• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1205

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

1205 Cards in this Set

 • Front
 • Back

for your own consumption

för eget bruk
birch

björk (-en, -ar)

in order that
för att
Queen Street
Drottningsgatan
clutch pedal
koppling (-en, -ar)
at the latest
senast
pharmacy, chemist
apotek (-et, -0)
what would you like to have for breakfast?
vad vill ni had till frukost?
malicious
elak
food hall
matavdelning (-en, -ar)

whichever, whoever, anyone

vilken som helst
into town
på stan (from staden)
quality
kvalitet (-en, -er)
accelerator, throttle
gaspedal (-en, -ar)
souvenir
minne (-t, -n)
discusses
diskuterar
has bound
har bundit
exhaust pipe
avgasrör (-et, -0)
also
också
not as… as
inte så… som
really, in fact
faktiskt
take one's temperature
ta temperaturen
undress - v
klä av sig
stalls
parkett
sailing
segling (-en, -ar)
has lived
har bott
couchette
liggvagn (-en, -ar)
potatoes
potatis
tell - v
berätta (-ar, -ade, -at)
it takes
det tar
fire (place)
spis (-en, -ar)
cheese
ost, en
illness
sjukdom (-en, -ar)
Finn
finne (-en, -ar)
John speaking
det är John
seat reservation ticket
platsbiljett (-en, -er)
aquavit, the
snapsen
time
tid (-en, -er)
recommends
rekommenderar
see to it
se till bara
forbidden
förbjudet
pop in
kila in
windshield wiper
vindrutetorkare (-n, -0)
Venice of the North
Nordens Venedig
most common
vanligast
ring for
ringa efter
every single house
vartenda hus
culture
kultur (-en, -er)
by myself
själv
afterwards
sedan
pass -v
passera (-ar, -ade, -at)
really, properly
riktigt
what
vad
restaurant
restaurang (-en, -er)
that's all right
det går bra
etc.
osv (och så vidare)
I feel well
Jag känner mig frisk
have a nice time
ha det så trevligt
sweets
godis (-et)
west coast salad
västkustsallad
cream
grädde
all day
hela dagen
in the state of
i form av
before
före
left
kvar
because
för
true, real
sann (sant, sanna)
city, town
en stad
serious
allvarlig
diet
diet, en
education
utbildning (-en, -ar)
will that suit you?
passar det?
meet
möta
(sea) captain
sjökapten
a glass is missing
det fattas ett glass
vote
rösta (-ar, -ade, -at)
hear - v
höra (hör, hörde, )
arrange
ordna (-ar, -ade, -at)
great event
evenemang (-et, -)
friend
vån, en
of any importance
av betydelse
continue - v
fortsätt
over there
där borta
answer - n
svar (-et, 0)
Gulf Stream
Golfströmmen
foot
fot (-en, fötter)
lettuce
sallad
grass
gräs
try
pröva
daughter in law
svärdotter
really
verkligt
light
ljus (-et, -0)
I'm sorry to hear it
det var tråkigt att höra
cover - v
täcka (-er, -te, -et)
underwear
underkläder
help with
hjälpa till
keep, preserve - v
behålla (behöll, behållit)
at the home of
hos
silly
dum
ready
färdig
around
omkring (abbrev - o)
length - n
längd
at the latest
senast
overcast
mulet
fertile
bördig
catastrophe, disaster
katastrof (-en, -er)
coach -n
vagn (-en, -ar)
teaspoon
tesked (-en, -ar)
late, delayed
försenad
danger - n
fara (-an, -or)
north of
norr om
your
dina
dead woman, the
den döda
raise
höjer
newspaper
tidning (-en, -ar)
learn - v
lära sig
different
olika
nice, pleasant
skön
wrap - v
slå in (-r, slog, slagit)
really?
jaså?
