• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
10. Lungsjukdomar och allergi

Astma definieras som, 4st
x Kronisk luftvägsinflammation: grundorsak till sjukdom

x Bronkiell hyperreaktivitet (BHR): ökad retbarhet/känslighet i luftvägarna

x Variabel luftvägsobstruktion: förhindrande av luftflöde genom luftvägar, perioder/anfall med försämrad symtombild och sånkt lungfunktion

x Reversibel luftvägsobstruktion: återfår normal lungfunktion antingen spontant eller mha läkemedelsbehandling
Patogenes
Patogenes är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom, och syftar på vilka mekanismer (till exempel virus, hormonrubbningar) som initierar sjukdomsutvecklingen.
Idiopatiska
Sjukdomar vilkas orsaker är oklara kallas idiopatiska.
Vilka riskfaktorer finns det för astma
x rökning + andra ohälsosamma levmadsförhållanden

x ärftlighet

x andra sjukdomar
Vilka ospecifika faktorer kan trigga astman (utlösa den) 7st
x ansträgning
x infektioner
x kyla
x torr luft
x stress
x starka dofter
x tobaksrök
Vilka specifika faktorer triggar astman
X allergen ex:
pollen
pälsdjur
kvalster
mögel
födoämnen

x läkemedel:
ASA och NSAIDS ex
Vad är symtomen vid astma
x hosta
x slemproduktion
x nattliga besvär
x pip i bröstet och kan få väsande andning
x trötthet
x nedsatt kondition, ofta symtom vid ansträgning ex andnöd

(symtom varierar ofta över tid hos varje individ men vanliga symtom är dessa)
Vad kan man komma fram till då man gör ett lungfunktionstest (en spirometri)?
ej klart!

Man utreder hur ens lungfunktion är till och börja med genom en spirometri. Resultatet kan då bli:

X Obstruktiv lungfunktionsnedsättning
- Vid försämringsperioder eller vid instabil astma

X Normal lungfunktion
- Är målsättningen
- Har man vid stabil och välbehandlad astma.
Påvisar det lungfunktionsnedsättning gör man ett reversibilitetstest med bronkdilaterande medel.
Vilka test görs vid allergiutredning på en patient som är ung och passar in på anamnesen?
1. Pricktest
- Med standardpanel på ca 10 allergen

2. RAST (Radio Allergo Sorbent Test)
- Blodprov
- Allergenspecifikt IgE. alltså att man testar IgE som reagerar på ett speciellt allergen tex pollen.

3. PEF-listor (Peak Expiratory Flow)
- Man mäter luftflöde. Astmatiker har ofta ett varierande luftflöde

4. Lungröntgen
- För att se om det finns ngn annan orsak till besvären

5. Test av bronkiell hyperreaktivitet..?
Vad är ett pricktest och vad gör man
Man lägger olika inhalationsallergen på huden-

Standardpanel med 10 olika allergener
Vilka är dom 10 inhalationsallergenen man kollar vid ett pricktest
pollen (björk, timotej, gråbo)
djurallergen (katt, Hund, häst)
husdammskvalster
mögel
positiv kontroll (histamin)
negativ kontroll (NaCl)
Vad är behandlingens allmänna målsättning
Symtomfrihet
Ingenbegränsningavdagligaaktiviteter
Upprätthålla normal lungfunktion
Ingastörandebiverkningaravbehandlingen
Ingetbehovavsymtomatiskbehandling
Vad riktas läkemedelsbehandlingen på
orsaken = inflammation
symtom = bronkkonstriktor
(fattar ej..)
Vika 4 farmakologiska behandlingar av astma är vanliga
x kortverkande beta2-antagonister
x inhalationssteroider
x långverkande beta2-antagonister
x kombinationspreparat
Dom olika farmakologiska behandlingarna mer specifikt, ej gjord
dkdj
Vilka icke-farmakologiska behandlingar finns det, 6st
x patientutbildning "astmaskola"
x andningsteknik, hostteknik
x avslappning
x fysisk träning
x miljösanering (hemma och/eller jobb)
x ev. byta yrke
Vad är allergi
Allergi innebär en immunologisk förmedlad överkänslighetsreaktion
Allergi dom olika typerna
kolla upp
Vad är en typ-1 allergiutveckling
En allergi då mastcellsaktivering är central. Består av två faser, en tidig och en sen fas. (vaskulär och cellulär fas)
Den tidiga (vaskulära) och sena (cellulära fasen)
Den vaskulära fasen:
- infinner sig snabbt och ger därför en tidig allergisk reaktion
- den är medierad av histamin

