Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/602

Click to flip

602 Cards in this Set

 • Front
 • Back

מה ההבדל בין שינוי כמותי לשינוי איכותי?

שינוי כמותי הוא שיפור יכולת קיימת ושינוי איכותי כרוך בשינוי מהותי ורכישה של יכולות חדשות.

מה הוא הגיל בתקופת הקדם לידה ואיך הילד נקרא בתקופה זו?

0 - הפריה והריון האם, עולל

מה הוא הגיל בתקופת ההתבגרות ואיך הילד נקרא בגיל זה?

12 שנים ומעלה, מתבגר

מה פירוש המושג שינויים סדירים?

שהשינויים חלים ברצף הגיוני, שכל אחד מהם סולל את הדרך לשינויים בעתיד ואפשר להבין אותו על רקע קודמיו.

מה פירוש המושג שינויים מצטברים?

שכל שלב נתון כולל את כל מה שהיה לפניו ומשהו נוסף.

מה פירוש המושג שינויים בעלי כיוון?

שההתפתחות תמיד מתקדמת לעבר מורכבות רבה יותר.

תינוק ממלמל ואחר כך אומר מילים - שיניוי איכותי / כמותי?

איכותי

מתבגר מבלה זמן רב יותר עם חבריו מאשר ילד בן 10 - שינוי איכותי או כמותי?

כמותי

מה כוללים התפתחות אישית?

1. סטיות ממהלך ההתפתחות הנורמטיבית.


2. הבדלים בין אישיים באישיות.

מהי התפתחות נורמטיבית?

השינויים הכלליים וארגון ההתנהגות מחדש החלים בכל הילדים.

מה הכוונה בטענה שהתפתחות היא מצטברת ובעלת כיוון?

שכל שלב כולל את כל מה שהיה לפניו ועוד משהו, ושההתפתחות מתקדמת לקראת מורכבות גדולה יותר.

כשדנים בסטיות מהנורמה, האם מדברים על התפתחות אישית או נורמטיבית?

אישית

מה הוא הגיל של הילד בתקופת הגיל הרך ואיך הילד נקרא?

12 חודשים - 2.5 שנים, פעוט

תינוק נעמד ואחר כך עושה צעד - שינוי כמותי או איכותי?

איכותי

תינוק מחזיק את הראש שנייה באוויר ואחר כך חמש שניות - שינוי איכותי או כמותי? אחר כך הוא הצליח להרים את הכתף - איכותי או כמותי?

כמותי ואחר כך איכותי

ליאת התחילה לדבר בגיל שנתיים כשהנורמה היא בגיל שנה וחצי, האם זו התפתחות אישית או נורמטיבית?

אישית

ילד שהתחיל ללכת ומחליט לזחול מדגים הופעה של שינוי ________ אולם במושג ההתפתחות חסר לו את מרכיב ה________

איכותי, כיוון מפני שיש חזרה אחורה במקום התקדמות

באילו שלושה גורמים תלויה ההתפתחות?

1. ההיסטוריה ההתפתחותית של הילד


2. פוטנציאל התפתחות הטבוע בגנים


3. תנאי הסביבה בהווה

ילד שהתחיל ללכת ומחליט לזחול מדגים הופעה של שינוי ________ אולם במושג ההתפתחות חסר לו את מרכיב ה________.

איכותי, כיוון מפני שיש חזרה אחורה במקום התקדמות

על פי דרווין, במה תלויה התפתחות מוצלחת?

בהתאמה שבין נטיותיו המולדות של הילד לבין סביבתו.

על פי ג'ון לוק יש השפעה רבה יותר ל_____ בהתפתחות האדם, ואילו על פי ז'אן ז'אק רוסו ל______

סביבה - הילד נולד כלוח חלק


תורשה - אם יניחו לו הוא יגדל כראוי

לאילו שני מוקדים מרכזיים מתחלקות תיאוריות התפתחות?

התפתחות קוגנטיבית והתפתחות חברתית רגשית.

במה עוסקות תיאוריות התפתחות קוגנטיבית?

בהתפתחויות בזיכרון, בחשיבה, בשימוש בשפה ובמיומנויות שכליות נוספות.

במה עוסקות תיאוריות התפתחות חברתית רגשית?

בהתפתחויות רגשיות ויחסים עם הזולת.

האם תאוריית עיבוד המידע מתמקדת בשינויים איכותיים או כמותיים?

כמותיים כי עוסקת בשכלול היכולות הנוגעות לקשב, זיכרון ותהליכים קוגנטיביים.

מה ההבדל בין ידע דקלרטיבי לבין ידע פרוצידורלי?

ידע דקלרטיבי מתייחס לדברים ואירועים ואילו ידע פרוצדורלי מתייחס לדרך לעשיית דברים.

ילד שרואה בגן ילד פצוע ותוהה אם עליו להגיש עזרה משתמש בידע _____ על מנת לקבוע זאת ובידע ______ על מנת לקבוע איך לעשות זאת.

דקלרטיבי, פרוצדורלי

אילו תיאוריות עוסקות בהתפתחות קוגנטיבית?

תאוריית עיבוד המידע, פיאז'ה, התיאוריה הסוציו תרבותית של ויגוצקי.

האם התיאוריה של פיאז'ה עוסקת בשינויים איכותיים או כמותיים?

איכותיים

אילו תיאוריות עוסקות בהתפתחות חברתית רגשית?

תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה, תיאוריות פסיכואנליטיות (פרויד ואריקסון) ותאוריית ההסתגלות של בולבי.

מה השלבים בתיאוריה של פיאז'ה?

1. סנסורי מוטורי


2. קדם אופרציונלי


3. חשיבה קונקרטית


4. חשיבה פורמלית

באיזה גיל מתרחש השלב הראשון בתיאוריה של פיאז'ה וכיצד הוא נקרא?

השלב הסנסורי מוטורי, גיל 0 עד 2 שנים

באיזה גיל מתרחש השלב הקדם אופרציונלי?

2 שנים - 7

באיזה גיל מתרחש השלב השלישי בתיאוריה של פיאז'ה ואיך קוראים לו?

שלב חשיבה קונקרטית, 7 עד 11 שנים

באיזה גיל מתרחש שלב החשיבה הפורמלית לפי פיאז'ה?

12 שנים ומעלה

לפי פרויד, מתי מתרחש קיבעון?

כאשר ילד אינו מצליח לפתור סוגיה מרכזית בשלב מסוים, בגלל חוסר סיפוק או סיפוק יתר, אז הוא ממשיך לחוות את הסוגיה בדרכים סמליות.

לפי פרויד, אדם שמעשן חווה קיבעון בשלב ה______ ואילו אדם שמתקשה לשלוט על דחפים חווה קיבעון בשלב ה______

אוראלי, אנאלי

לפי פרויד, אישה צעירה היוצאת רק עם גברים מבוגרים, חווה קיבעון של השלב ה______

פאלי

האם התאוריה של אריקסון עוסקת בשינויים איכותיים או כמותיים?

איכותיים

מה הוא השלב המקביל אצל אריקסון לשלב האוראלי של פרויד ובאיזה גיל הוא מתרחש?

אמון בסיסי לעומת חשדנות, גיל 0-1

מה הוא השלב השני בתאוריה של אריקסון? באיזה גיל הוא מתרחש?

אוטונומיה לעומת בושה, 1-3 שנים

על פי אריקסון, איזה שלב מתרחש בגיל 3-6 שנים?

יוזמה לעומת אשמה

מה הוא השלב הרביעי בתאוריה של אריקסון? באיזה גיל הוא מתרחש?

חריצות לעומת נחיתות, 7-11

מה הוא השלב החמישי בתאוריה של אריקסון? באיזה גיל הוא מתרחש?

זהות לעומת בלבול תפקידים, 12-18 שנים

מה הוא השלב השישי בתאוריה של אריקסון?

אינטימיות לעומת בדידות

מה הוא השלב החמישי בתאוריה של אריקסון? באיזה גיל הוא מתרחש?

גיבוש זהות לעומת בלבול תפקידים, 12-18 שנים

מה הוא השלב האחרון בתאוריה של אריקסון?

שלמות האגו לעומת יאוש

על פי ויגוצקי, ילד בן 5 יושיט עזרה לילד שנפל מפני ש:

הוא נחשף למוסכמות חברתיות בנוגע לחשיבות הושטת העזרה והאופן שבו יש להושיט עזרה.

על פי תאוריית עיבוד המידע, ילד בן 5 יושיט עזרה לילד שנפל מפני ש:

הוא מפרש בעזרת ידע דקלרטיבי מקרים בעבר ומבין שהמצב מצריך עזרה ואיזה סוג של עזרה. בעזרת ידע פרוצדורלי הוא מגיש את העזרה.

מה הוא מודל עבודה פנימי?

מערכת הציפיות המוכללות של התינוק לגבי תגובות המטפלים והתפקיד שלו ביצירת התגובות. מרגע שנוצר מודל הוא מנחה את מערכת היחסים של התינוק עם המטפל והיחסים החברתיים בעתיד מפני שהוא משליך עליהן כיצד פועלות מערכות יחסים.

על פי בולבי, ילד בן 5 יושיט עזרה לילד שנפל מפני ש:

הוא התנסה בטיפול אמפתי ונענה מצד הדמות המטפלת ופיתח מודל פעולה פנימי. הוא לא רק מצפה לטיפול אלא גם מסוגל להעניק טיפול.

מה הוא אזור ההתפתחות המקורבת?

הפער שבין הביצוע הנוכחי של הילד לבין פוטנציאל הביצוע שלו באם יקבל עזרה מאדם מיומן יותר. אזור זה הוא מוגבל ולא ניתן ללמד ילדים מעבר למה שמוגדר בו.

על פי ויגוצקי, מדוע דיבור פנימי הוא שלב התפתחותי גבוה יותר מדיבור פרטי?

כאשר הילד בטוח יותר ביכולת שלו להתמודד עם מטלה, הוא עובר לדיבור פנימי. זה קורה רק בתנאי שמבוגרים בסביבתו תורמים לו לרכוש ביטחון ומיומנות לפעולה.

מה הם השלבים הפסיכוסקסואלים בתאוריה של פרויד?

1. אוראלי


2. אנאלי


3. פאלי


4. חביון


5. גניטלי

מהי תקפות סביבתית של ניסוי?

המידה בה אפשר להכליל ממצאים של ניסוי במעבדה על העולם החיצוני. מצאו שיכולתם של ילדים לדחות סיפוק במעבדה לא ניבא את היכולת הזו מחוצה לה.

מה הם החסרונות בניסוי מעבדה?

1. חוסר בתקפות סביבתית.


2. אין להסיק יחסי סיבה ותוצאה.


3. לעתים לא ניתן לערוך ניסוי מבחינה אתית.

מה היא אתולוגיה?

תחום מחקר שמתבסס על תצפיות בהתנהגות בסביבות טבעיות ולא בתנאי מעבדה. החיסרון הוא שלא ניתן להקיש על יחסי סיבה ותוצאה שכן לא תמיד תופעות שמגיעות יחד גורמות זו לזו.

מה ההבדל בין מחקר אורך למחקר רוחב?

במחקר אורך בודקים נבדקים בני אותו גיל לאורך חודשים ושנים. במחקר רוחב בודקים נבדקים בני גילים שונים בנקודת זמן אחת.

מה הראה הארי הארלו בניסוי שלו עם גורי הקופים?

בניסוי לגורי הקופים היו שתי אמהות, אחת עשויה ממגבת והשניה מתיל. רק האם מתיל סיפקה מזון לכן הגורים נהגו לאכול אצלה ולחזור מיד לאם הנעימה, גם כאשר פחדו. בניגוד לדעה הרווחת, שתינוקות יוצרים היקשרות עם האם בגלל שהיא מעניקה מזון, הניסוי הראה שהאכלה אינה הכרחית ליצירה ההתקשרות.

על פי אריקסון, ילד שמתקשה לבסס אמון בסיסי מדגים התפתחות נורמטיבית או אישית?

אישית

מה הוא תהליך הספרציה?

תהליך שבו התינוק מפתח עצמאות ונפרדות גופנית ונפשית מהדמות המטפלת. מתבטא ביכולת שלו לטפל בעצמו, להרגיע את עצמו וכו'

מה הוא תהליך האינדיבידואציה?

תהליך שבו האדם הופך לאינדיבידואל, לאדם בעל תכונות ומאפיינים ייחודיים כפרט עצמאי.

מה הם שני השלבים המקדימים ללידה הפסיכולוגית?

השלב האוטיסטי נורמלי והשלב הסימביוטי

מה היא הלידה הפסיכולוגית?

ששת השלבים שבהם נרקם תהליך הספרציה-אינדיבידואציה

על פי בולבי, מהו הדחף הראשוני הקודם לכל דחף אחר?

היקשרות לדמות מטפלת.

מבחינת דחפים בסיסיים, מה ההבדל בין פרויד ובולבי?

פרויד טען שיצר החיים עומד בבסיס לכל דחף, ובתוכם דחפים מיניים ודחפי אכילה. בולבי טען שבבסיס עומדת ההיקשרות המאפשרת לתינוק לשרוד. רק לאחר שההישרדות מובטחת על ידי האם, היא מתפנה לספק לו את הדחפים הראשוניים כמו אכילה.

מה הוא הגיל של הילד בתקופת גיל הגן ואיך הילד נקרא?

2.5 - 6 שנים, ילד

התאוריה של פיאז'ה - אקטיבית או פאסיבית?

אקטיבית - הילד הוא מדען החוקר את סביבתו

התאוריה הסוציו תרבותית של ויגוצקי - אקטיבית או פאסיבית?

פאסיבית - הילד מתפתח באמצעות הסביבה והתרבות

איזו תאוריה פיתח יורי ברונפנברנר?

תאוריית המערכות האקולוגיות / תאוריית הקשרי ההתפתחות

אילו הקשרים כוללת התאוריה של ברונפנברנר?

1. הקשר ביולוגי


2. הקשר סביבתי


3. הקשר חברתי כלכלי


4. הקשר תרבותי

מה כולל מעגל ההקשר הביולוגי?

1. המורשת האבולוציונית המשותפת לכל בני האדם


2. הירושה הגנטית של הילד


3. תוצאות פעילות הגומלין שבין הגנים של הילד לסביבה

שרה נולדה פגה - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר ביולוגי

שרה אובחנה בגיל 3.5 חודשים כסובלת ממחלת הסוכרת - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר ביולוגי

שרה הינה הצעירה במשפחה בת שלושה ילדים - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר סביבתי

אמה של שרה חשה כלפיה רגשות אמביוולנטיים מפני שההריון לא היה מתוכנן - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר סביבתי

כששרה הייתה בת שנתיים, הוריה התגרשו - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר חברתי כלכלי

כששרה הייתה בת 3, אמה התפטרה מעבודתה - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר חברתי כלכלי

הוריה של שרה עלו בצעירותם מרוסיה לישראל - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר תרבותי

בגיל 2.5 החלה שרה ללכת למשפחתון אך בשל בעיות התנהגות נאלצה לעבור לגן אחר - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר סביבתי

שרה מתקשה לשחק עם הילדים בגן - לאיזה מעגל הקשר ניתן לשייך את המידע הזה?

הקשר סביבתי

אם השתמשה בסמים בזמן הריון מה שגרם לתינוק להיוולד מכור לסמים - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר ביולוגי

מה זה תיעול?

המידה שבה מרסנים הגנים השפעות סביבתיות על תכונות מסוימות. למשל, לא חשוב באיזו תרבות תינוק יגדל הוא יתחיל למלמל רק בגיל 4-6 חודשים. התנהגות זו חלה לפי המהלך שנקבע לה בגנים.

מה כולל מעגל ההקשר הסביבתי?

את הסביבה הקרובה של הילד: משפחה, קבוצת שווים, שכונה, מעון יום, בית ספר.

איך התנהגות טיפוסית למין מדגימה דטרמיניזם הדדי במשפחות?

הורים מתייחסים שונה אל בנים ואל בנות ומעודדים אותם להתנהג התנהגות טיפוסית למין. כשהילדים אכן מפגינים התנהגויות כאלה, זה מחזק את אמונת ההורים באשר לשיטות שהם נוקטים בגידול הילדים.

מה הוא דטרמיניזם הדדי / השפעות דו כיווניות?

תהליכים דו סטריים שבהם משפיעים ההורה והילד זה על התפתחותו של זה.

כיצד התנהגות האב יכולה להשפיע על התינוק?

השפעה ישירה, דרך טיפול בתינוק והשפעה עקיפה, דרך התנהגותם כלפי האם. כאשר אב מעניק לאם תמיכה רגשית, הטיפול שלה בתינוק יעיל יותר.

מה ההבדל הבולט בין מערכת היחסים של ילד עם הורים לבין מערכת היחסים עם קבוצת השווים?

מערכת היחסים עם ההורים מאופיינת ביחסי מרות. ההורים עוזרים לילד להפנים חוקים וכללים חברתיים. לעומת זאת, מערכת היחסים עם קבוצת השווים מאופיינת ביחסים סימטריים. היא מדגימה לילד את אותם חוקים ועוזרת לו ללמוד שיתוף פעולה והדדיות.

מה הוא הגורם שישפיע יותר על היווצרות של בעיות התפתחות אצל הילד - עוני או משפחה חד הורית?

עוני

מה הוא תהליך החיברות?

התהליך שבו מונחלים לילדים כללי וערכי התרבות.

מגיל צעיר מצפים מן הילדים היפנים שיקדישו את עצמם ללימודים - לאיזה מעגל הקשר נשייך את המידע הזה?

הקשר תרבותי

מה היא תת תרבות?

קבוצה שמנהגיה, ערכיה וכללי ההתנהגות שלה שונים מאלה של התרבות השלטת.

כיצד תושפע התפתחותו של ילד הגדל בתת תרבות מסוימת?

אם כללי ההתנהגות והערכים של תת התרבות סותרים לאלו של התרבות השלטת, עלולות להיווצר בעיות התפתחות. אם הם חופפים, סביר שההתפתחות תהיה תקינה.

מה כולל מעגל ההקשר התרבותי?

התרבות המסוימת לתוכה הילד גדל, שמעצבת את ערכיו והתנהגותו.

מה כולל מעגל ההקשר החברתי כלכלי?

הקהילה, מוסדות חברתיים, תעסוקת ההורים, מעמד חברתי, גירושי הורים ומעמד כלכלי.

כיצד משפיע העוני על ההתפתחות?

ילדים למשפחות עניות גדלים בסביבה בה הם חשופים בשכונה לאלימות, תאונות ושימוש בסמים. הם סובלים מיותר בעיות בריאותיות, משקל ירוד בלידה, ליקויים גופניים ושכליים. הם מקבלים טיפול רפואי גרוע יותר ותזונה לקויה יותר. הוריהם רגזניים ומדוכאים יותר ונוטים לאלימות במשפחה והתעללות בילדים. הם מועדים יותר לנשור מבית ספר, לפשוע ולפתח הפרעות נפשיות.

מה היה הגורם המרכזי שהשפיע על התפתחותם התקינה של תינוקות שגדלו בבית יתומים?

קבלת יחס אישי ממטפל קבוע

אילו חריגויות הראו תינוקות שגדלו בבתי יתומים ולא זכו לטיפול ממבוגר מעורב רגשית?

אפתיים ומנותקים מהסביבה, דכאוניים, נטייה לראות בזולת אובייקט, התנהגויות מוזרות (כמו נדנוד עצמי), חוסר זהירות מהלא מוכר וביטוי רגש לא הולמים.

כיצד פועל מודל החליפין?

תינוק נולד עם תכונות מולדות -> ההורים מגיבים עקב נטיותיהם -> התינוק מגיב להורים על ידי שינוי בהתנהגות -> ההורים משנים את ההתנהגות שלהם ונוצר דפוס.

מה היא התמיינות?

תהליך התפתחות שבו מבנים ותפקודים נעשים יותר ויותר ייחודיים.

מה הם כרומוזומים?

מבנים דמויי חוט המכילים הוראות גנטיות. מורכבים מDNA ונמצאים בגרעין של כל תא. בכל תא ישנם 46 כרומוזומים, מלבד תאי המין בהם יש 23.

מה הוא גן?

קטע DNA המכיל את הצופן ליצירת חלבון מסוים.

מה הם כרומוזומים הומולוגיים?

46 הכרומוזומים בכל תא מסודרים בזוגות של 23. כל זוג דומה זה לזה בגודל, בצורה ובסוג הגנים שהם נושאים. אחד מכל זוג הגיע מהאם והשני מהאב.

מה היא תקופה מכריעה?

פרק זמן מוגבל שבו חייבת להתרחש התפתחות מסוימת, אחרת היא לא תתרחש. למשל, התקופה המכריעה להתמיינות המין מתחילה בשבוע השביעי לאחר ההתעברות.

מה הוא תהליך המיטוזה?

תהליך שבו תא בגוף מכפיל את הכרומוזומים בתוכו ואז מתחלק לשני תאים זהים והם מכפילים את עצמם ומתחלקים ל4, וכן הלאה.

מה הוא תהליך המיוזה?

תהליך היווצרות תאי המין של האדם. מתחיל בתהליך מיטוזה רגיל, בו הכרומוזומים מכפילים את עצמם ומתחלקים ל2 תאים אך אז כל תא מופרד ל2 תאים של 23 כרומוזומים.

מה הוא תהליך השחלוף?

בתחילת המיוזה, כרומוזומים הומולוגיים מחליפים ביניהם קטעים גנטיים מקבילים.

מדוע אין שני בני אדם הנושאים DNA זהה?

בגלל תהליך השחלוף ותהליך הצירוף האקראי.

מה הוא תהליך הצירוף האקראי?