deposit
deponeringsavgift
she blushes
hon rodnar
central
mellersta
generally, widely
allmänt
around
runt omkring
that's why
därför
price
pris (-et, -0)
impressive
imponerande
I feel dizzy
Jag känner mig yr
inauguration
invigning (-en)
one
man
by the way
förresten
saffron bun
saffransbulle (-en, -ar)
island
ö (-n, -ar)
If I were rich, I would fly with Concorde
Om jag var rik, skulle jag flyga med Concorde
to exceed the dose
att överskrida dosen
invalid
ogiltig
world famous
världsberömt
power
makt (-en, -er)
bridge - n
bro (-n, -ar)
let, sound - v
låta
sleeping bag
sovsäck (-en, -ar)
beans
bönor
between
mellan
monster
odjur
sweater
tröja (-an, -or)
gingerbread house
pepparkakshus (-et, -0)
champion of liberty
frihetshjälte (-en, -er)
music shop
musikaffär (-en, -er)
almost
nästan
must
måste
so
Hungarian
ungerska (-n)
overcoat
rock (-en, -ar)
rainy
regning
pass - v
gå över
monarchy
monarki (-n, -er)
the same
detsamma
that's expensive
det var dyrt
have to
får
book shop
bokhandel (-n)
best
bäst
scenery
landskap (-et, -0)
we'll have
vi ska ha
football match
fotbollsmatch, en
however
emellertid
morning coffee
förmiddagskaffe,ett
starts school
börjar skolan
God bles syou!
Gud välsigne dig!
police station
polisstation (-en, -er)
shine, be on
lysa (-er, -te, -t)
I feel faint
Jag känner mig matt
complaint
klagomål (-et, -0)
we had better wait
det är bäst att vi väntar
busy, engaged
upptagen
eye
öga (-et, -on)
vote - v
rösta (-ar, -ade, -at)
jeans
jeans, ett par
feel sick
må illa
the highest
de högsta
at home / (to) home
hemma / hem
bowl - n
skål (-en)
be afraid of
vara rädd för
wlecome
välkommen/välkomna
definitely
absolut
learn - v
lära (lär, lärde, )
make up one's mind
bestämma sig
place of work, the
jobbet
forget - v
glömma (glömmer, glömde, )
dissolve
lösa (-er, -te, -t)
attraction, event
attraktion (-en, -er)
what do you usually have? (eat)
vad brukar ni äta?
where are you going?
vart är ni på väg?
narrow lanes
smala gränder
wouldn't you like?
ska det inte vara?
they take it for granted
de tycker att det är självklart
world
värld (-en, -ar) pron 'värd'
garage
bilverkstad (-en, städer)
is (lit. lies)
ligger
whipped cream
vispgrädde (-n)
Hooray for the bride & groom!
Leve brudparet!
reindeer
ren (-en, -ar)
in the west
i väster
disobedient
olydig
borrow
låna
ethnic
etnisk
give up
ge upp (-r, gav, givit)
have said
har sagt
South Africa
Sydafrika
Christmas Day
Juldagen
only
bara
youth discount
ungdomsrabatt (-en, -er)
received
tagit emot
serf, serfs
livegen (livegna)
balcony, the
balkongen
horse
häst (-en, -ar)
king
kung (-en, -ar)
while
medan
of interest to, an interest in
intresse för
learn/teach yourself
lära sig
morning
morgon (-en, morgnar)
that's right
det stämmer
disturb - v
störa (stör, -de, -t)
publication
skrift (-en, -er)
color TV
färgteve (-n, teveapparater)
pale
blek
back
tillbaka
eastern
östra
have you been to Sweden before?
har ni varit i Sverige förut?
glassware
glas (-et, 0)
soft drink
läskedryck (-en, -ar)
leg
ben (-et, -0)
congrats!
grattis! (gratulationer)
get / be allowed to
få/r
pop concert
popkonsert, en
please, keep the change!
det är jämnt
hat
hatt (-en, -ar)
crown jewel, state regalia
kronjuvel (-en, -ar)
then - conj
boy
pojke (-en,-ar)
vast expanse, wide open space
vidd (-en, -er)
free - adj
fri (fritt, fria)
fruit
frukt (-en, -er)
finest
finaste
backward/s
bakåt
protect
skydda (-ar, -ade, -at)
is that enough?
räcket det?
