Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bakod
fence
bago
before
banda rito
over here
banda roon
over there
base, kampo
base camp
bisita
chapel, visitor
briping
briefing session
bus pangmilitar
military bus transportation
kagamitang pambanyo
toiletries
kama, katre
bed
kasilyas
latrine, toilet
kasunod ng
next to
Klab ng mga Opisyal
Officer's Club
kumaliwa
to turn left
kumanan
to turn right
Kuwartel ng mga Inlisted
Englisted Quarters
Kuwartel ng mga Opisyal
Officers' Quarters
Kuwartel ng mga Sarhento
NCO Quarters
dingding
wall
deretso
go straight
erya
area
gasolina
gasoline
grasa
lubricant
ibig sabihin
it means
ikabit
to attach
ikalungkot
to be very sorry about
ilagay
to put
isalansan
to stack up
Istasyon ng Pangunang Lunas
First-Aid station
itanong, magtanong
to ask
laban sa
against
larong pampalakas
sports activity
lawa
lake
lugar na taguan ng amunisyon
Ammunition Storage Area
maganap
to take place
mahalaga
important
marahil
maybe
matulog
to sleep
misa
mass
motorpul
motorpool
naka-assign
is assigned
nakatakda
(is) scheduled
oras ng paggising
wake-up call
oras ng pananghalian
noon break
pagpasok
upon entering, entrance, admission
panggabing pagtitipon
social evening
pansamantalang bisita
transient
pansamantalang lagakan ng mga sasakyan
vehicle holding area
paradahan
parking area
paradahan
parking area
poblasyon
downtown
puno
full
sa harapan ng
in front of
sa ibabaw ng
on top of
sa ilalim ng
under
sa itaas ng
on top of, above
sa kaliwa
on the left
sa kanan
on the right
sa likuran/likod ng
behind
sa loob, sa loob ng
inside
sa may
by the (close to)
sa pagitan ng
in between
sa sulok
in the corner
sa tabi ng
next to, alongside, beside
sekta
religious sect or denomination
Sentrong Pahatiran
Communications Center
sesyong pagpaplano
planning session
sigarilyo
cigarette
susunod sa
next to
toldang kainan
mess tent
toldang tulugan
sleeping tent
treyning erya, lugar ng pagsasanay
training area
tutpeyst
toothpaste
wol laker
wall locker