ערבוב של הכרומוזומים מהאב ומהאם כשהם מתחלקים בתהליך המיוזה.

מה הוא אנדרוגן?

הורמון מין זכרי. אחראי להתפתחות מערכת רבייה זכרית ובו בזמן התנוונות מערכת רבייה נקבית.

מה הוא טרטוגן?

כל חומר חיצוני לעובר שחודר את השליה ומזיק להתפתחות העובר כמו סמים, תרופות, מזון ומחלות.

מה הוא אלל?

אחת מכמה צורות חלופיות של גן מסוים.

סוג הדם A הוא אלל דומיננטי - למה הכוונה?

שאם יעבור בגנים, הוא תמיד יבוא לידי ביטוי בפועל.

סוג הדם O הוא אלל רצסיבי - למה הכוונה?

שהוא אלל שעבר בגנים אך יבוא לידי ביטוי בפועל רק בנסיבות מיוחדות.

לנעם יש עיניים כחולות. לאמא שלה יש עיניים ירוקות. העיניים הכחולות הן ____ של נעם והירוקות הן _____.

פנוטיפ - תכונות האדם המתבטאות בפועל.


גנוטיפ - המטען הגנטי המלא, שלא כולו בא לידי ביטוי.

מה היא השראה עוברית?

פעילות גומלין כימית בין תאים של רקמות שונות שמעוררות שינוי התפתחותי.

אם בכל תא יש 46 כרומוזומים, כיצד נוצר התא הראשון של התינוק?

בתאי המין (תאי הביצית ותאי הזרע) יש רק 23 כרומוזומים על מנת שבחיבור ביניהם יהיו 46 (23 מהאם ו23 מהאב). תאי המין נוצרים בתהליך המיוזה.

מה הם קטעים גנטיים מקבילים?

קטעים שיש בהם גנים המכילים את הצופן לאותה תכונה.

מה הם כרומוזומי המין?

זוג הכרומוזומים ה23, הקובע את המין. בת תהיה xx ובן xy.

מה נדרש על מנת שתינוק יפתח אברי מין נקביים?

העדרות של הורמוני מין זכריים

באיזה מצב תינוק בעל מטען גנטי זכרי יפתח איברי מין נקביים?

אם האנדרוגינים מעוכבים בנקודה מכריעה בהתפתחות או אם התאים בגופם אינם רגישים לאנדרוגינים.

באיזה מצב תינוקת בעל מטען גנטי נקבי תפתח אברי מין גבריים?

אם היא תחשף לכמות גדולה של אנדרוגינים בגלל טיפול הורמונלי או בגלל שהאם מייצרת אותם.

לשני ההורים של דני יש עיניים חומות, כלומר הוא ______ לתכונה זו. אם לאחד מהם היו עיניים כחולות, דני היה ______ לתכונה.

הומוזיגוטי, הטרוזיגוטי

כיצד נקרא לשני אללים שמתבטאים בפועל ביחד?

קו-דומיננטיים

איך אפשר להסביר את זה שעיוורון צבעים נפוץ יותר אצל גברים?

רוב המחלות נישאות על אחד מכרומוזומי המין. אצל גברים יש רק x אחד ולכן אין אלל דומיננטי יותר שיבטל את התכונה.

גובה, משקל ומשכל הם דוגמאות לתכונות פוליגניות - למה הכוונה?

שהן מושפעות מכמה זוגות גנים הנמצאים על כרומוזומים שונים.

איזה סוג של תאים יתפתחו ל:


1. כבד


2. עור


3. דם


4.עיניים

1. אנדודרם


2. אקטודרם


3. מזודרם


4. אקטודרם

תאי המזודרם מתפתחים ל:

שרירים, שלד ודם.

תאי האקטודרם מתפתחים ל:

מערכת העצבים המרכזית, איברי חישה ועור.

תאי האנדודרם מתפתחים ל:

איברים פנימיים.

איזה סוג של תאים יתפתחו ל:


1. ריאות


2. מערכת העצבים


3. שלד


4. לב

1. אנדודרם


2. אקטודרם


3. מזודרם


4. מזודרם

מה ההבדל בין התפתחות קדמית-אחורית להתפתחות מרכזית-היקפית?

התפתחות קדמית-אחורית היא התפתחות מהראש כלפי מטה. התפתחות מרכזית-היקפית היא התפתחות ממרכז הגוף החוצה.

עם אילו בעיות נולדים תינוקות הלוקים בתסמונת אלכוהול עוברית?

1. גדילה לקויה


2. תווי פנים יוצאי דופן


3. בעיות במערכת העצבים המרכזית (כמו פיגור שכלי, רגזנות והיפראקטיביות).

מה הם פגמים כרומוזומליים?

פגמים גנטיים שנגרמים מטעויות במיוזה כאשר נוצר תא הנושא מספר לא נכון של כרומוזומים או כרומוזומים פגומים.

מבחינה גנטית, איך נוצרת תסמונת דאון?

הכרומוזום ה21 לא מצליח להפרד במהלך המיוזה מה שגורם לכך שבמהלך ההתעברות, נוצרה זיגוטה עם 3 זוגות של כרומוזומים.

מה ההבדל בין תסמונת קליינפלטר לתסמונת טרנר?

תסמונת קליינפלטר היא כאשר זכרים מקבלים עוד כרומוזום x או עוד כרומוזום y. תסמונת טרנר היא כאשר נקבות מקבלות עוד כרומוזום x או שחסר להן אחד. התסמונות עלולות לגרום לעקרות ובעיות קוגנטיביות.

מה בוחנת בדיקת מי שפיר? איך היא מתבצעת?

בודקת פגמים כרומוזומליים. מחט מוחדרת לבטן האם ושואבת דגימה ממי השפיר כי העובר משיל אליהם תאים.

מה בוחנת בדיקת סיסי השליה? כיצד היא מתבצעת?

היא בודקת את המטען הגנטי של העובר. נשאבים מן השליה תאים בעזרת צינורית דרך הנרתיק או דופן הבטן.

מה בוחנת סריקה על קולית? איך היא מתבצעת?

יוצרת תמונת מחשב של העובר שבעזרתה אפשר לאבחן חריגויות. נשלחים ומוחזרים ממנו גלי קול.

מה היא אנוקסיה?

הפרעה באספקת החמצן לתינוק בזמן הלידה או אחריה.

מה בודק סולם אפגר?

את תפקודי התינוק מיד לאחר הלידה כגון קצב פעימות הלב וצבע העור.

מה הוא פג?

תינוק הנולד פחות מ35 שבועות לאחר ההתעברות.

נטילת חומצה פולית במהלך ההריון חשובה למניעת:

מרבית מומי הלידה

מה ההבדל בין אגוצנטריות של פעוטות לזו של מתבגרים?

אצל פעוטות היא נובעת מחוסר ביכולות קוגנטיביות ואילו אצל מתבגרים היא נובעת מהתפתחות של יכולות קוגנטיביות חדשות ותהליך גיבוש הזהות.

מה הוא הגיל של המתבגר בתקופת ההתבגרות המוקדמת?

12-14

מה הוא הגיל של המתבגר בתקופת ההתבגרות התיכונה?

15-17

מה הוא הגיל של המתבגר בתקופת ההתבגרות המאוחרת?

18-20

ככל שבנות מתפתחות מוקדם יותר, יש לכך השפעות ______ יותר. ככל שבנים מתפתחים מוקדם יותר, יש לכך השפעות ______ יותר.

שליליות, חיוביות

אילו התנהגויות יכולה לנבא התפתחות מוקדמת בגיל ההתבגרות המוקדמת?

1. דימוי גוף נמוך אצל בנות וגבוה אצל בנים


2. יותר סכסוכים עם ההורים


3. התנהגויות בעייתיות יותר


4. עניין רב יותר והתנסות רבה יותר עם בני המין השני


5. אצל בנות - הערכה עצמית נמוכה ויותר בעיות רגשיות.

בגיל ההתבגרות חלה ירידה בפלסטיות של המוח - למה הכוונה?

פלסטיות היא היכולת של אזורים במוח לקבל עליהם תפקודים חדשים. במתבגרים היכולת יורדת.

מה היא התמחות המיספרית?

התהליך שבו מתמקמים תפקודי מוח מסוימים בצד ימין או בצד שמאל של קליפת המוח. היתרון הוא שכל אזור פועל בצורה יעילה. החסרון הוא שאזור לא יכול ללמוד לעשות משהו אחר.

במהלך גיל ההתבגרות חלה ירידה בפלסטיות של המוח. אילו תהליכים תורמים לכך?

1. התמחות המיספרית


2. ירידה במספר סינפסות - חיסול הקשרים בין תאי המוח שאינם נחוצים.


על פי פיאז'ה, אילו שינויים מתרחשים בתהליכי חשיבה בגיל ההתבגרות?

1. החשיבה הלוגית מיושמת לאפשרי ולא רק לממשי


2. יכולת לחשוב על היחסים בין מושגים מופשטים


3. יכולות מתקדמות במטא קוגניציה


4. חשיבה היפותטית דדוקטיבית

על פי פיאז'ה, לאיזה שלב שייכת חשיבה היפותטית דידקטיבית? מה המשמעות שלה?

שלב חשיבה פורמלית. היא היכולת להעלות פתרונות היפותטיים לבעיה, לגבש תוכנית שיטתית להסקה איזה מהפתרונות נכון, יכולת לבסס ולבקר נתונים.

"אם כל הכלבים ירוקים, ויש לי כלב, האם גם הכלב שלי ירוק?" - מה יהיה ההבדל בין תשובותיהם של מתבגרים לעומת ילדים כשיענו על השאלה הזו?

מתבגרים יוכלו לענות על השאלה כי הם מסוגלים לחשוב על טענות היפותטיות שאינן מעוגנות במציאות. לעומתם, ילדים יאמרו שכלבים לא יכולים להיות ירוקים כי יתקשו להתמודד עם מידע שלא תואם את התנסותם המוחשית.

על פי פיאז'ה, מה מאפיין את שלב האופרציות הפורמליות / חשיבה פורמלית?

יכולתם של המתבגרים להתבסס על לוגיקה פורמלית, כלומר לצרף טענות כדי להגיע למסקנות, בין שהטענות מבוססות על המציאות או היפותטיות.

אילו שינויים עצביים מתרחשים בגיל ההתבגרות?

1. ירידה בפלסטיות


2. התמחות המיספרית במוח


3. ירידה במספר הסינפסות במוח


4. שינוי באופי השינה

מה ההסבר מאחורי השינויים באופי השינה בגיל ההתבגרות?

שינה עמוקה הוא השלב בו המוח מקודד מידע שהתרחש במהלך היום. מתבגרים ישנים פחות שינה עמוקה כי יש פחות צורך לעבד מידע עמוק.

מה היא אופרציה?

פעולה שניתן לבצע בחשיבה. היא הפיכה ומהווה כלי קוגנטיבי הניתן ליישום על מגוון רחב של עצמים או אירועים.

בגיל הילדות נעשה שימוש באופרציות ____ ואילו בגיל ההתבגרות באופרציות ____

קונקרטיות, פורמליות

מה הוא מחקר המטוטלת? מה הוא מדגים?

במחקר, היה על הנחקרים לגלות איזה מארבעה גורמים קובע את משך הטלטול של מטוטלת. ילדים לא בודדו כל משתנה בנפרד והגיעו למסקנות לא נכונות. מתבגרים, לעומתם, בחנו בשיטתיות כל אחד מהגורמים כשהם שומרים על האחרים במצב קבוע וגילו את התשובה הנכונה. המחקר מדגים פתרון בעיות שיטתי, יכולת לחשוב על יחסים לוגיים ויכולת לבסס ולבקר נתונים.

מה הוא מחקר כל הצירופים האפשריים? מה הוא מדגים?

במחקר, הנסיין שופך לצלוחית עם נוזל שקוף, נוזל אחר מבקבוק ונוצר צבע צהוב. לנחקרים יש עוד 4 נוזלים שקופים בצלוחיות והם צריכים לגלות איזה ערבוב יוצר את הצבע הצהוב. ילדים ניסו לשפוך את נוזל הבקבוק לכל אחת מהצלוחיות ואז הבינו שצריך עוד נוזלים, אז ערבבו נוזלים בצורה אקראית. אחראי שהגיעו לפתרון אחד, הפסיקו. לעומתם, מתבגרים עברו על כל צירוף אפשרי בין הנוזלים בשיטתיות ומצאו את שתי התשובות. המחקר מדגים פתרון בעיות שיטתי על ידי עקרונות לוגיים.

מה הוא מחקר הגופים הצפים? מה הוא מדגים?

במחקר השתמשו בכלי מים גדול ואובייקטים העשויים מחומרים שונים. על הנחקרים היה לשער אם האובייקטים יצופו או ישקעו ואז יכלו לבדוק אם זה אכן כך. בתחילת גיל הילדות, הילדים טעו לעתים קרובות בהשערות וסתרו את עצמם בהסברים. ילדים גדולים יותר נבאו בצורה נכונה מה יקרה אך לא תמיד יכלו להסביר למה וניסו להתבסס בעיקר על ידע אמפירי. מתבגרים גם נבאו נכון וגם ידעו להסביר טוב. המחקר מדגים את היכולת לבסס ולבקר נתונים וגם לחשוב על יחסים בין מושגים מופשטים.

מה ההבדל בין אופרציות פורמליות מתהוות לאופרציות פורמליות מגובשות?

אופרציות פורמליות מתהוות זה כאשר מתבגרים צעירים מסוגלים להשתמש בחשיבה פורמלית במצבים מסוימים אך לא באחרים. אופרציות פורמליות מגובשות זה כאשר מתבגרים בתקופה מאוחרת יותר משתמשים בחשיבה פורמלית תמיד כדי לפתור בעיות.

האם השימוש בחשיבה פורמלית הוכח כאוניברסלי?

לא - היא נמצאת בשימוש בעיקר בתרבויות שמקדמות חשיבה מדעית וטכנולוגית.

מה הוא השלב הכי פחות אוניברסלי בתאוריה של פיאז'ה?

חשיבה פורמלית

האם אפשר ללמד אופרציות פורמליות? אם כן, מי יצליח ללמוד אותן טוב יותר?

כן.


ילדים בסוף גיל הילדות,


מתבגרים שלא הראו שימוש באופרציות פורמליות קודם


וילדים בתחילת גיל הילדות שיש להם משכל גבוה מהממוצע.

קובי בן ה14 יכול לעשות שיעורים וגם לשמוע מוסיקה - איזו יכולת הוא מדגים ולאיזו תאוריה היא שייכת?

חלוקת קשב. תאוריית עיבוד המידע.

קובי בן ה14 יכול לעשות שיעורים למרות שאחיו הקטן צופה ברקע בטלוויזיה - איזו יכולת הוא מדגים ולאיזו תאוריה היא שייכת?

קשב סלקטיבי. תאוריית עיבוד המידע.

מה היא אוטומטיזציה של תהליכים קוגטיביים?

הנטייה של תהליכים קוגנטיביים בסיסיים לדרוש פחות מאמץ ולהיעשות אוטומטיים יותר עם התרגול.

מה הן הביקורות שהועלו על תיאוריית האופרציות הפורמליות של פיאז'ה?

1. לא נמצאו ראיות שלפיהן התקדמויות בחשיבה בגיל ההתבגרות מבוססות על שליטה בעקרונות הספציפיים של לוגיקה פורמלית.


2. נמצא שגם ילדים יכולים לפתור בעיות לוגיות פשוטות ומוחשיות יחסית, מה שמערער גם על השינוי האיכותי שפיאז'ה טען שקיים.

על פי תיאוריית עיבוד המידע, אילו שינויים מתרחשים בתהליכי חשיבה בגיל ההתבגרות?

1. שיפור במיומנויות הקשב - קשב סלקטיבי וחלוקת קשב.


2. שיפור במיומנויות הזכרון - עליה בקיבולת ושימוש באסטרטגיות זכירה.


3. אוטומטיזציה של תהליכי קשב.


4. בסיס הידע מתרחב.

מה הוא חברות קוגנטיבי?

ההשפעה של הסביבה החברתית על התפתחות המיומנויות הקוגנטיביות. למשל, בית ספר, טלוויזיה ופעילות גומלין חברתית.

מה היא תופעת הקהל המדומה?

דאגתם הלא מוצדקת של מתבגרים שהם מהווים מוקד לתשומת לבם של אחרים.

דנית ישבה בבית קפה עם חברתה. לפתע שמעה מהשולחן הסמוך שתי מתבגרות מדברות בקול רם ובגסות. דנית התעצבנה וקראה למלצר - איזו תופעה הדגימו המתבגרות?

תופעת קהל מדומה

מתבגרת האומרת לאמה "את פשוט לא יודעת מה זה להיות מאוהבת!" מדגימה את תופעת ה:

מעשייה האישית

ניק נוסע מהר במכוניתו. פעמים רבות הוא עובר באדום. כשחבריו מעירים לו על נהיגתו הוא אומר "לי לא יקרה כלום!" - איזו תופעה הוא מדגים?

מעשייה אישית

האם אפשר ללמד אופרציות פורמליות? אם כן, מי יצליח ללמוד אותן טוב יותר?

כן :


1. ילדים בסוף גיל הילדות.


2. מתבגרים שלא הראו שימוש באופרציות פורמליות קודם.


3. ילדים בתחילת גיל הילדות שיש להם משכל גבוה מהממוצע.

אילו שתי תופעות נכללות במושג אגוצנטריות של מתבגרים?

1. קהל מדומה


2. מעשייה אישית

איך ניתן להסביר את תופעת הקהל המדומה אצל מתבגרים?

בעקבות יכולתם לחשוב על מחשבותיהם של בני אדם אחרים, הם מסוגלים להעלות בדעתם מה אחרים חושבים עליהם. כך הם מסיקים בטעות שתשומת הלב של כולם פונה אליהם.

איך ניתן להסביר את תופעת המעשייה האישית אצל מתבגרים?

המיומנויות הקוגנטביות החדשות שלהם מאפשרות להם לחשוב על מושגים מופשטים, אך יחד עם זאת כאלה שאין להם בהם נסיון. הרבה פעמים אלו גם נושאים פרטיים שאינם יכולים לשתף עם המבוגרים. כך הם חושבים בטעות שמחשבותיהם ייחודיות להם והם חסינים מפני פגיעות.

מה הוא שיקול דעת מוסרי?

תהליך החשיבה והשיפוט הנוגע לנקיטת הפעולה הנכונה במצב נתון.

מה הם השלבים במודל המוסר של פיאז'ה?

1. חוסר מוסר


2. ריאליזם מוסרי


3. מוסריות אוטונומית

מה הוא ריאליזם מוסרי?

האופן שבו ילדים מתייחסים אל מוסריות כאל דבר מוחלט. הם רואים התנהגות כצודקת או מוטעית לחלוטין ומאמינים שאם יעשו דבר רע יקרו להם דברים רעים. הם נוטים להתייחס להשלכות כשהם שופטים פעולות, ולא לכוונות.

מה היא מוסריות אוטונומית?

האופן שבו ילדים בסוף תקופת הילדות ומתבגרים רואים את המוסריות כיחסית למצב. הם לוקחים בחשבון כוונות כשהם שופטים פעולות ותופסים את כללי המוסר כתוצאה של הסכמה חברתית.

מה הם שלושת השלבים הכלליים במודל המוסר של קולברג?

1. מוסריות קדם קונבנציונלית


2. מוסריות קונבנציונלית


3. מוסריות פוסט קונבנציונלית / מוסריות המעוגנת בעקרונות

איך נקרא השלב הראשון בתאוריית המוסר של קולברג? מה מאפיין אותו?

אוריינטציית ציות ועונש. בבסיסו יש רצון להמנע מעונש המוטל בידי סמכות חיצונית.

מה הם ששת השלבים המפורטים בתאורית המוסר של קולברג?

1. אוריינטציית ציות עונש


2. אוריינטציה הדוניסטית ואינסטרומנטלית


3. אוריינטציית ילד טוב


4. אוריינטציית חוק וסדר / אוריינטציית הסמכות


5. אוריינטציית האמנה החברתית


6. אוריינטציה של הירככיית עקרונות

איך נקרא השלב השני בתאורית המוסר של קולברג? מה מאפיין אותו?

אוריינטציה הדוניסטית ואינסטרומנטלית. בבסיס יש רצון לפעול לפי מה שיתן גמול לאדם.

מה מאפיין את שלב הילד הטוב בתאורית המוסר של קולברג?

בבסיסו יש רצון שאחרים יחשבו שהוא טוב.

איך נקרא השלב הרביעי בתאורית המוסר של קולברג? מה מאפיין אותו?

אוריינטציית חוק וסדר. בבסיסו הדאגה של האדם למלא את חובותיו כפי שנקבעו בחוקי החברה מתוך הבנה שהחברה צריכה להמשיך להתקיים.

איך נקרא השלב החמישי בתאורית המוסר של קולברג? מה מאפיין אותו?

אורנטציית האמנה החברתית. בבסיסו רצון לפעול על פי חוקי החברה על מנת לחיות בהרמוניה וכבוד הדדי עם בני אדם.

איך נקרא השלב האחרון בתאוריה של קולברג? מה מאפיין אותו?

האוריינטציה של היררכית העקרונות. בבסיסו האדם פועל על פי הערך החשוב לו ביותר כדי לא להפר את העקרונות שלו.

על פי קולברג, באיזה שלב משלבי תאורית המוסר נמצאים רוב האנשים?

בשלב הקונבנציונלי

מה הן הביקורות על מודל המוסר של קולברג?

1. שיקול דעת מוסרי לא מנבא התנהגות מוסרית.