crab
krabba (-an, -or)
bunch
bunt (-en, -ar)
center
centrum (-et, centra)
prawns
räkor
table, the
bordet
at the corner of
i hörnet av
read - v
läsa (läser, läste, )
smoker
rökare
not until
inte förrän
import and export firma
import - och exportfirma
berries
bär
sausage
korv
hand brake
handbroms (-en, -ar)
beef
biff
arrange - v
ordna (-ar, -ade, -at)
border
gräns (-en, -er)
always
alltid
made
gjort upp
genius
geni (pr sh)
bed
säng (-en, -ar)
choose - v
välja (-er, valde, valt)
boy
kill/e (-en, -ar)
open
öppen
look - v
titta
posterity
eftervärlden
slow -adj
sakta (inv)
on Friday
på fredag
inventor
uppfinnare (-n, -0)
ring - v
ringa (-er, -de, -t)
foundation
stiftelse (-n, -r)
the clever
de duktiga
nose
näsa (-an, -or)
jacket
kavaj
is
år
golden star
guldstjärna (-an, -0r)
get engaged
förlova sig
rice
ris (-et, -0)
mustard
senap (-en)
both years
båda åren
economic
ekonomisk
she asked him to buy bred
hon bad honom köpa brod
upward/s
uppåt
Swedish
svenska
pickled herrings
inlagd sill
environment
miljö (-n, -er)
Vasa ski race, the
Vasaloppet
Moscow
Moskva
dill potatoes
dillpotatis
show - v
visa (-ar, -ade, -at)
leeks
purjolök
the whole summer
hela sommaren
mouth
mun (-nen, -nar)
head
huvud (-et, -en)
newspaper
tidning (-en, -ar)
egg
ägg
brush -v
borsta (-ar, -ade, -at)
our son
vår son
office
kontor (-et, -0)
four times a day
fyra gånger om dagen
planes, the
flyget (colloq)
He's unconscious
Han är medvetslös
cheers
skål
Greece
Grekland
nowhere
ingenstans
Nobel prize winner
nobelpristagare (-n, -0)
moon
mån/e (-en, -ar)
unfortunately
tyvärr
suit
kostym (-en, -er)
cherries
körsbär
clam
mussla (-an, -or)
product
produkt (-en, -er)
golf - n
golf (-en)
living, growing
levande
lay - tr v
lägga (-er, lade, lagt)
music
musik (-en)
prawn
räka (-an, -or)
one is allowed to
man får lov att
get married
gifta sig
tent - n
tält (-et, -0)
ridge
ås (-en, -ar)
buy - v
köpa
keep silent while eating
låta maten tystan mun (proverb)
adjust
justera (pr sh)
the port, the harbor
hamnen
order - v
beställa
may I give you a little more?
får det vara lite mera?
fruit salad
fruktsallad (-en, -ar)
not until
inte… förrän
breakdown van
bägningsbil (-en, -ar)
hayfeber
hösnuva
City Hall
Stadshuset
horse riding
ridning (-en)
hear
hör
break off - v
bryta (-er, bröt, brutit)
askew
snett
seem
verka (-ar, -ade, -at)
throne
tron (-en, -er)
clergyman, parson
präst (-en, -er)
(thin) yoghurt
fil (mjölk)
mosquitoes
mygg (-en) (collective)
happy
lycklig
ago
för… sedan
in(side)/ in (movement)
inne / in
veal
kalv
cycle
cykel (-en, -lar)
discount travel card
reslustkort (-et, -0)
I'm sorry
jag är ledsen
pharmacy
apotek (-et, -0)
society, club
förening (-en, -ar)
by all means, with pleasure
så gärna
western
västra
meadow
äng (-en, -ar)
on top of
ovanpå
war
krig (-et, -0)
dustbin
sopsäck (-en)
Midwinter darkness
midvintermörker
probably, I think
nog
bellboy, porter
pickolo (-n)
when
när
comfortably
bekvämt
get, obtain
ordna (-ar, -ade, -at)
cucumber in parsley/dill dressing
inlagd gurka
ear
öra (-at, -on)
walking
gående
in the south
i söder
again
igen
tomorrow
i morgon
shop window
skylfönstar
light - adj
lätt
politics
politik, en
deposit
såtta in
free
ledig
regular
öde (inv)
half a million
en halv miljon
shirt
skjorta (-an, -or)
Russian
ryska (-n)
big bother
storebror
hope - v
hoppas (hoppas, hoppades, hoppats)
Christmas buffet
julbord (-et, -0)
managed
klarade sig
driving license
körtkort (-et, -0)
animal
djur
had to be destroyed
fått kasseras
camp - v
tälta (-ar, -ade, -at)
raspberry
hallon (-et, -0)
all
alla
actress
skådespelerska
with
med
work at full capacity
arbeta för fullt
turkey
kalkon (-en, -er)
I don’t care for
jag är inte så förtjust i..
