• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/476

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

476 Cards in this Set

 • Front
 • Back
מהו רפלקס?
תגובה אוטומטית מולדת שמופעלת בעזרת גירויים חיצוניים או פנימיים.
אילו שני סוגים של רפלקסים יש ומה ההבדל ביניהם?
רפלקסים חולפים- נעלמים אחרי זמן מה. רפלקסים קבועים- ישארו למשך החיים.
מהי חשיבות הרפלקס לתינוקות?
רפלקסים מאפשרים לתינוקות קטנים לבצע תגובות מותאמות לסביבה עוד לפני שעברו תהליכי למידה.
אילו איזורים במוח אחראים על הרפלקסים?
האיזורים הנמוכים במוח. (גזע המוח וחוט השדרה)
מהו רפלקס מורו? מתי הוא נעלם?
בתגובה לרעש פתאומי או להפתעה כלשהי, שהראש/גוף נשמט לאחור, הם פורסים את זרועותיהם לצדדים ומשם אל מרכז הגוף, כפות היידים נסגרות. נעלם סביב גיל חמישה חודשים.
מהו רפלקס בבקין? מתי הוא נעלם?
התינוק שוכב, ולחץ על שתי כפות הידיים שלו גורם לראש לזוז קדימה, לפה להיפתח ולעיניים להיסגר. נעלם בערך בגיל 3 חודשים.
מהו רפלקס הצעידה/הליכה? מתי הוא נעלם?
התינוק מוחזק מעל פני השטח ומורד כדי לגעת במשטח, הרגליים מורמות לסירוגין במעיין תנועת צעידה. נעלם סביב גיל 3 חודשים.
מהו רפלקס בבינסקי? מתי הוא נעלם?
כשמלטפים את צד כף הרגל מהעקב ועד קצות האצבעות, האצבעות נפרשות כמניפה וכף הרגל מסתובבת פנימה. נעלם סביב גיל שנה.
מהו רפלקס המציצה? מהי חשיבותו? מתי הוא נעלם?
כשאובייקט נמצא מול שפתיו של התינוק הוא מוצץ אותו. חשיבותו בכך שהוא מאפשר לילד לקבל תזונה. מתחלף במציצה רצונית בגיל חודשיים.
מהו רפלקס הצוואר? מתי הוא נעלם?
כשמניחים תינוק על הגב, הוא נוטה לסובב את ראשו לצד אחד, למתוח את הגפיים שבאותו צד ולכווץ את הגפיים בצד האחר. נעלם סביב גיל 4 חודשים.
מהו רפלקס האחיזה/לפיתה? מתי הוא נעלם?
לחץ על כפות הידיים גורם לאצבעות להתכווץ חזק מספיק כדי לתמוך במשקל התינוק, לכדי לפיתה. נחלש בגיל 3 חודשים, נעלם בגיל שנה.
מהו רפלקס הגישוש אחרי הפטמה? מתי הוא נעלם?
כשמלטפים את הלחי של תינוק, הוא מפנה את ראשו לכיוון הלחי והמלוטפת ופותח את פיו כדי למצוץ את האובייקט המלטף את הלחי. נעלם סביב גיל 4 חודשים.
האם רפלקס המצמוץ הוא קבוע או נעלם?
נשאר קבוע מהלידה ולאורך החיים.
האם חיוך הוא רפלקס?
תלוי - בהתחלה מגיע מאיזורים נמוכים של המוח ולכן נחשב כרפלקס בהתחלה. החיוך עובר להיות רציני בגיל שמונה עד עשרה שבועות. מגיל ארבעה-חמישה חודשים הוא הופך להיות חיוך חברתי-סלקטיבי- לדמויות מטפלות או מוכרות וכו'.
אילו רפלקסים חולפים הם בעלי ערך הישרדותי ברור?
רפלקס הגישוש אחרי הפיטמה ורפלקס המציצה. חיוניים להשגת תזונה לפני השלב בו התינוק יודע לקשר בין פיטמה לבין אוכל. בגיל 2-4 חודשים רפלקסים אלו נעלמים ומפנים מקום להתנהגויות אכילה רצוניות. אם רפלקס המציצה לא ייעלם- התינוק לא יוכל ללעוס ולעבור לאכול אוכל מוצק.
מה הסיבה להופעתם של רפלקסים שאינם בעלי ערך הישרדותי הרלוונטי לימינו?
רפלקסים שאינם בעלי ערך הישרדותי רלוונטי לימינו יכולים להיות קשורים למורשת האבולוציונית של האדם או להשתלב בעתיד לפעולות רצוניות.

מהו רפלקס מורו?

רפלקס מורו- מדמה מעין מצב נפילה שבו התינוק מגיב בניסיון לאחוז משהו שימנע ממנו ליפול. כנראה שתגובה זאת הייתה הכרחית בתקופת אבותינו הקדמונים.

אילו רפלקסים משתלבים בהמשך לפעולות רצוניות?
רפלקס האחיזה-הופך ליכולת אחיזה רצונית, רפלקס הצעידה-הופך להליכה. חוקרים טוענים שהרפלקסים נשלטים בשלב מוקדם על ידי חלקים נמוכים במוח ועם הזמן נשלטים על ידי איזורים גבוהים יותר של המוח ומשתלבים בפעולות רצוניות.
מהי תיאוריה?
מערך מאורגן של רעיונות על דרך הפעולה של דברים, ניסיון לסכם ממצאים בהווה לאור ממצאים מהעבר ולנבא תצפיות בעתיד. ארגון קונספטואלי מכל מיני זוויות. מסגרת עקרונות הסבר כלליים לפרשנות על עובדות ספצפיות ולהנחיית המחקר המדעי. איך אני חושב שדברים קורים?
לאילו שני מוקדים מרכזיים מתחלקות התיאוריות ההתפתחותיות?
התפתחות קוגנטיבית והתפתחות חברתית רגשית.
במה עוסקות תיאוריות התפתחות קוגיטיבית?
התפתחות הזיכרון, החשיבה, השימוש בשפה ומיומנויות שכליות אחרות של הילד
במה עוסקות תיאוריות חברתיות ורגשיות?
התפתחות חברתית ורגשית של הילד ויחסו עם הזולת.
אילו תיאוריות שנלמדו עוסקות בהתפתחות קוגנטיבית?
התיאוריה של פיאז'ה, תיאוריית עיבוד המידע, התיאוריה הסוציו–תרבותית (ויגוצקי)
אילו תיאוריות שנלמדו עוסקות בהתפתחות חברתית– רגשית?
התיאוריה של פרויד, התיאוריה של אריקסון, בולבי (הסתגלות/התקשרות), תיאוריית הלמידה החברתית (בנדורה)
מהן הסיבות לריבוי התיאוריות ההתפתחותיות?
תיאוריות שונות מתמקדות בהיבטים שונים של ההתפתחות (קוגנטיבית, חברתית, רגשית). גם תיאוריות שעוסקות באותו נושא כללי מתייחסות לגורמים שונים. בנוסף, ריבוי תיאוריות נובע מהתקדמות הידע–יש יותר מידע וניסיון לעדכן ולשכלל תיאוריות קיימות, ליישב מחלוקות בין תיאוריות שונות ולהציג תיאוריות מקיפות ומדויקות יותר.
מהם הקריטריונים להערכת תיאוריה?
על התיאוריה להיות הגיונית ועקבית, לארגן, לשלב ולהבהיר את הממצאים כדי שנוכל לפרש ולהבין את המחקר, להוות מסגרת הנחייה להמשך המחקר, כך שנוכל לגזור ממנה טענות שניתן לאושש או להפריך.
איזה תיאוריה קוגנטיבית ממחישה התפתחות מדורגת ואיזו ממחישה התפתחות בשלבים?
שלבים– פיאז'ה. פיאז'ה דיבר על צורה שונה לחלוטין שבה ילדים חושבים בכל שלב. ילדים גדולים יותר ניגשים לפתרון בעיות והבנת דברים בדרכים שילדים קטנים יותר לא יכולים להשתמש בהן. רצף/מדורגת– תיאוריית עיבוד מידע. שיפורים הדרגתיים בקשב, חשיבה, זיכרון.
איזה מחקר מבסס את החשיבה השלבית של פיאז'ה?
מחקר שהראה שאימון ילדים במשימות מתקדמות היה מוצלח בצורה מתונה ביותר, והילדים הקטנים המשיכו לעשות את אותן טעויות בבעיות שילדים גדולים יותר ראו כקלים וברורים. כשהתבקשו להסביר את טעותם, תשובתם של ילדים קטנים יותר הבהירה כי הם רואים את הדברים בצורה שונה באופן יסודי מהדרך שבה ילדים גדולים יותר חושבים.
איזו ניסויים שביצעו בתיאוריית עיבוד המידע מסבירים את עמדתם התומכת בתיאוריות התפתחות ברצף?
ניסויים שבהם ילדים הצליחו לבצע משימות קוגנטיביות מסוימות כמעט טוב כמו ילדים גדולים מהם, אם עזרו להם לפרק את המשימות לצעדים פשוטים או שלימדו אותם את הכישורים הדרושים למבחן.
מה מאפיין את ההתפתחות ברצף?
התפתחות המאופיינת ברצף של שינויים לאורך ההתפתחות.
האם תיאוריית עיבוד המידע מתמקדת בשינויים איכותיים או כמותיים?
שינויים כמותיים– שיפור יכולת קיימת. ההתפתחות היא שיפורים הדרגתיים החלים ביכולת הקשב, הזיכרון, והחשיבה שמביאים ליכולת גדולה יותר של פירוש אירועים וטווח רחב יותר של אסטרטגיות פיתרון בעיות.
אילו נושאים מרכזיים מעסיקים את חוקרי תיאורית עיבוד המידע?
שינויים תלויי גיל בזיכרון של ילדים, כישורי פתרון בעיות ובסיס ידע.
כיצד תיאוריית עיבוד המידע בודקת שינויים תלויי גיל?
על ידי ניתוח השלבים שעוברים ילדים כשהם ניצבים בפני מטלה מנטלית, החוקרים מנסים למיין ולהסביר שינויים שילדים עוברים עם הגיל.
מה ההבדל בין ידע דקלרטיבי לידע פרוצדורלי?
ידע דקלרטיבי הוא ידע המאוחסן בזיכרון על דברים ועל אירועים. לעומת ידע פרוצדורלי– ידע המאוחסן בזיכרון על הדרך לעשות דברים.
איזה דימוי מסייע לחוקרי התיאוריה להבין את החשיבה האנושית?
השוואה לעבודה של מחשב– האדם מקבל מידע מהסביבה ומעבד אותו, בהתחשב במידע שכבר יש לו בזיכרון.

האם תאוריות עוסקות בהתפתחות אוניברסלית או אינדיבידואלית?

רוב החוקרים מתעניינים בתבניות התפתחות אוניברסליות, אך גם בהבנת הבדלים אינדיבידואליים בין ילדים באותו גיל.