2. כשמעריכים את המוסר שיקול הדעת המוסרי של אדם אי אפשר להתעלם מהפתרון ולהתייחס רק לדרך.


3. נשים תמיד יקבלו ציון נמוך יותר כי הן דואגות יותר לזולת ואילו גברים תמיד יקבלו ציון גבוה יותר כי הם נוטים להתבסס על מושגים של צדק.


4. התאוריה תלוית תרבות. בתרבויות בהן שיתופיות היא ערך גבוה יותר, היא תחשב למוסרית יותר.

מה הוא רפלקס?

תגובה אוטומטית לגירוי מסוים.

מה ההבדל בין סינפסה המצפה לנסיון לבין סינפסה התלויה בנסיון?

סינפסה המצפה לנסיון היא סינפסה שנוצרת בתגובה לגירויים שצפויים בסביבה האופיינית למין מסוים. סינפסה התלויה בנסיון היא סינפסה שנוצרת בתגובה למידע והתנסויות ייחודיות של הפרט.

מה הם ששת מצבי התינוק?

1. שינה שקטה


2. שינה פעילה


3. עירות שקטה


4. עירות פעילה


5. עצבנות


6. בכי


כמה שעות יילוד ישן בממוצע?

למעלה מ16

באיזה גיל מתחיל להתבסס דפוס יום-לילה?

8 שבועות

מה הם שלושת דפוסי הבכי של תינוקות?

1. בכי של כעס


2. בכי של כאב


3. בכי של רעב

מה ההבדל בין רפלקסים הישרדותיים לרפלקסים תרגוליים?

רפלקסים הישרדותיים משרתים את השרדות התינוק. רפלקסים תרגוליים מהווים אבן דרך להתנהגות רצונית ומורכבת יותר שתבוא בהמשך ההתפתחות.

מה הוא רפלקס מורו? האם הוא השרודתי או תרגולי?

כאשר מניחים לראשו של תינוק להשמט לאחור, הזרועות שלו מונפות לצדדים והידיים נקמצות. השרדותי כי נועד למנוע מצב של נפילה של התינוק על ידי לפיתה של הדמות המטפלת או חפץ כלשהו.

מה הוא רפלקס הגישוש אחר הפטמה? האם הוא השרדותי או תרגולי?

כאשר נוגעים בלחיו או בזווית פיו של התינוק הוא מפנה את הראש לצד שנגעו בו. השרדותי כי נועד להבטיח השגת מזון. נעלם בגיל 2-4 חודשים ובמקומו מופיעה התנהגות אכילה רצונית.

מה הוא רפלקס המציצה? האם הוא השרדותי או תרגולי?

כאשר נכנס משהו לפי התינוק, הוא מתחיל למצוץ אותו. השרדותי כי נועד להבטיח השגת מזון. בגיל 2-4 חודשים נעלם ובמקומו מופיעה התנהגות אכילה רצונית.

מה הוא רפלקס הלפיתה? האם הוא השרדותי או תרגולי?

כאשר מגרים את כף ידו של תינוק הוא סוגר אותה ולא יכול להרפות את האחיזה מרצונו. תרגולי כי הוא עוזר לו לפתח לפיתה רצונית. נעלם בגיל 3 חודשים.

מה הוא רפלקס ההליכה? האם הוא השרדותי או תרגולי?

כאשר מחזיקים את התינוק זקוף ומנמיכים אותו עד שכפות הרגליים שלו נוגעות במשטח, הוא מזיז אותן כמו בתנועת הליכה. תרגולי כי הוא עוזר לו לפתח את היכולת ללכת. נעלם בגיל 3 חודשים.

מה ההבדל בין תנועות עיניים חדות לתנועות מעקב של העין?

תנועות עיניים חדות הן מהירות וקופצניות וחלות כאשר התינוק מביט על אובייקט חדש. תנועות מעקב הן חלקות ומתמשכות וחלות כאשר התינוק עוקב אחר אובייקט נע.

כאשר מייקי בוחן את פניה של אמו ולפתע מופיעות בצד פניו של אביו, מייקי ידגים:

תנועות עיניים חדות

כאשר אמו של מייקי תתרחק והוא יעקוב אחריה בעיניו, הוא ידגים:

תנועות מעקב של העין

באיזה גיל התינוק מצליח להושיט יד באופן חלק ומכוון?

15 חודשים

מה היא הסתכלות בעלת העדפה? לאיזה צורך השרדותי היא תורמת?

ההעדפה של התינוק להביט על ניגודי צבעים וצורות עגולות. תורמת לתינוק בכך ששני אלה מאפיינים פנים אנושיות, וכך להביט בעיקר על הדמות המטפלת כדי ליצור הקשרות.

במה תלויה התפתחות הראייה אצל תינוקות?

בהתנסות ראייה בגירויים בעלי מבנה מסוים שיוצרים התפתחות המובילה לחדות ראייה. למשל, גורי חתולים בעלי מערכת ראייה תקינה שגודלו בחושך, נותרו כמעט עיוורים למשך כל חייהם.

מה היא התרגלות?

ירידה בקשב החלה כאשר אותו גירוי מופיע שוב ושוב.

איזה חוש הוא המפותח ביותר אצל תינוקות?

ריח

מה ההבדל בין רפלקסים הישרדותיים לרפלקסים תרגוליים?

רפלקסים הישרדותיים משרתים את השרדות התינוק. רפלקסים תרגוליים מהווים אבן דרך להתנהגות רצונית ומורכבת יותר שתבוא בהמשך ההתפתחות.

מה הוא ניסוי הצוק החזותי?

ניסוי שבודק יכולת תפיסה אצל תינוקות. על הלוח יש צד שטוח וצד שנראה כאילו הוא עמוק יותר. מניחים את התינוק על המשטח ונותנים לו לזחול. נראה שתינוקות שכבר החלו לזחול נמנעו מכניסה לצד העמוק מחשש שיפלו. תינוקות בני חודשיים אמנם הבחינו בהבדל בין הצדדים אך לא הביעו פחד מהצד העמוק.

מה הוא רמז עומק דו עיני?

רמז חזותי לעומק ומרחק שנובע ממידע חזותי שמגיע למוח משתי העיניים.

מה היא התכנסות?

כאשר העיניים פונות למרכז כדי להתמקד באובייקט קרוב או החוצה כדי להתמקד באובייקט רחוק.

באיזה גיל תינוקות מתחילים להשתמש ברמזי עומק?

5-7 חודשים

מה הוא פער הרשתיות?

רמז עומק דו עיני שנובע מכך שהעיניים ממוקמות במרחק זו מזו ולכן כל אחת מהן תופסת אובייקט מזווית שונה.

מה הוא רמז עומק חד עיני?

רמז חזותי לעומק ולמרחק שכל עין יכולה לנצל בנפרד.

מה היא הפרספקטיבה הקווית?

רמז עומק חד עיני בו תחושת העומק נוצרת בכך שנראה ששני קווים מקבילים מתכנסים באלכסונים, זה יוצר רושם של מרחק מהצופה.

מה היא הסתרה?

רמז עומק חד עיני בו אובייקטים שחופפים חלקית, נדמה שהאובייקטים המוסתרים מרוחקים יותר.

מה היא הצללה?

רמז עומק חד עיני בו אובייקטים קמורים מטילים צל בצד אחד וקעורים בצד אחר.

מה הם רמזי עומק נעים?

רמז חזותי לעומק בו ככל שאובייקטים נראים גדולים יותר, נראה שהם קרובים יותר.

מתי מתחילות להופיע קביעות גודל וקביעות צורה? מתי הן מתייצבות?

בגיל 3 חודשים.


בגיל 13 חודשים.

מה ההבדל בין קביעות הגודל לקביעות הצורה?

קביעות הגודל היא היכולת לתפוס שאובייקט נשאר קבוע בגודלו למרות שכאשר הוא נראה ממרחקים שונים דמותו על הרשתית משתנה. קביעות צורה היא היכולת לתפוס שאובייקט נשאר קבוע בצורתו למרות שכאשר הוא נראה מזוויות שונות הצורה שלו נראית אחרת.

אם אראה לתינוק בן 4 חודשים ריבוע מזוויות שונות, הוא יצליח להבחין בכך שזהו ריבוע? למה?

כן. כבר קיימת אצלו יכולת קביעות הצורה.

אם אראה לתינוק בן חודש ריבוע שבתוכו עיגול, באיזו צורה יוכל להבחין?

בריבוע. תינוקות קטנים רואים צורות על פי קווי מתאר.

אם אראה לתינוק בן חודש ריבוע ובתוכו עיגול מהבהב, באיזו צורה יוכל להבחין?

בשתיהן

באיזה גיל תינוקות מתחילים לזהות פנים?

5 חודשים. מלבד הפנים של אמותיהם, אותם הם יודעים לזהות כבר בגיל 3 חודשים.

כאשר רופא הילדים מדבר אל מריל בפעם הראשונה, היא מראה _____. אולם, ככל שהוא ממשיך לדבר מריל מראה _____. אם יציג לפניה צעצוע שלא ראתה קודם לכן תתרחש _____.

תגובת התכוונות, התרגלות, הפרת התרגלות

מה היא למידה אסוציאטיבית?

למידה שגירויים מסוימים או אירועים מסוימים תמיד מופיעים ביחד או קשורים זה לזה.

איזו התניה ניתן להפעיל על תינוקות בני 3 חודשים - קלאסית או אינסטרומנטלית?

אינסטרומנטלית

מה היא מוכנות? איך היא באה לידי ביטוי בגיל הינקות?

מוכנות היא הנטייה הגנטית ללמוד התנהגויות מסוימות ולא אחרות. בגיל הינקות המוכנות תהיה קשורה אך ורק ליכולות שעוזרות להישרדות ולהיקשרות עם דמות מטפלת.

איברי הראייה של תינוקות תקינים. למה בכל זאת הם רואים מטושטש?

תאי העצב של הראייה במוח עוד לא פועלים באופן יעיל. הם יכולים להתפתח בעזרת התנסות.

אילו צלילים תינוקות לא שומעים? למה?

הם לא שומעים צלילים גבוהים מאוד או נמוכים מאוד. הערך ההשרדותי בכך הוא שבני אדם אינם יכולים להפיק צלילים כאלו ולכן אינם רלוונטיים להשרדות התינוק.

איזה צלילים תינוקות הכי מכווננים לשמוע? למה?

צלילים של קול אנושי, בתוכם צלילים גבוהים יותר. זאת על מנת להקשיב לדמות המטפלת.

איזה טעם תינוק מעדיף? למה?

טעם מתוק. כי הוא מתאים לטעם של חלב האם, שהוא מתקתק.

על פי מאהלר, מה הם שלבי הלידה הפסיכולוגית?

1. הבחנה


2. אימון


3. התקרבות מחדש


4. גיבוש עצמיות דרך קביעות אובייקט רגשית

למה התינוק נולד עם מוכנות ללמידה אינסטרומנטלית?

התינוק נולד עם מוכנות לשים לב להתרחשויות מותנות, מה שעוזר לו לקשר בין ההתנהגות שלו לזו של הדמות המטפלת ומעודדת את היווצרות הקשר ביניהם.

על פי מאהלר, כמה זמן נמשך השלב האוטיסטי נורמלי?

מהלידה עד גיל חודש

כיצד נקרא השלב הראשון בתאוריה של מאהלר? מה מאפיין אותו?

השלב האוטיסטי נורמלי. מאופיין בניתוק מוחלט של התינוק מהסביבה והתמקדות בצרכים הפיזיים שלו. הוא חסר מודעות להפרדה בינו לבין האחר ולכן הוא רואה את צרכיו מסופקים באורח פלא מתוך עצמו.

על פי מאהלר, מה היא החוויה ההזייתית?

החוויה בשלב האוטיסטי נורמלי של התינוק שבה הוא חושב שהוא עצמו מספק את צרכיו מפני שהוא לא יודע מהיכן הם מגיעים, כמו קסם. לפי תאורטיקנים אחרים, זוהי חוויה שגם האדם הבוגר מחפש לחזור אליה.

מה הביקורת על השלב הראשון בתאוריה של מאהלר?

1. התווית של "אוטיסטי" היא פתולוגית ולא מתאימה לתיאור שלב תקין בהתפתחות.


2. התינוק לא מנותק לחלוטין מהעולם (מחקרים מצדיקים את הביקורת).

לאילו שלבים מתחלק השלב הסנסורי מוטורי של פיאז'ה?

1. רפלקסים


2. תגובות מעגליות ראשוניות


3. תגובות מעגליות שניוניות


4. תיאום של סכמות


5. תגובות מעגליות שלישוניות


6. התחלות של חשיבה ייצוגית

מה הוא השלב הראשון בשלב הסנסורי מוטורי של פיאז'ה? מה מאפיין אותו?

רפלקסים. התינוק פועל מתוך רפלקסים מולדים והם יקבעו אילו התנהגויות עשויות לקרות בשלב הבא.

מה היא תגובה מעגלית?

התנהגות מסוימת שמתרחשת במקרה ומחוללת אירוע מעניין ולכן היא חוזרת שוב ושוב.

מה מאפיין את שלב התגובות המעגליות הראשונות של פיאז'ה?

זה השלב השני בשלב הסנסורי מוטורי. התינוק מבצע תנועות מעגליות שמעורב בו הגוף שלו. בהתחלה הוא מזיז את גופו באקראי ואז מגלה שפעולה מסוימת גורמת לגרייה ולכן הוא חוזר עליה.

כאשר תינוק מוצץ את האגודל הוא מדגים:

תגובה מעגלית ראשונית

מה הוא השלב ה3 בשלב הסנסורי מוטורי ומה מאפיין אותו?

שלב תגובות מעגליות שניוניות. התינוק מבצע תנועות מעגליות שמעורבים בו אובייקטים חיצוניים אך רק תנועות שהוא כבר מסוגל לבצע. בהתחלה הוא מזיז את גופו באקראי ואז מגלה שפעולה מסוימת גורמת לאירוע מעניין אז הוא חוזר עליה.

מה הוא הניסוי המפורסם שערך פיאז'ה על בנו שהמחיש את שלב התגובות המעגליות השניוניות?

פיאז'ה קשר לזרוע התינוק רעשן. התינוק הניע את ידיו ורגליו באופן אקראי עד שהרעשן השמיע צליל. התינוק עצר והקשיב ואז שוב הניע את ידיו ורגליו. הוא חזר על הפעולה שוב ושוב עד שלבסוף הניע רק את זרועו. כשפיאז'ה קשר לו את הרעשן יום לאחר מכן, התינוק לא התחיל להניע את ידיו מיד. רק לאחר שאביו השמיע צליל עם הרעשן, התינוק הניע את זרועו. כאשר אביו קשר את הרעשן לזרועו השניה, התינוק המשיך להניע את הראשונה. התינוק הבין את הקשר בין הנעת הזרוע לצליל אבל לא הבין שהזרוע מושכת בחוט.

מה הוא השלב הרביעי בשלב הסנסורי מוטורי של פיאז'ה ומה מאפיין אותו?

תיאום של סכמות. תינוק מתחיל לצרף פעולות יחד על מנת להשיג משהו אחר. זהו הסימן הראשון אצל התינוק לתכליתיות. למשל, התינוק מזיז צעצוע כדי לקחת צעצוע אחר.

מה הוא השלב החמישי בשלב הסנסורי מוטורי של פיאז'ה ומה מאפיין אותו?

תגובות מעגליות שלישוניות. רצף של תגובות הקשורות באובייקט ובפעולה של הילד שגורמת לאירוע מעניין אז הילד חוזר על הפעולה שוב ומנסה אותה על אובייקטים שונים.

כאשר מייקי בן ה13 חודשים זורק את כדור הגומי במורד המדרגות וצופה בו ולאחר מכן זורק גם את בובת הפיל, הוא מדגים:

תגובה מעגלית שלישונית

מה הוא השלב האחרון בשלב הסנסורי מוטורי של פיאז'ה ומה מאפיין אותו?

התחלות של חשיבה ייצוגית. הילד רואה התנהגות של אדם אחר, שומר אותה בראש ואז מבצע אותה בעצמו.

באיזה שלב מהשלבים הסנסורים מוטוריים הילד מתחיל לבצע פעולות שלא ביצע קודם?

שלב 5

מה הוא חיקוי מושהה?

יכולתו של הילד לשמר בזיכרון ייצוג של התנהגות שצפה בה ולחקות התנהגות זו לאחר שחלף זמן מה.

מה היא קביעות אובייקט?

ההבנה שאובייקטים ממשיכים להתקיים גם כאשר הם נעלמים מן העין.

על פי מאהלר, כמה זמן נמשך השלב האוטיסטי נורמלי?

מהלידה עד גיל חודש

כיצד יגיב תינוק בן 3 חודשים לצעצוע אשר מוסתר בחלקו?

יאבד עניין

מה מאפיין תינוקות בשלב ה3 בשלב הסנסורי מוטורי מבחינת קביעות האובייקט?

התינוק כן יביע עניין באובייקט מוסתר בחלקו אם כי כאשר האובייקט יכוסה לגמרי, לא יביע בו עניין יותר.

מה מאפיין תינוקות בשלב ה4 בשלב הסנסורי מוטורי מבחינת קביעות אובייקט?

יש קביעות אובייקט אבל היא עדיין לא מלאה. אם האובייקט יכוסה, התינוק יחפש אחריו מתחת לחפץ המכסה. קיימת טעות שלב 4.

על פי פיאז'ה, מה היא טעות שלב 4?

טעות בנושא קביעות אובייקט, בה כאשר נסתיר אובייקט מתחת למפית אחת והתינוק יזיז את המפית וימצא את האובייקט, אם נסתיר את אותו אובייקט תחת מפית אחרת מול עיני התינוק, עדיין יחפש את האובייקט תחת המפית הראשונה, במקום בו הוא מצא את האובייקט מלכתחילה.

מייקי בן 10 חודשים. אם יניחו את המוצץ שלו מתחת למפית צהובה ואז מתחת למפית כחולה, איפה יחפש את המוצץ?

הצהובה

מה יעשה תינוק בשלב 4 בשלב הסנסורי מוטורי אם לא ימצא את המוצץ שלו מתחת למפית תחתיה מצא אותו קודם?

הוא יחפש באקראי. בגלל שכבר קיימת קביעות אובייקט התינוק יודע שהמוצץ לא נעלם וצריך להמצא איפשהו.

מייקי בן 13 חודשים. אם יניחו את המוצץ שלו מתחת למפית צהובה ואז מתחת למפית כחולה, איפה יחפש את המוצץ?

ביד של המסתיר

מייקי בן 21 חודשים. אם יניחו את המוצץ שלו מתחת למפית צהובה ואז מתחת למפית כחולה, איפה יחפש את המוצץ?

ביד של המסתיר ואז מיד מתחת למפית הכחולה.

מה הן הביקורות על תאוריית קביעות האובייקט של פיאז'ה?

1. גילאי ההתפתחות לא מדויקים.


2. לתינוק יש קביעות אובייקט אבל חסרה לו המיומנויות לקבוע היכן האובייקט נמצא או לחפש אחריו.


3. מחקרי אובייקטים מוסתרים בחלקם מראים שלתינוקות קטנים יותר יש קביעות אובייקט.


4. על פי תאוריית עיבוד המידע תהליכי קשב וזכרון אינם מפותחים. התינוק טועה בגלל שהוא לא זוכר ולא בגלל שאין לו קביעות אובייקט.


5. ויגוצקי טען שהילד יתפתח לפי מה שהסביבה וההורה יכוונו ולא חקר הסביבה.


6. דקלאז' - אין בהכרח הלימה בין שלבי ההתפתחות הסנסורית מוטורית לשלבי קביעות האובייקט.

באיזה שלב מהשלבים הסנסורים מוטוריים נראה שהתינוק מתחיל לצפות מראש את תוצאות התנהגותו?

שלב 4

באיזה שלב מהשלבים הסנסוריים מוטוריים מתחיל התינוק לחקות אחרים?

שלב 3

מה הם מחקרי אובייקטים מוסתרים בחלקם?

מחקרים שבהם מראים לתינוקות בני 4 חודשים מוט שחלקו המרכזי מוסתר מאחורי תיבת עץ. מזיזים אותו מצד לצד. בשלב הבא, מראים לתינוקות מוט שלם כשההנחה היא שהתינוקות יתבוננו יותר זמן בגירוי חדש. בפועל התינוקות לא הביטו בו יותר זמן מה שמראה שהם התרגלו למראה כלומר תפסו את המוט היחיד והמוט המוסתר חלקית כאותו מוט, מה שמראה על קביעות אובייקט.

מה הוא מחקר הפנים של פייגן? מה הוא מדגים?

מחקר שבו תינוקות בני 7 חודשים חולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת הביטה בפנים של גבר אחד והשניה בפנים של מספר גברים. בתינוקות מהקבוצה השנייה נראו סימני הפרת התרגלות רק כאשר הראו להם פנים של אשה ולא של גברים אחרים. בקבוצה הראשונה נראו סימנים כאלה בכל פעם שהראו להם פנים חדשות. הניסוי מדגים שתינוקות מסוגלים לזכור קטגורית אך קודם עליהם לראות מספר דוגמאות מהקטגוריה.

מה היא היזכרות נרמזת?

סוג של זכרון שבו גירוי מוכר מעורר היזכרות במידע מאוחסן או רומז לה.

מה הוא היכר?

סוג של זכרון ובו גירוי מסוים נתפס כמוכר.

מה הן המגבלות של זכרון התינוקות בששת החודשים הראשונים לחייהם?

1. עזרי זיכרון - תינוקות אוגרים פחות מידע שיכול לשמש אותם כעזרי זכרון.


2. קישוריות - תינוקות לפעמים מקשרים את מה שהם לומדים לתכונות לא רלוונטיות של הסביבה. במצב חדש התכונות עלולות לא להימצא.