beer, a
en öl
bookshelves
bokhylla (-an, -or)
something really Swedish
något riktigt svensk
weight - n
vikt
heat - n
värme (-n)
in the afternoon
på eftermiddagen
vacant
ledig
he asked who she was
han frågade vem hon var
Dear John
Käre John
engineer
ingenjör
dentist
tandläkare
per year
om året
contain - v
innehålla (-er, innehöll, innehållit)
I'm glad to hear it
det var roligt att höra
don't mention it!
ingen orsak
Spanish
spanksa (-n)
forest
skog (-en, -ar)
roasted
ungsbakad
prevented
förhindrad
fresher
färskare
art museum
konstmuseum
that, which
som
sit - intr v
sitta (-er, satt, suttit)
tired - adj
trött (trött, trötta)
fix - v
fixa (-ar, -ade, -at)
book - n
bok (-en, böcker)
men's wear
herrkläder
tights
strumpbyxor, ett par
hip
höft (-en, -er)
grow -v
växa (-er, -te, -t)
extension
anknytning (-en, -ar)
what will we get?
vad får vi?
too much
för mycket
crying
gråtande
taste
smaka
form - n
form (-en)
Lucia cat
lussekatt
peace prize
fredspris (-et, -0)
area
område (-t, -n)
head-on collision
frontalkrock (-en, -ar)
scientific expedition
forskningsresa (-an, -or)
problem
problem (-et, -0)
at half past six
halv sju
a week
en vecka
hot-dog stand
korvkiosk (-en, -er)
while
medan
disciple
lärjunge (-en, -ar)
blouse
blus (-en, -ar)
relative
släkting (-en, -ar)
too small
för liten
viking
viking (-en, -ar)
upset
upprör
thrilling
spännade
T-shirt
T-tröj/a (-an, -or)
the foremost
den främste
within, in
inom
available
tillgänglig
you shall have that
det ska du få
single
enkel
out
ute
cut
skär
physics
fysik (-en)
term, semester
termin (-en)
banana
banan
over there (in front)
där framme
frighten - v
skrämma (-er,-de,-t)
it's a pity
det var synd
nobility
adel
pants
kalsonger, ett par
degree
grad (-en, -er)
take it easy
ta det lugnt
freezer
frys (-en)
standsd
står
pepper
pepper, en
open sandwiches
smörgåsar
guitar
gitarr, en
still - adv
fortfarande
describe -v
beskriva (-er, -skrev, -skrivit)
although
fast (än)
apple cake with vanilla custard
äppelkaka med vaniljsås
sewage works
reningsverk (-et, -0)
ambulance
amulans (-en, -ar)
fantastically
fantastiskt
great-grandfather
farfarsfar
next to
bredvid
tidy up
städa (-ar, -ade, -at)
pillow
kudde (-en, -ar)
meet
träffa
direct - v
dirigera (-ar, -ade, -at)
has known
har känt
letter - n
brev (-et, -0)
already
redan
Oh dear!
Oj! O!
own (adj)
egen
fight - v
slå
switchboard, the
växeln
above
ovanför
sprouts
brysselkål
try on - v
prova
too
för
bottle
flaska, en
do
göra
fresh
färsk
at once
genast
where? / where to?
var / vart
as
eftersom
than
än
let me out
släpp av mig
dancer (female)
dansös
eye
öga (-at, -on)
curious
underligt
melon
melon
mother
mo(de)r (-en, mödrar)
wealth, fortune
förmögenhet (-en, -er)
in any way, just anyhow
hur som helst
excuse me
ursäkta
parents
föräldrar
boarding school
internatskola
before
före
in the countryside
på landet
come swimming
komma med och bada
play - v
spela
would be nice
skulle smaka gott
many
många
She's bleeding
Hon blöder
question - n
fråg/a (-an, or)
have time to
hinner
flour
mjöl (-et, -0)
cinema, movie
bio, en
different
annorlunda
would be
vore
in memory of
till minne av
coast
kust (-en, -er)
we had better wait
det är bäst att vi väntar
do you speak English?