אילו שלבים, על פי תיאוריית עיבוד המידע, ילד עובר כאשר הוא רואה ילד אחר בוכה בגן המשחקים?
בתחילה על הילד לבצע שליפה של ידע דקלרטיבי ולבצע התאמה בין פרטי המצב הנוכחי לידע הדקלרטיבי. לאחר מכן הילד בוחר פעולה– מה צריך לעשות, האם אני צריך להגיש עזרה? הוא בוחר את סוג הפעולה– חיפוש במאגר אחר זיכרונות של תגובות אישיות או של אחרים לאירועים דומים. אם הפיתרון לא מתאים, הילד מחפש פיתרון חלופי. לבסוף על הילד לבחור את דרך הפעולה– שליפה מהידע הפרוצוראלי את דרך הפעולה הרצויה.
מהו הנאום האישי (Private speech) עפ ויגוצקי?
השלב הראשון בויסות עצמי בו ילדים נואמים לעצמם בקול עפ הוראות המבוגרים.
מהו הנאום הפנימי (Inner speech) עפ ויגוצקי?
השלב השני בויסות עצמי בו ילדים נואמים לעצמם בצורה לא נשמעת עפ הוראות המבוגרים.
עד איזה גיל נמשך תהליך ההתפתחות עפ ויגוצקי?
נמשך כל החיים
איזה סוג תהליכים הם 'למידה והתפתחות' עפ ויגוצקי?
תהליכים חברתיים. מתרחשים עי אינטראקציה חברתית (בניגוד לפיאז'ה שלא התייחס כלל לסביבה ולהשפעותיה)
עפ ויגוצקי, האם התפתחות קוגנטיבית היא אוניברסאלית?
לא, לא כל הילדים יירכשו את כל היכולות שעליהן דיבר פיאז'ה וגם לא באותו זמן. שפה למשל לא נרכשת באותו גיל בכל התרבויות.
מהם הגורמים המרכזיים בתהליך ההתפתחות של הילד עפ ויגוצקי?
אינטראקציה בין הילד למבוגר ותיווך. המבוגר הוא סוכן ההתפתחות" שמטרתו היא לאבחן, לפקח, ללמד, לתקן ולשמש דוגמא, להסביר ולתת משוב. דרך התיווך הילד לומד, מפנים וכך הופך ל"מומחה" בעצמו.
עפ ויגוצקי, מהי רמת התפתחות ממשית(the actual developmental level)?
הפונקציות המנטאליות העכשוויות שילד כבר רכש. למשל: יכול לדבר או לא?
עפ ויגוצקי, מהי רמת התפתחות פוטנציאלית(the potential developmental level)?
פונקציות מנטאליות שהילד טרם רכש. בתהליך למידה עם מומחה מבוגר" שיסייע לו הוא מסוגל לעשותן.
עפ ויגוצקי, מהו איזור ההתפתחות הקרובה (zone of proximal development)?
יכולות מנטאליות שהן על גבול היכולת של הילד כאשר את חלקן הוא מסוגל לבצע וחלקן לא לגמרי.
מהו פיגום (scaffolding)?
תהליך הדרכתי שבו המומחה" מתאים ומשנה את סוג ההדרכה בהתאם לתהליך ההתפתחותי של הילד. הפיגום תמיד יעשה בתוך אזור ההתפתחות הקרובה של הילד, בד"כ ע"י מתן רמזים, השלמת הפעולה יחד עם הילד, הדגמה ועוד.
פיאז'ה או ויגוצקי? –תאוריית שלבים
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –תאוריית התפתחות המשכית
ויגוצקי
פיאז'ה או ויגוצקי? –שלבים אוניברסליים
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –התפתחות תלוית תרבות וקונטקסט
ויגוצקי
פיאז'ה או ויגוצקי? –בניית הידע מתרחשת בתוך הפרט
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –בניית הידע מתרחשת באינטראקציה חברתית
ויגוצקי
פיאז'ה או ויגוצקי? –דגש על בסיס גנטי ובשלות ביולוגית
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –דגש על התנסויות עם הסביבה
ויגוצקי
פיאז'ה או ויגוצקי? –הלמידה מתרחשת עי ניסוי וטעייה, תהליכי הסתגלות ופעולות הפרט על העולם
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –הלמידה מתרחשת עי אינטראקציה עם הסביבה באזור הפרוקסימלי
ויגוצקי
פיאז'ה או ויגוצקי? –אין פעולת תיווך. המבוגר מכין את הסביבה, אך הילד הוא המשתתף העיקרי הפעיל
פיאז'ה
פיאז'ה או ויגוצקי? –המתווך האנושי חשוב ומשמעותי משום שתפקידו להפגיש את הילד עם סמלים וסימנים וליצור בהם משמעות
ויגוצקי
מאיזו גישה צמחה תאוריית הלמידה החברתית?
ביהביוריזם
על מה גישת הביהביוריזם שמה דגש?
התנסות בעיצוב ההתנהגות
עפ תיאוריית הלמידה החברתית, עפ אילו דרכים מעוצבת ההתנהגות?
התנסות ותוצאותיה ותצפית באחרים
עפ תיאוריית הלמידה החברתית, כיצד אנו לומדים בעזרת התנסות ותוצאותיה?
אנו חוזרים על התנהגויות עליהן קיבלנו גמול ושאפשרו לנו להימנע מתוצאות לא נעימות, ונמנעים מהתנהגויות שמביאות למצב ההפוך.
עפ תיאוריית הלמידה החברתית, מהו תהליך החיקוי (Modeling)?
אנו חוזרים על התנהגויות שראינו אצל אחרים, בייחוד אם היו להן תוצאות חיוביות.
תאוריית הלמידה החברתית רואה את ההתפתחות כתהליך _____ ו____ ומתמקדת ב_____ _______ולא ב_______
רואה את ההתפתחות כתהליך הדרגתי ומצטבר ומתמקדת בהתנהגות החברתית ולא בחשיבה
מה תאוריית הלמידה החברתית מסבירה טוב יותר? התהגויות ספציפיות אצל ילדים או דפוסים אוניברסאלים?
התהגויות ספציפיות
עפ תאוריית הלמידה החברתית, הילד בן ה–5 תופס כי יש להושיט עזרה לילד אחר שנפל מפני ש:
הוא מחקה אחרים שעשו זאת ו/או עשה זאת בעצמו בעבר וקיבל פידבק חיובי
עפ תאוריית הלמידה החברתית, הילד בן ה–5 לעג לילד אחר שנפל מפני ש:
מפני שלמד שדרך טובה להשיג תשומת לב מהוריו, היא ללעוג לאחיו הקטן.
עפ תאוריית הלמידה החברתית, הילד בן ה–5 ברח לאחר שילד אחר נפל מפני ש:
ניסה לעזור לילד אחר בעבר, אך הוא התעלם ממנו או שהכה אותו, או שמעולם לא נחשף למצב דומה.
עפ תאוריית הלמידה החברתית, איך ניתן להסביר את התהגותם של בני השתיים לאחר שילד אחר נפל?
חוסר נסיונם במקרים דומים
במה דומה תאוריית הלמידה החברתית לתאוריית עיבוד המידע?
שתיהן רואות את ההתפתחות כתהליך מצטבר
מיהו אבי המודל האקולוגי?
יורי ברונפנברנר
מה כוללת קטגורית המיקרוסיסטם?
המיקרוסיסטם היא ההקשר הביולוגי. כוללת 3 יסודות: המורשת האבולוציונית המשותפת לכל בני האדם, ירושה גנטית האישית, ותוצאות פעילות הגומלין בין הגנים לסביבה.
איזו אינטראקציה יש בטבעת המיקרוסיסטם ?
בין הילד לקרובים אליו . דוג' בין הילד להורה . בין הילד למורה וכיצד זה משפיע על ההתפתחות
מודל אקולוגי - באיזו קטגוריה נמקם את הגננת ?
מיקרוסיסטם - אינטראקציה ישירה עם הילד
מודל אקולוגי - אבא של יורי כועס עליו מאוד ( אין עוד מידע בכוונה ) על איזה הקשר אנחנו מדברים כאן ?
מיקרו - אבא באינטראקציה ישירה עם הילד .
מזוסיסטם. הגדרה
מזו - אינטראקציה בין גורמים שונים שיש להם קשר ישיר עם הילד וכיצד זה משפיע על הילד עצמו.
מה כולל המזוסיסטם ?
שכונה. הורים. גננת. מגרש המשחקים. מעון יום. הרופא. כנסייה\בית כנסת.
מודל אקולוגי- אבא כועס על הגננת וזה משפיע על הילד .. לאיזו טבעת נשייך את ההשפעה ?
מזו - אינטראקציה בין גורמים שונים שיש להם קשר ישיר עם הילד וכיצד זה משפיע על הילד עצמו.
אקסוסיטם - הגדרה
אקזוסיסטם- הקשר חברתי כלכלי.
מה כולל טבעת האקסוסיסטם ?
משפחה מורחבת, תקשורת, שכונה, בתי משפט, גופים מנהליים ( מועצת בית ספר, מערך הרפואה של השכונה ), מקום עבודה.
מודל אקולוגי- לאיזו טבעת נייחס את השפעת העלאה במשכורת של הורה ?
אקזוסיסטם הוא ההקשר החברתי- כלכלי. יותר כסף מהעבודה-- תגובה על ההורה ( יותר כסף, או שהוא נאלץ להיות יותר זמן בעבודה ) -- משפיע על הילד
מאקרוסיסטם - הגדרה
מאקרוסיסטם- ההקשר התרבות - חוקים, מנהגים, אידיאולוגיה.
מודל אקולוגי- איפה נמקם את האידיאולוגיה הקפיטליסטית ?
במקרוסיסטם- ההקשר התרבותי. כולל בין השאר אמונות, ערכים, נורמות ומדיניות. קפיטליזם -- חברה וכלכלה ( עצמאות.. אינדיבידואליות) -- משפיע על חינוך במוסדות ועל חינוך ההורים-- משפיע על הילד
מהי הבעייתיות הנוצרת מהתנגשות בין תרבויות מבחינת המאקרוסיסטם ?
יש לי תרבות מסויימת . ויש את התרבות השלטת. האם יש ביניהם חיכוך ? מה ילמדו אותי בבית הספר? האם זה יפגע באמונות שלי? או יחזק אותם ?
למודל המקורי של ברופנברנר נוספה טבעת נוספת לאחר המאקרוסיסטם. מהי?
הכרונוסיסטם (מהי ההשפעה של תהליכים היסטוריים)
במודל של ברופנברנר, אירועים עומדים בפני עצמם כחלק מקטגוריה אחת ואין לבחון אותם כחלק מהקשר. נכון או לא נכון?
לא נכון. במודל של ברופנברנר הכל קורה בתוך הקשר. לא ניתן לנתק את ההקשר מתהליך ההתפתחות.
המודל של ברופנברנר כולל 3 טבעות, מלבד המרכז הפנימי. מהן?
טבעת ראשונה: מזוסיסטם- הסביבה הקרובה. טבעת שנייה: אקזוסיסטם -הקשר חברתי וכלכלי. טבעת שלישית: מאקרוסיסטם- הקשר תרבותי.
מודל אקולוגי- העובדה שהושפעו בישראל מתפיסה סוציאליסטית הובילה לכך שילדים ישנו בבית ילדים בקיבוץ. לאיזו טבעת נשייך את זה ?
כרונוסיסטם - השפעת שינויים היסטוריים
מודל אקולוגי- כשהייתי קטן חליתי במחלה שבגללה נשארתי בבית תקופה של חודש וחצי. לאיזה טבעת קשורה ההשפעה ?
מיקרו - ההקשר הביולוגי והאינטראקציה בינו לבין הסביבה
מה הראה הניסוי של ספיץ על יתומים שנשארו ללא מטפל קבוע ?
ילד יסבול מדיכאון אנקליטי בעקבות היפרדות מדמות מטפל עיקרי לאורך זמן
איך הניסוי של הארלו עם הקופים מחזק את תיאוריית ההתקשרות ?
הקופים נשארו הרבה יותר זמן על האמא הרכה ולא על האמא מתיל שנתנה להם אוכל - כלומר צריך יותר ממזון לשם התפתחות תקינה.
מה המחקר של אנה פרויד הראה בנושא התקשרות ?
חיזק את חשיבות הקשר. והעלה את עניין ההיררכיה - אם אין אמא או אבא ( ילדים בזמן מלחמה באנגליה ללא הורים ) אקשר לדמות הבאה הקרובה ( הילדים נקשרו זה לזה )
מה ההגדרה ל - bonding ?
הקשר הרגשי הראשוני בין הורה ליילוד
איך bonding שונה מהתקשרות ?
אין תקופה קריטית - ניתן לבצע התקשרות טובה גם ללא התחברות מיידית.
על מה הדגש בתיאוריית ההתקשרות ?
פעולות הגומלין בין המטפל לילד

מתי ההתקשרות לא תיווצר ?

מקרים נדירים כשאין מטפל לאורך זמן. לדוג' בניסוי עם בתי היתומים .

במה תלויה איכותה של ההתקשרות ?
באיכותו של הטיפול . טיפול רגיש, זמין ועקבי = התקשרות טובה. ולהיפך .
הגדרה להתקשרות בטוחה - B
הילד משתמש במטפל העיקרי כבסיס דרכו הוא יכול לחקור..לחזור לבסיס בטוח ( אם הוא חרד, מוצף גירויים, רוצה לשתף וכו' ).. וחוזר לחקור
מי פיתח את תיאוריית ההתקשרות ?
בולבי ומרי איינסוורת'
מה תרומתה של מארי לתיאוריית ההתקשרות ?
הפכה אותה לאמפירית באמצעות הסיטואציה הזרה
התקשרות-איזו מערכת נמצאת בפעולה כשאני משחק ורגוע ?
אקספלורציה

התקשרות- מה קורה למערכות אם אני מפחד ?

אקספלורציה מושבתת -- מערכת ה-"חיפוש אחר קרבה" ו"שמירת מגע" נכנסת לפעולה עד שנרגעתי.. ואז אקפלורציה חוזרת.

האם ההתקשרות שלי לאמא תלויה בהתקשרות לאבא ?
לא
ניסוי - הסיטואציה הזרה - מה הוא מאפשר לנו לבחון ?
את דפוס ההתקשרות כפי שהוא במעבדה
היתקשרות- איך ילד בטוח יגיב לכך שאמו חוזרת ?
יחפש קירבה + שמירת מגע. עד שיתאזן ויחזור לאקספלורציה
מאיזה גיל אפשר לבחון את טיב ההתקשרות ?
גיל שנה - בולבי טען ששיא עוצמת ההתקשרות קורה בגיל שנה . לכן רלוונטי לילדים בגילאי 12-18 חודשים
התקשרות - מדוע נבדוק ילדים אחרי גיל שנה ?
קביעות אובייקט - יודע שאמא קיימת גם אם היא לא בחדר . התפתחות חרדת זרים החל מגיל 9 חודשים
מהם שלבי הסיטואציה הזרה ?
שלב ראשון - אמא וילד בחדר. שלב שני- זרה נכנסת. שלב שלישי- אמא יוצאת. שלב רביעי- איחוד ראשון ( אמא חוזרת והזרה יוצאת ). שלב חמישי- אמא יוצאת, תינוק לבד בחדר. שלב שישי- זרה חוזרת. שלב שביעי - איחוד שני ואחרון .
מה מעניין אותנו לראות באינטראקציה בין האמא לתינוק בסיטואציה הזרה?
שהאם מצליחה להרגיע ולווסת את התינוק.. ושהוא מצליח לחזור לאקספלורצה.
איזה מדדים נבדוק בסיטואציה הזרה ?
חיפוש קרבה . שמירת מגע. כעס. המנעות. חיפוש ( רק אם לא בטוחים ). הציונים בין 1-7

האם יכול להיות תינוק שמקבל 1 בחיפוש קרבה ועדיין נאבחן אותו כבעל התקשרות בטוחה ?

כן. לא פעיל בחיפוש מגע . עושה גריטינג כשההורה נכנס. וההסבר יכול להיות טמפרנטלי ולוא דווקא קשור לטיב ההתקשרות