3. יחסים - תינוקות מתקשים לאחסן מידע על יחסים בין דברים.

על פי פיאז'ה, מה היא הסתגלות?

הסתגלות היא תהליך הכרוך בהתאמה והטמעה של האדם כדי לתפקד תפקוד יעיל יותר במצב מסוים.

מה היא הטמעה?

תהליך היישום של סכמות שכליות או מוטוריות קיימות למצבים שונים העשויים להתאים לכך.

מה היא התאמה?

תהליך של שינוי אסטרטגיה או מיומנות קיימת כדי שתוכל להתאים לנסיבות המשתנות בלי הרף בסביבתו של אדם.

על פי פיאז'ה, מה היא סכמה?

מבנה קוגנטיבי לתיאום מידע סנסורי מוטורי שאפשר ליישמו במגוון של מצבים.

על פי פיאז'ה, מה היא התאזנות?

תהליך הויסות העצמי המוביל את הילד לקראת הסתגלויות יעילות יותר ויותר.

על פי פיאז'ה, מתי תינוק נמצא במצב של חוסר איזון?

כאשר התינוק נתקל בגירוי הדורש מיומנות העולה על רמת ההתפתחות שלו והתינוק לא יכול להשתמש בסכמות הקיימות שלו.

מה היא אמנזיה של תקופת הינקות?

אי היכולת לזכור דברים שקרו בתקופת הינקות.

מה הם העקרונות המרכזיים בתאוריה של פיאז'ה?

1. יחסי גומלין - בין סביבה ותורשה, בייחוד הסביבה הפיזית של הילד.


2. תאוריה נורמטיבית - מתארת את ההתפתחות של כלל הילדים.


3. בסיס תצפיתי - מבוססת על תצפיות תוך נסיון להבין את אופן החשיבה של הנחקר.


4. הילד פעיל - חוקר את הסביבה בכל האמצעים העומדים לרשותו.


5. שינויים איכותיים.


6. כיווניות - תנועה ממוטורי סנסורי אל חשיבה מופשטת ומורכבת יותר בעזרת ביסוס סכמות אותן מרחיבים ומשנים בתהליכי הטמעה והתאמה.


7. התאזנות והפרתה.

התינוק מכניס לפה צעצוע כאילו היה מוצץ - התאמה או הטמעה?

הטמעה כי התינוק משתמש בגירוי באותה סכמה שהוא עושה תמיד.

הפעוט קורא לכל הכלבים בשם של הכלב המשפחתי רקס - התאמה או הטמעה?

הטמעה כי הוא משליך את אותה הסכמה על כל הגירויים בהכללה.

על פי פיאז'ה, כיצד תינוק פועל במצב של חוסר איזון?

התינוק פועל תמיד למצב של איזון לכן במצב של חוסר איזון יבצע תהליכים של התאמה והטמעה. הוא ינסה להתאים את הסכמות לגירויים כלומר להתאים את ההתנהגות שלו לדרישות החדשות.

הילד שלמד כי לכלי תחבורה יש גלגלים, נתקל בסירה ולומד כי יש כלי תחבורה ללא גלגלים - התאמה או הטמעה?

התאמה כי הסירה היא גירוי חדש והילד לא מבצע הטמעה כי הוא לא אומר שיש לה גלגלים אלא הוא מעדכן קצת את הסכמה ואומר שאין לה גלגלים.

מתבגר נתקל בבעיה לא מוכרת באלגברה והוא פותר אותה כמו תרגיל פשוט - התאמה או הטמעה?

הטמעה כי הוא משתמש בסכמה שהוא כבר מכיר.

אילו יכולות בסיסיות הופכות את התינוק ליצור חברתי?

1. היכולת לאותת על צרכים בצורה שמאפשרת למבוגרים לפרש את האיתותים ולהגיב עליהם, בעזרת בכי. הם ימשיכו רק כאשר תהיה היענות לאיתותים.


2. היכולת לזהות התרחשויות מותנות בסביבה.


3. משיכה לפרצופים אנושיים וקולות אנושיים.


4. היכולת לפעול בהתאם להתנהגות של המטפל מבחינת דפוסי הטיפול בתינוק.

מה הוא טיפול רגיש?

סגנון טיפול שבו המטפל מתאים את התנהגותו לרצונות ולצרכים הנתפסים של התינוק.

מה היא הטמעה מזהה?

צורה של שליטה חזותית ובה מגיב התינוק לגירויים הדומים לגירויים שכבר נתקל בהם.

על מה מעיד חיוך בחודשי החיים הראשונים של התינוק?

מהלידה עד גיל 5 שבועות החיוך נגרם מדחפים עצביים וקורה רק במהלך השינה. בגיל 5-8 שבועות כל גריה עדינה גורמת לחיוך. בגיל 8-10 שבועות החיוך נובע מגירויים מוכרים שחוזרים על עצמם. בגיל 4-5 חודשים החיוך יופיע רק עבור דמויות מוכרות ובפרט הדמות המטפלת ולא עבור זרים.

מה היא החשיבות ההישרדותית של הופעת החיוך אצל תינוקות בשבועות הראשונים לחייהם?

תורם להיקשרות עם הדמות המטפלת והתחבבותו על אנשים אחרים ובכך להמשך ההתפתחות שלו.

אילו שני היבטים יש להתפתחות הרגשות אצל תינוקות?

1. הופעת הרגשות השונים


2. ויסות הרגשות

מה היא מצוקת זרים?

התגובה השלילית לזרים המתחילה להופיע אצל תינוקות בגיל 5 חודשים בערך ועוצמתה גוברת בגיל 7-10 חודשים. היא נעלמת לרוב אחרי חודשיים או שלושה.

אילו רגשות מופיעים בשנת החיים הראשונה של התינוק?

שמחה, כעס, פחד והפתעה

מה עשוי להפחית מצוקת זרים אצל תינוקות?

1. אם הדמות המטפלת נוכחת.


2. אם התינוק נמצא בבית שלו.


3. אם הזר משתמש בדפוסים מוכרים בפעולת הגומלין עם התינוק.


4. כאשר מאפשרים לתינוק לשלוט בהתקרבותו של הזר אליו.

איך מאופיין השלב הראשון בתאוריה של אריקסון?

הקונפליקט בשלב הוא בין אמון בסיסי לחשדנות. הדמות המטפלת מייצגת עבור התינוק את כל העולם ולכן אם תהיה קשובה לצרכיו ותעניק לו אהבה ובטחון, הוא יפתח אמון בסיסי בה, באחרים ובעצמו וביכולת שלו לשלוט על דחפיו. אם לא תהיה קשובה ולא תספק את צרכיו יפתח חשדנות ולא יצליח לבטוח בה או באנשים אחרים. פתרון מוצלח יהיה יותר חוויות של אמון.

מה משמעות מושג התקווה שהתינוק רוכש יחד עם האמון הבסיסי בשלב הראשון של אריקסון?

אם התינוק פותר נכון את השלב הראשון הוא מפתח אמון בסיסי בדמות המטפלת, באנשים וגם בעצמו. יחד עם זאת הוא רוכש גם תקווה, שהיא היכולת לקוות גם בשעה שבני אדם מאכזבים אותו. כך, אם הדמות המטפלת נעלמת לזמן מה, האמון הבסיסי נוטע בו תקווה שהיא תשוב.

מה מאפיין את השלב הסימביוטי בתאוריה של מאהלר?

התינוק מבין שהצרכים שלו מסופקים מבחוץ אבל חווה את עצמו ואת האם כישות אחת בלתי נפרדת - אמאני. הוא אינו מבחין בינו לבין האם מבחינה גופנית או בין פעולות שהוא מבצע לבין פעולות שהיא מבצעת עבורו.

מה הוא תפקידה של האם בשלב השני בתאוריה של מאהלר?

השלב הסימביוטי. תפקידה של האם הוא לחוות רגרסיה בשירות התינוק, כלומר חוויה של סימביוזה יחד עם התינוק על מנת שהתינוק יוכל להתפתח. היא צריכה להיות מותאמת לצרכים שלו, להיות בו בעת בוגרת כדי לטפל בו אך גם לא בוגרת כדי להיות כגוף אחד איתו באופן זמני.

מה היא החשיבות של השלב הסימביוטי של מאהלר להמשך התפתחות התינוק?

החוויה הסימביוטית של האם והתיניק מהווה אב טיפוס של קשר שיש בו דאגה ואינטנסיביות פיזית ורגשית. היא מבססת את היכולת של התינוק לחוות בהמשך, כאדם בוגר, קשר שיש בו תלות וטיפול על ידי אדם אחר אך גם נפרדות וניתוק ברגעים אחרים. אם מתרחש קיבעון או חוסר פתירה של השלב, האדם יחווה קושי להכיר בזולת, לחוש את עצמו בצורה מלאה ויהיה בעל צורך תלותי בקשרים אינטנסיביים וחסרי נפרדות עם אחרים.

כיצד מתבטא ויסות רגשי בששת החודשים הראשונים לחיי התינוק?

הויסות הרגשי הוא פרימיטיבי ונעשה על ידי רפלקסים כמו להסב את הראש הצידה או ללכת לישון.

כיצד מתבטא ויסות רגשי בגיל 6-12 חודשים אצל התינוק?

ויסות רגשי בשניים - התינוק נעזר בדמות המטפלת על ידי קריאה או מחווה ובקשה מהמטפל לדאוג לו.

מה מאפיין את שלב ההבחנה בתאוריה של מאהלר?

מתרחשת ההבנה של התינוק שהוא ואמא אינם אותו אדם. זה מתאפיין בנסיונות שלו להכיר את האם על ידי מגע בה או בחפצים השייכים לה. כשהתינוק עושה זאת הוא מבחין בינו לבינה.

למה בשלב ההבחנה של מאהלר מופיעה חרדת זרים?

חרדת זרים היא הסימן לכך שהתינוק מבדיל בינו לבין אחרים כמו כן בין דמות האם לדמויות זרים. נוצרת אצל התינוק מצוקה משום שהעולם מלא בזרים. האמון שהתינוק רכש בשלב הקודם אמור לסייע לו לחוש פחות חרדה.

מה הוא תפקיד האם בשלב ההבחנה?

להתאים את עצמה לתינוק ולספק לו סביבה תומכת כאשר הוא חוקר אותה ואת העולם. כאשר אם אינה עושה זאת וממשיכה לשמור את התינוק בסימביוזה עמה, התינוק עלול לחוות רגרסיה ולחזור לשלב הסימביוטי ולחוות בו קיבעון או לחלופין לפתח עצמאות מזויפת שלא מבוססת על בשלות אמיתית.

מבחינה אבולוציונית, כיצד עובדת ההיקשרות?

התינוק עוקב אחר האם על מנת ליצור היקשרות. כאשר הוא נפרד ממנה, הוא בוכה כי חש סכנה מיידית לקיומו וכך הוא עשוי להחזיר אליו את האם. אם היא לא חוזרת, התינוק עובר לשלב הייאוש בו הוא שקט וכמעט לא זז על מנת למנוע מטורפים לגלות אותו או שיפגע. אם היא לא תחזור התינוק יעבור לשלב הניתוק, בו ידאג לעצמו ולאחר זמן מה יקשר למטפל אחר.

באילו מערכות התנהגות התמקד בולבי בתאוריה שלו?

1. מערכת ההיקשרות


2. מערכת חקירה וגילוי


3. מערכת פחד וזהירות

על פי בולבי, כיצד מאופיינת מערכת ההתנהגות "היקשרות"?

1. קשר הכרחי לתינוק כדי לקבל תחושת ביטחון ונחמה.


2. קשר יציב ולא זמני.


3. קשר עם אדם מסוים שאי אפשר להחליפו באחר.


4. קשר שבו התינוק מבקש לשמור על קרבה עם האדם שהוא נקשר אליו.


5. במצב של פרדה שלא מרצון מאותו אדם, התינוק חש מצוקה.


6. מוכנה לפעולה כבר מהלידה.

על פי בולבי, כיצד מאופיינת מערכת ההתנהגות "חקירה וגילוי"?

1. מאפשרת לתינוק להכיר את סביבתו.


2. מאפשרת לתינוק לפתח כלים להתמודדות עם סכנות באופן עצמאי.


3. מתפתחת רק אחרי הבשלה של המערכות המוטורית והקוגנטיבית.


4. מאפשרת לתינוק להתרחק מאמו פיזית.


5. מושפעת מיחסי הגומלין עם מערכות אחרות.


6. הצורך בחקירה משתנה לפי גירויים פנימיים וחיצוניים שהוא נתקל בהם ומושכים אותו לחקירה או מונעים ממנו חקירה.

מה היא מטרת מערכת ההתנהגות פחד וזהירות?

הגנה על קיומו של הפרט. התינוק מגיב בפחד לפרידה מהאם כי הוא חושש שלא יוכל להתקיים לבדו.

איזו מערכת מקבילה אצל האם למערכת ההיקשרות אצל התינוק?

מערכת הטיפול וההשגחה של האם

מה מפעיל את מערכת הטיפול וההשגחה של האם?

סיבות חיצוניות כמו קריאות העזרה ואותות היקשרות מהתינוק או סיבות פנימיות כמו צורך פנימי לטפל בתינוק, הורמונים שלה או חרדה שלה. היא לומדת איך להרגיע את התינוק דרך אינטרקציה איתו וגם מצפייה בהורים אחרים וגם מאלה שלה בילדותה.

מה היא התקופה הקריטית לגיבוש היקשרות של תינוק ומבוגר?

גיל 6 חודשים עד שנתיים

כיצד דאג הטבע שהאם תיקשר לתינוק מיד לאחר הלידה?

מיד לאחר הלידה עולה רמת ההורמון אוקסיטוצין, האחראי על העצמת תחושת הקשר של האם לתינוק.

איך מאופיין השלב הראשון בתאוריה של אריקסון?

הקונפליקט הוא בין אמון בסיסי לחשדנות. הדמות המטפלת מייצגת עבור התינוק את כל העולם ולכן אם תהיה קשובה לצרכיו ותעניק לו אהבה ובטחון, הוא יפתח אמון בסיסי בה, באחרים ובעצמו וביכולת שלו לשלוט על דחפיו. אם לא תהיה קשובה ולא תספק את צרכיו יפתח חשדנות ולא יצליח לבטוח בה או באנשים אחרים. פתרון מוצלח יהיה יותר חוויות של אמון.

מה הם ארבעת סוגי המצבים היוצרים איזון בין האם לתינוק?

1. התנהגויות של מערכת ההיקשרות של התינוק המקרבות אליו את האם.


2. התנהגויות של התינוק המפעילות את מערכת החקירה והגילוי ומפסיקות את מערכת ההיקשרות.


3. התנהגויות טיפול והשגחה של האם המשלימות את ההתנהגויות של מערכת ההיקשרות של התינוק.


4. התנהגויות של האם שלא קשורות לתינוק.

על פי איינסוורת, מה הם ארבעת הממדים של הערכת הרגישות האמהית?

1. התנהגות רגישה של האם הכוללת ערנות לאיתותי התינוק, פירוש נכון שלהם ותגובה מידית ומתאימה.


2. קבלת צורכי התינוק למרות הקשיים שהאם חווה בטיפול התינוק כמו העייפות שלה.


3. שיתוף פעולה עם התינוק.


4. נגישות פיזית ופסיכולוגית של האם והבנת עולמו של התינוק.


*רמת הרגישות של אמהות לילדים בעלי דפוס היקשרות בטוח תהיה גבוהה בכל הממדים.

מה הם דפוסי ההיקשרות הקיימים?

1. דפוס היקשרות בטוח


2. דפוס היקשרות לא בטוח:


*דפוס היקשרות חרד-נמנע


*דפוס היקשרות חרד-מתנגד / אמביוולנטי


*דפוס היקשרות לא מאורגן

מה מאפיין את דפוס ההיקשרות הבטוח?

סוג של יחסים בין תינוק למטפל העיקרי שבהם התינוק יכול לסמוך על הזמינות הרגשית והפיסית של המטפל ועל תגובתו הרגישה של המטפל לצרכיו ולכן הוא יכול להשתמש במטפל כבסיס בטוח לחקירותיו. נובע מטיפול רגיש של האם וזמינות לצרכיו.

בניסוי מצב הזר, כיצד יתנהג ילד בעל בסיס היקשרות בטוח?

*התינוק יחקור בבטחה את הסביבה יחד עם האם ולבד.


*כאשר יכנס הזר תהיה סקרנות אך לא חרדה.


*כאשר האם תלך התינוק יביע מצוקה אך לא יתר על המידה.


*באיחוד מחדש התינוק מחפש את האם חיפוש פעיל, מראה תגובות קידום פנים ונרגע בעזרתה מהר.

מה מאפיין את דפוס ההיקשרות הלא בטוח? אילו תתי דפוסים יש לו?

סוג של יחסים בין התינוק למטפל העיקרי שבהם התינוק לא יכול לסמוך על הזמינות הרגשית והפיסית של המטפל ולכן אינו יכול להשתמש במטפל כבסיס בטוח לחקירותיו. תתי דפוסים: חרד-נמנע וחרד-מתנגד.

מה מאפיין את דפוס ההיקשרות חרד-נמנע?

תת סוג של היקשרות לא בטוחה שבה התינוק נפרד בקלות מן המטפל אך כאשר המטפל שב, הוא מתעלם ממנו או מראה סימנים אחרים של התעלמות פעילה. נובע מהתעלמות האם מסימני האיתות של התינוק (הוא יודע שהיא לא עונה לאיתותים לכן לא מאותת).

מה מאפיין את דפוס ההיקשרות חרד-מתנגד / אמביוולנטי?

תת סוג של היקשרות לא בטוחה שבה התינוק לא מוכן להפרד מהמטפל אך בו בזמן מראה יחס אמביוולנטי כלפיו. נובע מחוסר עקביות האם בתגובותיה לתינוק. לעתים היא זמינה ולעתים לא, לכן התינוק מאותת ללא הרף.

בניסוי מצב הזר, כיצד יתנהג ילד בעל דפוס היקשרות חרד-מתנגד?

*התינוק כמעט ולא יחקור את הסביבה, ישאר צמוד לאם ויחפש הרבה מגע.


*כאשר יכנס הזר התינוק יגיב בחשש וחשדנות.


*כאשר האם תלך התינוק יביע מצוקה קשה.


*באיחוד מחדש התינוק יפגין יחס אמביוולנטי כלפי האם של חיפוש קרבה וגם התנגדות. האם לא תצליח להרגיע אותו.

בניסוי מצב הזר, כיצד יתנהג ילד בעל דפוס היקשרות חרד-נמנע?

*התינוק יחקור בבטחה את הסביבה באופן עצמאי.


*כאשר יכנס הזר תהיה סקרנות אך לא חרדה.


*כאשר האם תלך התינוק לא יהיה נסער.


*באיחוד מחדש תהיה התעלמות מהאם.

מה הוא מצב הזר?

הליך אמפירי לבדיקת דפוס ההיקשרות של ילדים בגילאי 12-20 חודשים.

מה השלבים בהליך המצב הזר?

1. התינוק והאם מוכנסים לחדר מלא צעצועים ומשחקים.


2. נכנסת דמות זרה. היא מדברת עם האם ומנסה לשחק עם התינוק.


3. האם יוצאת בלי להפרד מהתינוק ומשאירה אותו עם הזרה. הזרה מנסה לנחם את התינוק.


4. האם חוזרת ומנחמת את התינוק. הזרה עוזבת.


5. האם מודיעה לתינוק שהיא עוזבת את החדר לכמה דקות.


6. האם עוזבת והזרה חוזרת ומשחקת עם התינוק.


7. האם חוזרת ומנחמת את התינוק.

מה מאפיין את דפוס ההיקשרות הלא מאורגן?

תת סוג של היקשרות לא בטוחה שבו ניכרים אצל תינוקות מאפיינים סותרים של כמה דפוסי היקשרות לא בטוחה.

איזה דפוס היקשרות נוצר כאשר האמא איננה עקבית בתגובותיה לאותות המצוקה של התינוק?

חרד-מתנגד / אמביוולנטי

איזה דפוס היקשרות נוצר כאשר האם איננה מגלה רגישות לאותות התינוק?

חרד-נמנע

תינוק המנסה להפעיל את האם הפעלה מקסימלית יאופיין בדפוס ה______. תינוק המנסה להפעיל את האם הפעלה מינימלית יאופיין בדפוס ה______.

חרד-מתנגד, חרד-נמנע

אילו שתי מערכות התנהגות של התינוק בוחן מצב הזר?

מערכת ההיקשרות ומערכת החקירה והגילוי.

מדוע התינוק החרד-נמנע מצליח לחקור את סביבתו?

מפני שהוא למד שאינו יכול לסמוך על האם מפני שהיא לא עונה לאיתותיו ולכן הוא פועל בעצמו וסומך על עצמו ורק במצב של סכנה קיצונית יאותת לה.

מדוע התינוק החרד-מתנגד לא מצליח להרגע לאחר האיחוד מחדש?

הוא לא מצליח להרגע מפני שהאם לא מהווה עבורו בסיס בטוח. הוא חושב שבכל רגע הוא עלול לאבד אותה ולא יודע למה לצפות ממנה כך שהמגע שלה לא מוריד את רמת המצוקה שלו.

על פי בולבי, מה הם המשתנים שיקבעו מי תהיה דמות ההיקשרות העיקרית?

1. משך הזמן שהדמות מבלה עם התינוק.


2. איכות הטיפול וההשגחה שהדמות מעניקה לתינוק.


3. מידת ההשקעה הרגשית של הדמות בתינוק.


4. נוכחות עקיבה ורצופה לאורך זמן של דמות ההיקשרות בחייו של התינוק.

