• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/134

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

134 Cards in this Set

 • Front
 • Back
anropar
anropade anropat anropa(!)

call

Examples

* flygplanet anropade kontrolltornet på Arlanda---the aircraft called the control tower at Arlanda
störning
störningen störningar noun

interference

Compounds

* störningsskydd---noise suppressor
avlägsnar
avlägsnade avlägsnat avlägsna(!) verb

remove, dismiss

Examples

* avlägsna sig från platsen---withdraw, leave a place
beredd
berett beredda adj.

prepared, ready

Examples

* jag är beredd att medverka till frågans lösning---I am prepared to help solve the problem
tillfällig
tillfälligt tillfälliga adj

temporary

Examples

* tillfälliga bestämmelser---temporary regulations
upplever
upplevde upplevt upplev! uppleva verb

experience

Examples

* uppleva krigets fasor---experience the horrors of war
träder
trädde trätt träd! träda verb

go, step

Examples

* träda åt sidan---step aside
dal
dalen dalar noun

valley
häver
hävde hävt häv! häva verb

heave

Examples

* tunnorna hävdes överbord---the barrels were cast overboard
skärm
skärmen skärmar noun

screen; shade; shield; peak
föreställer sig
föreställde föreställt föreställ! föreställa verb

imagine, visualize

Examples

* föreställa sig hur något ser ut---imagine the way something looks
glänt
[slightly] open, ajar

Idiomatic phrases

* (dörren) står på glänt ("är lite öppen")---(the door) is slightly open (nis ajarn)
gavel
gaveln gavlar noun

gable

Idiomatic phrases

* på vid gavel ("helt öppen")---wide open
beklagar
beklagade beklagat beklaga(!) verb

be sorry for, pity; regret

Examples

* beklaga utvecklingen---be sorry about the way things have turned out
stör
störde stört stör! störa verb

interrupt

Examples

* stör mig inte!---don't interrupt (disturb) me!
föser
föste föst fös! fösa verb

drive, push

Examples

* polisen föste undan åskådarna---the police pushed back the crowd
övervakar
övervakade övervakat övervaka(!) verb

supervise

Examples

* övervaka att bestämmelserna följs---see to it that the rules are obeyed
berör
berörde berört berör! beröra verb

touch

Examples

* frågan berördes inte vid sammanträdet---the matter was not discussed during the meeting
undviker
undvek undvikit undvik! undvika verb

avoid

Examples

* undvika öppen strid---avoid an open conflict
förnekar
förnekade förnekat förneka(!) verb

deny

Examples

* förneka sin skuld---deny one's guilt
tjänst|gör
-gjorde -gjort -gör! -göra verb

serve [as], do duty

Examples

* tjänstgöra som tolk---serve as an (the) interprete
orda|grann
-grant -granna adj.

word for word

Examples

* en ordagrann översättning---a literal translation
bekräftelse
bekräftelsen bekräftelser noun

confirmation, corroboration, acknowledgement
upptäcker
upptäckte upptäckt upptäck! upptäcka verb

discover

Examples

* Columbus upptäckte Amerika---Columbus discovered America
krampaktig
krampaktigt krampaktiga

tense

Examples

* han gjorde ett krampaktigt försök att se glad ut---he made a desperate attempt to look happy
ström
strömmen strömmar noun

current

Compounds

* elström---electric current
* ström|brytare -n---switch, circuit breaker
tillförsel
tillförseln noun

supply

Compounds

* vattentillförsel---water supply
vev
veven vevar noun

crank, handle
tränger
trängde trängt träng! tränga verb

push, jostle

Examples

* tränga sig fram---push one's way through
förbindelse
förbindelsen förbindelser noun

connection, relations

Examples

* täta förbindelser med regeringen---close connections with the government
omgivning
omgivningen omgivningar noun

surroundings

Examples

* människor i vår närmaste omgivning---people in our immediate surroundings
* stadens omgivningar---the outskirts of the town
dunsar
dunsade dunsat dunsa(!) verb

thud, fall heavily

Examples

* boxaren dunsade i golvet---the boxer thudded to the floor
förutsätter
förutsatte förutsatt förutsätt! förutsätta verb

assume, presuppose
beredskap
beredskapen noun

preparedness, readiness
hand|tag
-taget -tag -tagen noun

handle, knob

Compounds

* dörrhandtag---door handle
lättnad
lättnaden noun

relief

Compounds

* skattelättnad---reduction in taxes
vecklar upp
vecklade vecklat veckla(!) verb

unfold

Examples

* veckla upp ett paket---undo (unwrap) a packet (package)
otäck
otäckt otäcka adj.