איזו מערכת מופעלת אצל ההורה כדי לספק מגע וקרבה לילד בזמן שמופעלת אצלו מערכת ההתקשרות ?
caregiving system
לפי תיאוריית ההתקשרות - מהו הצורך הראשוני של הילד ?
ליצור התקשרות כלפי המטפלים בו
התינוק חוקר בחופשיות בנוכחות האם.. לא בכה כשהיא עזבה.. וכשהיא חזרה קיבל אותה באופן חיובי - איזו התקשרות יש לו איתה ?
בטוחה - B
מה מאפיין ילד עם התקשרות אמביוולנטית C ?
מראה התנהגות שלילית וחיובית בעת ובעונה אחת .
מדוע לילד עם דפוס התקשרות אמביוולנטית C יהיה קשה מאוד לחזור לאקספלורציה ?
הוא מביע רגש חיובי ( קרבה ) ושלילי ( כעס ) בו זמנית . לכן לא יכול לחזור לאיזון ולאקספלורציה.
מה יכול לגרום לדפוס התקשות אמביוולנטית C ?
אמהות בלתי רגישות וה\בעיקר בלתי עקביות
מה האסטרטגיה של ילד עם התקשרות אמביוולנטית - C ?
אני רוצה את אמא -- משהו לא מסתדר בקשר בינינו -- לכן אני מגיב באופן אמביוולנטי
מה מאפיין ילד עם התקשרות חרדה נמנעת A ?
נמנע מאינטראקציה עם דמות ההתקשרות
מתי יחזור ילד עם התקשרות חרדה נמנעת A לבסיס הבטוח ?
הם לא שבים באופן פעיל למטפל העיקרי
מה יחסו של ילד עם התקשרות חרדה-נמנעת A לזרה בסיטואציה הזרה ?
מעדיף אותה על אימו , מגלה בה יותר עניין
מה מאפיין אמהות שלילדיהן התקשרות חרדה-נמנעת A ?
בלתי רגישות, דוחות ולעיתים חודרניות
התקשרות - על מה מבוסס מודל העבודה הפנימי של הילד ?
מבוסס על התנסויות של הילד עם הדמות המשמעותית. זה ייצוג מנטלי שהתינוק בונה על סמך ההתנסויות ( אני נאהב והמטפל שם בשבילי )
האם תינוק יכול לבנות מודל עבודה פנימי לכל דמות בנפרד ?
כן
האם התקשרות לא בטוחה מסוג - חרד או אמביוולנטי יכולה לנבא פסיכופתולוגיה בעתיד ?
לא
איך יראה מודל עבודה פנימי של ילד עם התקשרות בטוחה ?
הורה זמין , קורא אותי נכון --- אני ( הילד ) ראוי לאהבה.
מהי האסטרטגיה של דפוס התקשרות בלתי מאורגן - D ?
זהו דפוס בו יש התמוטטות של האסטרטגיה
בהתקשרות בלתי מאורגנת D- מהו הפראדוקס שהילד נכנס אליו ?
אני ( התינוק ) במצוקה-- ההורה מבהיל או מאיים עלי במקום לנחם אותי -- לכן אני מתנתק
האם אפשר לבצע פסיכופתלוגיה על התקשרות בלתי מאורגנת D ?
כן. יש קשר להפרעת אישיות גבולית . חוסר אמפתיה.
התקשרות - ילד בוכה בעוצמה ליד הדלת וכשהאם מגיעה הוא מתרחק ממנה - איזה דפוס התקשרות הוא מגלה ?
דפוס בלתי מאורגן D משום שחרד-נמנע לא היה בוכה ליד הדלת .
באמצעו של משחק שקט ילד פורץ בבכי ללא סיבה נראית לעין - מה יכול להיות דפוס ההתקשרות ?
דפוס בלתי מאורגן D - אין אסטרטגיה ברורה .
הילד מחפש קירבה אך בו זמנית מתרחק - מה יכול להיות דפוס ההתקשרות ?
דפוס בלתי מאורגן D - אין אסטרטגיה ברורה .
לאיזה דפוס התקשרות שייכים קיפאון, חוסר תנועתיות הבעות פנים ותנועות מואטות ?
דפוס בלתי מאורגן D - אין אסטרטגיה ברורה .
לאיזה דפוס התקשרות שייכים חוסר ארגון ובלבול - מכניס ידו לפה באופן מבוהל
דפוס בלתי מאורגן D - אין אסטרטגיה ברורה .
לאיזה דפוס התקשרות נוכל לשייך תנועות סטריאוטיפיות?
דפוס בלתי מאורגן D - אין אסטרטגיה ברורה .
לאיזה דפוס התקשרות נוכל לשייך התעלמות מוחלטת מהמטפל העיקר ?
דפוס התקשרות חרד-נמנע - A
לאיזה דפוס התקשרות נוכל לשייך תינוק שנצמד לאימו כשהיא חוזרת אך צועק עליה ?
ילד עם התקשרות אמביוולנטית - C
האם יכול להיות תינוק עם התקשרות בטוחה B שהוא גם עם התקשרות בלתי מאורגנת D ?
כן . רוב הזמן יש התקשרות בטוחה B, אך לעיתים יש נפילות ( האמא המשוגעת שהחליפה לתינוק טיטול כמו איזה אינדיאנית )
מה זה הטמעה (אסימילציה Assimilation)
הטמעת ידע (דקלרטיבי או פרוצדורלי) חדש בסכמה קיימת. בניגוד לשנוי הסכמה שזה עיקרון אחר. רועי רואה חתול בפעם הראשונה. "אמא מה זה?" "חיה". בום. הטמיע את המידע החדש ב"סכמת החיות".
מה זה התאמה (accommodation)
גיבוש סכמה עקב חשיפה לידע חדש (דקלרטיבי או פרוצדורלי). אלפרדו רואה חמור ואומר "אמא! דיוס מיו! זה סוס!" ואז אמא "זה לא סוס חמוד, זה חמור. זו חיה אחרת". פה אלפרדו יבצע התאמה והתוצאה היא סכמה חדשה של חמור
מה זה דקאלאז'
חוסר עקביות בהתפכות הקוגניטיבית של ילד (נמצא בסנסומוטורי 4 במטלה אחת ובאחרת 3/5)
מה זה Neo-nativists
בתגובה לפיאזה. אומרים שלתינוקות מגוון רחב יותר של ידע ומיומנויות
מהו השלב הראשון בתיאוריה של פיאזה ומתי הוא?
סנוסרימוטורי. 0-1.5 (לפי תרצה ושתיל צמח זרעי כותנה)
מהו השלב השני בתיאוריה של פיאזה ומתי הוא?
פרה-אופרציונלי. 2-7
מהו השלב השלישי בתיאוריה של פיאזה ומתי הוא?
אופרציות קונקרטיות. 7-11
מהו השלב הרביעי בתיאוריה של פיאזה ומתי הוא?
אופרציות פורמליות. 12-18
מהם השלבים בפרה-אופרציונלי, מה הגילאים ומה המאפיינים בכל שלב
גיל 1.5 עד 4 - השלב הפרה מושגי: אנימיזם, טרנס דוקטיביות, חוסר יכולת מיון, אגוצנטריות. גיל 4-7 פרה-מושגי: חוסר הפיכות מחשבתית, חוסר ריכוזיות מחשבתית
מה הם השלבים בסנסורי מוטורי, מה הגילאים בשלבים אלו, ומה מאפיין אותם בקצרה
שלב 1 - רפלקסים, ילודה עד חודש. שלב 2 - תגובות מעגליות ראשוניות - העצמי (1-4). שלב 3 - תגובות מעגליות שניוניות - הסביבה (4-8 חודשים). שלב 4 - סכימת סכימות (8-12 חודשים) - התנהגות מוכוונת מטרה. שלב 5- תגובות מעגליות שלישוניות. ניסוי וטעייה הילד הוא מדען סקרן ( 12-18 חודשים) שלב 6 - תחילה של חשיבה סימלית 18+
מאיזה חודש תינוק יחפש את האובייקט במקום שבו נראה לאחרונה?
שלב 5 סנסורי מוטורי - תגובות מעגליות שלישוניות - גיל 12-18
ג'ון הקטן רואה את אחותו הגדולה מרי זורקת כדור לעברו, והכדור נעצר לידו. ג'ון בן 5 חודשים. האם ינסה לזרוק את הכדור חזרה?
כנראה. בגיל 4-8 חודשים תינוקות יכולים לחקות כל עוד הם רואים / שומעים את מה שהם עצמם עושים (בספר עמ' 138-139)
יש מחקרים שטוענים שתינוק יכול לחקות את הבעות פני אמו כבר אחרי מספר ימים.. האם זו יכולה להיות ביקורת על פיאזה?
כן. לפי התיאוריה שלו היכולת הזו מתקיימת רק לאחר 8 חודשים (בספר עמ' 138-139)
מיטל בת ה4 וחברתה ציירו יחדיו. פתאום חברתה חטפה מידה את הצבע האדום. מיטל החלה לבכות. ע"פ פיאז'ה, כיצד יגיב אחיה בן השנתיים של מיטל
יציע למיטל את המוצץ שלו שתמיד מרגיע אותו (אגוצנטריות)
היכולת של ילדים להשתמש בייצוגים מנטלים מסמלת את המעבר לאיזה שלב?
פרה אופרציונלי
האם ביקרו את פיאזה על התייחסות יתר לסביבה כגורם משפיע על התפתחות הילד?
לא
האם ביקרו את פיאזה על כך שמצאו ילדים שתכונותיהם מופיעות מוקדם יותר משחשב?
כן, מה שנקרא דקאלאז'
התיאוריה של פיאזה שלבית או המשכית? נורמטיבית או אינדיוידואלית?
שלבית, נורמטיבית, ולוקחת בחשבון בשלות קוגניטיבית
מה אמר פיאז'ה? קוגניציה מובילה ללמידה, או שלמידה מובילה לקוגניציה?
קוגניציה מובילה ללמידה
האם פיאזה בדק תינוקות במעבדות תוך ניטרול השפעות הסביבה
לא, הסביבה היא חלק מהתפתחות התינוק, בעיקר בשלבים הראשונים. אולם אינה עומדת במרכז התיאוריה
תינוק מנסה לאכול תפוח עם כפית ולא מצליח, מה פיאזה היה אומר?
שהוא נמצא בdisequilibrium (התנהגותו לא תואמת לאתגר שהוא מתמודד איתו). הטמעה גרמה לטעות. כנראה שבקרוב, אם ישנה בשלות קוגניטיבית, תבוא ההתאמה
יוסי, הבן של משה, רואה את אביו מקפץ מול הטלויזיה בזמן משחק כדורגל מלהיב. אביו קורא שבחים לעבר הקבוצה השנייה במשך דקות ארוכות ויוסי מביט בו, מוקסם. למחרת, יוסי הקטן הולך אל הטלויזיה ומתחיל לקרוא קריאות לעברה. בן כמה יוסי יכול להיות, לפי פיאז'ה?
המינימום ע"פ פיאזה הוא 18 חודשים. מדובר בחיקוי מושהה - היכולת לחקות מבוגר שהם ראו עושה משהו בעבר. אם היה מדובר על פרויד, יכולנו לומר כי יש פה הזדהות עם ההורה מאותו המין, מה שמתאים לשלב הפאלי (3-6)
יונתן הקטן רק לאחרונה החל ללכת ללא תמיכה. מעולם לא ניסה לבעוט בכדור. אולם הוא בדיוק ראה את אחיו בועט בכדור שנמצא לידו. יונתן החליט לחקות אותו מיד. בן כמה יונתן?
יונתן יכול להיות בן 12 חודשים ומעלה. זה השלב שבו הוא יכול לחקות פעולות שלא עשה קודם (בנוסף, הליכה ללא תמיכה מתחילה בין 11-14 חודשים)

אביו של סיגמונד חייך אל בנו חיוך מאוזן לאוזן, סיגמונד חיקה אותו מיד. בן כמה סיגמונד? (לפי פיאז'ה)

פיאז'ה טען כי חיקוי כזה, בו הילד לא רואה את הפעולות שהוא עצמו מבצע, מתרחש רק בשלב תיאום הסכמות (8-12 חודשים, עמ' 138-139 בספר), אך ישנם מחקרים כי סיגמונד יכול להיות צעיר יותר עם יכולת זו - אחת הביקורות על פיאז'ה

מראים להארלו בן ה7 חודשים מוצץ ומחביאים אותו מתחת לשמיכה. האם הוא יחפש אותו תחתיו?
רק מגיל 8 חודשים (תת-שלב תיאום ה-סכמות) התינוק יכול לחפש מעט אחר אובייקט מוסתר, לפני גיל זה אוביקט שלא נראה = לא קיים.
ספיץ האב של אנה מסתתר תחת שמיכה אולם רגליו מציצות מלמטה. אנה מבינה שאביה עדיין שם ומתחילה לצחוק, בת כמה היא?
מגיל 4-8 חודשים יש הבנה של אובייקטים מכוסים חלקית, אם יכוסה כולו = נעלם
מיין משחקת pickaboo ומחביאה את פניה באמצעות ידיה מול בתה סוסן, סוסן לא קונה את ההצגה ולא צוחקת. מיין מתבאסת כי רק לפני שבוע זה הצחיק את סוסן. בת כמה סוסן הייתה?
מגיל 0-4 חודשים אוביקט מוסתר = לא קיים. כנראה שהייתה בת 4 חודשים. שימו לב שמיין מוסתרת חלקית ולא לחלוטין במשחק המטומטם הזה
מראים לאלכסנדר בובה בשם ניל. מחביאים את ניל מתחת לכרית, מוציאים אותו ואז מחביאים אותו מתחת לשמיכה. אלכסנדר בן 11 חודשים, איפה יחפש?
בין 8-12 חודשים (שלב תיאום ה-סכמות) יש את תופעת A not B. כנראה שאלכסנדר יחפש מתחת לכרית
ספוק בכיתה ד, והוא מבין שכדי שיצליח יותר בבית ספר הוא צריך להשקיע קצת בלמידה שלו בבית. באיזה שלב הוא?
אופרציות קונקרטיות, הוא חושב בצורה לוגית, הגיונית ומבין את הסיבתיות בין אירועים

רוסו שיחק עם פלסטלינה ואז אחיו הגדול הובס הגיע, חטף ממנו את הפלסטלינה ומעך אותה. רוסו החל לבכות וזעק שאין יותר פלסטלינה. באיזה שלב רוסו נמצא?

פרה אופרציונלי: אינטואיטיבי. שלב המאופיין בחוסר הפיכות מחשבתית, מה שקרה לא ניתן לשחזור. וריכוזיות - יכולת לקלוט רק פן אחד של אובייקט (במקרה זה, צורתו)

לוק דחף אצבע לפה של אמא שלו. היא החלה לצחוק והוא חייך. אז הוא דחף שוב. ושוב. באיזה שלב סנסורימוטורי נמצא?
בשלב 3, תגובות מעגליות שניוניות, המאופיין בפעולה של הילד, תגובה של הסביבה שמסבה לו הנאה וחוזר חלילה
ריספאן ראה בזווית העין מובייל, והחל לזחול אליו במטרה לשחק איתו. באיזה שלב סנוסרימוטורי נמצא?
בשלב 4, סכימת סכימות. התנהגות מכוונת מטרה.
לורנז מראה עניין רב במציצת האצבע שלו, ולא מעניין אותו יותר מידי מה קורה סביבו באותו רגע. באיזה שלב סנסורי מוטורי נמצא?
בשלב השני, תגובות מעגליות ראשוניות. מתאפיין בהתעסקות עם העצמי, הנאה וחזרה על התנהגויות שקשורות בגוף התינוק
רוברטסון מעיד שלבובת ספיידרמן שלו יש חברה בשם מרי ג'יין והוא אוהב אותה. באיזה שלב ותת שלב נמצא?
פרה-אופרציונלי, פרה מושגי - אנימיזם (האנשה)
בילבי טוענת שבגלל שנתנו לה לשתות מרק, יהיה קר היום. באיזה שלב היא?
פרה-אופרציונלי, פרה מושגי - טרנס דוקטיביות (בלבול בין סיבה ותוצאה)
בנדורה הקטן רואה חתול שחור וקורא לו חתול, ואז רואה חתול לבן ושואל את אביו "מה זה?". באיזה שלב נמצא?
פרה אופרציונלי, פרה מושגי - חוסר יכולת מיון לקטגוריות
נותנים לשי גבאי לבחור בין 2 חתיכות קטנות של חטיף לחתיכה גדולה של חטיף, שי בן 6. במה יבחר?
בשתי החתיכות - כי אז יהיה לו יותר חתיכות שוקולד! נמצא בפרה אופרציונלי - אינטואיטיבי. חוסר ריכוזיות מחשבתית.
נטע מנסה להסביר להוריה שהמים שעברו מהבקבוק הקטן לבקבוק הגדול פחתו. בת כמה היא?
בין 4-7 שנים. פרה אופרציונלי - אינטואיטיבי
שואלים את פרויד ג'וניור מה הוא חושב שאנה חלמה בלילה. פרויד עונה שכנראה חלמה על סופרמן, כדורגל ופאוור-רנג'רס. באיזה שלב הוא?
פרה אופרציונלי - פרה מושגי. אגוצנטריות
פיאז'י תיאר לויגוצקה מצב שבו נוצה שוברת שולחן. ואז שאל אותה מה יקרה אם אותה נוצה תגיע אליו הביתה ותופעל על שולחנו. ויגוצקה ענתה שכלום לא יקרה. באיזה שלב היא נמצאת?
בשלב האופרציונלי קונקרטי. חוסר יכולת בחשיבה היפותטית
לאהוד ברק היה חייל צעצוע. הוא ניסה להרימו מהשולחן ואז בטעות נפל החייל על הרצפה ועשה קול מוזר. ברק לקח את החייל ושם אותו על הכסא ולאחר שניה ניסה להרים שוב את החייל, אך הפעם מהכסא. באיזה שלב נמצא ברק לפי פיאז'ה?
שלב סנסו-מוטורי. תת שלב 5 - פעולות מעגליות שלישוניות. הילד הוא מדען סקרן שחוקר את הסביבה. שונה משלבים אחרים כי הילד לא פועל בדיוק באותה צורה שוב ושוב אלא משנה מעט את פעולותיו כדי לחקור את סביבתו
מהי טעות AnotB?
טעות של תינוק בשלב תיאום הסכמות לפי פיאז'ה. מסתירים אובייקט תחת מטפחת A ואז הילד מוצא אותו. מסתירים אותו תחת מטפחת B ואז הילד עדיין מחפש תחת A והוא אינו ינסה לחפש תחת B אלא אם כן יחל בחיפושים רנדומליים
איזה יכולות נמצאות בבסיס ה–TOM?
היכולת לייחס מצבים מנטליים לעצמי ולאחר. הבנת סובייקטיביות– היכולת להבין שהמצב שלי שונה משל האחר. היכולת להבחין בין מצב מנטלי למציאות. היכולת להבין, להסביר ולנבא התנהגות אנושית על ידי ייחוס מצבים מנטליים לאנשים.