מה היא הטבעה?

תופעה אבולוציונית שבה חיות נקשרות לדמות הראשונה שהם רואים ועוקבים אחריה (מפני שלרוב זו אמא שלהם).

דנה בת תשעה שבועות. היא רואה את אמה ומחייכת אליה. למה?

בגלל תופעת ההטמעה המזהה בה תינוקות מחייכים לגירויים מוכרים.

מה הם ציוני הדרך בהיקשרות?

מצוקת פרידה, חרדת נטישה ומודל פעולה פנימי.

איזה שלב בהליך מצב הזר הוא המשמעותי ביותר על מנת לקבוע את סוג ההיקשרות?

איחוד מחדש

מה הוא מדרג היקשרויות?

האופן שבו תינוקות יוצרים היקשרות עם מספר דמויות ומדרגים את ההיקשרות כך שהם מעדיפים דמות עיקרית אחת.

מה הוא הצורך האבולוציוני במדרג היקשרויות?

הצורך האבולוציוני הוא שבמידה ודמות תעלם התינוק יוכל להיקשר לדמות הבאה אחרי תקופת אבל.

כיצד מסבירים קוקס ועמיתיו שהמצב הזר איננו מנבא היטב את דפוס ההיקשרות בין אבות לילדים?

מצב הזר בוחן את ההיקשרות לפי דפוסים נשיים והצורה שבה האם מנחמת את התינוק. ההיקשרות עם האב מבוססת על מאפיינים גבריים כמו משחק והנפה, המכינים את הילד לספרציה, ולכן המאפיינים הנשיים לא מתאימים. כשהעבירו את מצב הזר ובחנו מאפיינים גבריים נמצא דפוס בטוח ברוב התינוקות.

האם רוב הזמן יש התאמה או שיבוש ביחסי הגומלין בין האם לתינוק?

שיבוש. בקשר בריא האם תתקן את השיבושים. בקשר לא בריא היא לא תתקן או שיקח לה זמן רב.

מה הוא הליך הפנים הדוממות?

הליך שבודק את מעגלי ההתאמה והשיבוש בין האם לתינוק. בהליך התינוק והאם מוצבים זה מול זה ומקיימים אינטרקציה טבעית. אחר כך האם מעלה הבעת פנים קפואה ומפסיקה להתייחס לתינוק. בשלב הבא האם חוזרת לתגובות טבעיות.

כיצד יתנהגו תינוקות בטוחים ולא בטוחים בהליך הפנים הדוממות?

תינוקות בטוחים, שאמם מנסה באופן קבוע לתקן שיבושים במעגלי ההתאמה, ינסו לתקן בעצמם את השיבוש זמן רב יותר מתינוקות לא בטוחים, שסביר שיתייאשו מהר.

מה היא תבונה הורית?

יכולת רפלקטיבית של ההורה לראות את נקודת הראות של הילד ולהבין מתוך התנהגותו באינטרקציה עם ההורה את צרכיו הנפשיים ועולמו הפנימי. היקשרות בטוחה קשורה ברמות גבוהות של תובנה הורית והיקשרות לא בטוחה קשורה ברמות נמוכות של תובנה.

מה הם סוגי התובנות ההוריות?

1. תובנה חיובית


2. תובנה חד צדדית


3. תובנה מנותקת


4. תובנה מעורבת

מה היא תובנה הורית חיובית?

אם שראתה את נקודת הראות של הילד ושינתה את הבנתה בהתאם לשינויים במציאות.

מה היא תובנה הורית חד צדדית?

האם תפסה והבינה את התנהגות הילד באופן חד ממדי. התפיסה וההבנה שלה יושמו בצורה מאולצת וללא התאמה לממצאים.

מה היא תובנה הורית מנותקת?

אם שענתה תשובות קצרות שניכרה בהן מעט מעורבות רגשית והבנה דלה לעולמו הפנימי של הילד.

מה היא תובנה הורית מעורבת?

אם שלתשובותיה לא היה סגנון ברור אחד.

בהנחה שתינוק מבלה את רוב זמנו עם מטפלת, כמו במחקר ילדי הקיבוצים, האם יהיו לכך השפעות על דפוס ההיקשרות שלו?

כן. תהיה התאמה גבוהה בין דפוס ההיקשרות בבגרות של המטפלת לבין דפוס ההיקשרות של התינוק. באופן כללי תהיה שכיחות גבוהה של היקשרויות לא בטוחות.

מה הוא מזג?

צירוף אישי של מאפייני התנהגות ראשוניים הניכרים באדם, כמו רמת פעילות, מצבי רוח ותגובתיות רגשית.

כיצד גישת ההיקשרות מעבירה ביקורת על מצב הזר?

לפי גישת ההיקשרות, התגובות של התינוק במצב הזר הם מאפיינים של המזג ולא של דפוס היקשרות. למשל, תינוק בעל מזג שמחפש גירויים חדשים יגיב לזרה באופן חיובי יותר אבל תינוק שלא מחפש גירויים יגיב בחרדה, לא בגלל שההיקשרות שלו לאם לא בטוחה.

על מה יכולה לרמז רמת תובנה הורית נמוכה?

על דפוס היקשרות לא בטוח של האם עם הוריה שלה.

מה מאפיין את שלב האימון בתאוריה של מאהלר?

הילד מתחיל את שלב הספרציה. לרוב הוא גם מתחיל ללכת וכך מתחיל לחקור את העולם בכוחות עצמו. הוא חוזר אל האם כדי לקבל תדלוק רגשי.

מה הוא "הרומן עם העולם" ומתי הוא מתרחש?

מתרחש בשלב האימון בתאוריה של מאהלר. מתאר את העניין שהפעוט מפגין בעולם סביבו כשהוא מתחיל ללכת ולחקור. הוא מוקסם מהעולם ונהנה ממנו.

מה הוא הבסיס הביתי ומדוע התינוק זקוק לו?

הבסיס הביתי הוא האם בשלב האימון. יכולתה של האם להוות בסיס ביתי לתינוק מאפשר לו לחזור אליה ולשאוב כוח להמשך הדרך העצמאית.

מה היא סכנת ההיבלעות שחווה התינוק בשלב האימון?

סכנת ההיבלעות היא הפחד של התינוק מפני חזרה לסימביוזה עם האם. היבלעות זו עלולה להוביל אותו למצב שלא יאפשר לו לצמוח ולהתקדם. מאהלר מציינת שכאשר תינוק עושה את צעדיו הראשונים, הם תמיד בכיוון המתרחק מהאם.

באיזה שלב בתאוריה של מאהלר מופיעה לראשונה התייחסות לאב?

שלב האימון

בשלב האימון, כיצד משפיע האב?

האב מקדם ספרציה בשני אופנים:


1. הוא דמות שנמצאת מחוץ לסימביוזה של האם והתינוק ומרחיב את העולם הבינאישי של התינוק אל מחוץ לסימביוזה.


2. באופן טבעי אבות דוחפים יותר לספרציה ולעידוד הישגיות.

בשלב האימון, מה הוא תפקיד האם?

1. לשמש בסיס בטוח ולאפשר לילד לחזור לתדלוק רגשי.


2. לשחרר את הילד כדי שיוכל להתרחק ממנה.


3. להיות שותפה רגשית להתפעלות שלו מהעולם.

בשלב האימון, מה עלול למנוע מהתינוק לעבור את השלב בהצלחה?

אם התינוק נדחף מהר מדי לעצמאות, הוא יעשה תדלוק רגשי רב יותר, כלומר יחפש למלא את עצמו בבטחון לעתים תכופות מפני שלא יהיה לו ביטחון. במצבים אחרים, בהם האם מתקשה לשחרר את התינוק, הוא עלול להישאר צמוד להוריו ולא לפתח עצמאות.

מה הוא ייצוג סמלי?

השימוש ברעיונות, דימויים, צלילים או סמלים אחרים לייצוג אובייקטים או אירועים.

מתי מופיע כושר הייצוג הסמלי של האדם לראשונה?

בגיל הרך, כאשר הוא מתחיל לדבר

מה היא שפה?

מערכת מופשטת, נשלטת על ידי כללים, של סמלים שרירותיים שאפשר לצרפם זה לזה בדרכים רבות לשם העברת מידע.

מה הם מרכיבי השפה?

1. פונולוגיה


2. סמנטיקה


3. פרגמטיקה


4. תחביר


5. מורפולוגיה

מה היא פונולוגיה?

תורת ההגה. מערכת הצלילים בשפה, כללי הצירוף של הצלילים והשימוש בהטמעה והנגנה בדיבור.

מה היא סמנטיקה?

המשמעויות של מילים ומשפטים

אם ילד יאמר "אבא שלי יולד תינוק", מבחינת מרכיבי השפה תהיה בעיה ב:

סמנטיקה - המשפט נכון דקדוקית אבל חסר משמעות.

אם ילד יאמר "אפא שלי" במקום "אבא שלי", מבחינת מרכיבי השפה תהיה בעיה ב:

פונולוגיה - הוא השתמש בצליל אחר במילה.

מה היא מורפולוגיה?

תורת הצורות. מערכת הכללים לצירוף צורנים לשם יצירת מילים או שינוי המשמעות של מילים.

אם ילד יאמר "בובי" במקום "בובתי", מבחינת מרכיבי השפה תהיה בעיה ב:

מורפולוגיה - מבחינה דקדוקית הוא הבין שעליו להוסיף י' אבל שכח אות אחת.

כיצד גישת המזג מעבירה ביקורת על מצב הזר?

לפי גישת המזג התגובות של התינוק במצב הזר הם מאפיינים של המזג ולא של דפוס היקשרות. למשל, תינוק בעל מזג שמחפש גירויים חדשים יגיב לזרה באופן חיובי יותר אבל תינוק שלא מחפש גירויים יגיב בחרדה, לא בגלל שההיקשרות שלו לאם לא בטוחה.

אם ילד יאמר "את נישק הילד הילדה", מבחינת מרכיבי השפה תהיה בעיה ב:

תחביר - המילים לא מסודרות נכון.

מה היא פרגמטיקה?

מערכת הכללים השולטים בשיחה ובשימוש החברתי בשפה.

אם ילד יאמר לגננת שלו "לכי מכאן!", מבחינת מרכיבי השפה תהיה בעיה ב:

פרגמטיקה - הוא מדבר אליה בדרך לא מתאימה מבחינה חברתית.

כדי לתקשר ביעילות, ילדים זקוקים ל_______ כדי לנסח את עצמם במילים ו_______ כדי להבין מה אחרים אומרים.

מיומנויות הפקה, מיומנויות קליטה

מה מופיע קודם - מיומנויות הפקה או מיומנויות קליטה?

מיומנויות קליטה

מה הוא רכיב השפה שההגייה הקדם לשונית שייכת אליו?

פונולוגיה

בשלב האימון, כיצד משפיע האב?

1. הוא דמות שנמצאת מחוץ לסימביוזה של האם והתינוק ומרחיב את העולם הבינאישי של התינוק אל מחוץ לסימביוזה.


2. באופן טבעי אבות דוחפים יותר לספרציה ולעידוד הישגיות.

בשלב המלמול הקנוני, תינוקות בכל העולם ממלמלים צלילים דומים ללא קשר לשפת האם. על מה זה יכול להעיד?

שההתפתחות המוקדמת של צלילי הדיבור כפופה למגבלות הפיסיות של התינוק.

דני יודע לומר "אה" "בה" "גה" ו"מה". באיזה שלב התפתחות ההגייה הקדם לשונית הוא נמצא?

משחק קולי

דני בן 3 חודשים. הוא מפיק צלילים גבוהים כשהוא שמח. באיזה שלב התפתחות ההגייה הקדם לשונית הוא נמצא?

המיה

דני בן 5 חודשים. הוא ממלמל ללא הרף רצפי הברות שונים כמו "בה-בו-גה-גה". באיזה שלב התפתחות ההגייה הקדם לשונית הוא נמצא?

מלמול קנוני

דני בן 12 חודשים. הוא אומר "מא" כשהוא מתייחס לאמו או קורא לה. באיזה שלב התפתחות ההגייה הקדם לשונית הוא נמצא?

מילים טרומיות

המילים הראשונות של נעמה היו "כלב" ו"כדור". סגנון השפה שלה הוא _______. לעומתה, המילים הראשונות של מאיה היו "אני" ו"קח". סגנון השפה שלה הוא _______.

רפרנציאלי - מתייחס לאובייקטים ואירועים.


אקספרסיבי - מתייחס לסדרים חברתיים.


ממה יכולים לנבוע הבדלים בין סגנונות השפה של ילדים?

1. סדר הלידות - ילדים אקספרסיביים נוטים להיות במקום השני.


2. השכלת ההורים - ילדים אקספרסיביים נוטים להשתייך למשפחות פחות משכילות.


3. השפעת האם - אמהות לילדים רפרנציאליים נוטות לשאול את ילדיהן יותר שאלות שקשורות לכינוי בשמות ואילו אמהות לילדים אקפרסיביים נוטות לכוון את התנהגות ילדיהן.

מה ההבדל בין אוצר מילים מופק לאוצר מילים נקלט?

אוצר מילים מופק כולל את המילים שהילד יכול להשתמש בהן בפועל בדיבורו. אוצר מילים נקלט כולל את המילים שהילד יכול להבין, גם אם אינו משתמש בהן.

מה הוא פרץ אוצר המילים?

העלייה הפתאומית בקצב רכישת המילים החלה בגיל 18 חודשים בערך.

מה הן שגיאות קיטוע?

טעות בזיהוי הגבולות בין מילים במשפט.

מה הוא מיפוי מהיר?

תהליך שבו פעוטות משתמשים ברמזי הקשר כדי לנחש משמעות של מילה לא מוכרת.

כאשר אמו של מלקולם אומרת לו "תביא את הכדור", כיצד סביר להניח שמלקולם יפרש את המילה "כדור"?

סביר להניח שהוא יבין שהמשמעות היא כדור מפני שבילדים טבועה מראש הנטייה להניח שמילים לא מוכרות הן שמות של אובייקטים ולא שמות תואר או פועל.

כאשר אמו של מלקולם מרימה את הכדור ואומרת "תראה, זה אדום", כיצד סביר להניח שמלקולם יפרש את המילה "אדום"?

אם הוא לא מכיר את המילה "כדור", סביר שהוא יניח שזו המשמעות. אם הוא מכיר את המילה "כדור", סביר שיניח שזו מילה אחרת, בגלל ניגוד לקסיקלי. אם ישמע את המילה "אדום" גם בהקשר למשאית כיבוי האש או לבגד, יבין שזה צבע.

מה הוא ניגוד לקסיקלי?

ההנחה שמניחים ילדים כי לא ייתכנו שתי מילים שיש להן אותה משמעות. למשל, אם ילד מכיר את המילה "כלב" ונצביע על כלב ונאמר "הוא לבן", הילד יניח שהמילה "לבן" מתארת משהו אחר בכלב.

מה הן השגיאות הסמנטיות האופייניות לפעוטות?

1. צמצום יתר - כאשר פעוט משתמש במילה מסוימת באופן צר מדי. למשל, לציון חפץ אחד בלבד.


2. הרחבת יתר - כאשר פעוט משתמש במילה מסוימת באופן רחב מדי. למשל, לציון של מגוון חפצים שמזכירים את החפץ.

לכלב של שון קןראים מקס. כאשר שון הולך ברחוב, הוא קורא לכל כלב שהוא רואה "מקס". מה מדגים שון?

הרחבת יתר

למשאית הצעצוע של שון הוא קורא "משאית". כאשר שון הולך ברחוב, הוא מצביע על משאית ושואל את אמו "מה זה?". מה שון מדגים?

צמצום יתר

מתי סביר להניח ששיעור הרחבת היתר שפעוט עושה ירד?

1. כאשר אוצר המילים שלו יגדל.


2. כאשר יקבל משוב ממבוגר שיתקן אותו.

מייקי קורא לכל המכוניות "משאית". אם נציג לפניו משאית צעצוע ומספר מכוניות ונבקש לאתר את המשאית, על מה הוא יצביע?

על המשאית. אמנם מייקי עושה הרחבת יתר מופקת, אך הרחבת היתר הנקלטת שלו קטנה בהרבה.

איזו טעות קלה יותר לזיהוי, הרחבת יתר או צמצום יתר?

הרחבת יתר כי הפעוט עושה שימוש רב במילה. בצמצום יתר הוא לא עושה שימוש במילה ולכן קשה מאוד לגלות את הטעות.

על מה מעידה הרחבת יתר אצל הפעוט?

על קטגוריזציה. למשל, ילד שקורא לכל הכלבים והחתולים "מקס", על שם הכלב שלו, מזהה את התכונות המשותפות של הכלב שלו לכלבים אחרים ולחיות אחרות. מאחר שהוא לא מכיר את המילה "כלב" או "חתול", הוא משתמש במילה הכי קרובה שנמצאת באוצר המילים שלו.

מה הוא רכיב השפה שהסדרת היתר קשורה אליו?

מורפולוגיה

מה היא הסדרת יתר?

שגיאה לשונית שבה פעוט מיישם כללים דקדוקיים רגילים לפעלים ושמות עצם יוצאי דופן. לרוב זה קורה למרות שבעבר, הילד השתמש בהם בצורה נכונה.

האם הסדרת יתר מעידה על רגרסיה?

לא. להפך. היא מעידה על התפתחות שהרי הילד מנסה ליישם את הכללים הדקדוקיים שלמד. בתחילת שנות בית הספר, שגיאת הסדרת היתר נעלמת.

מייקי ידע בעבר שאומרים "שולחנות", אך אחרי שאמו לימדה אותו שאומרים "ילדים", החל לומר גם "שולחנים". מה מייקי מדגים?

הסדרת יתר

איזו טעות קלה יותר לזיהוי, הרחבת יתר או צמצום יתר?

הרחבת יתר כי הפעוט עושה שימוש רב במילה. בצמצום יתר הוא לא עושה שימוש במילה ולכן קשה לגלות את הטעות.

על מה מעידה הרחבת יתר אצל הפעוט?

מה הוא רכיב השפה שהסדרת יתר קשורה אליו?

מורפולוגיה

מה היא הסדרת יתר?

האם הסדרת יתר מעידה על רגרסיה?

מייקי ידע שאומרים "שולחנות" אך אחרי שאמו לימדה אותו שאומרים "ילדים", החל לומר "שולחנים". מה מייקי מדגים?

הסדרת יתר

כאשר קארן אומרת "מאמא" אחרי שאמה יוצאת מהבית או אומרת "מאמא" כאשר היא נוגעת בתיק של אמה, היא מדגימה:

צירוף חד מלי - מילה יחידה בעלת משמעות של צירוף או משפט שלם.

מה הוא דיבור טלגרפי?

סגנון דיבור של פעוט שבו מושמטות מילים שאינן חיוניות למשמעותו של המשפט.

כאשר קארן אומרת "אוהבת טאטא" במקום "אני אוהבת את סבתא שלי", היא מדגימה:

דיבור טלגרפי

לאיזה רכיב בשפה שייך דיבור טלגרפי?

תחביר

מה היא כשירות תקשורתית?

היכולת לקיים שיחות, לזהות ולתקן קצרים בתקשורת ולהשתמש בשפה בדרך ההולמת את החברה בתרבות מסוימת.

לאיזה רכיב בשפה שייכת כשירות תקשורתית?

פרגמטיקה

כיצד אפשר לדעת שלשפה יש בסיס ביולוגי?

1. יש דמיון בין תהליכי רכישת השפה בתרבויות שונות למרות ההבדלים בשפות.


2. השפה נלמדת מהר מאוד בעזרת מעט מאוד הוראה גלויה.


3. קיימת תקופה מכריעה ללמידת שפה. ילדים שלא שמעו שפה מדוברת, לקו בחוסרים ברכישת שפה.


4. ככל שילד מתחיל ללמוד מוקדם יותר שפה שנייה, הוא מבין את הכללים שלה טוב יותר.


5. רכישת שפה היא יכולת המשותפת לכל בני האדם ורק להם.

האם התפתחות השפה אצל ילדים חירשים שונה מזו של ילדים שאינם חירשים?

במהלך ששת החודשים הראשונים, תינוקות חירשים משמיעים קולות דומים לאלה של תינוקות רגילים. הם מפיקים באיחור את שלב המלמול הקנוני אך עושים אותו ואת השלבים אחריו בעזרת סימני ידיים.

באילו היבטים לא לשוניים של הייצוג הסמלי משתמשים פעוטות?

1. משחקי העמדת פנים


2. שימוש במחוות

מה הם השלבים בהתפתחות השימוש במחוות בגיל הרך?

1. מחוות תקשורת - מחוות פשוטות כמו הצבעה, בגיל 9 חודשים.


2. מחוות חברתיות מוסכמות - אין בהכרח דמיון בין המחווה למשמעותה, בגיל 9-12 חודשים.


3. מחוות אינסטרומנטליות - מחוות בלי אובייקטים המשחזרות חלק מהפעולה, בגיל 13 חודשים.


4. מחוות סמליות - מחוות המייצגות פעולה או אובייקט, בגיל 12-18 חודשים.

מה הוא תפקיד ההורים בשלב השני בתאוריה של אריקסון?

הורים הנותנים לילד עצמאות ולא שופטים אותו בחומרה כאשר הוא נכשל, מעניקים לו תחושה של אוטונומיה. תחושה זו תוביל לרכישת כוח רצון, היכולת לדעת מתי לשחרר ומתי להרפות, בין אם את הסוגרים ובין אם התנהגויות של שליטה, כמו דאגה לאחים קטנים או לצעצועים, או ההכרה ברצונות של האחרים והרפיה מרצונותיו שלו.

