• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Förklara begreppet Arbovirus
det betyder insektsburna virus
hur är oftast zoonos virus uppbyggda?
-oftast RNA (10-15 kbp)
-oftast kapsid men kan också ha nukleokapsidproteiner som sitter direkt på RNA - skydda RNA
-höljebärande
-ca 50-100 nm
hur är Hantavirus uppbyggd?
-Hölje
-3 -RNA sekvenser, täckta med nukleokapsidproteiner
-kodar för 4 proteiner: L-RNA - polymeras; M-RNA - 2 glykoproteiner; S RNA - nukleokapsidprotein
vilken sjukdom orsakar Puumala virus? beskriv sjukdomen!
-tillhör familj Bunyaviridae och genus hantavirus
-orsakar tillsammans med andra virus i samma familj och genus Hemorrhagic fever with renal syndrome
-Puumala virus finns främst i Norge, Sverige, Finland, Ryssland (också central europa och balkan)
-sjukdomen heter Nephropathia epidemica eller sorkfeber
-har skogssork som reservoar
-viruset finns i avföring, urin och saliv från sorkarna, där de har varit kan virus finnas (ex. i vedbodar) och när det dammar kan man andas in aerosol med virus
-100-2200 fall/år beror på hur många sorkar som finns det året samt hur många av dessa som är infekterade - dessa två faktorer har inget samband, mest äldre och män som drabbas
-1-6 v inkubation
-initialt influensa lika symptom: ont i kroppen, feber, huvudvärk
-svåra magsmärtor; njurarna slutar fungera, kan inte kissa; hemostatiska komplikationer; lågt blodtryck - shock; polyuri, njurarna funkar igen men kan inte koncentrera urin; konvalescence fas
-symptomen beror på endotel förstörelse, virala?, immunologiska reaktioner?
-diagnos: höga kreatin nivåer; låga trombocytnivåer; serologi; IFA eller ELISA
beskriv sjukdomen TBE - smitta, symptom! hur kan man förhindra att få TBE?
-Tick Borne Encephalitis
-TBE virus (CEE - Centra Europe Encephalitis), fam. Flaviviridae
-central europa, ryssland, sverige
-ca 300/år - ökande
-vektor är fästingar - de infekteras då detar blod från infekterat djur lr människa eller från mamma->barn fästingar
-reservoar - gnagare, större däggdjur (ex. rådjur), människa
-smittar ej människa till människa
-under sommarmånaderna
-inkubationstid 1-2 v.
1. influensa lika symptom (feber, huvudvärk) - slutar ofta här, inga fler symptom - sedan fritt intervall i ca 8 dagar
2. svår huvudvärk, feber, meningoencephalit; minnesförlust, svår trötthet, pares (20-30%), pareserna kan sitta i kroniskt, inte ovanligt med följdtilstånd: som post encefalit syndrom - 30% efter ett år (psykiska problem, depression)
-dödlighet 0,5-1,4 %
FÖRHINDRA TBE
-vaccin: ges 3 gånger - skydd i 3 år - sedan krävs boost - 100% skydd i 5 år
-förhindra att få fästingar
beskriv ockelbosjukan!
-Ockelbo virus (Sindbis), fam. Togaviridae
-norra Sverige - gästrikland, hälsingland, dalarna
-juni-oktober
-0-50/år
-reservoar - fåglar (troligen från nordafrika)
-vektor - myggor
-inkubationstid - 12-36 timmar
-feber, utslag, artrit (15-20% efter 3 år)
-artrit drabbar endast kvinnor
-dödlighet 0%
beskriv Dengue feber!
-finns i tropiska afrika, syd- och central amerika, sydöstra asien, oceanien
-Dengue virus 1-4, fam. Flaviviridae
-vektor - myggor - Aedes aegypti
-reservoar - människa
-ca 100/år i Sverige - alla dessa är importfall
-smittad med ex. Dengue virus 1 för första gången ger Dengue feber - snabbt isättande feber, pannhuvudvärk, ledvärk, muskelvärk - de flesta blir friska från denna. a.k. mot Dengue virus 1 bildas
-smittad en andra gång av en annan typ - virus opsoniseras och tas upp av makrofager -> virus tar sig in och börjar replikera i cellen -> påverkar immunsystemet -> orsakar Dengue hemorrhagic fever/Dengue shock syndrome - dödar
-kan också få mässlingslika utslag
-inkubationstid - 5-10 dagar
Beskriv gula febern!
-Gula feber virus, fam. Flaviviridae
-syd- och central amerika, tropiska afrika
-vektor - myggor - Aedes egyptii
-reservoar - apor och människor
-import fall i Sverige
-inkubationstid - 2-6 dagar
-dödlighet - 20-50% - beror främst på behandlingsmöjligheter
-finns ett väldigt bra vaccin
-mygglarverna kläcks i vatten och det är därför ett problem där det finns vatten där dessa finns
beskriv Lassafeber!
-Lassa feber virus, fam. Arenaviridae
-väst afrika
-300 000 - 500 000 fall/år - 5000 döda i västafrika
-hög seroprevalens
-import fall
-väldigt smittsam även människa -> människa
-reservoar - gnagare - Mastomys
-sprider via avföring från djuren som kan spridas till mat
-symptom - 80% otydliga, 20% allvarliga (15-20% dör)
-smittade bör isoleras
-behandling - Ribavirin, finns inget vaccin
beskriv Ebola!
-Ebola virus, Marburg virus (Filoviridae)
-svåraste blödarfebern
-isolering av smittade
-reservoar - fladdermöss
beskriv Rabies!
-Rabiesvirus (Rhabdoviridae, Lyssavirus)
-55000 mänskliga dödsfall årligen av rabies i världen
-importfall till Sverige - endast 1 2001
-inkubationstid - 2-12 v. (2 år)
-kliniska symptom fås först när viruset når CNS
-viruset går längs axoner i PNS från infektionsstället till CNS
-symtpom - kan bli galen eller andra symptom beroende på var i hjärnan viruset kommer, ex. sväljproblem
-behandling måste ske innan viruset når hjärnan
-finns vaccin, samt post-exposure profylaxis