על אילו מצבים מנטליים מדברת התיאוריה בשם TOM?

אמונות, כוונות, רצונות, דעות...

מהי חשיבות הtom?
מצב מנטלי מנחה אינטרקציה חברתית: תקשורת, הבנת התנהגויות, הבנת כשלים בתקשורת. שכנוע– צריך לדעת במה האחר יודע ובמה הוא מאמין כדי לשכנע. אמפתיה– מבוססת על היכולת להיכנס לנעלי האחר ולהזדהות איתו.

הבנה של אילו מצבים מנטליים היא ראשונית בהתפתחות הtom?

רצונות וכוונות.

מה מאפיין את גיל 18–24 חודשים (שנה וחצי– שנתיים) מבחינת יכולת הTOM?
תחילת הבנת מושג העצמי, רצונות וכוונות האחר. זיהוי של עצמי במראה ומשחק סימבולי. הבנת כוונות ורצונות.
מדוע זיהוי עצמי במראה משמעותי להמשך יכולות הtom?
כדי שתתפתח ההבנה שאני והאחר שונים אחד מהשני, אני צריך להבין קודם כל שאני יישות נפרדת. על ידי הסתכלות במראה התינוק חוקר את עצמו ואת גופו, מתחיל להבין מיהו.רק כך הוא יוכל להבין בהמשך שיש הבדל בינו לבין האחר.
מדוע משחק סימבולי חשוב להמשך יכולות הtom?
משחק סימבולי הוא ייצוג דברים בעזרת סמלים בראש. דורש משחק עם המציאות ועם מצבים מנטליים. לדוגמא: להפוך את הבננה לטלפון. הבננה מייצגת משהו אחר שהוא לא הייצוג הפיזיקלי שלה במציאות.
מתי חלה ההתפתחות של הבנת כוונות?
לקראת סוף שנת החיים הראשונה ובמהלך השנה השנייה חלה התפתחות משמעותית בהבנת כוונות.
כיצד בדקו הבנת רצונות אצל ילדים?
הראו לילדים שני מאכלים מוכרים– חטיף וברוקולי. הנסיין הציג שני סוגי תגובות רגשית למאכלים– התאמה– שמחה לאחר שטעם מהחטיף ודחייה מהברוקולי או אי התאמה– שמחה לאחר שעם מהברוקולי ודחייה מהחטיף. הנסיין מבקש מהילד שיביא לו את אחד הדברים (הברוקולי/חטיף), וכך בודקים– האם הילד הביא את מה שהנסיין רוצה או מה שהילד אוהב/רוצה? ילדים בני 14 חודשים הראו 30% תגובות נכונות מצב אי התאמה לעומת בני 18 חודשים ש–87% הגיבו נכון במצב אי התאמה. (יש לציין שרק 32% מהילדים בני 14 חודשים שיתפו פעולה עם הניסוי)
מהי החשיבות והמשמעות של הבנת כוונות?
הבנת כוונות חיונית להבנה של התנהגות. הבנה זו כוללת הבנה של כוונות הזולת ומוטיבציה לשיתוף בפעולה מכוונת.
מה מאפיין את גיל 3 ואילך מבחינת יכולות TOM
תחילת הבנת אמונות– הבנת הקשר בין אמונות להתנהגות– ההתנהגות של האחר מנחה את התנהגותו. היעדר בשלות בהבנת הקשר שבין אמונות למציאות– חוסר יכולת לדעת שיכול להיות שמה שאני או האחר מאמינים בו הוא לא המציאות.
עד איזה גיל מבשילות יכולות הTOM?
יכולות הTOM מבשילות עד גיל 4–5 ומשתפרות לאורך החיים.
מה מאפיין את גיל 4–5 מבחינת יכולות הtom?
הבנה של ידע ואמונות. ילדים מבינים כי אמונות הינן ייצוגים מנטליים אינדיבידואלים. ההבנה שהאחר עשוי להחזיק באמונה שונה משלי והאמונה יכולה להיות שונה מההמציאות. ילדים אמורים להצליח במבחני אמונות שגויות.
כיצד בודקים הבנה של אמונות וידע?
מבחני אמונות שגויות– מבוססים על בדיקת ההבנה של הילדים שאמונות יכולות להיות מוטעות או שונות מהמציאות. מראים לילד קופסה של צבעים ושואלים מה יש בתוך הקופסה– צבעים. פותחים את הקופסה ויש שם נרות. שואלים את הילד מה יש באמת בתוך הקופסה? נרות. לאחר מכן שואלים אותו מה מישהו אחר יחשוב כאשר יראה את הקופסה? אם יכולות הTOM מפותחות– יגידו נרות. אם לא מפותחות– יגידו צבעים.
מהו מבחן סלי–אן?
הנסיין מראה לילד שתי בובות, סאלי ואן, ומראה לילד שלסאלי יש סל ולאן יש קופסה. סאלי שמה חרוז בסל והולכת לרגע החוצה. אן לוקחת בינתיים את החרוז מהסל של סאלי ומניחה בקופסה שלה. אז סאלי חוזרת לחדר, והנסיין שואל את הילד איפה סאלי תחפש את החרוז? רוב הילדים עונים נכונה שהיא תחפש בסל, משום שהיא יודעת שהחרוז היה שם, והיא לא יודעת שאן העבירה אותו. המבחן ממחיש את היכולת של הילד להבין שיכולה להיות אמונה שהיא שונה מהמציאות– סאלי חושבת שהחרוז נמצא במקום מסויים, אבל זאת לא המציאות. בנוסף, הילד צריך להבין שיש הבדל בין מה שהוא יודע למה שהאחר (סאלי) יודע.
אילו ליקויים יתגלו אצל בני אדם בעליי ליקויים בTOM?
ליקויים יתבטאו בסיטואציות חברתיות: חוסר מודעות לתחושות ורגשות האחר, היעדר משחק חברתי– קושי לחלוק עם האחר מצב מנטלי, ליקויים חמורים ברכישת חברים, אבנורמליות בתקשורת מילולית ולא מילולית, קושי בהבנת הומור.
האם ילדים עם אוטיזם מפתחים TOM בצורה דומה לשאר הילדים?
ילדים הסובלים מאוטיזם מראים ליקויים או התפתחות מאוחרת של TOM. גם אצל ילדים שהתפתחה יכולת זו בשלב מאוחר יותר, נפגעת הכישוריים החברתיים נפגעים עם הזמן.
האם יכולות הTOM מאפיינות רק בני אדם?
היכולת להבין ולצפות התנהגות היא יתרון ברור בקבוצה. בגלל שראו שהיכולות כל כך חשובה ומשמעותית לחיים בחברה, רצו לבדוק אם גם לחיות אחרות שחיות בקבוצה יש את אותן יכולות. בוצעו ניסויים בקופים שהראו יכולות TOM.
כיצד בדקו יכולות TOM בסיסיות אצל קופים?
התבוננות במראה עם נקודה על המצח. גילו שהקופים מצליחים כמו באותו שלב– מבינים שהם משתקפים במראה ומתחילים להשתמש במראה כדי לחקור איברים בגוף שהם לא יכולים לראות.
כיצד בדקו את הבנת אמונות/ידע אצל קופים?
מערך ניסוי מתוחכם– יש שני קופים. בצד אחד: קוף שיודע איזה ידית מוציאה את האוכל אבל לא יכול להגיע לאוכל, בצד שני לא יודע איזה ידית מגיעה לאוכל אבל יכול להגיע לאכול. הקופים הצליחו ללמוד את שני התפקידים. לאחר מכן הקופים צפו בשני נסיינים: אחד שעשה את התפקיד הראשון ואחד את התפקיד השני. הקופים היו צריכים לבחור מי יהיה הנסיין שיעזור להם והם והצליחו. הבינו שיכול להיות שיש ידע שמישהו אחר מחזיק שיכול לעזור להם.
מהן תיאוריות פסיכואנליטיות (Psychoanalytical Theory)?
תאוריות שנגזרות מתורתו של פרויד
מהו איד (Id)?
ביטויו של פרויד לחלק באישיות הכולל צבר דחפים ואינסטינקטים פרימיטיביים.
מהו האגו (Ego)/העצמי (Self)?
החלק באישיות שתפקידו לבטא את האיד בצורה בטוחה ונאותה (למשל לעכב את סיפוק הדחפים), והוא מופיע עקב החשש מענישה.
מהו אני העליון (Super ego)?
המצפון, אשר גורם לנו להתנהל כנגד הדחפים של האיד גם כאשר אנו לא חוששים מענישה.
מתי מופיע האיד (Id)?
בלידה
מתי מופיע האגו (Ego)/העצמי (Self)?
בשנות החיים הראשונות
מתי מופיע האני העליון (Super ego)?
בסוף שנות הגן
ע"פ פרויד, הילד בן ה-5 מושיט עזרה לילד אחר שנפל מפני ש:
1.הוא פיתח אגו, ולכן הוא לא מתרגז בגלל שהילד בוכה וחוסם לו את הדרך למגלשה. הוא יודע שעדיף לו לכבוש את כעסו פן תנזוף בו הגננת. 2.הוא פיתח אני עליון, ולכן הוא דוחק את רצונותיו המיידיים ומשרת את הזולת. הוא יודע שלא יפה להתעלם מילד פצוע, וירגיש אשמה אם יעשה כן.
כמה שלבים יש לתיאורה הפסיכו-סקסואלית של פרויד?
5
מהם השלבים הפסיכו-סקסואלים של פרויד?
אוראלי (Oral), אנאלי (Anal), פאלי (Phallic), החביון (Latency), הגנטאלי (Genital).
באילו גילאים מתקיים השלב האוראלי (Oral)?
0-1 שנים
ג'ון בן 5 חודשים. באיזה שלב פסיכו-סקסואלי הוא נמצא?
אוראלי (Oral)
באילו גילאים מתקיים השלב האנאלי (Anal)?
1-3 שנים
יוסף בן שנתיים. באיזה שלב פסיכו-סקסואלי הוא נמצא?
אנאלי (Anal)
באילו גילאים מתקיים השלב הפאלי? (Phallic)?
3-6 שנים
פול בן 5 וחצי. באיזה שלב פסיכו-סקסואלי הוא נמצא?
פאלי (Phallic)
באילו גילאים מתקיים שלב החביון (Latency)?
7-11 שנים
ג'ורג' בן 10. באיזה שלב פסיכו- סקסואלי הוא נמצא?
החביון (Latency)
באילו גילאים מתקיים השלב הגנטאלי (Genital)?
12-18 שנים
רינגו בן 16. באיזה שלב פסיכו- סקסואלי הוא נמצא?
הגנטאלי (Genital)
כיצד עובדים השלבים הפסיכו- סקסואלים?
בכל שלב מבקש הילד לספק את הדחף לתענוג חושי בחלק מסוים בגוף, כל שלב התפתחותי סובב סביב אזור ארוגני (אזור מסוים הקשור להנאה). פרויד אומנם משתמש במונח הנאה גופנית מינית, אך אין הכוונה להנאה מינית של מבוגר, אלא הכוונה היא לעוצמת (Intensity) ההנאה. טיב אישיותו של האדם הבוגר תלוי במידת טיפוח או הגבלת סיפוק הדחפים, כאשר תת-סיפוק או סיפוק-יתר גורמים לחרדה ולקיבעון (Fixation).
מהו קיבעון (Fixation)?
מצב בו אדם לא הצליח לפתור את הסוגיות המרכזיות בשלב מסוים, וממשיך לחיות אותן שוב ושוב בדרכים סמליות. למשל אדם שנגמל בכוח מהנקה (סיפוק אוראלי) בינקותו, ומתמקד בסוגיות אוראליות בשלבים מאוחרים יותר.
במשלו המפורסם, למה השווה פרויד את נפש האדם?
לקרחון: המודע- החלק הקטן המבצבץ מעל פני השטח. הלא-מודע- החלק האדיר המצוי מתחת.
מהם מנגנוני הגנה ע"פ פרויד?
תפקידם לקיים דיאלוג כלשהו במבנה הפסיכי של האדם. רובם מצויים בשירות האגו, ע"מ לסייע לו בהתמודדות עם חרדות הנוצרות כתוצאה מהדיאלוג עם האיד. דוגמאות: הדחקה, הכחשה, רציונליזציה וכו'.
האם התאוריה הפסיכונאליטית של פרויד נתמכת ע"י מחקר?
לא, חשיבתו של פרויד היא רטרוספקטיבית-פילוסופית-תיאורטית ואינה מבוססת מחקר, מפני שלא ביצע תצפיות על תינוקות, אלא רק הגה רעיונות. התיאוריה שלו נבנתה על סמך התנסויותיו עם 20 המטופלות שלו (בעיקר בשנות ה-20 לחייהן).
מהו איזור ההנאה של השלב האוראלי?
הפה
איזה מרכיב מרכזי של האישיות רלוונטי לשלב האוראלי?
האיד
לאילו שני שלבים חילק פרויד את השלב האוראלי?
מציצה אוראלית- הדבר הראשוני הקיים אצל התינוק הוא הדחף למצוץ. הוא ייחס את בכיו של התינוק לאיד, הדורש כך את סיפוק דחפיו. ונשיכה אוראלית- משולבת עם חלקים יותר אגרסיביים- בשלב מסוים מתחיל התינוק לנשוך כל דבר.
מה קורה בתיאוריה הפסיכוסקסואלית כאשר ישנו סיפוק מאוזן?
מעבר לשלב הבא
מה קורה בתיאוריה הפסיכוסקסואלית כאשר ישנו חוסר סיפוק או סיפוק יתר?
קיבעון
כיצד בא לידי ביטוי הקיבעון בשלב האוראלי?
משלב המציצה- פסיביות, תלותיות. משלב הנשיכה- וכחנות, ציניות, שליטה בזולת, התעסקות בפה- אכילה, כסיסה, עישון.
כיצד בא לידי ביטוי הקיבעון?
פסיכופתולוגיה (Psychopathology): כל מה שלא בריא. למשל אישיות פסיבית, תלותית, או התנהגויות הקשורות בהתעסקות בפה (כסיסת ציפורניים, עישון, אכילה).
לאיזה שלב יעבור ילד כאשר קיבל סיפוק מאוזן מהשלב האוראלי?
לשלב האנאלי
מהו איזור ההנאה של השלב האנאלי?
פי הטבעת
איזה מרכיב מרכזי של האישיות רלוונטי לשלב האנאלי?
האיד והאגו
באיזה שלב פסיכוסקסואלי מופיע לראשונה האגו?
האנאלי
מהו הקונספט המהותי ביותר בשלב האנאלי?
הבנתו של הפעוט כי הוא יכול לנהל משא ומתן של שליטה עם הסביבה
כיצד השליטה של הילד באה לידי ביטוי בשלב האנאלי?
בשלב זה מתרחשת בשילה של השרירים הטבעתיים, המאפשרת לילד להתאפק (לעשות את צרכיו או לא). כלומר הילד מסוגל להחליט ולמקם גבולות לעומת הסביבה (בעיקר ההורים) שלו. כעת, משהושגה שליטה, שחרור הצרכים מסב הנאה לילד, עניין חשוב להתפתחותו האישית.
לאילו שני שלבים מתחלקת השליטה בשלב האנאלי?
השלב האומניפוטנטי: שליטה יתרה (נפוליאון קטן). והשלב האימפוטנטי: תבוסה יתרה (הילד בבאסה).
כיצד בא לידי ביטוי הקיבעון בשלב האנאלי?
עצירה מוקדמת- נטייה לסדר וניקיון, עקשנות, דייקנות, קמצנות, כפייתיות. שחרור מוקדם- נטייה לאכזריות(סדיסטיות, פסיכופטיות), לעוינות לסביבה, להרסנות, אי סדר קיצוני.
לאיזה שלב יעבור ילד כאשר קיבל סיפוק מאוזן מהשלב האנאלי?
לשלב הפאלי
מהו איזור ההנאה של השלב הפאלי?
איברי המין
איזה מרכיב מרכזי של האישיות רלוונטי לשלב הפאלי?
האיד, האגו והסופר אגו
באיזה שלב פסיכוסקסואלי מופיע לראשונה הסופר אגו?
הפאלי
לאיזה תסביך קשור השלב הפאלי?
אדיפוס
מהו תסביך אדיפוס?
תסביך אדיפוס קשור עקב הדמיון לסיפור המיתולוגי היווני, שבו אדיפוס הורג את אביו ומתחתן עם אמו (ללא ידיעתו כי אלו הוריו). על-פי פרויד, בתקופה הראשונית של שלב זה הילד מעוניין באמו (מהווה עבורו פנטזיה), והמאיים על מימוש הפנטזיה הוא האב.
מהו השלב הפסיכוסקסואלי הראשון בו מייחסים חשיבות אירוטית להנאה?
הפאלי
כיצד בא לידי ביטוי תסביך אדיפוס בשלב הפאלי?
בתקופה הראשונית של שלב זה הילד מעוניין באמו (מהווה עבורו פנטזיה), והמאיים על מימוש הפנטזיה הוא האב. בשלב זה עולה חרדה מהרצון לממש את הפנטזיה (אצל בנים: חרדת הסירוס, פחד שיגלו ויענישו, בייחוד האב). החרדה הזו מובילה את הילד להזדהות עם הדמות הגברית שבחייו. מצד הבנות, ישנה קנאת פין ופרויד טבע את המונח תסביך אלקטרה.
מהו תסביך אלקטרה?
קנאת הפין: הבת מקנאה על כי אין לה פין וחשה עוינות כלפי האם, על כי לקחה לה את הפין כעונש על התשוקה לאב.
באיזה בשלב פרויד מתחיל להבחין בין קיבעון אצל בנים לבין קיבעון אצל בנות?
הפאלי
כיצד בא לידי ביטוי הקיבעון בשלב הפאלי אצל בנים?
ניסיון להוכחת גבריותם בכל מחיר. שאפתנים, גאוותנים וגם "בעיות מיניות" כגון הומוסקסואליות
כיצד בא לידי ביטוי הקיבעון בשלב הפאלי אצל בנות?
פלירטים בלתי מחייבים, פתייניות, עליונות על הגבר וגם בעיות מיניות כגון פריג'ידיות.
לאיזה שלב יעבור ילד כאשר קיבל סיפוק מאוזן מהשלב הפאלי?
שלב החביון
מהו איזור ההנאה של שלב החביון?
אין, משום שהמניות חבויה.
איזה מרכיב מרכזי של אישיות רלוונטי לשלב החביון?
האיד
ע"פ פרויד, באיזה שלב לא מתרחשים דברים רבים מבחינת האישיות, לכן שלב זה אינו "מזמין" חרדות רבות.?
החביון (Latency)
לאיזה שלב קרא פרויד "שלב ההומוסקסואליות"?
החביון, משום שמרבית האנרגיה מתועלת ליצירת קשרים חברתיים ולפעילות מופנית, בעיקר עם בני אותו המין. לא מדובר על הומוסקסואליות של מבוגרים.
מה יגרום לילד לעבור את שלב החביון?
נוצרו קשרים חברתיים נאותים ופותחו הכשרים האינטלקטואליים
לאיזה שלב יעבור ילד כאשר קיבל סיפוק מאוזן משלב החביון?
הגנטאלי (Genital)
מהו איזור ההנאה של השלב הגניטאלי?
איברי המין