כיצד מאופיין השלב השני בתאוריה של אריקסון?

הקונפליקט בשלב הוא אוטונומיה לעומת בושה וספק. הילד רוכש יכולת לשלוט על הפרשותיו ועל עצמו באופן רחב יותר. היכולות החדשות שלו מאפשרות לו עצמאות אך גם בושה כאשר הוא אינו מצליח, שגורמת להטלת ספק בעצמאותו.

אילו התנהגויות נוכל לראות אצל אדם שלא פתר כראוי את השלב השני בתאוריה של אריקסון?

התנהגויות של החזקה או הרפיה קיצוניות כמו התנהגויות כפייתיות ובלימה רגשית (להחזיק) או חוסר אכפתיות כלפי אחרים ותוקפנות (להרפות).

מה מאפיין את שלב ההתקרבות מחדש בתאוריה של מאהלר?

הפעוט מודע יותר לנפרדות שלו מהאם ולכן עולה צורך מחודש בהתקרבות אליה. הקרבה מתווכת בעזרת שפה ויש פחות צורך במגע פיזי. יחד עם זאת, עדיין קיים הפחד לחזור לסמביוזה ולכן התינוק חווה בלבול ואמביוונלטיות.

מה הן הסיבות להתקרבות מחדש בתאוריה של מאהלר?

1. הצורך שלו בשיתוף רגשי עם האם.


2. חש בצורך בעזרה מול העולם הגדול והמאיים.


3. כאב על אובדן הקרבה הטוטאלית לאם כפי שהיה בשלב הסימביוזה.


4. הפעוט חושש שהתרחקותו מאובייקט האהבה שלו יוביל לנטישה מצד האם.

מה מדגיש הזרם האינטרסובייקטיבי בשלב ההתקרבות מחדש?

את המפגש הייחודי שנוצר בין האם לפעוט כאשר הפעוט מבין שלאם יש רצונות משלה ושהיא אדם עם מציאות סובייקטיבית נפרדת.

מה הוא שיאו של שלב ההתקרבות מחדש?

שבגיל 18 חודשים התינוק מביע התנהגויות סותרות בגלל הקונפליקט שהוא חש. הקונפליקט נובע מהתלות היחסית שלו בהורים לבין הצורך בעצמאות. המשבר מתבטא ברגשות סותרים כלפי ההורים שכוללים התפרצויות זעם, עוינות אך גם יחס אוהב ושמחה.

מה הוא תפקיד האם בשלב ההתקרבות מחדש?

להיות זמינה באופן שקט, כלומר להתאים את עצמה לרגשות הסותרים של הפעוט. עליה לקבל את הנסיגה כזמנית ולא לחשוב שיש חזרה לסימביוזה. היא צריכה לאפשר התקרבות וגם התרחקות מבלי לנקוט עמדה המזמינה רק אחת מהן ולדחוף בשקט אל עצמאות. זה עלול להיות קשה בשל התנהגויות סותרות של התינוק.

מה הוא המרחק האופטימלי בתאוריה של מאהלר?

הפתרון למשבר המתרחש בשלב ההתקרבות מחדש. זהו מרחק רגשי מהאם, שמאפשר לתינוק לתפקד בצורה מיטבית תוך נוכחות שקטה של האם. הוא יוצר איזון בין הצורך בקרבה לצורך במרחק.

כיצד מתרחש המרחק האופטימלי?

1. השימוש בשפה מאפשר יצירת קשר ממרחק רב יותר.


2. הזדהות עם ההיבטים הטובים בהורים מחזקת את הפעוט.


3. יכולת המשחק הסימבולי מאפשרת לעבד קונפליקטים ומשאלות ולקדם את המרחק.


4. יכולת קביעות אובייקט המאפשרת הפנמה של דמות האם.

מה הן שתי ההשקפות על חברות?

1. חברות מבחוץ


2. חברות מבפנים

על פי תאוריות החיברות מבחוץ, כיצד מתרחש תהליך החיברות?

על פי התאוריות, הילד שואף לרצות את ההורים כדי שימשיכו למלא את צרכיו. על פי פרויד, זה קורה בתהליך העידון, בו ההורים חוסמים את הדחפים הביולוגיים המיניים של הילד וכך הוא לומד לכוון אותם למטרות רצויות יותר לחברה. על פי תאוריות הלמידה, בעזרת הוראה ישירה, חיקוי, גמול ועונש הילד לומד אילו התנהגויות רצויות ואילו לא.

על פי תיאוריית החיברות מבפנים, כיצד מתרחש תהליך החיברות?

הוא נובע מכך שהילד רוצה למלא את הבקשות והציפיות של ההורים בגלל שהתנסה ביחסי קרבה עמם שהוא שואף להמשיך. גם פעוטות כאחה ימרדו אך זה יקרה בגלל יכולותיו המפתחתות או בגלל בעיה ביחסים עם ההורה. מחקרים מראים שילדים שמטפליהם נענים להם בעקביות אכן צייתנים יותר.

מה הן ההתפתחויות העיקריות בתקופת הגיל הרך?

1. התחלת ציות לכללים חברתיים וציפיות חברתיות - חיברות מבחוץ, חיברות מבפנים.


2. מעבר לעצמאות - שפה, כשירות ביצוע.


3. חברותיות רבה יותר - שיתוף בהתנסויות, הירמזות חברתית, פעילות גומלין בין פעוטות.


4. מודעות לעצמי ולזולת - "אני", פעולות בהווה, מחקר המראה, שיתוף בהתנסויות מעיד על מודעות מסוימת לזולת.


5. תגובות רגשיות - רגשות חדשים, חרדת סטייה.

מה היא כשירות הביצוע? מתי היא מופיעה?

כשירות הביצוע מופיעה בגיל הרך, כאשר הילד מתחיל להבין שהוא כוח אוטונומי בעולם ויש ביכולתו לתפעל אובייקטים ולהשפיע על תוצאות של אירועים. תחושה זו מסייעת בקידום עצמאותו.

לאיזה שלב בהתפתחות הסנסורית מוטורית מתקשר המושג כשירות הביצוע?

תגובות מעגליות שלישוניות - הילד מתפעל אובייקטים על מנת לגרום להתרחשות.

כאשר מלקולם בן השנתיים וחצי מצביע על הטלוויזיה כדי להראות אותה לאמו, על מה זה יכול להעיד?

על מודעות חברתית מסוימת. הוא מבין שהעובדה שהוא רואה את הטלוויזיה, לא אומרת בהכרח שגם אמו רואה את הטלוויזיה.

אילו התנהגויות חברותיות הפעוט מפגין בגיל הרך?

1. שיתוף בהתנסויות - מראה אובייקטים לזולת.


2. הירמזות חברתית - נעזר במטפל על מנת לפענח מצבים מעורפלים.


3. פעילות גומלין בין פעוטות - מעדיפים לשחק עם בני גילם ועם ילדים ספציפים, למרות שבמשחק עצמו כל אחד מהם משחקים בנפרד עם חפצים דומים או שונים.

מה היא הירמזות חברתית?

כאשר אדם משתמש ברמזים לא מילוליים של אדם אחר, כמו הבעות פנים ונימת קול, כדי להנחות את התנהגותו שלו.

כאשר הדס נופלת ואז מביטה על אמה, כמו לא יודעת אם לבכות או לא, היא מפגינה:

הירמזות חברתית - היא נעזרת באמה כדי לפענח מצב מעורפל.

כיצד באה לידי ביטוי המודעות העצמית של התינוק בגיל הרך?

1. שפה - הוספת המילה "אני" לאוצר המילים.


2. מחקר המראה - אם נמרח לילד אודם על המצח ונציב אותו מול המראה, הוא יגע במצחו שלו.


3. פעילות הווה - הילד מתייחס אל עצמו במונחים של דברים שהוא עושה בהווה ולכן כל החוויות שלו קשורות למה שקורה לו עכשיו.

כיצד באה לידי ביטוי העלייה בטווח הרגשות בגיל הרך?

1. הבנה שפעילויות מסוימות אסורות וחרדת סטייה.


2. הופעת רגשות חדשים.

אילו רגשות מופיעים בשנת החיים השנייה של הפעוט?

גאווה, כעס, בושה ואמפתיה

מה היא חרדת סטייה? מתי היא מופיעה?

הרגשות השליליים שפעוטות חווים כשהם עושים או עומדים לעשות משהו אסור. בגיל הרך.

דניאלה בת ה24 חודשים מנסה לטפס על דוכן למרות שאמה אמרה לה שזה אסור. תוך כדי, דניאלה ממלמלת "אסור". מה היא מדגימה?

חרדת סטייה

מה הם רגשות של מודעות עצמית?

הרגשות החדשים של פעוטות וילדי גן, השונים מהרגשות הבסיסיים של תינוקות, שבשביל לחוש אותם נדרשת תחושה בסיסית של מודעות עצמית והבנה בסיסית של כללי התנהגות.

מה הוא ויסות עצמי מונחה? באיזה גיל הוא מתרחש?

בגיל הרך. יכולתם של פעוטות לווסת את התנהגותם בעזרת הנחיות שהם מקבלים מההורים.

מה הם היכולות שכבר קיימות אצל הילד בגיל הגן?

1. חשיבה ייצוגית


2. קביעות אובייקט


3. זיכרון


4. שפה

מה הן המגבלות של ילדי הגן?

1. מירכוז


2. מראית עין מול מציאות


3. אגוצנטריות


4. קושי בשימוש באסטרטגיות קשב וזכירה

מה היא החשיבות של הצבת גבולות לילד בגיל הרך?

1. כאשר ההורים מציבים גבולות באמצעות פקודות, הערות ושאלות, מתרחבת היכולת של הילד להבין את השפה.


2. הפעוטות סומכים על ההורים שיציבו להם גבולות על מנת שיוכלו לחקור בחופשיות, תוך ידיעה שההורים לא יתנו לדחפים להרחיק לכת.

איך משפיע דפוס היקשרות בטוח בגיל הינקות על התנהגות הפעוט בגיל הרך?

פעוטות שבינקות הוערכו כבעלי דפוס היקשרות בטוח, הראו התנהגויות חיוביות, גמישות, מתמידות ומשתפות פעולה יותר בגיל הרך. נסיונות העצמאות שלהם לא מאיימים על הקשר הבטוח שלהם עם הוריהם. הם מאמינים בהמשך הזמינות של ההורים וביכולת לשאוב מהם עידוד וביטחון סעת מצוקה והם גם מקבלים את הגבולות שמציבים להם בקלות יותר.

איך משפיע דפוס היקשרות לא בטוח בגיל בינקות על התנהגות הפעוט בגיל הרך?

פעוטות שבינקות הוערכו כבעלי דפוס היקשרות לא בטוח, אינם מצליחים לסמוך על עצמם. זה מתבטא בהתנהגויות של חששנות, דבקות במטפל, מאבקי כוח, התקפי זעם וניתוק רגשי כללי.

אילו גורמים משפיעים על התנהגותו ואישיותו של הפעוט בגיל הרך?

1. ההיסטוריה ההתפתחותית - דפוס ההיקשרות בינקות שקבע את הקשר עם המטפל.


2. דפוס ההיקשרות בהווה - המשך אופי הקשר עם המטפל.


3. בעיות התפתחות חמורות - ילדים שנולדו פגים, מכורים לסמים או עם מחלות כרוניות עלולים להראות יותר סימנים של הסתגלות לקויה ורגזנות.


4. מזג - מאפייני המזג מנבאים התנהגויות מאוחרות יותר, אך ההתפתחות שלו נובעת גם ממאפיינים מולדים וגם מהיחס עם ההורים.

כיצד היחסים עם ההורים יכולים להשפיע על תהליך החיברות של הפעוט בגיל הרך?

אם סביבת הטיפול של הפעוט תומכת, הוא מתחיל לראות יחסים בין בני אדם כתומכים ולפתח תחושה של ערך עצמי. הוא מוכן להפוך לחבר בקהילה. לעומת זאת, אם פעוט מתנסה בסביבת טיפול שיש בה התעללות, הזנחה או דחייה, הוא מפתח הערכה עצמית נמוכה והיחסים החברתיים יכולים להתפס בעיניו כחסרי ערך או נצלניים.

באיזה שלב התפתחותי מתחיל תהליך החיברות?

בגיל הרך

האם סיפוח קשור לחיברות מבפנים או חיברות מבחוץ? למה?

חיברות מבפנים. סיפוח מציין את התהליך שבו ילדים מסגלים לעצמם את הכללים והערכים של תרבותם באופן טבעי, כחלק מהשתתפותם ביחסים עם מטפליהם.

מה היא הערכה עצמית חיובית ובאיזה גיל היא מופיעה?

בגיל הרך. רגש הקיים הפעוטות המבשר את התפתחות רגש הגאווה.

מה היא ייחודיות אורגניזמית? באיזה גיל היא מופיעה לראשונה?

התופעה שבה ילדים בעלי מאפייני מזג שונים מגיבים אחרת לאותו מצב. בגיל הרך.

מה הוא מירכוז?

הנטייה האופיינית לילדים בגיל הגן להתמקד רק בפיסת מידע אחת בכל פעם.

מייקי בן 4. הוא מביט על שתי מכוניות: אדומה וצהובה. האדומה משיגה את הצהובה אך הצהובה מצמצמת את הפער במהירות. איזו מכונית מהירה יותר, לדעתו של מייקי?

האדומה. מייקי מסתמך על מראית עין מול מציאות, כלומר הוא רואה את המכונית האדומה עוקפת את הצהובה, ועל מירכוז, כלומר הוא מצליח להתמקד רק בעובדה הזו ולא בכך שהמכונית הצהובה מצמצמת את הפער מהר.

מה היא מראית עין מול מציאות?

הנטייה האופיינית לילדים בגיל הגן להגדיר את המציאות לפי מראית על פני השטח.

מה הם שלבי רכישת יכולת הסקת מסקנות בגיל הגן?

1. הילד מייחס סיבתיות לו ולסביבתו.


2. הילד מייחס סיבתיות לכוח חיצוני רב עוצמה.


3. הילד מייחס סיבתיות שקשורות בעולם התוכן של התופעה אך לא הגיוניות.


4. הילד נותן הסבר הגיוני לתופעה אך ההסבר לא שלם.

באיזו רמה של הסקת מסקנות יהיה ילד שיענה שאלוהים מזיז את העננים?

רמה 2

באיזו רמה של הסקת מסקנות יהיה ילד שיענה שהשמש מזיזה את העננים?

רמה 3

באיזו רמה של הסקת מסקנות יהיה ילד שיענה שהוא גורם לעננים לזוז, מפני שכשהוא זז, הם זזים יחד איתו?

רמה 1

באיזו רמה של הסקת מסקנות יהיה ילד שיענה שהעננים זזים בעזרת זרם שיש בשמיים?

רמה 4

מה הוא שימור?

הרעיון שכמות אינה משתנה על אף שינויים בצורה, בתבנית או במראה של דבר מסוים.

מה הוא ניסוי שימור נפח הנוזל? מה הוא מדגים?

ניסוי שבו מוצגות לילדי גן שתי כוסות זהות ובתוכן כמות נוזל שווה. בהתחלה נשאלים הילדים אם יש כמות שווה ואחרי שהם עונים בחיוב, מול פניהם מעבירים את הנוזל באחת הכוסות לכוס גבוהה וצרה יותר. כאשר נשאלים הילדים אם בכוס החדשה יש יותר נוזל, הם עונים כן. הניסוי מדגים שלילדים אין עדיין את מושג השימור והם מסתמכים על מראית עין (הנוזל בכוס הגבוהה מגיע גבוה יותר) ומירכוז (הם מבחינים רק בהיבט הזה).

אילו ניסויים המדגימים מושגי שימור ביצע פיאז'ה?

1. שימור נפח הנוזל - שתי כוסות זהות עם כמות נוזל שווה. שופכים מאחת מהן נוזל לכוס גבוהה. הילד חושב שבכוס הגבוהה יש יותר נוזל.


2. שימור המסה - שתי חתיכות פלסטלינה שוות בצורת עיגול. הופכים אחת מהן לצורת נחש דק. הילד חושב שבצורת הנחש יש פחות פלסטלינה.


3. שימור האורך - שני מקלות שווים. מזיזים מקל הצידה. הילד חושב שהמקל שזז ארוך יותר.


4. שימור המספר - שתי שורות עם מספר זהה של מטבעות. בשורה אחת, מגדילים את הרווח בין המטבעות. הילד חושב שבשורה עם הרווחים יש יותר מטבעות. *בניסוי הזה, אפשר לבקש ממנו לספור את המטבעות וכך הוא מבין שהשורות שוות.

איזה מושג שימור ילדים רוכשים קודם?

שימור נפח הנוזל

מה הם שלבי רכישת יכולת השימור?

1. גילאי 3-4 - אין מושג שימור. הילד מעריך על פי מירכוז ומראית עין מול מציאות.


2. גילאי 5-6 - הילד כבר לא בטוח בתשובתו מפני שהמירכוז יורד והוא מסוגל להבחין בשני מימדים בזה אחר זה, לא בבת אחת.


3. גילאי 7+ - יש מושג שימור. משיבים נכון ומהר ויודעים לתת הסבר נכון.

אילו סוגים של הסברים יעניקו ילדים בשלב 3 בניסויי שימור?

1. פיצוי - הסבר שנובע מההבנה שאפשר לפצות על שינוי במימד אחד על ידי שינוי במימד אחר. למשל, "הכוס הזו גבוהה יותר אבל השנייה רחבה יותר".


2. הפיכות - הסבר שנובע מההבנה שאם אפשר לבטל את התוצאות של שינוי הצורה, התכונות המהותיות של האובייקט נשארות בלי שינוי. למשל, "אפשר לשפוך את המים בחזרה".


3. קריטריון לא נוסף ולא נגרע - הסבר שנובע מההבנה שאובייקט שעבר שינוי צורה לא עבר שינוי רלוונטי. למשל, "זה אותם מים".

מה הם חמשת הכללים שהילד לומד כדי לספור?

1. עיקרון אחד לאחד - לכל אובייקט יש שם אחד של מספר.


2. עיקרון המספר היסודי - הספרה האחרונה מייצגת את כמות האובייקטים.


3. עיקרון ההפשטה - אפשר לספור כל קבוצה של אובייקטים.


4. עיקרון הסדר הקבוע - המספרים הם בסדר מסוים וקבוע.


5. עיקרון אי הרלוונטיות של הסדר - סדר הספירה של האובייקטים לא חשוב.

מה הוא סיווג?

הכלי המושגי המאפשר לקבץ דברים לקבוצה על פי מאפיינים משותפים.

מה היא עריכה בסדרה?

כלי מושגי המאפשר לסדר דברים ברצף הגיוני.

מה הוא היסק טרנזיטיבי?

כלי מושגי המאפשר להסיק מה הם היחסים בין שני אובייקטים מתוך ידיעה היחס של כל אחד מהם לאובייקט שלישי.

מה הן יכולות הסיווג של ילדים בגיל הגן?

ילדי גן, בשל תופעת המירכוז, יצליחו למיין רק על פי מימד אחד. ילדי גן צעירים יותר (גילאי 3) יכולים להתחיל למיין על פי מימד אחד ולפתע לעבור לאחר אך ילדי גן גדולים יותר (גילאי 5) יהיו עקביים במיון על פי מימד אחד.

סאני בת חמש. עליה לסווג משולשים וריבועים כחולים וכתומים. איך היא תעשה זאת?

היא תתמקד רק במימד אחד, או בצורה, ותמיין למשולשים או לריבועים, או לפי צבע ותמיין לכחולים ולכתומים. כנראה לפי הצבע.

מה הן יכולות העריכה בסדרה של ילדים בגיל הגן?

הילדים יסדרו בתחילה את האובייקטים באופן אקראי ואז יבדקו, מה שתואם למגבלה הקוגנטיבית של מראית עין לעומת מציאות. הם יצליחו לסדר נכון סדרה של 3-4 אובייקטים אך מעל לכך, בשל תופעת המירכוז, יתקשו מאוד וייתכן שיסדרו נכון רק חלק שקשור במימד אחד. למשל, יסדרו מקלות לפי גובה הקצוות העליונים.

מה היא השקפת רמות העיבוד?

מודל עיבוד מידע שלפיו אנשים זוכרים טוב יותר מידע שמעובד בצורה עמוקה יותר. העיבוד העמוק נעשה על ידי חשיבה עליו, בחינה שלו או קישורו לדברים אחרים.

מה מאפיין את יכולות הקשב של הילדים בגיל הגן?

1. קשב - מערכות הקשב אינן מפותחות ולכן הם מתקשים להישאר ממוקדים.


2. סריקה לא מאורגנת - גורמת להחמצה של מידע חשוב. לעתים, מבצעים דווקא סריקת יתר ולא מצליחים למקד את הקשב.


3. זיכרון - מסוגלים לזכור הרבה מידע על נושא שהם מכירים ומעט על נושא שלא מכירים.


4. אסטרטגיות זכירה - משתמשים בהם רק במקרים יוצאי דופן בפעולות פשוטות.

מה הן ההנחות של התיאוריה שילדי גיל הגן מפתחים על התודעה?

1. התודעה קיימת - מבחינים בין דברים בעלי תודעה לחסרי תודעה, מתייחסים למצבי תודעה.


2. התודעה קשורה לעולם הפיסי - הדברים שבני אדם חושבים, יודעים ורוצים קשורים לחפצים.


3. התודעה נפרדת ושונה מהעולם הפיסי - דמיון.


4. התודעה יכולה לייצג אמונות ואירועים - מבחן סאלי אן.


5. התודעה מפרשת את המציאות - הבנה מוגבלת כי הם חושבים שהפירוש של כולם דומה. זה מובן רק באמצע תקופת הילדות.

