Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Scleroderma

תהליך פיברוטי ולא דלקתי.


פיברוס של כלי הדם בכליה


Onion skin lesions - סביב כלי הדם נוצרים


יל"ד משמעותי מאוד עד כדי אנצפלופתיה, שבץ ואס"כ.

SLE

דרושה ביופסיה ע"מ להחליט על טיפול ולא כדי לאבחן-
הרחבה מזנגיאלית קלה-


ללא טיפול אגרסיבי
מחלה פרוליפרטיבית פוקלית-


שקיעת קומפלקסים אימוניים וסהרונים


טיפול אגרסיבי בסטרואידים וציקלופוספאמיד
מחלה פרוליפרטיבית דיפוזית-


שקיעת קומפלקסים אימוניים וסהרונים


טיפול אגרסיבי בסטרואידים וציקלופוספאמיד
Membranous Nephropathy-


פגיעה בממברנה בלבד, ללא שקיעה או דלקת
כליה סקלרוטית לגמרי-


אין טיפול. להתחיל דיאליזה ולהמתין להשתלה.

Multiple myelome

Bence jones protein- שרשרת קלה של אימונוגלובולין
בשלב ראשון-


חלבון מוגבר בשתן ללא פגיעה בכליה


בהמשך-


שקיעה של השרשראות גורמת לנזק טובולרי = myeloma kidney.


בנוסף במחלה זו יש פירוק עצם עודף שגורם להיפרקלצמיה ובעקבות זאת שקיעה שך סידן וחומצה אורית. וגם היחלשות של מע' החיסון ונטייה לזיהומים
סטיק שתן בהתחלה יהיה תקין - כי מזהה רק אלבומין
בביופסיה-


חסימה של הטובולים וצביעה מונוקלונלית

עמילואידוזיס

שקיעת עמילואיד בכליה --> נזק גלומרולרי --> אס"כ כרונית עם כליות גדולות


amyloid kidney
אבחנה-


צביעת קונגו רד

HIV

Collapsing Glumerulopathy-


בהיסטולוגיה נראה תמט של הגלומרולוס
הוירוס עצמו הורס את הפודוציטים ויש פרוטאינוריה משמעותית.
פרוגנוזה-


פרוטאינוריה בחולה איידס = דיאליזה תוך שנה

הריון

רעלת הריון יכולה לגרום לאס"כ בשל חומרים המופרשים מהשלייה וגורמים ליל"ד ופרוטאינוריה
נראה אנצפלופתיה, בעיות עיכול, ירידה בתפקודי כבד ותרומבוציטופניה
בהיסטולוגיה-


Endotheliosis - פרוליפרציה של אנדותל


איבוד נפח הקפילרי וגלומרולוס ללא אריתרוציטים
טיפול-


יילוד התינוק במהרה ומגנזיום