איזה מרכיב מרכזי של האישיות רלוונטי לשלב הגנטאלי?

כולם- האיד האגו והסופר אגו

מהו המאבק המתחולל בין שלושת מרכיבי האישיות בשלב הגנטאלי?
הסתמי (האיד) מעורר את הדחפים המיניים, האני העליון (הסופר-אגו) אינו מאפשר את סיפוק הסתמי, והאני (האגו) נקרע בין שניהם.
באיזה שלב פסיכוסקסואלי מופיע תסביך אדיפוס השני?
הגנטאלי (Genital)
מהו תסביך אדיפוס השני ע"פ פרויד?
הדחפים המיניים המכוונים להורה מן המין האחר, מעוררים במתבגרים חרדה, משום שהם אסורים. דרך ההתמודדות של המתבגרים עם החרדה היא באמצעות הדחקת הדחפים, ובהמשך הם מבצעים התקה של דחפים אלה מן האובייקט האסור אל אובייקט מותר, אשר מהווה "תחליף הורה" (כוכבי קולנוע, זמרים, מורים, וכדומה). זה תהליך טבעי, שעוזר בהיפרדות של המתבגרים מן ההורים.
מה שונה בצורת הסיפוק בשלב הגניטאלי?
האזור הארוגני מסופק רק לאחר מציאת שותף, וזאת בניגוד לשלבים הראשונים, שההנאות המיניות בהם הן אוטוארוטיות.(רגש מיני ספונטני שנוצר בהיעדר גירוי חיצוני, במישרין או בעקיפין, מאדם אחר)

מה קורה לאחר שילד סופק בשלב הגניטאלי?

היפרדות מההורים- יחסים הטרוסקסואלים

מהו כרומוזום?
מבנה דמוי חוט, מצוי בגרעין התא. מורכב מ-DNA
מהו DNA?
מולקולה דמוית סליל כפול מפותל (double helix). מכתיבה את בניית החלבונים בגוף
מהו גן?
קטע ממולקולת DNA המכיל את הצופן ליצירת חלבון מסוים
כמה כרומוזומים יש בביצית מופרת? כמה מכל הורה?
מכילה 46 כרומוזומים המורכבים מ-23 כרומוזומים מהאב ו-23 כרומוזומים מהאם
מה זה מיוזה? (Meiosis)
תהליך חלוקת תא היוצר גמטות (Gametes) מתאי נבט (Germ Cells). בתהליך זה מצטמצם מספר הכרומוזומים מ-46 ל-23
מהו שחלוף? (Crossing Over)
החלפת קטעים מקבילים (קטעים המתייחסים לאותה התכונה, למשל צבע עיניים) בין כרומוזומים הומולוגיים
מהו צירוף אקראי? (Random Assortment)
מיון הכרומוזומים ההומולוגיים לשני קצוות התא (לפני חלוקתו) לאחר השחלוף
מהי גמטה? (Gameta)
תא רבייה בשל (תא ביצית או תא זרע). התאים היחידים בגוף המכילים 23 כרומוזומים בלבד
מהם תאי נבט? (Germ Cells)
התאים שמהם נוצרים גמטות.
ביולוגית, על פי מה נקבע מין התינוק?
כרומוזומי המין (Sex Chromosomes), ובייחוד כרומוזומי המין של האב. זוג הכרומוזומים ה-23 קובעים את המין הגנטי.
מהם כרומוזומי המין, על מה הם משפיעים וכמה אפשרויות יש להשפעה זו?
מדובר בזוג ה-23 (האחרון). קובעים את המין. הוא יהיה או XX (בת) או XY (בן). האמא תמיד תורמת X לכן המין של התינוק תלוי בתרומתו של האבא
מהן גונדות? (Gonads)
בלוטות המין = שחלות או אשכים
מתי מתרחשת קביעת המין של התינוק ברחם?
ב"תקופה המכריעה" - שבוע 7 להריון
מהי תקופה מכריעה (בנוגע להריון)
זמן מוגבל שבו חלק מסוים באורגניזם נתון להשפעות היכולות לחולל שינויים בלתי הפיכים
מהם אנדרוגינים? (Androgens)
הורמוני מין זכריים. גורמים למבנים מסוימים להתמיין לצינור הרבייה. מעוררים את היווצרותו של הפין
מהו ההורמון הגורם להיווצרות איברי המין הנקביים?
אין כזה. כל מה שצריך זה שלא יהיו הורמונים זכריים כדי שהעובר יתפתח כנקבה
תרצה הקטנה, שלא נדע, פיתחה איברי מין נקביים-למראה. אמנם, זוג הכרומוזומים מס' 23 אצלה הוא XY. עיזרו לתרצה הקטנה להבין מה התרחש.
הרבה דברים יכלו לקרות, העיקר הוא שהיא לא נחשפה מספיק לאנדרוגנים (הורמוני מין זכריים). יכול להיות שהאם הייתה בטיפול הורמונלי מסויים שדיכא את זה, או שלתרצה שלנו אין מספיק רצפטורים להורמון המדובר. שימו לב שאותו דבר יכול לקרות הפוך!!
מהו אלל? (Allele)
אחת מצורותיו החלופיות של אותו גן מסוים
מהו הומוזיגוט? (Homozygous)
אדם שירש את אותו האלל משני הוריו. באדם זה תתבטא תמיד אותה התכונה ששני הגנים אחראים לה. למשל, לאדם בעל צירוף OO יהיה סוג דם O.
מהו הטרוזיגוט? (Heterozygous)
אדם שירש שני אללים שונים לאותה התכונה. בנוגע לסוגי דם, באדם זה יכול להיות בעל אלל דומיננתי (AO = A) (במקרה זה ה-O הוא אלל רצסיבי) או בעל אללים קו-דומיננטים (AB=AB)
זהר אביתר בנאי היא ילדה יפייפיה עם עיניים כחולות. האם זה אפשרי ששני הוריה עם עיניים חומות?
כן! יכול להיות שאצל שניהם ישנו אלל אחד של עיניים בצבע כחול וזהר קיבלה את אותו אלל כחול משני הוריה. שימו לב שצריך את שני ההורים, מספיק אלל חום אחד כדי שיהיו עיניים חומות
מה גנוטיפ? (Genotype)
המטען הגנטי
מהו פנוטיפ? (Phenotype)
התכונות המתבטאות בפועל מהגנים הנתונים
אתמול רבתי עם גיורא, הילד של השכן. הוא אמר שאפשר על פי הפנוטיפ להסיק על הגנוטיפ. ואני אמרתי שאין לי מושג על מה הוא מדבר. אתם יודעים אם הוא צודק?
הוא לא. אי אפשר להסיג מהפנוטיפ (התכונות שמתבטאות מהגנים) על הגנוטיפ (התכולה של הגנים עצמם). יש כאלו רצסיבים. למשל צבע עיניים: יכול להיות מישהו עם גן חום וגן כחול ועיניו יהיו חומות
מהי המופיליה? (Hemophilia)
מחלה תורשתית המתבטאת בתפקוד לקוי של מנגנון הקרישה של הדם. חלק מתכונות גנטיות רצסיביות הנישאות על כרומוזום X. תכונות אלה מתבטאות בד"כ רק בזכרים, מפני שכרומוזום Y שלהם אינו נושא את הגן כלל, כך שאין מי שיבטל את השפעתו של האלל של כרומוזום X
מהן תכונות תלויות מין? (Sex-Linked Traits)
תכונות גנטיות רצסיביות הנישאות על כרומוזום X. תכונות אלה מתבטאות בד"כ רק בזכרים, מפני שכרומוזום Y שלהם אינו נושא את הגן כלל, כך שאין מי שיבטל את השפעתו של האלל של כרומוזום X
מהי תורשה פוליגנית? (Polygenic Inheritance)
תכונה המושפעת מכמה זוגות גנים הנמצאים לעתים קרובות על כרומוזומים שונים. לעומת תכונות ששולט בהן גן אחד (למשל המין) או זוג אחד של אללים (למשל סוג הדם), תכונות פוליגניות הן התכונות הנפוצות ביותר

אבי לוי הוא זרעון. הוא שחה ופגש את מרים, הביצית. אבי לוי חדר אל מרים ונוצרה.......?

כשתא זרע אחד חודר אל הביצית, נוצרת זיגוטה (Zygote, אורגניזם חד-תאי), ומתרחש שינוי ביוכימי המונע מכל תא זרע אחר לחדור אל הביצית.