talar du engleska?
every second day
varannan dag
usually
vanligtvis
weather
väder (vädret, -0)
homemade
hemlagade
saint
helgon (-et, -0)
bathroom
badrum (-met, -0)
bare rock
klipphäll (-en, -ar)
colloq for Kungsträdgården park
Kungsan
geography books
geografiböcker
individual
individ (-en, -er)
shellfish
skaldjur (-et, -0)
comprehensive insurance
helförsäkring
twenty to seven
tjugo i sju
it is time
det är dags
traveller's cheque
resecheck (-en, -ar)
plaice (kind of fish)
rödspätta (-an, -or)
does it cost anything?
kostar det något?
in the middle of the day
mitt på dagen
fault - n
fel (-et -0)
what's your name, please?
hur var namnet?
quarter kilo
ett kvarts kilo
on Sundays
på söndagar
dynamite
dynamit (-en)
all sorts of things
lite av varje
pick
plocka
suitcase
väsk (-an)
modernize - v
modernisera (-ar, -ade, -at)
unpack - v
pakca upp (-ar, -ade, -at)
savings book
sparbanksbok (-en, böcker)
appear
visa sig
in the country (england)
i landet
take care of
vara rädd om
at most
högst
perfect
perfekt
well-marked
väl markerad
command signs
påbudsmärken
ovenproof dish
eldfast form
arrival
ankomst (-en, -ar)
because
därför att
family, the
familjen
my wife
min fru
mainly
huvudsakligen
laughing
skrattande
scientist
vetenskapsman (-mannen, -män)
dress - v
klä sig
sleeper car
sovvagn (-en, -ar)
over
över
jacket
jacka (-an, -or)
restriction signs
förbudsmärken
the few
de få
pine
tall (-en, -ar)
pointed
spetsig
heard
hörde
thank you, please
tack
culture
kultur (-en, -er)
half the day
halva danen
police, the
polisen
something
något
anybody, any whatsoever
någon som helst
nice
skönt
stay - n
vistelse (-n, -r)
I suppose
väl
early this morning
i mörse
be / feel ashamed - v
skämmas (skämmas, skämmades, skämmats)
daughter
dotter (-en, döttrar)
that's to say, you know
alltså
finger
finger (fingret, fingrar)
yes, please, I would love it
mycket gärna
thanks, same to you
tack, detsamma
thermos
termos (-en, -ar)
suits
klär
valid
giltig
that's enough
det är bra
married
gift
cough
hosta (-n)
notices
märker
set off - v
ge oss iväg
twice a year
två gånger om aret (irr)
survivor - n
överlevande
petrol station
bensinstation (-en, -ar)
on the 3rd floor
tre trappor upp
feel, know
känna
got
fick
light, candle
ljus (-et, -0)
hangs
hänger
economy
ekonomi (-n, -er)
reserve - v
reservera (-ar, -ade, -at)
tram
spårvagn (-en, -ar)
movement
rörelse (-n, -r)
Arctic circle, the
polcirkeln
VAT receipt
Moms-kvitto (-t, -n)
situation
läge (-t, -n)
thing
sak
as… as
like… som
except
utom
on the way home
på vägen hem
student - n
studerande
the Gothenburgers
göteborgarna
it feels good
det känns bra
pirate - n
pirat (-en, -ar)
drive off the road
kör av vägen
how often?
hur ofta?
help
hjälpa
characterises
karakteriserar
strikingly
påfallande
step in
stig på
holiday (from school)
lov / ferier
artist
konstnär (-en, -ar)
in spite of the fact that
trots att
parliament
riksdag (-en, -ar)
floor - n
golv (-et, -0)
mean, signify - v
betyda
go to bed
går och lägger oss
rubbish -v
skräp (-et)
it hurts
det gör ont
compulsory
obligatorisk
early the day before yesterday
tidigt i förrgår
hope - n
hopp (-et)
would you like to? do you feel like?