במה מאופיינת האגוצנטריות של גיל הגן?

בחוסר יכולת של הילד לראות דברים מנקודת המבט של האחר. הוא חושב שהתפיסה, האמונות, הידע והרצונות של בני אדם אחרים זהים לשלו.

מה הם שלושת הגורמים הקוגנטיביים הנחוצים להתגברות על החשיבה האגוצנטרית?

1. על הילדים לדעת שלאחרים יש נקודת מבט שונה משלהם.


2. על הילדים לדעת שהתחשבות בנקודת המבט של האחר תעזור להם ליצור לתקשורת יעילה יותר.


3. על הילדים לרכוש היסק חברתי ולהיות מסוגלים לפרש את המחשבות והרגשות של אדם אחר.

כיצד באה לידי ביטוי תחילתה של ירידה באגוצנטריות בגיל הגן?

ילדים מתחילים להראות יכולת להתאים את אופן הדיבור שלהם לצורכי המאזין.

מה מאפיין את השלב השלישי בתיאוריה של פיאז'ה?

הקונפליקט בשלב הוא יוזמה מול אשמה. הוא יוצא לגלות את העולם בעזרת האמון והאוטונומיה שרכש בשלבים הקודמים ובכך מתבטאת היוזמה. כמו כן בגילוי אהבה כלפי ההורה מהמין השני. הורים שלא יאפשרו לילד לבטא זאת יגרמו לו לחוש אשמה על יוזמתו.

מה יהיה פתרון מוצלח של השלב השלישי בתיאוריה של אריקסון?

פתרון מוצלח של השלב יהיה כאשר ההורים יכוונו את התשוקות האסורות שלו לגבולות מקובלים. זה יעזור לילד ללמוד לא להכנע כניעה עיוורת לדחפיו ולכוון אותם לאפיקים מקובלים ורוכש את היכולת להעמיד לעצמו מטרות.

מה היא יעילות עצמית? מתי היא מתחילה להתפתח?

התחושה של הילד שהוא מסוגל לעשות דברים ביעילות בכוחות עצמו. מתחילה להתפתח בגיל הגן.

מה מאפיין את השלב האחרון בתאוריה של מאהלר?

שלב תחילת קביעות אובייקט רגשית. מתחיל בגיל 3 ונמשך כל החיים. הפעוט מייצר ייצוג פנימי סמלי וקבוע של דמות האם - האם הפנימית. הסכימה מתקבעת לפי אינטרקציות רבות עם האם הנשמרות בזכרון של הפעוט. הוא נושא אותה בתוכו והיא מהווה מקור כוח פנימי אליו הוא פונה בזמן מצוקה. נוצרת אצלו יציבות פנימית.

כיצד הפנמת האם יוצרת אצל הפעוט יציבות פנימית?

כאשר הפעוט מייצר ייצוג פנימי של האם, הוא משלים את תהליך הספרציה מפני שרק כאשר הוא מבין שהוא מובחן ממנה, הוא יכול לייצר לעצמו ייצוג פנימי שלה ולהבחין גם אותו ממנו, ולהתחיל לגבש את זהותו.

מה קורה כאשר השלב האחרון בתיאוריה של מאהלר לא נפתר כהלכה?

הילד עלול שלא להצליח ליצור ייצוג פנימי שלם של הוריו וכך להזדקק להם פיזית באופן תמידי. הוא עלול גם לא להצליח ליצור ייצוג פנימי שלם שלו עצמו. תהליכים אלה יכולים להוביל לתופעות קליניות ופתולוגיות שונות. למשל, פיצול אישיות היא תופעה של אנשים שזהותם לא שלמה, או אנשים שנפרדו פיזית מאנשים אחרים איך אינם מצליחים להשתחרר מהשפעותיהם ההרסניות.

מה היא קביעות העצמי? באיזה גיל היא מתחילה להתפתח?

תחושה שהעצמי ממשיך להתקיים על אף שיבושים זמניים ביחסים. למשל, כשאני כועס או עצוב. מתחיל להתפתח בגיל הגן.

תלות ________ היא נורמלית בקרב ילדי הגן, בניגוד לתלות _______.

תלות אינסטרומנטלית - צורך נורמלי של ילד לקבל עזרה ממבוגר לפתרון בעיות ומטלות קשות.


תלות רגשית - תלות יתר של ילד במבוגר שבה הוא זקוק לחיזוק ותשומת לב תמידיים כדי לתפקד.

מה הן היכולות החברתיות רגשיות שרוכש ילד בגיל הגן?

1. עולם חברתי מתרחב.


2. הסתמכות עצמית רבה יותר - יוזמה המבוססת על יעילות עצמית.


3. ויסות עצמי - שליטה עצמית.


4. מושג העצמי - קביעות עצמי, הערכה עצמית.


5. מין - התנהגות טיפוסית למין, הבנה של קטגוריה מבוססת מין.


6. קבוצת השווים - כשירות ביחסים, חברויות.


7. התפתחות רגשית - הבנת רגשות חיוביים, ויסות רגשי, רגשות חדשים ויכולת לתוקפנות ואמפתיה.

מה הם השינויים שחלים במושג העצמי בגיל הגן?

1. קביעות עצמי - הילד מבין שגם בהתנסויות שונות, בזמנים שונים, בשיבושים זמניים ביחסים או במשחקי העמדת פנים, העצמי שלו נשאר קבוע. זאת בניגוד לגיל הרך בו העצמי של הילד אינו קבוע והחוויות משתלטות על מושג העצמי.


2. הערכה עצמית - הילד מפתח הערכה עצמית חיובית בה הוא רואה את עצמו כבעל כישורים, כילד טוב, או הערכה עצמית שלילית, בה אינו רואה עצמו ככזה. הערכות אלה נקבעות לפי היסטוריה של יחסי גומלין חיוביים או שליליים עם אחרים ובמיוחד עם מטפלים.

מה היא המגבלה במושג העצמי בגיל הגן?

העצמי איננו אחיד עדיין וילדים נוטים לתאר את עצמם בהקשר של התנסויות מיידיות.

מה הם השינויים שחלים בילדי הגן הקשורים במין?

1.קטגוריזציה - הבנה שהם חלק מקבוצת המין שלהם וזכירה טובה יותר של התנהגויות כשהן טיפוסיות למין שלהם.


2. התנהגות טיפוסית למין - בעת משחק, שנלמדת בעזרת הסביבה.


*המגבלה : קיים בלבול מסוים בקביעות המין כאשר יש שינויים שטחיים, בשל מגבלת מראית עין מול מציאות. למשל, בת עם שיער קצר.

איזה הורה יעניק את המשוב השלילי ביותר לילד שיפעל בניגוד להתנהגות הטיפוסית למין שלו?

אב לבנו

כיצד ניתן להסביר את ההתנהגות האופיינית למין שמתחילה להופיע אצל ילדי הגן?

1. גישת למידה חברתית - ילדים מקבלים עונשים עח התנהגות לא מתאימה למין שלהם וגמולים על התנהגות אופיינית למין.


2. גישה פסיכואנליטית - לילד יש שאיפה להידמות להורה מאותו המין כדי לפתור את תסביך אדיפוס, אז הוא מאמץ את התנהגותו.


3. גישה קוגנטיבית - ילדים מבינים את הקטגוריה אליה הם שייכים ואת התפקידים בקטגוריה הזו, אז הם מחילים אותם על עצמם.


4. התיאוריה של סכמת המין - ילדים יוצרים סכמה של מין שמורה להם איך להתנהג ומבוססת על הלמידה החברתית של הילד.

מה היא כשירות חברתית? לאיזה גיל היא קשורה?

יכולתו של ילד להתעסק עם בני גילו ולהגיב אליהם ברגשות חיוביים, לעורר בהם עניין ולזכות בהערכתם, להנהיג ולהיות מונהג ולקיים פעילות גומלין בתורות. קשורה לגיל הגן.

אילו סוגים של כשירות חברתית קיימים בגיל הגן וכיצד הם באים לידי ביטוי בהתנהגות הפעוטות?

1. אהודים - בתהליך הסוציומטריה נזכרים פעמים רבות כילדים אותם הרוב אוהבים, נתפסים כבעלי כשירות חברתית גבוהה.


2. דחויים - בתהליך הסוציומטריה נזכרים פעמים רבות כילדים אותם הרוב לא אוהבים, נתפסים כתוקפנים או רעים.


3. זנוחים - בתהליך הסוציומטריה לא נזכרים כמעט בכלל. נוטים להיות תלויים בגננות אך לא עוינים.

כיצד בודקים כשירות חברתית של ילדים בגיל הגן?

בעזרת סוציומטריה, הליך שבו מבקשים מילדים לומר עם אילו ילדים בגן הם אוהבים לשחק במיוחד ועם אילו ילדים הם לא.

מה מאפיין את ההתפתחות הרגשית בגיל הגן?

1. הבנת רגשות - מסוגלים להבין רגשות חיוביים אך לא שליליים ומתקשים להבחין בין מה שאדם מרגיש באמת לבין מה שהוא משדר, בשל מגבלת מראית עין מול מציאות.


2. ויסות רגשי - יכולת לדחות סיפוקים ולשאת תסכול, גמישות האגו והפנמת תקני התנהגות.


3. רגשות חדשים - אשמה שנובעת מהערכת העצמי כלא כשיר על ידי אי עמידה בתקן מופנם או גאווה שנוצרת כשהוא מצליח לפתור משימה קשה.


4. יכולות תוקפנות ואלטרואיזם.

אילו התנהגויות כוללת העלייה בויסות הרגשי בגיל הגן?

1. היכולת לשאת תסכול ולדחות סיפוקים - מתאפשרות בזכות אסטרטגיות שנוקטים הילדים שעוזרות להם להגביל את הצטברות המתח המתלווה לתסכול, כמו הסחת הדעת על ידי פנייה לפעילויות אחרות.


2. גמישות האגו - היכולת שלהם לשנות את מידת האיפוק בהתאם לנסיבות שונות. למשל, כשהם עם הגננת או כשהם עם חברים.


3. הפנמת תקני התנהגות - מרגע שהפעוט מפנים אל הויסות העצמי שלו את תקני ההתנהגות, הוא יציית אליהם גם כשההורים לא בנוכחותו וינסו לתקן כשהם מפרים איסור.

כיצד תוקפנות ואלטרואיזם קשורות ליכולת הויסות הרגשית?

תוקפנות כרוכה בזניחה של הויסות והשליטה העצמית ואלטרואיזם כרוך בויסות עצמי רב, שכן במעשה צריך האדם לעשות מאמץ מודע לשכוח את רצונותיו ולראות את צרכיו של אדם אחר מנקודת מבטו. התנהגויות אלו מתחילות להתרחש בגיל הגן, אחרי שהילד כבר רכש ייצוג סמלי ויכול להעריך את תוצאות פעולותיו.

אצל מי עולה רמת התוקפנות בגיל הגן יותר - בנים או בנות?

בנים

התוקפנות ה____ פוחתת בסוף גיל הגן אך לא התוקפנות ה______. למה?

אינסטרומנטלית - תוקפנות כדי להשיג דבר מה.


עוינת - תוקפנות כדי לפגוע באחר.


התוקפנות האינסטרומנטלית פוחתת כי בסוף גיל הגן הילד כבר לומד דרכים חלופיות ליישב סכסוכים שקשורים לחפצים. התוקפנות העוינת עולה כי הוא מסוגל להשתמש בשפה כדי לפגוע.

כיצד מתפתחת האמפתיה עד גיל הגן?

1. בגיל הינקות - בשל חוסר היכולת של התינוק להבחין בינו לבין האחרים, תינוק ששומע תינוק אחר בוכה, יתחיל מיד לבכות ולחפש את אמו.


2. בגיל הרך - פעוט עשוי ללטף פעוט בוכה או להביא לו צעצוע אך הוא יעשה את מה שהיה עוזר לו עצמו מבלי להתחשב בצרכיו.


3. בגיל הגן - יכולת להיענות לצורכי אחרים ולנקוט את נקודת מבטם.

מה הוא תפקיד המשחק בגיל הגן?

1. לחקור את הסביבה.


2. להתמודד ולעבד קונפליקטים וחרדות.


3. לקדם את ההתפתחות שלהם.


4. להתחבר עם ילדים אחרים.


5. לנסות תפקידים חברתיים - עוזר בהזדהות עם ההורה וחקירת תפקידי המין.


6. להתמודד ולעבד סוגיות התפתחותיות - משחק עם הורים.

אילו סגנונות הורות קיימים?

1. הורות סמכותנית


2. הורות מתירנית


3. הורות סמכותית

מה מאפיין את סגנון ההורות הסמכותי?

הורים מטפחים, נענים ותומכים שמציבים גבולות ברורים. ילדיהם יהיו סקרנים, מלאי מרץ, נענים רגשית לבני גילם ומסתמכים על עצמם.

מה מאפיין את סגנון ההורות הסמכותני?

הורים שאינם נענים לילדיהם, אינם גמישים וקשוחים בשליטה על התנהגות הילדים. ילדיהם יהיו יותר מתוסכלים, פחדנים ועוינים בצורה פסיבית.

מה מאפיין את סגנון ההורות המתירני?

הורים שלא מציבים גבולות ברורים או לא דורשים מילדיהם התנהגות בשלה. ילדיהם יפעלו על פי דחפים, בעלי שליטה עצמית נמוכה וחסרי הסתמכות עצמית.

מדוע תהליך ההזדהות עם ההורים קןרה בתקופת הגן?

מפני שלילד יש כבר יכולות קוגנטיביות איתן הוא יכול להבין את עמדותיהם ורגשותיהם של ההורים ולפיכך להפנים אותם אליו, וכך ליצור את ההזדהות.

כיצד יתנהגו ילדים בעלי דפוס היקשרות בטוח בגיל הגן?

בדפוסי התנהגות חיוביים שכוללים הערכה עצמית גבוהה, אמפתיה כלפי קבוצת השווים, יכולת ליצור חברויות, הסתמכות עצמית, גמישות, יהיו אהודים על בני קבוצת השווים ולא יראו תוקפנות עוינת, אם כי עלולים להראות תוקפנות אינסטרומנטלית.

כיצד יתנהגו ילדים בעלי דפוס היקשרות חרד מתנגד בגיל הגן?

לא יהיו מסוגלים לקיים פעילות גומלין עם בני קבוצת השווים או אלטרואיזם בגלל חוסר בשלות ויכולת מעטה לעמוד בלחץ, ויזנחו על ידם. הם יזדקקו לתמיכה ומגע מתמשכים עם הגננת. בעלי הערכה עצמית נמוכה ויכולת נמוכה לניהול עצמי גמיש.

כיצד יתנהגו ילדים בעלי דפוס היקשרות חרד נמנע בגיל הגן?

מבודדים מבחינה רגשית או עוינים ותוקפניים. יראו התנהגויות שכוללות שקרים, הטלת אשמה ומרד אך גם יראו צורכי תלות ויבלו יותר עם הגננות. יחד עם זאת, לעתים יפנו לה עורף בכוונה תחילה.

איך אפשר להסביר את לכידות העצמי בגיל הגן?

1. היסטוריה של היקשרות - מעניקה בסיס של תכונות מסוימות וציפיות חברתיות איתן הילד מגיע לגן.


2. התנהגות ההורים בהווה - בדרך כלל תהיה עקביות מגיל הינקות.


3. התנהגות הילד בהווה - אמנם הילד כבר מסוגל להשפיע על התנהגותו שלו אך הוא מושפע מההיסטוריה של ההיקשרות וגורם לאנשים בסביבה להתייחס אליו בצורה מסוימת המשמרת את התנהגותו. למשל, יראו פחות רגשות חיוביים לילד "בעייתי".

באיזה גיל מתחילה האישיות להתייצב?

גיל הגן

כיצד ניתן לקבוע אם ילד מוכן לבית הספר?

1. בריאות פיזית.


2. יכולת להביע צרכים, משאלות ומחשבות בעל פה.


3. התלהבות וסקרנות בנוגע לפעילויות חדשות.


4. היכולת להקשיב להוראות.


5. היכולת לשתף פעולה עם אחרים.


6. יכולות שליטה עצמית.

מה הוא הקשר בין מדדי הPDM של אבחון התפקוד הנפשי התקין של ילדים לתיאוריה של מאהלר?

שני מדדים מתוך התשעה קשורים לתאוריה של מאהלר:


1. היכולת להבחנה ואינטגרציה - היכולת של הילד להבחין בחוויה שלו לעומת חווית האחר ובין דמיון למציאות.


2. היכולת לבסס ייצוגים פנימיים.

מה הם המחקרים שביצע באלט?

באלט פיתח כלי מחקר שמאפשר לדרג את הרמה ההתפתחותית של אנשים על ציר הספרציה אינדיבידואציה בעזרת שני צירים: ציר הנפרדות וציר ההתיייסות לאחר. אמנם הם סותרים זה את זה אך היכולת לאזן בין שניהם מגדירה את האדם הבריא, בעוד פסיכופתולוגיה תהיה היצמדות לאחד מהם.

מה היא הביקורת של דניאל סטרן על התיאוריה של מאהלר?

בניגוד למאהלר, שטענה שהתינוק חווה סימביוזה ואחר כך נפרדות, סטרן טוען שזה קורה הפוך. התינוק חווה נפרדות בעלת גבולות ברורים ואז רוכש את היכולת להתמזגות בקשר וזה הישג התפתחותי.

מה היא מטא קוגניציה?

ביצוע קוגנטיבי שכרוך בהרהור בתהליכי החשיבה.

מה מאפיין את היכולות הקוגנטיביות בגיל הילדות?

1. יכולות התחלתיות במטא קוגניציה - מנבאים את מיומנויות הזיכרון שלהם בדיוק.


2. ירידה ניכרת במירכוז.


3. חשיבה קונקרטית.


4. הבנת מושגי שימור.


5. שיפור ביכולת הסיווג - סיווג מטריצה וסיווג היררכי.


6. זכרון בונה - מאפשר הסקת מסקנות וזכירת מידע חדש.


7. שימוש באסטרטגיות זכירה - שינון מידע, רשימה או הנחת חפץ שצריך לקחת במקום גלוי לעין. אך הן עדיין לא גמישות.

מה הן המגבלות הקוגנטיביות בגיל הילדות?

1. אין בסיס ידע רחב.


2. קושי להשתמש במיומנויות קיימות במגוון של מצבים.


3. לא מסוגלים לבצע חשיבה היפותטית או מופשטת, אין חשיבה משוללת הקשר.

מה ההבדל בין אמת הכרחית לאמת מותנית?

אמת הכרחית - ידיעה שאפשר להראות את התוקף שלה בלי להעזר בהוכחות אמפיריות.


אמת מותנית - ידיעה שתלויה בתצפית אמפירית או במידע שנאסף באמצעות החושים.

איך ניתן להסביר את העלייה בהבנת מושגי השימור בגיל הילדות?

בגיל הגן, כשהם מתנסים בבעיות שימור, ילדים מסתמכים על מראית עין מול מציאות, כלומר אמת מותנית. בגיל הילדות, לעומת זאת, הם כבר מסתמכים על אמת הכרחית.

האם תפיסת מושגי השימור היא אוניברסלית?

לא. נמצא שבתרבויות מסוימות אין הבנה של מושגי שימור, אם בגלל קצר בתקשורת עם חוקרים מערביים או בגלל שאין התייחסות לכך בחינוך.

כיצד גישת עיבוד המידע מסבירה את העלייה במושגי השימור בגיל הילדות?

ילדים מפנימים כללים שכליים ומשתמשים בהם כדי להגיע לפתרונות.

אילו סוגי סיווגים ילד בגיל הילדות יכול כבר לסווג?

1. סיווג היררכי - שיטת סיווג שבה הגדרתה של קטגוריה מסוימת היא סכום של כל תת קטגוריה שלה.


2. סיווג מטריצה - שיטת סיווג שבה מסווג פריט לפי שני ממדים עצמאיים בעת ובעונה אחת. למשל, צורה וצבע.

כיצד יענו ילדים בגיל הילדות על שאלת סיווג היררכי?

בתחילת גיל הילדות, לרוב יענו נכון אך עדיין לא תהיה להם ההבנה שתת סוג לא יכול לכלול יותר יסודות מסוג העל. בשאלות היפותטיות הם עלולים לטעות.


לקראת סוף הילדות, יצליחו להבין ולענות נכון.

כיצד יענו ילדים בגיל הילדות על שאלת סיווג מטריצה?

בתחילת גיל הילדות, בגלל שירדה מגבלת המרכוז, ילדים יסווגו קודם על פי מימד אחד ואז על פי המימד השני. בסוף גיל הילדות, כבר יצליחו לסווג על פי שני המימדים בו זמנית כמו מבוגרים.

מבוגרים נוטים לספק לילדים התנסויות למידה _____ ואילו ילדים נוטים לספק לילדים התנסויות למידה ______.

דידקטיות - מצב שבו בעל הידע, שכבר יודע כיצד לפתור את הבעיה, עוזר ללומד להבין מה נדרש לפתרונה.


שיתופיות - מצב שבו הלומדים מצויים ברמת ידע ומיומנות שווה ומקיימים פעילות גומלין, משתפים זה את זה ומגלים את הפתרון בעצמם.

האם ילדים בגיל הילדות מיטיבים ללמוד יותר מהתנסויות למידה שיתופיות או מהתנסויות למידה דידקטיות?

זה תלוי במאפיינים של הלומדים ושל המורים, באופי החומר הנלמד ובנורמות תרבותיות.

מה הוא פיגום? לאיזה מושג הוא קשור?