מה ההבדל בין תאומים מונו-זיגוטיים לבין תאומים די-זיגוטיים?
מונו-זיגוטיים = תאומים זהים = ביצית אחת שמתפצלת בתחילת ההריון = שני בני אדם עם מטען גנטי זהה לחלוטין. די-זיגוטיים = תאומים לא זהים = שתי ביציות = שני אחים, מבחינת מטען גנטי
חלקו את תקופת ההריון ל3 תקופות.
תקופת הביצית (Germinal), תקופת העובר (Embryonic) ותקופת הוולד (Fetal). הערה: ע"פ הספר התקופה הראשונה היא תקופת הנבט והשלישית היא תקופת השליל. המונחים פה הם ע"פ תרצה
מתי תקופת הביצית (Germinal Period) בהריון? מה קורה שם בתקופה הזאת?
מההתעברות עד השבוע ה-2. במשך היום הראשון וקצת לאחריו נשארת הזיגוטה תא אחד, והיא מחליקה במורד החצוצרה. בסוף השבוע השני האורגניזם צמוד לרחם וניזון מכלי הדם שלו, והוא קרוי "עובר".
יוסי ניסה להסביר לי מה זה מיטוזה (Mitosis) אבל הוא קצת טמבל, אולי תוכלו להסביר לי?
התחלקות התא לשני תאי בת הזהים למקור. הכרומוזומים בתא ההורה משכפלים את עצמם, ואז המקוריים נעים לכיוון אחד והמשוכפלים נעים לכיוון השני. התא מתחלק במרכזו ויוצר שני תאים חדשים. כ-30 שעות לאחר ההפריה מתרחשת מיטוזה
שוב רבתי עם גיורא, הוא אמר שיש פוקימון בשם בלסטוציסט (Blastocyst), אבל זה בעצם מושג. אתם זוכרים מהו?
אחרי הפריה, חלוקת התאים ממשיכה, ולאחר שבוע יש יותר מ-100 תאים המקובצים במבנה כדורי הקרוי בלסטוציסט (Blastocyst)
מה קורה בסוף השבוע השני להריון?
בסוף השבוע השני האורגניזם צמוד לרחם וניזון מכלי הדם שלו, והוא קרוי "עובר". נגמרה תקופת הביצית והתחילה תקופת העובר
מתי היא תקופת העובר בהריון ומה קורה שם?
מהשבוע ה-3 עד השבוע ה-8. מאופיינת בחלוקה והתמיינות מהירה של התאים
ממה מורכבת מערכת התמיכה הנחוצה לקיומו של העובר?
שליה (Placenta), חבל הטבור (Umbilical Cord) ושק מי השפיר (Amniotic Sac)
מה עושה השליה? (Placenta)
אוכל אל העובר, פסולת מן העובר. מחוברת לעובר דרך חבל התבור, מחוברת לאם דרך דופן הרחם
מהו היווצרות האיברים? (Organogenesis)
היווצרות אברים ומבני גוף עיקריים אחרים
מהם האנדודרם (Endoderm), המזודרם (Mesoderm) והאקטודרם? (Ectoderm)
בהריון, בסוף השבוע השלישי ישנן שלוש שכבות של רקמות. (לפי הסדר) עתיד להיות האיברים הפנימיים, עתיד להיות שרירים שלד ודם, עתיד להיות מערכת העצבים והעור.
מהי השראה עוברית? (Fetal Induction)
פעילות גומלין כימית בין שלוש הרקמות השונות (אנדודרם, מזודרם ואקטודרם) המעוררת שינויי התפתחות
במה שונה תקופת הוולד מתקופת העובר בהריון?
התפתחות מהירה, אקטיביות (הוולד מגיב יותר לעומת העובר הפסיבי) וסדירות (פיתוח מחזור שינה-ערות למשל)
שלומית בונה סוכה, אבל היא בהריון בחודש ה-2. מה סביר ששלומית חשה כרגע (לא קשור לסוכה שהיא בונה)
השליש הראשון: עייפות וטשטוש, תפיחת חזה, הטלת שתן תכופה ובחילות בוקר. בתקופה הזו ייתכן כי נשים לא יפרשו את הסימנים כהלכה ולא יבינו שהן בהריון (מסוכן מבחינת תזונה, תרופות, סמים, אלכוהול וכדו').
מאיה "מלמד שתיל וערב" בהריון כבר 5 חודשים. אך היא מחייכת ונהנית ולא נראה שההריון קשה לה. מדוע?
השליש השני: תקופת הכיף. העובר מתחיל לרפרף ואט-אט כבר הופכים הרפרופים לתנועות ממש.
שוש אלמוזלינו בחודש 8 להריון. מבחינת חוויית ההריון שלה, באיזה תקופה היא ומה המאפיינים של תקופה זו?
השליש השלישי: הממדים הגדולים מפעילים לחץ על אבריה האחרים של האם, ותנועותיו של התינוק עלולות להפריע.
מהו מום לידה? (Congenital/Birth Defect)
רק במקרי גירושים, מדובר במשא ומתן של ההורים על משמורת הילד. חח סתם. כל פגם הקיים בלידה נקרא מום לידה.
מהו טרטוגן? (Tratogen)
חומר בסביבה העלול לגרום לפגמים בתקופה הקדם-לידתית. חקר השפעותיהם של טרטוגנים קרוי טרטולוגיה (Teratology)
מהם שלושת שלבי הלידה?
השלב הראשון: צירים חזקים וסדירים במרווחים של 15-20 דק'. חוזקם ותכיפותם עולים בהדרגה. השלב השני: ראשו של התינוק נדחף דרך צוואר הרחם לנרתיק (Crowning). השלב השלישי: לאחר יציאת התינוק, הרחם ממשיך להתכווץ ויוצאים השליה וקרומים אחרים ("After Birth")
מהי אנוקסיה? (Anoxia)
הפרעה ממושכת באספקת החמצן לתינוק בזמן הלידה או אחריה. עלולה לגרום לנזק מוחי
אמא שלי אמרה לי שמהרגע שקיבלתי את הציון הגבוה ביותר בסולם אפגר (Apgar Scale) היא ידעה שאני אהיה מוצלח. אבל אני לא יודע.. מה זה הסולם הזה?
אומדן מצבו של התינוק דקה לאחר הלידה ו-5 דקות אחריה ע"י סדרת בדיקות סטנדרטיות: קצב הלב, הנשימה, הרפלקסים, מתח השרירים וצבע העור (ציון נמוך מ-5 מעיד על סכנה)
מה ניתן לומר על משקל 3.4ק"ג בקשר ללידה?
מתחת ל-3.4 ק"ג, ככל שמשקל העובר רב יותר, כן רבים סיכוייו לשרוד
מי נחשב פג (Premature)?
תינוק שנולד בטרם חלפו 36-37 שבועות מאז ההתעברות נחשב לפג (Premature)
משקל לידה. מהו משקל מינימלי נורמלי? מהו משקל נמוך? מהו משקל ממש נמוך?
שניים וחצי קילו זה נחשב עוד נורמלי. מתחת נחשב נמוך. מתחת ל-2 קילו נחשב נמוך מאוד
מהו גיל מתוקנן?
במקרה של פג, מתקננים את הגיל. אם פגי נולדה חודשיים לפני הזמן ה"רגיל" אז לאחר 4 חודשים גילה המתוקנן יהיה חודשיים. ההתפתחות של התינוק מתרחשת בהתאם לגיל המתוקנן ולא לגיל שבו הוא באמת נולד, לכן הגיל המתוקנן חשוב!
מה אומר המושג Small for age?
תינוק הנולד במשקל נמוך ממה שמצופה לגילו. (להבדיל ממשקל לידה נמוך "אוניברסלי"!!)
כמה שבועות בלידה "רגילה"?
לרוב 40. לפי תרצה יכול להיות גם 42
מהי שיטת הקנגורו?
מושיבים את ההורים ליד האינקובטור ומניחים את הפג על העור שלהם. מסתבר שאותם פגים שעוברים את שטת הקנגורו כשיטת התערבות מתפתחים בצורה טובה יותר
מה מפריע לבונדינג (Bonding) כשמדובר ב-פג? (Premature)
מראה. בשלהי ההריון הוולד מפתח את ה-cuteness ההישרדותי (!!) שמפתח אצל ההורה רגשות של מטפל
מה ניתן לומר על הרגישות של הפג לגירויים?
יש להם תגובת יתר לגירויים. כל דבר מקפיץ או לא נוח להם. מאוד רגישים לגירויים. אצל חלקם זה נשאר לאורך כל החיים. טמפרמנטלית או וויסותית
מה ניתן לומר על השרירים של פגים?
יש להם טונוס שרירים מאוד רפוי. "מדלדל". הרבה מאוד התערבות של פיזיותרפיה. עבודה קשה עד שמביאים אותם ליכולת להחזיק את עצמם או את הגוף
מה מייחד מחקרי אורך?
הם עוקבים אחר נבדקים לאורך מספר שנים, ומתאימים לשאלה "מה מוליך למה ובאיזה תנאים"?
מה מייחד מחקרי רוחב?
הם עוקבים אחר כמות יחסית גדולה של נבדקים בזמן נתון. הם קצרים, ממוקדים, פשוטים, אך לא עונים על שאלות של המשכיות.
מהו מערך-ניסויי - Experimental Design?
באמצעות הפעלת מניפולציה בבדיקה של משתנה תלוי כתלות במשתנה בלתי תלוי, בתנאי מעבדה, ניתן לקבוע קשר סיבתי בין המניפולציה לתוצאה.
מהו מערך כמו-ניסויי - Quasi-Experimental Design?
מעין "מעבדה טבעית". אנו שולטים על מערך המחקר אך המשתנים נקבעים בהתאם למציאות החיים. מאפשר במידה מסוימת לחזק השערה לגבי קשר סיבתי בין המניפולציה לבין התוצאה, בתנאי שנשללים הסברים אלטרנטיביים.
מהו מערך מתאמי - Correlational Design?
ניסיון למצוא קשר בין שני משתנים (קשר חיובי, שלילי).
מהן תצפיות נטורליסטיות?
תצפית על התנהגות בסביבה הטבעית, מבלי אינטרפרטציה ומבלי להתערב.
מהן תצפיות חצי-מובנות?
תצפיות בסביבה הטבעית (בית, גן) אך תוך הבנייה. מגדירים פרמטרים כמו: מי נוכח, מה אמור לקרות, אורך התצפית, מטרת התצפית.
מהן תצפיות מובנות?
תצפיות במעבדה, מאפשרות שליטה גבוהה ותנאים מבוקרים. עם זאת, התנאים מלאכותיים ולא ניתן לדעת כיצד זה משנה את התנהגות הנבדקים. דוגמא: Visual Cliff
מהם ראיונות פתוחים?
מספר שאלות פתוחות מוכנות מראש, תוך מעקב אחר המרואיין. דוגמא: פיאז'ה
מהם ראיונות מובנים למחצה?
סדרת שאלות מפורטת מוכנה מראש יחד עם שאלות אופציונליות כתגובה למענה אפשרי של הנבדק.
מהי פסיכולוגיה התפתחותית?
בעיקרה תחום מחקרי שהתפתח לתחום יישומי ב-25-30 השנה האחרונות, הרבה אחרי התחומים הקליני והשיקומי.
קיים פער בין העיסוק היישומי בארץ לבין העיסוק האקדמי בפסיכולוגיה התפתחותית. מהו הפער ומדוע הוא קיים?
פסיכולוגיה התפתחותית אינה עוצרת בגיל מסוים אלא עוסקת בכל הגילאים. על מנת לא לפלוש לתחומים אחרים בפסיכולוגיה (קלינית למשל), פסיכולוג התפתחותי בארץ רשאי לטפל בילדים עד גיל 9.
הפסיכולוגיה התפתחותית בעלת מרכיב הוליסטי. מה זה אומר?
שהיא מתייחסת לכל ההיבטים באותה חשיבות: רגשי, חברתי, קוגניטיבי, תרבותי וביולוגי. הפסיכולוגיה ההתפתחותית קודם תבחן מהי ההתפתחות הנורמטיבית והתקינה, ורק לאחר מכן תפנה לפתולוגיה.
מהי התפתחות?
שינויים המתרחשים לאורך זמן. שינויים איכותיים תלויי-גיל וארגונים של התנהגות מחדש, שהם סדירים, מצטברים ובעלי כיוון.
מה הכוונה ב"שינויים סדירים"?
שהם חלים ברצף הגיוני, כל אחד מהם סולל את הדרך לשינויים בעתיד, ואפשר להבינו על רקע קודמיו.
מה הכוונה ב"שינויים מצטברים"?
כל שלב נתון כולל את כל מה שהיה לפניו, ועוד משהו (למשל ערבוב של מרכיבי עוגה כולל את כל המרכיבים בתוצר הסופי ומשהו נוסף - עוגה).
מה הכוונה ב"שינויים בעלי כיוון"?
ההתפתחות תמיד מתקדמת לעבר מורכבות רבה יותר.
מהו שינוי איכותי?
טרנספורמציה וארגון מחדש, הופעת יכולת חדשה.
מהו שינוי כמותי?
שיפור יכולת קיימת.
מהי קביעות?
איך ומדוע אנשים נשארים כפי שהיו (למשל תכונה כמו ביישנות).
מהם שינויים ביולוגיים?
שינויים החלים בטבע הפיזי של האדם.
מהם שינויים קוגניטיביים?
אלו שינויים בתהליכי החשיבה.
מהם שינויים חברתיים-רגשיים?
אלו שינויים במערכות היחסים, במורכבות של הרגשות, הבעתן ובהבנת רגשות של הזולת, שינויים בעמדות ובהתנהגות, באישיות.
מהי התפתחות נורמטיבית?
אלו שינויים כלליים ותלויי גיל המשותפים למרבית האנשים.
מהי התפתחות אישית?
סטיות ממהלך ההתפתחות הממוצע והבדלים בין-אישיים.
מה הייתה השקפתו של הפילוסוף ג'ון ולוק (ושל ג'ון ווטסון) וכיצד הוא השפיע הפסיכולוגיה ההתפתחותית?
ג'ון לוק דגל בגישת "טאבולה ראסה" - דף חלק. הילד נולד ללא מטען מקדים, ובאפשרותנו לעצב את אישיותו כיצד שנרצה. השקפה זו יצרה גישה התומכת בהעמסה של הילד בגירויים מיד עם היוולדו.
מה הייתה השקפתו של הפילוסוף רוסו?
רוסו דגל בגישת "הפרא האציל". יש להניח לילד לגדול כפי שהוא רוצה, לפי נטייתו המולדת, ועם כמה שפחות מגבלות מצד ההורה. הוא יחקור את העולם לבד וכך ילמד.
מה הייתה השקפתו של הפילוסוף הובס?
דגל בשיטת "מצב הטבע". הובס תהה אם מהות הילד, טבע הילד הוא טוב או רע מטבעו.
מה הייתה השפעתו של דארווין על הפסיכולוגיה ההתפתחותית?
נטען כי ילדים הם אינם מבוגרים קטנים, אלא זן בפני עצמם ויש להתייחס אליהם כך.
מהי פילוגנטיקה?
האדם נולד עם מורשת האבולוציונית המורכבת מתכונות המשותפות לכל היונקים, ומתכונות המאפיינות את האדם.
מהי אוטוגנטיקה?
המאפיינים הגנטיים האישיים של האדם. לכל ילד יש מטען גנטי אישי שונה ולכן גם ההקשר הביולוגי להתפתחותו שונה במקצת.
מה ניתן ללמוד מהסיפור של Victor of Aveyron ושל ג'יני ילד הפרא?
ויקטור הוא ילד שגדל בג'ונגל, עמד עמידה כפופה ולא דיבר, רק נהם. כל הניסיונות ללמדו שפה לא צלחו, ומכאן הגיעו למסקנה שהוא פספס את התקופה הקריטית בה ניתן ללמוד שפה ולכן לא ידבר לעולם.ג'יני היא ילדה שבמשך שנים ננעלה וגדלה בתוך ארון. הצליחו ללמד אותה מספר מילים אך היא לא הצליחה לרכוש שפה מלאה.
מי הייתה סוזנה ווסלי (מאה 18) וכיצד תפיסתה השפיעה על גישות החינוך בזמנה?
הייתה אמא קתולית אדוקה. תפסה שילדים נולדים שטנים קטנים, ויש להרביץ להם על מנת להוציא מהם את השטן. כך גדל דור שלם בחברה הבריטית, אפילו למורה היה סרגל ששימש להלקאה של תלמידים.
מי היה אלכסנדר ניל (1962)?
הוגה בתי הספר הדמוקרטיים. בדק את שיטת החינוך שלו על ילדים שנפלטו ממסגרות והגיעו לסף עבריינות. הוא הראה שגישה פתוחה היטיבה עמם. ניל טען שיישום של בתי ספר פתוחים כאלה יביא להיווצרותו של דור פתוח ויצירתי.
מי היה בנג'מין ספוק (1948)?
דיבר על איזון בין נוקשות לפתיחות. כיבד את הילדים ועודד משא ומתן עימם. זכה לביקורת רחבה ונטען שבוגרי גישתו השתייכו לדור הפרחים של שנות ה-60 בארה"ב.
מהי תקופה קריטית?
זהו פרק זמן מוגבל בהתפתחות אורגניזם, אשר מתייחס לאספקט ספציפי בהתפתחות, בו נדרש גירוי מסוים על מנת להתקדם בשלבי ההתפתחות. אם הגירוי לא יתרחש - ההתפתחות לא תתקדם במסלול התקין.
מה ההבדל בין תקופה קריטית לתקופה רגישה?
תקופה קריטית היא תקופה אשר דורשת גירוי מסוים על מנת לאפשר התפתחות. אם הגירוי לא יקרה בתקופה זו - ההתפתחות לא תתקדם במסלול התקין.לעומת זאת תקופה רגישה היא תקופה אשר פותחת חלון הזדמנויות בו רצוי שיתרחש גירוי שיוביל להתפתחות, אך אם לא- זה יקרה מאוחר יותר.
מהם שטחי ההתפתחות המרכזיים בתחום הביולוגי (פיזיולוגי)?
מוח, גוף, בריאות, תזונה, מיומנויות מוטוריות
מהם שטחי ההתפתחות המרכזיים בתחום הקוגנטיבי (תהליכי חשיבה)?
תפיסה, זיכרון, שפה, שיפוט מוסרי, הסקת מסקנות
מהם שטחי ההתפתחות המרכזיים בתחום הפסיכו-סוציאלי (התנהגותי)
רגשות, התנהגות חברתית, טמפרמנט, התקשרות, אישיות, מיומנויות חברתיות
באילו תחומים ניתן ליישם פסיכולוגיה התפתחותית?
מדיניות, הורות, חינוך, משפט ומשפחה.
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק מרים סנטר?
0-2
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק מרים חזה?
2-4 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק מתהפך?
2-5 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק מתיישב?
5-8 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק עומד עם תמיכה?
5-10 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק מתורמם לעמידה?
6-10 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק הולך בעזרת רהיטים?
7-13 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק עומד ללא תמיכה?
10-14 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק הולך?
11-14 חודשים
ציוני דרך בהתפתחות מוטורית - באיזה גיל ממוצע בחודשים התינוק עולה במדרגות?
14-22 חודשים
התפתחות מוטורית - מדוע ההתפתחות המוטורית והתפיסה הן גורם מכריע בהתפתחות הקוגניציה?
ללא יכולת לתפוס את העולם ולסקור אותו, הילד יהיה מוגבל באפשרותו לרכוש מידע.
איזה אתגר קיים בגדילה הפיזית ורכישת המיומנויות המוטוריות?
התינוק צריך ללמוד לשלוט על תנועותיו בעזרת גוף שמשתנה ללא הרף .
מהם ארבעת העקרונות המרכזיים בהתפתחות מוטורית?
1. התמיינות. 2. התפתחות קדמית-אחורית. 3. התפתחות מרכזית-היקפית . 4. בשילה והתנסות .
מיומנויות מוטוריות - הגדרת התמיינות .
הפיכת מיומנויות כוללות ולא מוגדרות למדויקות ומותאמות לתפקיד מסוים . לדוג' ילד שלומד להזיז יד שמכסה את פיו בשלבים.
מיומנויות מוטוריות- הגדרת התפתחות קדמית אחוריות.
בבע"ח- מהראש לזנב. בבני אדם- מהראש לקצה עמוד השדרה. לדוג' מתחיל ביניקה מסתיים בהליכה.
מיומנויות מוטוריות- הגדרת התפתחות מרכזית-היקפית .
ממרכז הגוף לקצותיו . לדוג' תנועות ראש---תנועות הזרועות---תנועות כפות הידיים.
מיומנויות מוטוריות - הגדרת בשילה והתנסות.
בשילת cns, התנסות ותרגול תורמים להתפתחות מוטורית.

