• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Szef policjantów

Komendant Główny Policji

ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - walka z terroryzmem, szpiegostwem

AW

Agencja Wywiadu - Szpiedzy

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Przeszukanie

Wbicie się komus na hate z nakazem

Kontrola Osobista

Nie potrzeba nakazu

Podsłuch

Tylko na wniosek prokuratora

Kiedy może być reklama piwa

20-6

Konwencja o Prawach Dziecka (rok i tworca)

1991 ONZ

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - gdzie powoływany i przez kogo

W danej szkole przez uczniów, pilnuje statutu

Kurator oświaty

Pilnuje oświaty

Kto jeszcze chroni ucznia

Wszystkie instytucje i osoby związane z prawami dziecka

Studia pierwszego stopnia

Licencjackie lub inżynierskie

Studia drugiego stopnia

Magister lub magister inżynier

Jednolite studia magisterskie

Magisterka od razu po maturze trwa 5 lat

Studia trzeciego stopnia

Doktorskie

Studia podyplomowe

Studia po ukończeniu studiów

Studia stacjonarne

Inaczej dzienne - od poniedziałku do piątku

Studia niestacjonarne

Inaczej zaoczne - weekendy, zazwyczaj płatne

Uczelnie publiczne

Tworzone przez państwo

Uczelnie niepubliczne

Tworzone przez osoby fizyczne

Uczelnie kościelne

Tworzone i prowadzone przez kościół

Rektorzy

Ustalają terminy związane z rejestracja i rekrutacja na studia

Gdzie maturzyści się rejerstruja na studia

W systemie Internetowej Rejestracji

Co było celem Deklaracji Bolońskiej (rok)

Ujednolicenie Systemów szkolnictwa wyższego w Europie (1999)

Programy unijne dot. Szkolnictwa Wyższego

Erasmus


Erasmus Mundus


Tempus

Układ Shengen daty

1985 podpisanie 1995 wejście w życie

EFTA

Europejska Strefa Wolnego Handlu

Ekstradycja

Wydanie przestępcy innemu państwu przez inne państwo

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Kodeks Pracy data

26 czerwca 1974

Ile może pracować 16 latek w dniu w którym chodzi do szkoły

2 godz

Europassxs

Europejskie CV

Cechy praw człowieka

Przyrodzone


Powszechne


Niezbywalne


Nienaruszalne


Naturalne


Niepodzielne

Dokumenty przed prawami człowieka

Dekalog


Wielka Karta Swobód


Karta Praw Wirginii


Deklaracja Niepodległości US


Konstytucja 3 Maja

Rzecznik Ochrony Praw Człowieka w XV wiecznej Polsce

Paweł Włodkowic

Pierwsza Generacja Praw Człowieka

Do życia, wolności i własności

Prawa Drugiej Generacji

Prawa społeczne, gospodarcze, kulturalne (prawo do pracy i wynagrodzenia, prawo do nauki, do korzystania z osiągnięć nauki, do ubezpieczenia Społecznego)

Prawa Człowieka trzeciej generacji

Prawa przysługujące zbiorowosciom np narodom (prawo do pokoju, demokracji, rozwoju)

Karta Narodow Jednoczonych

Dokument z 26 czerwca 1945 roku chroniący prawa człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka data i kto uchwalił

10 grudnia 1948 rok , Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Inne dokumenty o prawach człowieka

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Rada Europy


Karta Praw Podstawowych

Najważniejsze Prawa Człowieka

Prawo do życia


Wolność od tortur


Wolność od niewoli


Prawo do sprawiedliwego procesu


Prawo do prywatności


Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań

Kto rozpatruje skargi na nieprzestrzeganie praw człowieka

Komitet Praw Człowieka

UNHCR

Urząd wysokiego komisarza narodów zjednoczonych do spraw uchodźców

Dobra osobiste

Dane osobowe


Zdrowie


Cześć


Wizerunek


Dobre Imię


Prywatność


Tajemnica Korespondencji

Kto chroni dane osobowe

Generalny Inspektor Danych Osobowych

W którym rozdziale konstytucji są najważniejsze prawa ochrony praw człowieka

W drugim

Kto chroni praw i wolności obywateli Polski

Sady powszechne


Sady administracyjne


Trybunał Konstytucyjny


Rzecznik Praw obywatelskich i dziecka

Kiedy i gdzie można wnieść skargę konstytucyjna

Do Trybubalu Konstytucyjnego, tylko wtedy kiedy skarżący wyczerpał już wszystkie inne możliwości

Kto stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2 wybieranych przez sejm


2 przez senat


1 przez prezydenta

Inna nazwa Rzecznika Praw Obywatelskich

Ombudsman

Pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i daty

Ewa Łętowska (1987-1992)

Aktualny Rzecznik Praw Obywatelskich daty

Irena Lipowicz (od 2010)

Kto rządzi Krajowym Mechanizmem Prewencji

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aktualny Rzecznik Praw Dziecka rok

Marek Michalak (od 2008)

Europejski Trybubal Praw Człowieka gdzie jest

W Strasburgu

Kryteria składania skarg do Strasburgu

Wyczerpanie wszystkich środków krajowych


Imienne złożenie skargi


Nie jest rozpatrywana przez inna instytucje międzynarodowa

Pozostałe Regionalne systemy ochrony praw człowieka

Afrykański System Ochrony Praw Człowieka


Arabski -||-


Amerykański -||-


Organizacja Państw Amerykańskich

Najstarsza organizacja humanitarna i siedziba

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - Genewa

Symbole Organizacji Czerwonego Krzyża

Krzyż, półksiężyc, gwiazda Dawida, kryształ

Założyciel Czerwonego Krzyża

Henri Dunant

Międzynarodowe organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża


Amnesty International - siedziba w Londynie


Helsinska Fundacja Praw Człowieka

Szowinizm

Skrajny nacjonalizm