מערכת התמיכה שתורמים אחרים להתקדמותו של אדם בתוך אזור ההתפתחות המקורבת שלו בהקשר ללמידה, על ידי הדרכה, רמזים ומשוב שמתאימים לרמת ההתפתחות שלו. קשור למצב של למידה דידקטית.

באזיה גיל מופיעה מיומנות השימוש בפיגום?

בגיל הילדות. נמצא שילדים בכיתה ה' השתמשו בפיגומים כשלימדו ילדים בכיתה ב'.

מה ההבדל בין התפיסה של ויגוצקי לתפיסה של פיאז'ה בקשר לתהליך הלמידה?

על פי ויגוצקי, המורה צריך להבין את נקודת המבט של הלומד כדי להצליח להעביר לו את נקודת המבט שלו עצמו, המתקדמת יותר. על פי פיאז'ה, צורה כזו של למידה תיתכן רק בין בני קבוצת שווים בעלי מעמד משותף בגלל שאם מבוגר מעביר להם את החומר, הם מקבלים אותו על בסיס סמכותו של המבוגר אבל הוא לא באמת ישולב במערכת הידע שלהם.

מה ההבדל בין הגישה של ויגוצקי לגישה של פיאז'ה בקשר להתפתחות קוגנטיבית?

על פי ויגוצקי, התפתחות קוגנטיבית היא חלק ממציאות חברתית לתוכה הילד גדל. על פי פיאז'ה, היא קיימת בתוך הפרט ונבנית על ידו.

מה היא חשיבה משוללת הקשר?

מיומנות קוגנטיבית נחוצה לפתרון בעיות שהן מופשטות, עומדות בפני עצמן ומנותקות מכל הקשר מיידי.

על פי אריקסון, מה היא תחושת החריצות שהילד צריך להשיג בתקופת הילדות?

אמונה בסיסית שלו בכשירות שלו, לצד נטייה ליזום פעולות ולעבוד קשה להשגת יעדים. התחושה הזו אכן תהפוך לחלק ממנו כשהוא יגיע להישגים ממשיים. לעומת זאת, כישלון חוזר ונשנה תיתן לו תחושה של אי כשירות ונחיתות.

מה הוא העצמי החברתי?

מודעות של אדם לכך שהזהות שלו קשורה לעתים קרובות בקשר לבני האדם שסביבו.

מה היא רשת חברויות?

קבוצת החברים היציבה יחסית בגיל בית הספר היסודי, איתה הילד מקיים יחסי גומלין.

כיצד מתפתח העצמי בגיל הילדות?

1. עצמי פסיכולוגי - תיאור עצמי לפי מחשבות, יכולות ותכונות. תיאור עצמי לפי תכונות פיזיות יעשה רק כשהן יוצאות דופן.


2. עצמי חברתי - תיאור עצמי לפי השוואה חברתית ותיאור עצמי התואם להיותם חלק מקבוצה חברתית.


3. תחושת המין - הכרת והתנהגות על פי סטראוטיפים מיניים.


4. מדד היעילות העצמית - אמונה שהם מסוגלים לעמוד באתגרים והצלחותיהם נובעים ממניעים פנימיים.

מה מאפיין את יצירת קבוצות השווים בגיל הילדות?

ילדים יוצרים רשתות של חברויות, כלומר קבוצות של חברים איתם הם מזוהים. הקבוצות של הבנות הן בדרך כלל קטנות יותר. פעילויות של בנים קשורות יותר לתחרות ולקרבה פיזית. פעילויות של בנות קשורות יותר לדיבור ולקרבה רגשית.

כיצד מאופיינת התפתחות היחסים עם קבוצת השווים בגיל הילדות?

1. יצירת חברויות נאמנות - שיש בהן שיתוף ונאמנות והן מבוססות על מוקדי עניין משותפים ותכונות אישיות.


2. יצירת קבוצות שווים - רשת חברויות.


3. תיאום בין חברויות לבין פעילות גומלין בקבוצה.


4. דבקות בנורמות של קבוצת השווים - בעיקר כאלה שקשורות לכללים של משחק ולערכי מוסר.


5. שמירת גבולות בין המינים.

במה מתבטאת שמירת הגבולות בין המינים בגיל הילדות?

הפרדה בין המינים שילדים אוכפים על עצמם. ילד שלא עושה זאת זוכה לגינויים רבים מצד חברי קבוצת המין שלו. יש מגע עם בני המין השני רק כשהם מתאימים לכללים הלא כתובים של קבוצת השווים, כמו מגע מקרי או מגע שנאכף על ידי מבוגר.

כיצד הגישה האבולוציונית מסבירה את שמירת הגבולות בין המינים בגיל הילדות?

היא מגנה על הילדים מפני מגע מיני טרם זמנו, לכן הם מפתחים קודם קשר קרוב לבני מינם לפני שיוכלו להתקדם, בגיל ההתבגרות, לקשר עם בני המין השני.

מה מאפיין את השלב הרביעי בתאוריה של אריקסון?

הקונפליקט הוא בין יכולת לרגשי נחיתות. כל המערכות מושקעות ללימודים ולפיכך אם הילד עומד במטלות, תתחזק אצלו התחושה שהוא בעל יכולת ומועיל לחברה. אם לא יצליח, יפתח בעקבות הכשלונות רגשי נחיתות.

מה משותף לארבעת השלבים הראשונים בתיאוריה של אריקסון לעומת שאר השלבים?

התוצאה של ארבעת השלבים הראשונים תלויה מאוד בסביבה ולא בהכרח בילד עצמו. בשלבים שאחריהם יש לו שליטה הולכת וגדולה על חייו אך הוא תלוי כבר במידה מסוימת ביכולות ובמאפיינים שרכש בשלבים הקודמים.

מה הוא המיקום המוחי של התפקודים הניהוליים?

האונה הקדמית של המוח

מה הם התפקודים הניהוליים? לאיזה גיל התפתחות המושג שייך?

פונקציות מוחיות שאחראיות על ארגון, תכנון, יכולת לקבוע סדרי עדיפות, מודעות עצמית, בקרה ולנוע בין מטלות ומחשבות. גיל הילדות.

כיצד מושג התפקידים הניהוליים קשור לגיל הילדות?

בגיל הילדות חלה עלייה במיילינציה באזורי המוח הקודמים וכך נוצרים קשרים חדשים בין האונה הקדמית לחלקי המוח האחרים, מה שגורם לייעול התפקידים הניהוליים. כך ילדים מצליחים להתנהל בבית הספר, ללמוד כמה נושאים בו זמנית, לקבוע סדר עדיפויות ולשמור על סדר. ילדים שיש להם בעיות בתפקודים הניהוליים הם אלה עם בעיות למידה או קשב וריכוז.

מה הם השינויים שחלים בהתפתחות החברתית והרגשית בגיל הילדות?

1. עולם פנימי של העצמי מתרחב - עצמי פסיכולוגי, עצמי חברתי, תחושת המין ויעילות עצמית.


2. יחסים בקבוצת השווים - יצירת חברויות נאמנות, יצירת קבוצות שווים, תיאום בין חברויות לפעילות הגומלין בקבוצה, דבקות בנורמות של קבוצת השווים ושמירת הגבולות בין המינים.


3. התפתחות רגשית - יכולות מתקדמות יותר בהבנה של רגשות והתפתחות מוסרית.

מה מאפיין את ההתפתחות הרגשית בגיל הילדות?

יכולת לחשוב על היבטים רבים של מצב המעורר רגש, גם כשהם מראים אותו. אותה יכולת משפרת להם גם את ההתפתחות המוסרית. בנוסף, הם מבינים שלפעמים מוטב להסתיר את רגשותיהם.

מה היא העשייה הקשורה לגיל הילדות?

נטייה של ילדים לנקוט יוזמה, להיענות לאתגרים ולנסות להשפיע על אירועים.

איזה סגנון הורות מכוון יותר לעשייה בגיל הילדות?

סמכותי

למה עלולה לגרום התעללות בילדים בגיל הילדות?

הערכה עצמית נמוכה, מסתגרים יותר מחבריהם ופחות התנהגות פרו חברתית.

מדוע גירושים של הורים עלולים להיות קשים יותר לילדים בגיל הגן מאשר לילדים בגיל הילדות?

בגלל תופעת המירכוז והאגוצנטריות, ילדים בגיל הגן עלולים לחשוב שהגירושים הם בגללם, בעוד ילדים בגיל הילדות מסוגלים להבין חילוקי דעות וסכסוכים בין מבוגרים בלי להאשים את עצמם.

אילו גורמים מעודדים הסתגלות טובה בגיל הילדות אחרי גירושים?

1. מגע בלתי פוסק עם שני ההורים.


2. אם הגירושים אכן מביאים לסיום הסכסוך בין ההורים.


3. שיתוף פעולה בין ההורים בכל הנוגע לטיפול בילד.


4. הרווחה הרגשית של ההורה האפוטרופוס.


5. איכות היחסים במשפחה החדשה, אם נוצרת.

כיצד מזיקים גירושי הורים לילדים בגיל הילדות?

בנים - מראים תגובות גלויות ומיידיות יותר כמו תוקפנות מוגברת ובעיות שליטה בדחפים. מאחר שהבן נשאר לרוב בחזקת האם, זה עלול ליצור חוסר במודל האב. יגיבו תגובה שלילית יותר למגורים עם בן זוג חדש של האם.


בנות - מגיבות יותר בהסתגרות וחרדה. יגיבו תגובה שלילית יותר לנישואים חדשים של האם. השפעת הגירושים עליהן עלולה להתעכב ולבוא לידי ביטוי רק בגיל ההתבגרות.

בגיל הילדות, מה ההבדל בין יחסי אחים ליחסים בין חברים?

1. פער הגילאים בין אחים בדרך כלל גדול יותר מאשר בין חברים, וכך לאחד האחים תמיד יש כוח וזכויות יותר מאשר לאחר.


2. יחסי אחים יכולים לחצות את גבולות המינים.


3. לעומת ריבים עם חברים, ריבים עם אחים קשורים לרוב לקניין או לתשומת לב מההורים.


4. בשונה מריבים עם חברים, אחים צריכים להתמודד עם כעס ותוקפנות תוך המשכיות הקשר.


*יחסים טובים עם אחים יכולים לפצות במידה על יחסים גרועים עם בני קבוצת השווים.

מה הם התפקידים העיקריים של בית הספר בגיל הילדות?

1. עידוד שיתוף פעולה והתנהגות פרו חברתית.


2. סיפוק הזדמנויות למגע ולחברויות בין קבוצות אתניות שונות.


3. חיזוק הנורמות והערכים התרבותיים של התרבות השלטת.


4. חיזוק הבדלי המין.


*הסתגלות ילד בבית הספר מנבאת בריאות נפשית טובה בבגרות.

כיצד ילד בעל דפוס היקשרות בטוח יתנהג בגיל הילדות?

מבלים פחות זמן לבד או עם יועצים ויותר זמן עם ילדים אחרים. מראים התנהגות טובה יותר בקבוצת השווים ולרוב בוחרים חברים בעלי היקשרות בטוחה. מהווים פחות מטרה ללעג.

מה הוא פולחן המעבר?

טקס המציין את המעבר מילדות לבגרות.

האם גיל ההתבגרות הוא אוניברסלי?

לא באותו האופן. בחברות מסורתיות, פעמים רבות מתקיימים פולחני מעבר לעולם המבוגרים שאחריהם המתבגר מתחיל לקבל מטלות כמו של מבוגר. בחברות המערביות, לעומת זאת, יש פעמים רבות סתירה בקשר לזכויות ולחובות המתבגר וחוסר בהירות בנוגע למועד המעבר לבגרות. מאפיינים אלה עלולים ליצור בלבול והארכה של גיל ההתבגרות ושל התלות בהורים.

מה היא זהות?

תחושת עצמי שלמה, לכידה ומכוונת כלפי מטרה, לרבות הבנת יחסיו של אדם עם אחרים והבנת ערכיו ותפקידיו בחברה.

מה מאפיין את השלב החמישי בתיאוריה של אריקסון?

קונפליקט בין גיבוש זהות לבלבול תפקידים. המתבגר צריך למצוא לעצמו זהות של בוגר. החברה עוזרת בכך ומאפשרת לו מורטוריום חברתי. מתבגר שמתלבט בין מספר אפשרויות ולא מצליח להתחייב לאף זהות נמצא בבלבול תפקידים.

מה קורה בפתירה מוצלחת של השלב החמישי בתיאוריה של אריקסון?

פתרון מוצלח יטמע במתבגר את היכולת להיות נאמן לעצמו, לזהות שהוא גיבש לעצמו ובצורה כזו גם נאמנות וקבלה לזהויות של אנשים אחרים, וכך יוכל לפתח רגשי אהבה וידידות.

מה הם השלבים בתיאוריה של אריקסון?

1. אמון בסיסי לעומת חשדנות


2. אוטונומיה לעומת בושה וספק


3. יוזמה לעומת אשמה


4. חריצות לעומת נחיתות


5. זהות לעומת בלבול תפקידים


6. אינטימיות לעומת בדידות


7. פוריות לעומת קיפאון


8. שלמות האגו לעומת יאוש

אילו תכונות רוכש אליו הפרט בכל פעם שהוא פותר נכון את שלבי ההתפתחות של אריקסון?

1. תקווה


2. כוח רצון


3. יכולת להעמיד מטרות


4. מיומנויות מגוונות


5. נאמנות

מה מאפיין את מושג העצמי של מתבגרים?

1. מושגים מובחנים יותר - תמונה מורכבת שמביאה בחשבון מצבים שונים.


2. מושגים ייחודיים יותר - תכונות שמבדילות אותם מאחרים.


3. עולם חברתי - תכונות המגדירות את מקומם ודרך פעולתם בחברה.


4. הסתכלות פנימית - מסוגלים להערכת עצמם.


5. עצמי כמערכת לכידה - מתאפשר בזכות אופרציות פורמליות.


6. השערות - חושבים על עצמם יותר בהשערות במקום עובדות.

מה מאפיין את ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל ההתבגרות?

1. התפתחות עצמי - שינויים במושג העצמי, ירידה בשבריריות של העצמי ומושג זהות אישית.


2. יחסים עם בני קבוצת השווים - הבנת הזולת, חברויות, שינוי בקבוצת השווים ופעילות מינית.


3. יחסי משפחה - מבנה משתנה של משפחה.


4. עולם רחב יותר - בית ספר ועבודה.

מה היא הירידה בשבריריות העצמי ובאיזה גיל היא מתרחשת?

גיל ההתבגרות. ירידה במידת אי היציבות ואי הודאות של העצמי. אצל מתבגר צעיר, לעומת זאת, מושג העצמי מתערער בקלות על ידי אנשים אחרים. המתבגר כבר יכול להעריך את עצמו במדויק.

כיצד באה לידי ביטוי תחושת השבריריות של העצמי אצל מתבגרים צעירים?

1. חשש מפני קהל מדומה.


2. מעשייה אישית - תחושת החוסן מפגיעות מגנה על עצמי שביר.


3. קונפורמיות בסגנון לבוש ותסרוקת, רצון להיות כמו כולם ונסיון להסתיר מאפיינים יחודיים.


4. נטייה לדמיין תפקידים רבים ושונים וכך לבחון אותם וליישב קונפליקטים פנימיים.

מה הוא מצב הזהות של מתבגר שחקר את זהותו והתחייב לזהות של מבוגר?

השגת זהות

מה הוא מצב הזהות של מתבגר שלא חקר את זהותו והתחייב לזהות של מבוגר?

גיבוש זהות בטרם עת

מה הוא מצב הזהות של מתבגר שלא חקר את זהותו ולא גיבש זהות של מבוגר?

ערפול זהות

מה הוא מצב הזהות של מתבגר שחקר את זהותו ולא גיבש זהות של מבוגר?

ערפול זהות

מה מאפיין מתבגר בעל ערפול זהות?

מתבגר שלא ביצע חקירה פעילה של תפקידים וערכים ועדיין לא התחייב לזהות של מבוגר. מאפיין אנשים שאין להם יעדים ארוכי טווח, אנשים שחיים את הרגע, אנשים שהעצמי שלהם לא אחיד (לא ברור מה מאפיין אותם וכו').

מתי ערפול זהות הוא נורמטיבי?

בתקופת ההתבגרות המוקדמת

מה מאפיין מתבגר בעל זהות שגובשה בטרם עת?

מתבגר שהתחייב למערכת של תפקידים וערכים בלי חקירה פעילה. מאפיין אנשים שזהותם נקבעה להם על ידי אחרים, לרוב הוריהם, ולכן לא ניתן לומר שיש להם זהות אישית אמיתית.

מה מאפיין מתבגר בעל זהות מגובשת?

מתבגר שהתחייב למערכת של תפקידים וערכים שבחר לעצמו לאחר שערך חקירה פעילה. מאפיין אנשים שבטוחים בזהותם ובקביעות ובהמשכיות של העצמי. לרוב זה לא קורה לפני תקופת הבגרות המאוחרת.

מה מאפיין מתבגר בעל גיבוש זהות מעוכב?

מתבגר שנתון בעיצומה של חקירת אפשרויות לזהות אישית אך עדיין לא התחייב לאף אחת מהן.

מתי גיבוש זהות מעוכב הוא נורמטיבי?

בתקופת ההתבגרות התיכונה

רמת החרדה הנמוכה ביותר תהיה אצל מתבגר בעל זהות ______ ואילו רמת החרדה הגבוהה ביותר תהיה אצל מתבגר בעל זהות ______.

שגובשה בטרם עת , מעוכבת.

לאילו קבוצות קשה יותר לגבש זהות?

1. בנות - מפני שהן חוקרות את שאלת הזהות ושאלת תפקידים עתידיים במשפחה במקביל.


2. הומוסקסואלים ולסביות - מפני שהם נאלצים גם להתמודד עם גינוי חברתי.


3. קבוצות מיעוט - מפני שהם צריכים להתייחס לשתי מערכות ערכים. נוטים יותר לגבש זהות בטרם עת.

מדוע עלולים להתרחש עימותים בין הורים ומתבגרים?

1. ההורים מעריכים הערכת חסר את יכולותיו הקוגנטיביות של הילד ולא נותנים לו להשתתף בקבלת החלטות שהוא כבר בשל אליהן.


2. הסערה הרגשית של הילד עשויה לעורר מחדש סוגיות לא פתורות מהתבגרותם של ההורים.

על מה יכול להעיד העדר מוחלט של עימותים בין הורים לילדים בגיל ההתבגרות?

על גיבוש זהות בטרם עת

כיצד סגנון הורות משפיע על התנהגות המתבגר?

מתבגרים שהוריהם סמכותיים נוטים להיות בשלים יותר מבחינה פסיכולוגית ומכוונות חזקה יותר להישגים בלימודים מאשר מתבגרים להורים סמכותניים או מתירניים.

מה מאפיין את היחסים עם בני קבוצת השווים בגיל ההתבגרות?

1. הבנת הזולת - בגלל התפתחות קוגנטיבית, מתבגרים מבינים אחרים כפי שהם מבינים את עצמם ומסיקים על תכונות ומניעים פסיכולוגיים.


2. חברויות - הבנה הדדית שמאפשרת מחויבות עמוקה יותר וחשיפה עצמית ואינטימית.


3. שינוי בקבוצת השווים - מעבר מחוג חברים של בני אותו מין הדוק קשרים, לחבורה רחבה יותר של בני שני המינים בקשרים רופפים יותר.


4. התחלה של פעילות מינית.

מה הם הממצאים בקשר למתבגרים ממשפחות חד הוריות או משפחות שבהן לפחות להורה אחד חורג?

נתונים בסיכון ליותר בעיות התנהגות, שימוש בסמים והישגים נמוכים יותר בלימודים.

מה הם המאפיינים של בית הספר בגיל ההתבגרות?

1. קבוצת שווים - עשויות להיות השפעות שליליות, כמו עידוד כישלון ונשירה מהלימודים.


2. ציונים - ירידה כללית בציונים בשל קושי רב יותר בחומר ובשל אובדן חברים במעבר בית ספר.


3. אמונה - השפעה של אמונה במוקד שליטה פנימי (אמונה שההצלחה של האדם תלויה בו) או מוקד שליטה חיצוני (אמונה שההצלחה של האדם תלויה בגורמים מחוץ לשליטתו).


4. מין - בנים מעודדים יותר להצלחה בזכות עצמם למרות שהציונים של בנות טובים יותר. הן חשות פחות גאווה בגלל הישגים אקדמאים ומנכסות לעצמן תכונות שליליות כשהן נכשלות.

מה הם המאפיינים של עבודה בגיל ההתבגרות?

1. מין - בנות מקבלות פחות שכר על מספר שווה של שעות.


2. מעמד חברתי כלכלי - שיעור התעסוקה נמוך יותר אצל מתבגרים ממשפחות מעוטות הכנסה, אך כשיש להם עבודה הם עובדים יותר שעות.


3. מסייע לפתח עצמאות כלכלית.


4. תורם להערכה העצמית ותחושת הזהות האישית.


5. עלול להוביל לפחות השקעה בלימודים ובמערכות יחסים.

מה הוא תסריט?

ייצוג מופשט של רצף פעולות שנדרשות להשגת יעד כלשהו.

מה הם המאפיינים של תסריטים בגיל הגן?

1. לילדים בגיל הגן יש פחות תסריטים מלילדים מבוגרים מהם ולכן הם מתקשים לבצע מטלות מסוימות בזמן שיחה שאינה קשורה למטלה.


2. לילדי גן כן יש תסריטים שקשורים לעולם החברתי מתוך צפייה באחרים או התנסות אישית כמו אכילה במסעדה או קניות בסופר.


3. בזמן תקשורת עם מבוגר, ילדי הגן זקוקים פחות לשימוש בתסריט כי המבוגר מכוון את השיחה.