Food Essay

20996 Words Jun 18th, 2013 84 Pages
Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича факультет іноземних мов кафедра англійської мови

Курсова робота

(проект)

з ________________англійської мови__________________
(назва дисципліни) на тему: Термінологічна система «foods» в англійській мові

Студента(ки)_II__курсу

групи__205__ напрям підготовки___0305______ філологія
6.020303 Англійська мова та література
Гуцул Юлія Миколаївна

Керівник к.ф.н., доц.. Суродейкіна Т.В.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
…show more content…
У проведеному дослідженні здійснено спробу дослідити основні лінгвістичні характеристики термінів їжі в англійській мові та їхню етимологію, а також нами прослідковані основні шляхи творення цих лексем та особливості побудови семантичного поля «їжа» в англійській мові. Результати дослідження наведені у висновках та експліцитно представлені у додатках.

Summary The term-paper is dedicated to the study of paculiarities of the foods terms in the English language. An attempt was made to investigate some basic linguistic characteristics of the foods terms in the system of the language etymology. We also traced main ways of their formation as well as structural characteristics of the semantic field “foods” in the English language. The basic results of the research are cited in the conclusions and explicitly presented in the supplements.

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1
НАУКОВИЙ ХАРАКТЕР ТЕРМІНОЛОГІЇ FOODS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ………………………………………………………………………..….6
1.0. Вступні зауваження………………………………………………………6
1.1. Терміносистема “foods” у

Related Documents