• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de vrijetijdsbesteding
leisure activities
zwemmen
to swim
tuinieren
to garden
tennissen
to play tennis
televisie kijken
to watch television
de televisie
the t.v.
iets leuk vinden
to like something
iets graag doen
to do something you like
autorijden
to drive (a car)
schaatsen
to skate
een bioscoopje pikken
to go to the cinema
hartje centrum
right in the center
het voorbeeld
the example
een standpunt innemen
to take a stand
het vliegtuig
the airplane
meegaan (naar)
to go along/with
Dat weet je toch!
You know why!
eigenlijk
really
omdat
because
zo
in a minute
de hele dag over iets doen
to take all day
dat is niks voor mij
that's not my sort of thing
bang zijn (om te, voor)
be afraid (to, of)
vliegen
to fly
doe niet zo gek!
don't be silly!
de reiziger
the traveller
het interview
the interview
hoewel
although
milieuvriendelijk
environmentally friendly
de verbinging
the connection
het spoorboekje
train timetable
het vervoermiddel
(means of) transport
overstappen
to change
het bos
the forest
de hei
the heath
tu huur
for rent
de route
the route
herhalen
to repeat
bedenken
to think of
aan sport doen
to play a sport
het voetbal
football
het lid (pl. leden)
the member(s)
de voetbalbond
football association
het tennis
tennis
het volleybal
volleyball
het paard
the horse
het wielrennen
cycle racing
het hebben over
talk about
beschikken over
dispose of, have
zoveel
so many
het fietspad
the cycle track/path
het principe
the principle
gehele
whole
verkennen
to explore
de weg (pl. wegen)
the road/way(s)
de paddestoel
signpost
stenen
stone
het zuiltje
the pillar
aangeven
to indicate
ervoor zorgen (dat)
see to it (that)
de veilgheid
safety
het verkeer
the traffic
deelnemen (aan)
to take part
sporten
to practice a sport
de kustlijn
coastline
volop
plenty, a lot of
de gelegenheid
the opportunity
het surfen
the surfing
het zeilen
sailing
het vissen
fishing
beoefenen
to practice
landinwaarts
inland
het meertje
the lake
de zeilboot
the sail boat
de kano
the canoe
de tocht
the journey
schitterend
magnificent
het natuurgebied
the nature reserve
de winter
winter
veranderen
to change
populair
popular
het scenario
scenario
voldoende
enough, sufficient
het ijs
the ice
de kast
the cupboard
bevroren (bevriezen)
frozen, to freeze
beroemdst
most famous
uniek
unique
voorkomen
to occur, happen
behoorlijk
considerably
vriezen
to freeze
voordat
before
het traject
the route
genoeg
enough
de schaatser
iceskater
de toeschouwer
spectator
maken (tot)
to make (into)
algemeen
general
beoordelen
to judge, assess