Cellulära fasen:
- långsan (ca 4-6h)
- aktiveringen sker mha inflammatoriska celler
- ger en senallergisk reaktion
Hur utreder man om en person har en allergi
x nogrann sjukdomshistoria är viktigt

x samband mellan omgivningsfaktorer och symtom

x pricktest, RAST

x ev. provokation ( testa allergi genom att under övervakning exponera patienten för ett allergen)
Symtom vid allergi, indelade efter lokalisering
hud:
- eksem
- urticaria (nässelutslag)
- qiunckeödem (angioödem)

näsa- ögon:
- rhinokonjunktivitet (rinnsnuva)

lumgor:
- astma

buk:
- gasbildning
- knip
- diarré

allmänna:
- trötthet
Hur behandlar man allergi, 3st
x minskad exponering för allergen:
pollenrapport, udvika allergen, städa/sanera

x rökstopp

x läkemedelsbehandling:
antihistamin, lokalbehandling (näsa/ögon/lungor), ev kortison och immunterapi
Vad är anafylaxi
Allergisk chock. En överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande
Anafylaxi 4st
x snabb debut
x kan komma en sk. senreaktion också så övervakning krävs
x tidig diagnos
x snabbt insatt behandling
Vilka faktorer kan utlösa anafylaxi, 4 faktorer
Födoämnen
- jordnötter, fisk, ägg ex

insektsgift
- från ex bi eller geting

läkemedel
x ex penicillin, NSAIDs, Narkosmedel mm

x latex
Vilka prodromala symtom(förkänningar) får man innan en anafylaktiskt chock bryter ut, 5st
x krypningra
x pirrande känsla i handflator/fotsulor
x klåda i gommen
x stickningar runt munnen
x allmän oro
Hur graderar man anafylaxi? från inte så alvarliga symtom till allvarliga
1. klåda, urticaria, obehag, rhinokonjunktivitet

2. angioödem, yrsel, buksvullnad

3. astma "stopp i halsen"

4. Blodtrycksfall/ cirkulatorisk kollaps. cyanos (blåaktig färg pga syrebrist), andningskollaps, medvetslöshet
Hur behandar man anafylaxi
Svårare reaktioner med svullnader i halsen, andningsbesvär eller cirkulationspåverkan behandlar man med:

- Adrenalininjektion
- Upprätthållning av adekvat ventilation/cirkulation (åtgärda blodtrycket)
- Antihistamin
- Kortison
Vad är kol?
Kronisk obstruktiv lungsjukdom

x en långsamt tilltagande, inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom

x kronisk luftvägsobstruktion

x irreversibel - Patienten kan aldrig uppnå normal lungfunktion igen, varken spontant eller efter behandling
Hur många har kol i sverige
400 000-700 000 i sverige!!

(ca hälften av alla rökare får kol)
Vilka riskfaktorer finns det för KOL
x rökning!

x alfa-1-antitrypsinbrist

x yrkesexponeringar

x luftföroreningar

x ökande ålder ökar benägenheten för att få det om man är kvinna
Vilka kliniska tecken finns det på att man har KOL, 5st
x kronisk bronkit (luftrörsinflammation)
x obstruktivitet
x emfysem (destruktion av den elastiska vävnaden)
x respiratorisk insufficines
x död

(olika grader av hur allvarligt det är)
Tydligaste symtomen för kol 3st
x Dyspné (andnöd pg av för mkt koldioxid i blodet, först vid fysisk ansträgning men sen utvecklas det så att det uppkomer vid vila också)

x hosta och upphostningar

x pip i bröstet
Symtomen för KOL
x dyspné (andnöd pg av för mkt koldioxid i blodet, först vid fysisk ansträgningen men sedan utvecklas det så att det uppkommer i vila också)

x hosta och upphostningar

x pip i bröstet

x muskelsvaghet/atrofi --> nedsatt förmåga till fysisk aktivitet

x osteoporos (benskörhet)

x ökad energiförbrukning i vila i komb. med nedsatt aptit --> viktnedgång

x koncentrationssvårigheter, nedstämdhet sömnsvårigheter ångest.

x kardiovaskulär sjukdom

x försämring av tillståndet (exacerbation)
KOL ej klar
ej klar!
Vad innebär det att ha respiratorisk insufficiens
oförmåga att upprätthålla normala blodgaser

Sänkning p02 = hypoxi
Ökning pC02 stiger= hyperkapné
Vad är dom bakomliggande orsakerna till respiratorisk insufficiens
Lungfel
- sjukdomar i lungorna ex KOL, lungfibros, lunginflammation

Thoraxfel
- sjukdomar i lungsäcken ex vätskeansamligar eller thoraxdeformationer som vid skolios

Fel utanför thorax
- CNS-påverkan ex förgiftning, infektion, cellskada
Hur behandlar man respiratoriskt insufficiens, 3 st
x 02-behandlingar till patienter med syrebrist


ej klar!