nasty

Examples

* otäcka våldsscener---awful scenes of violence
förtränger
förträngde förträngt förträng(!) verb

repress

Examples

* hans upplevelser under kriget gick inte att förtränga---his war experiences could not be repressed
föreställning
föreställningen föreställningar noun

idea, conception

Examples

* vaga föreställningar om ett liv efter detta---vague ideas about a life after this one
springa
springan springor noun

chink, narrow opening

Compounds

* fönsterspringa---window opening
stämmer
stämde stämt stäm! stämma verb

agree, correspond, tally

Examples

* det stämmer precis---that is exactly right
* räkningen stämmer inte---the bill is not correct
ryser
rös ryst rysa verb

shiver

Examples

* rysa av spänning---shiver with excitement
* rysa av köld---shiver with cold
* rysa av rädsla---shudder (shiver, tremble) with fear
jämför
jämförde jämfört jämför! jämföra verb

compare

Examples

* jämföra olika länders folkmusik---compare the folk music of various countries
terräng
terrängen terränger noun

ground
konst|gjord
-gjort -gjorda

artificial
damm
dammen dammar noun

dam; pond, pool
tilltar
tilltog tilltagit tillta(ga) verb

increase

Examples

* våldet tilltar---violence is on the increase
* tilltagande vind---rising wind
angriper
angrep angripit angrip! angripa verb

attack
felaktig
felaktigt felaktiga adj.

wrong, incorrect, mis-

Examples

* ett felaktigt svar---a wrong answer
orörlig
orörligt orörliga adj.

immobile
för
förde fört för! föra verb

transport

Examples

* föra olja från Persiska viken---transport oil from the Persian Gulf
bestämmer
bestämde bestämt bestäm! bestämma verb

determine, settle, decide; prescribe

Examples

* det är redan bestämt---it has already been decided
kissar
kissade kissat kissa(!)

wee-wee, urinate

Compounds

* kiss|nödig -t---needing to pee
inbillar sig
inbillade inbillat inbilla(!) verb

imagine

Examples

* han inbillar sig att han förstår allt---he thinks he understands everything
flaxar
flaxade flaxat flaxa verb.

flap, flutter
kräks
kräktes kräkts kräks! kräkas

vomit, be sick
rycker ut
ryckte ryckt ryck! rycka verb

be demobilized (having completed military service)

Examples

* brandkåren fick rycka ut---the fire brigade had to turn out
ändamål
ändamålet ändamål ändamålen noun

purpose, end

Examples

* vad är ändamålet med undersökningen?---what is the purpose of the investigation?
lastar
lastade lastat lasta(!) verb

blame

Examples

* tågföraren kan inte lastas för olyckan---the engine driver cannot be blamed for the accident
svars
noun

responsible

Idiomatic phrases

* stå till svars ("ansvara för följderna")---be held responsible ("answer for the consequences")
sviktar
sviktade sviktat svikta verb

sag, yield
hugger
högg huggit hugg! hugga verb

cut, slash, strike; chop; hew, carve
upphör
upphörde upphört upphör! upphöra verb

stop

Examples

* verksamheten har upphört---the business has closed down
underlag
underlaget underlag underlagen noun

surface, ground

Examples

* halt underlag---slippery surface
brus
bruset noun

noise, roar, rush

Examples

* storstadens brus---the roar of the city
fläkt
fläkten fläktar noun

fan; breeze
förgör
förgjorde förgjort förgör! förgöra verb

destroy, put to death

Examples

* prinsen red ut för att förgöra draken---the prince rode away to slay the dragon
vrider
vred vridit vrid! vrida verb

turn

Examples

* vrida på huvudet---turn one's head
oklanderlig
oklanderligt oklanderliga adj.

irreproachable

Examples

* oklanderligt uppförande---irreproachable (impeccable, faultless) behaviour
uppmuntrar
uppmuntrade uppmuntrat uppmuntra(!) verb

encourage

Compounds

* uppmuntran---encouragement
del|ger
-gav -gett (el. -givit) -ge(!) (el. -giv! -giva) verb

inform; communicate

Examples

* delge någon misstanke om brott---inform a person of being suspected of a crime
avstår
avstod avstått avstå(!) verb

give up, relinquish, abandon; refrain from, desist from
med|ansvar
-ansvaret noun

joint responsibility

Compounds

* medansvarig -t---jointly responsible
delaktig
delaktigt delaktiga adj.

involved; mixed up in

Examples

* delaktig i ett brott---accessary to a crime
åklagare
åklagar(e)n åklagare åklagarna noun

prosecutor

Compounds

* Riks|åklagaren---the Prosecutor General
* åklagar|myndighet -en---office of the public prosecutor
anhåller
anhöll anhållit anhåll! anhålla verb

take into custody, arrest, apprehend, detain

Examples

* mannen har anhållits som misstänkt för bedrägeri---the man has been arrested on suspicion of fraud
beslut
beslutet beslut besluten noun

decision; resolution

Examples

* fatta beslut---come to a decision
stöttar
stöttade stöttat stötta(!) verb

support

Examples

* familjen har stöttat mig i mitt arbete---my family has supported me in my work
uppmärksam
uppmärksamt uppmärksamma adj.

attentive

Examples

* den uppmärksamme läsaren---the attentive reader
överens|kommelse
-kommelsen -kommelser noun

agreement, settlement
själv|klar
-klart -klara adj.