מהן שני סוגי תנועות העיניים המבוקרות?

תנועת מעקב של העין ותנועות עין חדות.

מה מאפיין תנועות מעקב של העין?
תנועות עיניים חלקות ומתמשכות המשמשות למעקב אחר אובייקט נע.
מה מאפיין תנועות עיניים חדות?
תנועות עיניים מהירות וקופצניות כאשר המבט עובר לאוביייקט חדש.
מה היא יכולת המעקב אחר אובייקט של יילוד. גיל חודשיים ובין חודשיים לארבעה חודשים?
יילוד- עיניו ינועו בכיוון הנכון אך בתנועה לא מדויקת ולא חלקה. גיל חודשיים- מעקב חלק אך רק אחר תנועות איטיות. חודשים-ארבעה- פיתוח היכולת לעקוב אחר אובייקט שנע מהר.
האם הושטת יד ולפיתה היא דוגמא לפעולות המפתחות מוקדם, נעלמות ולאחר מכן מופיעות שוב בצורה מתקדמת יותר?
כן
באיזה גיל הושטת היד והלפיתה תהיה חלקה ומדוייקת?
גיל 3-4 חודשים .
באיזה גיל יוכל התינוק להשתמש באגודל ובאצבע זו מול זו כדי ללפות חפצים קטנים?
15 חודשים.
מתי מופיעה הלפיתה כתנועה רצונית?
גיל 3-4 חודשים .
באיזה גיל יוכל התינוק להשתמש באגודל ובאצבע זו מול זו כדי ללפות חפצים קטנים?
מגיל שנה
מיומנויות מוטוריות - הליכה - האם הגיל שבו החל התינוק ללכת קשור למנת המשכל שלו?
לא
מיומנויות מוטוריות- הליכה - כיצד תנועות סטיריאוטיפיות ( בעיטה כמו צפרדע ) מכינות אותנו לקראת שלב ההליכה?
ייתכן שהם חלק ממורשת אבולוציונית שנועדה לתרגל תנועות שיהיו בעתיד רצוניות ומועילות.
מיומנויות מוטוריות - הליכה - מה יותר חשוב בלימוד הליכה - ניסיון או בשילה גופנית?
בשילה גופנית ( השרירים ומערכת העצבים ) לתרגול יש השפעה מעטה על איחור או החשת הליכה.
חישת העולם ותפיסתו- מהם שני הדברים החשובים כדי שראיייתו של הילד תתפתח בצורה תקינה?
בשילה והתנסות ראויה.
חישת העולם ותפיסתו-איך תינוק רואה בגיל שבועיים ואיך בגיל 5חודשים בהשוואה למבוגר?
שבועיים- 6/90 ( 6 מ' מה שמבוגר רואה מ-90 ), 5 חודשים- 6/30 ( 6 מ' מה שמבוגר רואה מ-30 )
חישת העולם ותפיסתו- מהן שתי השיטות למדידת חדות הראייה של התינוק?
. (הסתכלות בעלת העדפה ( מעדיף ניגודיות ). 2. פוטנציאל ראייה מעורר ( בדיקת פעילות מוחית בתגובה לגירוי ויזואלי ).
חישת העולם ותפיסתו- תינוק עובר ניסוי בו ככל שימצוץ את המוצץ מהר יותר התמונה תהיה בהירה יותר, מה התינוק יעשה?
ימצוץ מהר יותר משום שגירויים ויזואליים חדים יותר מושכים תינוקות.
חישת העולם ותפיסתו- באיזה גיל תינוק יכול להבחין בין צבעים?
גיל חודשיים . ולפי בורנשטיין בגיל 3-4 חודשים תינוקות ניחנים בכל יכולת ראיית הצבעים .
חישת העולם ותפיסתו- מתי תינוק מתחיל לשמוע?
עוד לפני הלידה .
חישת העולם ותפיסתו- איך מנטרים את שמיעת התינוק?
מצמוץ, קצב הלב והפעילות המוחית .
חישת העולם ותפיסתו- למה קשורה יכולת ההבחנה בין קולות שונים
התרגלות - תינוק מתרגל ומשתעמם מאותו צליל ושם לב כשיש שינוי

חישת העולם ותפיסתו- באיזה גיל יוכל התינוק להבחין בן הצליל "ב" ל-"פ"

כבר בגיל חודש - מערכת החישה הבסיסית הנדרשת ללמידת שפה היא נתון גנטי.

