie:


20% vijfjaarsoverleving
Gemetastaseerd bij presentatie:


4-6 maanden mediaan overleving

Rectumcarcinoom
Symptomen (4)

- loze aandrang


- bloedverlies per anum


- flatulentie


- obstructieverschijnselen

Rectumcarcinoom
Diagnostiek (5)

- Rectaal toucher


- Colonoscopie


- Endoanale echografie


- MRI kleine bekken


- CEA tumormerkerstof

Rectumcarcinoom
Curatieve behandeling (4 stadia)

Oppervlakkige tumoren


- transanale endoscopische microchirurgie (TEM)


T1-T3 N0 tumoren


- Totale mesorectale excisie (TME)


TxN+ tumoren


- 5 maal 5Gy radiotherapie


- 1 week erna totale mesorectale excisie (TME)


Grote T3-T4 tumoren


- 25 maal 2Gy radiotherapie + chemo (capecitabine oraal)


- 8-10 weken erna totale mesorectale excisie (TME)

Rectumcarcinoom
Behandeling metastsen (7)

- excisie indien mogelijk voor alle meta's


- radiofrequente ablatie (RFA)


- stereotactische radiotherapie


- hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)


- palliatieve chemotherapie


- bevacizumab (anti VEGF)


- cetuximab of panitumumab (anti EGFR)

Gemetastaseerd colorectaalcarcinoom
Mediane overleving

20-24 maanden

Slokdarmcarcinoom
Risicofactoren (6+1 beschermende)

- overmatig alcoholgebruik


- roken


- achalasie


- caustisch letsel (inname loog/zuur)


- refluxziekte (adeno)


- obesitas
Beschermend:


- Helicobacter pylori

Slokdarmcarcinoom
Metastasering (6)

- lymfe (ook skipmeta's)


- lever


- longen


- botten


- bijnieren


- (pericarditis, pleuritis of peritonitis carcinomatosa)

Slokdarmcarcinoom
Symptomen (8)

- Dysfagie (passagestoornis)


- Boeren


- Hikken


- Odynofagie (pijn bij slikken)


- Retrosternale pijn


- Refluxgerelateerde symptomen


- Gewichtsverlies, minder eetlust en moeheid


- IJzergebreksanemie

Slokdarmcarcinoom
Diagnostiek (4)

- Endoscopie+biopten


- Endosonografie (T en N stadium)


- (PET)CTscan


- Uitwendige echo hals

Slokdarmcarcinoom
Behandeling

Resectabele tumoren


- Neoadjuvante chemo-radiotherapie


- Resectie

Slokdarmcarcinoom
Prognose curatieve en palliatieve setting

Curatieve setting:


5-jaarsoverleving van 50%


Mediane overleving 50 maanden
Gemetastaseerd:


Mediane overleving van 6-8 maanden

Slokdarmcarcinoom
Palliatieve maatregelen (3)

- brachytherapie


- plaatsing van stent


- uitwendige radiotherapie (bij bloedingen)