har du lust att?
autumn
höst (-en, ar)
information
upplysning (-en, -ar)
most of it
det mesta
festival
festival (-en, -er)
size
storlek (-en, -ar)
has travelled
har rest
both.. And
både… och
vegetables
grönsaker
street kitchen
gatukök (-et, 0)
applies to
gäller
cinema
biograf (-en, -er)
cathedral
domkyrka (-an, -or)
ox
oxkött
for
till varandra
the whole week
en hel vecka
live-in partner
sambo
seat belt
bilbälte (-t, -n)
apple
äpple (-t, -n)
for adults only
barnförbjuden
pilot
pilot
car park
parkeringsplats (-en, -er)
wheel
hjul (-et, -0)
waits
väntar
a quarter to eight
kvart i åtta
honk - v
tuta (-ar, -ade, -at)
several times
flera gånger
good morning
god morgon
about, in
om - prep
December 23rd
Lilla julafton
artist, designer
konstnär (-en, -er)
authoress
författarinna (-an, -0r)
just
alldeles
wait - v
vänta
nice to meet you
roligt att träffas
photography course
fotokurs, en
empty
tom (tomt, tomma)
Monday
måndag, en
platform
plattform (-en, -ar)
position
ställning (-en, -ar)
main rule, the
huvudregel (-n, regler)
boot
bagagelucka (-an, -0r)
Easter
Påskdagen
stands
står
married to
gift med
government
regering (-en, -ar)
I'll have (I take)
jag tar
cheese
ost (-en, -ar)
female
kvinnlig
line
linje (-n, -r)
mom
mamma
grandpa (father's side)
farfar
thumb
tumme (-en, -ar)
I feel ill
Jag känner mig sjuk
window
fönster (-stret,-ster)
end - n
ända (-an, -ar)
little
lilla
fly - v
flyga (-er, flög, flugit)
at any time, whenever
när som helst
damage - v
skada (-an, -or)
thanks to
tack vare
drink
dricker
unmarried
ogift
hungry
hungriga
rather
ganska
every sixth month
var sjätte månad
own - v
äga (-er, -de, -t)
full (w food), satisfied
mätt
dozen
dussin (-et, -0)
paté
pastej
have reserved
har reserverat
unleaded
blyfri
breathe - v
andas (andas, andades,andats)
probably
förmodligen
meat
kött
animal
djur (-et, -0)
oh yes
jadå
following wind
medvind
disturb
störa
member of parliament
riksdagsledamot (-en,-ledamöter)
precipitation, rainfall
nederbörd (-en)
prescription, recipe
recept (-et, -0)
I suppose you would like
ni vill väl ha
who
som
surprisingly
förvånansvärt
river (Scandinavian large river)
älv (-en, -ar)
Ow, that hurts!
Aj, det gör ont!
ladies' wear
damkläder
out of
ut ur
peace (of mind)
frid
cauliflower
blomkål (-en, blomkålshuvuden)
inhabitant
invånare (-n,-0)
be introduced
införas (införs, infördes, införts)
province
landskap (-et, -0)
look after
se efter
live
bor
disappear
försvinna (-er, försvann, försvunit)
the Channel
Engleska kanalen
ugh, ooh
usch
happened
hänt
everything
allting
fasten - v
spänna fast
cousin
kusin (-en, -ar)
shuts
stänger
high (higher, highest)
högt (högre, högst)
next
nästa
so, how
tights
strumpbyxor
lake
sjö (-en, -ar)
doctor's examination
läkarundersökning
vest
undertröja
jetty
byrgg/a (-an, -or)
garage
garage (-t, 0)
central heating
centralvärme (-n)
Good Friday
Långfredagen
nearby
i närheten
last -v
vara (-ar, -ade, -at)
named after
uppkallad efter
best
bäst
thanks for your help
tack för hjälpen
the careful organization
den omsorgsfulla organisationen
traditionally
traditionellt
so that
så att
though
fast
swimsuit
baddräkt (-en, -er)
outside
utanför
be / feel happy - v
trivas (trivas, trivades, trivats)
performance
föreställning (-en, -ar)
exam
examen (pl examina)
number
tal (-et, -0)
three times an hour
tre gånger i timmen
price category
prisklass (-en, -er)
luxury restaurant
lyxrestaurang (-en, -er)
only
bara
booked
upptagen (upptaget, upptagna)
hot chocolate sauce
varn chokladsås
are acified
försuras
shoe - n
skor (-et, -0)
scandalous
skandalös
think, plan to -v
tänka (-er, -te, -t)
in the north
i norr
proof of identity
legitimation, en
Swedish
svensk
men
människa (pr sh)
change (over) to
gå över till
puncture - n
punktering (-en, -ar)
too sour
för surt
probably (here: I think)
nog
cheat - v
lura (-ar, -ade, -at)
finally
slutligen
chocolate
choklad (-en)
to drink - v
att dricka
put - v
ställa (ställer, ställde, )
vegetables
grönsaker
the right amoung
jämna pengar
it was lucky
det var tur
tablet
tablett (-en, -er)
population
befolkning (-en, -ar)
the sad thing is that..