obvious, [self-]evident; natural

Examples

* en självklar sak---a matter of course
* det är självklart att du ska komma---it stands to reason that you'll be coming

Compounds

* självklarhet -en---matter of course
frånvarande
adj.

preoccupied, absent

Examples

* ett frånvarande leende---an absent smile
börs
börsen börser noun

stock exchange

# börs|mäklare---stockbroker, broker
# börs|notering---stock-exchange quotation
begrundar
begrundade begrundat begrunda(!) verb

ponder, contemplate, meditate (muse, reflect) on
anförtror
anförtrodde anförtrott anförtro(!) verb

entrust; confide

Examples

* hon anförtroddes chefsposten---she was entrusted with the post of company manager
sårar
sårade sårat såra(!) verb

hurt, wound

Examples

* hon sårar mig med sina ideliga anmärkningar---I am hurt by her constant criticism
underskattar
underskattade underskattat underskatta(!) verb

underestimate

Examples

* hon underskattar sin egen förmåga---she underestimates her own ability
skimmer
skimret noun

shimmer, gleam; light, glow, lustre
uppfattar
uppfattade uppfattat uppfatta(!) verb

understand; catch
njure
njuren njurar noun

kidney
avundas
avundades avundats avundas(!) verb

envy

Examples

* jag avundas dig inte det här jobbet!---I don't envy you this job!
medtävlare
medtävlar(e)n medtävlare medtävlarna noun

competitor, rival
tillgång
tillgången tillgångar noun

asset; supply
rastlös
rastlöst rastlösa adj.

restless
hedning
hedningen hedningar noun

heathen
bemärkelse
bemärkelsen bemärkelser noun

sense

Examples

* i alla bemärkelser---in all senses
kristen
kristet kristna

Christian

Examples

* kristna värderingar---Christian values
ödmjukhet
humility
försakar
försakade försakat försaka(!) verb

go without, deny oneself

Compounds

* försakelse---privation
förakt
föraktet noun

contempt, disdain
själslig
själsligt själsliga adj.

mental; spiritual
storhet
storheten storheter noun

greatness, grandeur
quantity, magnitude
egenskap
egenskapen egenskaper noun

quality, property, characteristic
skräck|injagande
adj.

terrifying, horrifying, dreadful
regel|bunden
-bundet -bundna adj.

regular, settled
redskap
redskapet redskap redskapen noun

tool
inväntar
inväntade inväntat invänta(!) verb

wait for, await

Examples

* tåget inväntar expresståget från Stockholm---the train is waiting for the express train from Stockholm
åtal
åtalet åtal åtalen noun

prosecution, indictment
vittrar
vittrade vittrat vittra verb

decompose
uppträder
uppträdde uppträtt uppträd! uppträda verb

appear; behave
skarp|sinne
-sinnet noun

acumen, acuity, perspicacity

Compounds

* skarpsinnig---shrewd
käpp
käppen käppar

stick
förbi|ser
-såg -sett -se(!) verb

overlook, disregard

Examples

* ett viktigt men ofta förbisett faktum---an important but often overlooked fact
fäktar
fäktade fäktat fäkta(!) verb
fence
Examples

* fäkta med svärd---fence with swords
* fäkta med armarna---gesticulate
ryter
röt rutit ryt! ryta verb

roar, bellow
skymmer
skymde skymt skym! skymma verb

be in the way of, block [out], conceal, hide; dim, obscure

Examples

* trädet skymmer sikten---the tree blocks the view
oväsen
oväsendet noun

noise
hytt
hytten hytter noun

cabin, berth
kränger
krängde krängt kräng! kränga

careen, lurch

Examples

* bussen krängde---the bus lurched
knäcker
knäckte knäckt knäck! knäcka

crack, snap

Examples

* trädet knäcktes av stormen---the tree was split by the storm
omtöcknad
omtöcknat omtöcknade adj.

dazed
tve|hågsen
-hågset -hågsna adj.

doubtful
disig
disigt disiga adj.

hazy

Examples

* övervägande mulet och disigt---mostly overcast and
fattas
fattades fattats fattas verb

be missing (short, lacking)
repar
repade repat repa(!) verb

recover

Examples

* repa mod---take heart, pluck up courage
* repa sig efter en sjukdom---recover from an illness
spärrar
spärrade spärrat spärra(!) verb

open wide; block

Examples

* spärra upp ögonen---open one's eyes wide
* lastbilen spärrade hela körbanan---the lorry blocked the whole road
strilar
strilade strilat strila(!) verb

sprinkle

Examples

* regnet strilade ner---a gentle rain was falling
ballong
ballongen ballonger noun

balloon
ratt|fylleri
-fylleri(e)t noun

driving under the influence of drink
beivrar
beivrade beivrat beivra(!) verb

take [legal] measures against; prosecute
förtjänar
förtjänade förtjänat förtjäna verb

deserve; earn
övar
övade övat öva(!) verb

practise, train
hängiven
hängivet hängivna adj.

devoted, affectionate, enthusiastic