חישת העולם ותפיסתו- האם תינוקות רגישים לריח?
כן . מסוגלים להבחין הבחנות דקות מאוד בין ריחות ( רפידת הנקה של אמא ולמישהי אחרת )
חישת העולם ותפיסתו- טעם - מדוע בני אדם מעדיפים מתוק כבר מינקות?
היכולת לחוש במתיקות והעובדה שחלב האם מתוק.
חישת העולם ותפיסתו- מגע - מדוע חשוב שחוש המגע יהיה כמעט מפותח לגמרי כבר בלידה?
מגע קשור בהרבה רפלקסים, באמצעות המגע אוספים מידע על העולם. חשוב לויסות ( מגע מרגיע ).
יכולת התפיסה- מהי תפיסה?
התהליך בו מפרש המוח מידע חושי ומקנה לו סדר ומשמעות
יכולת התפיסה- מאיזה גיל יעדיף תינוק לזחול בצד הרדוד ( בהקשר לניסוי הצוק החזותי )?
גיל 6-7 חודשים . זה מראה שיש להם תפיסת עומק
יכולת התפיסה- מהם 3 הרמזים החזותיים המאפשרים תפיסת עומק ומרחק?
רמז דו עיני ( מגע למוח משתי העיניים ) רמז נייח חד-עיני ( רמז שכל עין יכולה לנצל בנפרד). רמז נע חד-עיני ( קשור בתנועה של אובייקטים כגון העלייה המדומה בגודלם של אובייקטים מתקרבים
יכולת התפיסה- איך התכנסות עוזרות לנו לאמוד מרחק?
הסתכלות למרחק - אישונים כמעט מקבילים . הסתכלות על דבר קרוב- אישונים מתקרבים . המוח נעזר בדרגת התקרבות לשם ניתוח אומדן המרחק.
יכולת התפיסה- מהי יכולת ההתכנסות של ילד בן חודש. 2-3 חודשים ו-5 חודשים?
חודש- מתקשה למצוא את הזווית המדויקת. 2-3 חודשים- התינוק מדייק למדי בזוויות. 5 חודשים - משתמש בהתכנסות כרמז יעיל לקביעת מרחק תוך הושטת יד לחפץ
יכולת התפיסה- איך מתמודד תינוק בן 3 ו-5 חודשים עם פער הרשתיות?
שלושה חודשים - מראה סימני רגישות לרמז עומק זה. 5 חודשים - משתמש בפער הרשתיות כרמז יעיל להבחנה באובייקט מתקרב ולהנחיית היד אליו
יכולת התפיסה - מהי התקופה המכריעה לשימוש ברמזים דו-עיניים?
שנת החיים הראשונה. הבנה זו מגיעה ממחקר על ילדים עם פזילה שלא התנסו מספיק בתיאום עיניהם .
יכולת התפיסה - אילו השלכות יכולות להיות להתנסות בלתי מספקת בתיאום עיניים בשנה הראשונה לחיים?
לא יווצרו מספיק קשרים בין ניורונים המגיבים למידע דו-עיני. נוצרת תפיסת עומק דו-עינית לקויה.
יכולת התפיסה- מה יכול להציל את תפיסת העומק הדו-עינית של אנשים בעלי פזילה?
ניתוח לפני גיל שנה
יכולת התפיסה- באיזה גיל מתחיל השימוש ברמזי עומק חד-עיניים?
5-7 חודשים
יכולת התפיסה- מה הם שלושת רמזי העומק החד-עיניים?
פרספקטיבה קווית . הסתרה. הצללה .
יכולת התפיסה- מהם רמזי עומק נעים?
עלייה מדומה בגודלם של אובייקטים מתקרבים
יכולת התפיסה- מהי תפיסת רמזי עומק נעים של תינוק בן חודש 3 חודשים ו-9 חודשים?
חודש- לא מבחין בין אובייקט מתקרב מסוכן או לא מסוכן אך ממצמץ יותר כשמתקרב אובייקט. גיל 3 חודשים מבדיל בין מסוכן ל-לא מסוכן. בגיל 9 חודשים יכול לסנכרן בין מידע קולי וחזותי( מתקרב והקול מתחזק ולהיפך )
יכולת התפיסה- מהי קביעות הגודל?
תפיסת גודלו של אובייקט כקבוע למרות שדמותו על הרשתית גדלה או קטנה במרחקים שונים .
יכולת התפיסה- מהי קביעות הצורה?
קביעות אובייקט למרות שינוי זוויות על הרשתית .
יכולת התפיסה- מתי מפיעות קביעות הגודל והצורה לראשונה ומתי הן יציבות?
מופיעות בגיל 3 חודשים . בערך ב-5 חודשים הופכות ליעילות ויציבות.
יכולת התפיסה- אילו שתי יכולות דרושות לתינוק לשם תפיסת פנים?
הבחנה בין אובייקטים . והתייחסות לצדדים שונים או לגרסאות שונות של אותו האובייקט כאל דבר אחד.
יכולת התפיסה- מהם שלבי תפיסת הפנים של התינוק?
גיל חודש- לא מבחין בהבדל משום שהוא מתמקד בגבולות חיצוניים . בגיל חודשיים מתבונן יותר בתווים הפנימיים- יעדיף דוגמאות דמויות פנים מאשר ניגודיות . גיל 3 חודשים- מזהה תצלומים של אימו ויעדיף אותם . חודשים - יכול לזכור פנים זרום ולהבחין ביניהם.
יכולת התפיסה- מול תינוק עומד אדם יפה ואדם מכוער. על מי התינוק יעדיף להסתכל?
על האדם היפה - בלי הבדל גזע, גיל ומין
מהו איתות? (Signaling)
סימון של התינוק לצורך קבלת צרכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים כאחד. יש לציין כי בכי אצל תינוקות הוא רפלקסיבי לחלוטין.
מהו כיוונון? (Attunement)
קביעת קצב הגירויים בשעת הדיאלוג בהתאם לסימנים של התינוק (שיכול, למשל, להפנות את מבטו כדי לנוח, בכך לסמן למטפל להפסיק)
משה דיין הוא אבא חדש. הוא תמיד מתלהב שאסי, בנו, נולד ממש לא מזמן וכבר הוא מחייך אליו. איפה משה דיין טועה?
פוליטיקה של ביטחון המדינה היא פוליטיקה מסובכת, אבל בכל מקרה לתינוקות יש רפלקס חיוך בתחילת חייהם. הוא נוצר כתוצאה מתנודות בעוררות הגורמות לשרירי הפנים להתרפות לחיוך קל, ואין הוא מעיד על הנאה, אך הוא תורם לבונדינג
מהי הטמעה מזהה? (Recognitory Assimilation)
מופיעה בגיל 8-10 שבועות. צורה של שליטה חזותית, שבה מגיב התינוק לגירויים הדומים לגירויים שכבר נתקל בהם, למשל בצורת חיוך לפניו של אמו המופיעים לפתע מעל מיטתו. הפעם, בניגוד לרפלקס החיוך בתחילת החיים, החיוך נוצר ממאמץ קוגניטיבי (היוצר מתח שמופג ע"י זיהוי האובייקט) ומהטמעה, וזהו חיוך של הנאה.
באיזה גיל תינוק מתחיל להבחין לראשונה בפנים מוכרות?
בגיל 3 חודשים התינוק מבחין בין פנים מוכרים לפנים לא מוכרים, ומעדיף להביט בפנים מוכרים.
באיזה גיל תינוק מפסיק לחייך לזרים?
בגיל 4-5 חודשים הוא חדל לחייך לזרים ושומר את חיוכיו לפניהם של מטפליו.
מה ניתן לומר על התנהגות התינוק בתום חצי השנה הראשונה לחייו? (ללא קשר ספציפי לתאוריה מסויימת)
בהדרגה התינוק הופך פעיל יותר ויותר במשחקים עם מטפליו ואפילו יוזם אותם, כלומר ההתנהגות החברתית הופכת בולטת בתום המחצית הראשונה לחיים. אולי כדאי לשים לב כי גם פרויד דיבר על חצי שנה ראשונה כתקופה פסיבית יותר לעומת החצי שנה השנייה של החיים. מציצה אל מול נשיכה אוראלית
מהן ההתפתחויות המרכזיות שמתרחשות בין 6-12 חודשים? (לפי פרק 6 בספר)
היכולת להבדיל בין בני אדם שונים, היכולת להתנהגות מכוונת, תחושה ראשונית של עצמי והתנהגות חברתית מיוחדת סביב המטפלים העיקריים
אילו 2 היבטים יש להתפתחות רגשית בין 6-12 חודשים? (לפי פרק 6 בספר)
הופעת הרגשות השונים (שמחה, פחד, כעס, צער וכו'), יכולים להופיע קודם בצורה מאוד בוסרית. וויסות הרגשות. כלומר, הכושר לשלוט ברגש. בתחילה בעזרת ההורים ובמשך הזמן התינוק רוכש שליטה על חייו (אפשר לחשוב על ניסוי המצב הזר של איינסוורת', שם חלד מהילדים מצליחים להתווסת בעזרת המבוגרים)
מוג'ו ג'וג'ו הלך לג'ודו, בדרך הוא עבר בבית החולים לקנות מקופלת בקיוסק. הוא עבר ליד תינוק בן 3 חודשים שחייך אליו. מוג'ו הרגיש שמח שהתינוק אוהב אותו, אך האם זוהי אבחנה נכונה?
לא. בגיל 3 חודשים התינוק מחייך ללא הבחנה לכל פרצוף שהוא רואה.
קווין ספייסי יצא להליכת בוקר הקבועה שלו בשדרות הבית הלבן, בדרך הוא ראה את ביבי התינוק שהוא רואה תמיד, אך הפעם ביבי לא חייך אליו. בן כמה ביבי בערך?
בגיל 5 חודשים התינוק מתחיל להעדיף לחייך למטפליו.
מהי מצוקת זרים? (Stranger Distress) ומתי היא מתרחשת?
אם זר ינעץ מבטו בתינוק בן 5 חודשים, הילד יסקור אותו ברצינות בחזרה ולאחר כ-30 שניות יפרוץ בבכי. בגיל 7-10 חודשים התינוק מתחיל להגיב לזרים תגובה שלילית גם בלי סקירה ממושכת של פניהם. נמשכת חודשיים-שלושה ולעתים אינה נעלמת עד השנה השנייה.
הולדן קולדפילד נשאר בחדר עם תינוק שהוא אינו מכיר בן 6-12 חודשים, מה הולדן יכול לעשות כדי למזער את מצוקת התינוק?
תינוקות פוחדים פחות מזרים כאשר: בסביבות מוכרות, כשהמטפל נמצא בקרבת מקום (שני האחרונים לא רלוונטים למקרה), כשהזר נוקט בדפוס פעילות המוכר לתינוק (למשל משחק עם צעצוע אהוב) וכשמאפשרים לתינוק לשלוט על התקרבותו של הזר אליו
האם בגיל 6-12 חודשים התינוק מבחין אם מטפלו נמצא במצב נפשי ירוד?
אם המטפל נראה מודאג, המצוקה של התינוק תהיה גדולה יותר.
מהי דרך התמודדותו של היילוד החדש עם גירוי לא נעים (לפני שלמד להזיז את הראש?)
שינה עמוקה לאחר ניתוח או הירדמות בשעת גירוי לא נעים

במה תהיה התנהגותו של תינוק בן 4-5 חודשים שונה, כשהוא נחשף לגירוי לא נעים לעומת כשהוא ניצב מול אדם זר?

הפניית המבט מגירוי לא נעים, אך תגובה זו קשה לשליטה. כשזר נועץ מבטו בתינוק, הוא לא יוכל להפנות את מבטו, ובמקום זאת יופעל מנגנון הבכי.

מה ההבדל בהתנהגות תינוק להתקרבות זר בגיל 4-5 חודשים לעומת 10 חודשים?
בגיל 4-5 חודשים, כשזר נועץ מבטו בתינוק, הוא לא יוכל להפנות את מבטו, ובמקום זאת יופעל מנגנון הבכי. בגיל 10 חודשים התינוק מסוגל להפנות את מבטו כשזר מתקרב אליו, ובכך יורדת רמת החרדה. כך, בהתקרבות השנייה של הזר, התינוק מוכן יותר לקבל את הזר.
מהו ויסות בשניים? (Dyadic Regulation)
כשמו כן הוא. מדובר על הויסות של התינוק באמצעות ההורה/המטפל. תינוק לא יכול להתווסת לבד. התינוק צריך את ההורה כדי לבצע ויסות בשניים
מהו מצוקת הפרידה? (Separation Distress)
בכי כשהמטפל עוזב לזמן מה. מתפתחת כמעט במקביל למצוקת הזרים.
מהן תגובות קידום הפנים? (Greeting Reactions)
הנאה כשהמטפל מופיע (בד"כ חיוכים, קיפוצים והושטת ידיים). מופיעות באופן מיידי כשהמטפל מופיע, כלומר למטפל יש משמעות חיובית ומיוחדת בעיני התינוק.
מהי התנהגות על בסיס בטוח? (Secure-Base Behavior)
שימוש במטפל כבסיס לחקירת הסביבה. כשהתינוק חש מאוים בשעת החקירה, הוא נסוג לבסיס הבטוח עד כי הבטחון שלו יעלה שוב.
מהי התחברות? (Bonding)
הקשר הרגשי הראשוני של ההורה אל היילוד. שונה מהתקשרות. אינה מהווה תקופה קריטית (ניתן לפתח התקשרות טובה גם אם לא התרחשה התחברות מיד לאחר הלידה).
מהן שתי הגישות להסברת הבדלים בין-אישיים בהתפתחות חברתית-רגשית מוקדמת?
גישת ההתקשרות (מבוססת על אריקסון ובולבי) ההבדלים בהתקשרויות משפיעים על ההתנהגות. גישת המזג, המזג המולד (מבוסס גנטיקה) משפיע על התנהגות. כיום מנסים לשבל בין שתי הגישות (כמובן)
מתי התקשרות לא תיווצר?
התקשרות לא נוצרת במקרים נדירים בלבד, למשל גדילה במוסדות, מפני ששם אין פעילות גומלין מתמשכת עם מטפל ספציפי
האם יש קשר בין ילדות ההורים לסוג ההתקשרות של ילדיהם?
יש קשר בין ילדותם של ההורים לבין איכות ההתקשרות. ניתן אף לנבא את איכות ההתקשרות של הורים לעתיד ע"פ דיווחם על יחס הוריהם אליהם בילדות. אך יש יוצאים מן הכלל!
איזה ניסוי עשו כדי לבדוק האם יש קשר בין ילדות ההורה לסוג ההתקשרות של ילדו?
ראיה לקשר בין ההסטוריה להתקשרות מגיעה מניסויים על קופים (פחות מגע בילדותה של האם -> פחות מגע לצאצאיה)
מהו מודל העבודה הפנימי? (Internal Working Model)
על-פי בולבי, מודל זה הוא מערכת ציפיות המוכללת מן ההתקשרות בנוגע ל: 1. מטפל: כמי שזמין ונענה או כמי שאינו נענה. 2. עצמי: כראוי או כלא-ראוי לטיפול.
האם ניתן לומר משהו על תפקודם של ילדים בעתיד על סמך מודל העבודה הפנימי שלהם?
תרצה אמרה הרבה דברים שליליים על זה, שלא ניתן להסיק וכו'. אבל בספר בפרק 6 כתוב שהמודל משפיע על סוג ההתנסויות שהילד יחפש או יימנע מהן. בעזרת סוג ההתקשרות בינקות ניתן לנבא את תפקודם של ילדים בעתיד.
מהי תסמונת כשל השגשוג הלא-אורגני (Non-Organic Failure to Thrive Syndrome)
מצב שבו ניכרת בתינוק ירידה בגדילה ללא כל סיבה פיזית נראית לעין. כנראה שהתסמונת נובעת מאדישות או מהזנחה
האם יש בעיה לשלוח את הילד לטיפול יום לפני גיל 12 חודשים?
נושא שנוי במחלוקת. עדיין אינו פתור. נמצא כי תינוקות שמתחילים לקבל טיפול יום מלא לפני גיל 12 חודשים נוטים לפתח התקשרות חרדה-נמנעת (מתמשכת) יותר מתינוקות "רגילים". קשה לחקור כי קשה לבודד את המשתנים
האם ישנו ביטוי גנטי לרמת IQ או שמדובר במשתנה מבוסס סביבה לחלוטין?
מחקרים על תאומים מונוזיגוטיים הראו כי ללא ספק IQ היה קרוב אצלם לעומת תאומים דיזיגוטיים או סתם אחים "רגילים". אך עדיין השוני בIQ לעומת הדמיון המוחלט בגנים מראה כי לסביבה ישנה גם השפעה חזקה על רמת ה-IQ

מה מחקרים מצאו על ילדים שמזהים שמחה או עצב בפרצופים בגילאי 4 חודשים?

תינוק בן 4 חודשים הבדיל בין חיוך לעצב. כביכול זוהי יכולת תמוהה בגיל הזה, לתינוק לא אמורה להיות היכולת. באמת גילו כי התינוק מבדיל אך הגיעו למסקנה כי התינוק רק מזהה את השיניים ומבין כי זוהי קונפיגורציית פנים שונה

מהי תקפות סביבתית? Ecological Validity
המידה שבה ניתן להכליל מממצאי הניסוי על העולם החיצון.
מהו אפקט קוהורט? Cohort effect
אחד החסרונות של מחקר רוחב. אירועים היסטוריים משפיעים על קבוצת גיל מסוימת וזה לא מצביע על שינוי התפתחותי.
מהו מערך אורכי מואץ? Accelerated Longitudinal Design
מחקר אורך המבוצע על קבוצות רבות יותר של נבדקים בני גילאים שונים במקביל, כך שנחסך זמן יקר.
מהו תיעול? canalization
המידה שבה גנים מגבילים השפעה סביבתית . חלק מהיכולות מתועלות באופן חזק (אי אפשר להשפיע על הופעתן) וחלק מהיכולות מתועלות באופן חלש (הן יותר פתוחות להשפעה סביבתית).
מהו אפקט הדו כיווניות? bidirectional effect
בהקשר המשפחתי, הילד משפיע על ההורה וההורה משפיע על הילד.
מהו מודל החליפין? Transactional Model
מתאר את ההשפעות הדו-כיווניות האינסופיות בין הורים וילדים, ומתייחס גם להקשר החברתי והכלכלי.
מה נקרא Subculture?
קבוצה שאמונותיה, ערכיה וכללי ההתנהגות שלה שונים מאלה של התרבות השלטת.
מהו תא סומטי? somatic cell
תא שמרכיב את הגוף שלנו
מהו ביוץ? Ovulation
השלב בו הביצית משתחררת לחצוצרות
מה זה טרובופלסט? Trophoblastic
שאר הבלסטוציסט מתפתח למערכת התמיכה של העובר
מהי תסמונת אלכוהול? fetal alcohol syndrome
תסמונת אצל ילדים שאמם צרכה אלכוהול במהלך ההריון, ומתבטאת בגדילה לקויה, תווי פנים חריגים ובעיות במערכת העצבים
מהי אנוקסיה? anoxia
זהו חוסר מתמשך בחמצן שעלול לגרום נזק למוח התינוק
מהו הRooting reflex?
רפלקס גישוש אחר פטמה
מהי חוסר התרגלות? dishabituation
היא התגובה של עליית תשומת הלב לגירוי חדש, לאחר ירידה בעניין בגירוי ישן
מהן saccadic eye movements תנועות עיניים קופצניות?
תינוקות, בניגוד למבוגרים, משתמשים בתנועה זו לעקוב אחר אובייקט נע
מהן pursuit eye movements תנועות עיניים רודפות?
הדרך שבה מבוגרים, בניגוד לתינוקות, משתמשים כדי לעקוב אחרי אובייקט נע
מהו משתנה מתערב?
משתנה אחר שמסביר את התוצאה