det sorgliga är att…
over, above, across
över
in back of
bakom
to the east
åt öster
of that time
dåtida (inv)
dying
döende
uncle (father's brother)
farbror (-n, farbröder) lit fars bror
front seat
framsäte (-t,-n)
be/feel cold
frysa
present
present (-en, -er)
fetch
hämta
miss - v
missa (-ar, -ade, -at)
has collided with
har kolliderat med
thriller; adventure film
äventyrsfilm (-er, -er)
out
ut
request - v
begära
poor
fattig
post - v
posta
on the other side of
på andra sidan om
how long will you be staying?
hur länge ska ni stanna?
member
mediem (-men, -mar)
shave - v
raka sig
omelet
omelett (-en, -er)
have contributed to
har bidragit till
train
tåg (-et, 0)
prefer - v
föredra (-drar, -drog, -dragit)
establish - v
instifta (-ar, -ade, -ar)
night
natt (-en, nätter)
pattern
mönster (mönstret, mönster)
airy
luftig
of course
förstås
cancelled
inställd
industry
industri (-n, -er)
foreign, strange
främmande (inv)
person, people
människ/a (-an, -or)
at least
åtminstone
difficulty
svårighet (-en, -er)
intend to
tänker
hard
hård
poor (fig) -adj
stackars (inv)
bring - v
laga
official
officiell
tonsilitis
halsfluss
leave me in peace
lämna mig i fred
stop, stay - v
stanna
place - n
plats (-en, -er)
since, as
eftersom
sometimes
ibland
air
luft (-en)
unique
unik
marinated salmon
gravad lax
dipping in the pot'
dopp i grytan
present day
nutida (inv)
necklace
halsband (-et, -0)
lay the foundation of
grundlägga (-er, -lade, -lagt)
flat
lägenhet (-en, -er)
northern
norra
promise - v
lova (-ar, -ade, at)
old coaching inn
gästgivargård (-en, -ar)
specially protected
fridlyst
departure
avresa (-an, -0r)
twenty days after Xmas
tjugondag Knut
pay phone
telefonautomat (-en, -er)
orange juice
apelsinsaft, en
hunt - v
jaga (-ar, -ade, -at)
civil servant
statsjänsteman (-nen,-stemän)
wrong -adj
fel (inv)
true
riktig
reduced price departure
röd avgång (-en, -ar)
all milk
all mjölk
bag, suitcase
väska (-an, -or)
opened
öppnad (öppnat, öppnade)
room
rum (-met, -0)
foreigners
utlänning (-en, -ar)
latitude
breddgrad (-en, -er)
like - v
gilla
often
ofta
species
art (-en, -er)
is redeemed
återlöses
does it hurt?
gör det ont?
how do you do
goddag
health center
vårdcentral
as… as
så… som
put - tr v sitting
sätta (-er, satte, satt)
measles, the
mässling (en)
tram, trolley
spårvagn (-en, -ar)
well known
känd
full beam
helljus (-et, -0)
If I had been rich, I would have flown with Concorde
Om jag hade varit rik, skulle jag ha flugit med Concorde
railway movie car
biovagn (-en, -ar)
times
gånger
have a dip, plunge
tar mig ett dopp
hole
hål (-et, -0)
bus stop