• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Isang natatanging uri ng wika na ginagamit sa isang rehiyon o lugar.

Diyalekto

Walong pangunahing diyalekto

Sebwano, Bikolano, Ilonggo, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Waray, Tagalog

Kabuuan ng nga sagisag na binubuo ng mga tunog na binibigkas o sinasalita at ng nga simbolong isinusulat.

Wika

Siyentipikong pagaaral ng iba't ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may batayan subalit hindi pa lubusang napapatunayan.

Teorya

(Teorya) Tunog na nililikha ng mga hayop,kalikasan at paligid.

Teoryang Bow-wow

(Teorya) Lahat ng bagay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa.

Teoryang Ding-dong

(Teorya) Nakalilikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin.

Teoryang Pooh-pooh

(Teorya) Ang wika ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nilikha sa nga ritwal.

Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay

(Teorya) nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas emosyunal

Teoryang Sing-song

(Teorya) nahalaw mula sa Banal na kasulatan

Tore ng Babel

(Teorya) Ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang puwersang pisikal.

Teoryang Yoo He Yo

(Teorya) Ang kumpas o galaw ng kamay ng tao

Teoryang Ta-ta

(Teorya) arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay

Teoryang Eureka

(Teorya) Nakabatay din sa stimulus response theory

Teoryang Yum-Yum

(Teorya) mga pwersang may kinalaman sa romansa.

Teoryang La-la

(Teorya) ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon dahil taglay nito ang kakulangan sa nga detalye

Teoryang Musikal

(Teorya) Ang tao mismo ang gumagawa ng kanyang wika upang may magamit sa kanyang pakikipagsalamuha.

Teoryang Pakikipagsalamuha

(Teorya) Nauuna ang pagsasalita sa pamumuestra

Teoryang Muestra

Tulay para magkaunawaan ang iba't ibanggrupo ng mga tao na may kani-kanyang wikang ginagamit.

Lingua Franca

Ang ating dalawang lingua franca ginagamit

Filipino at Ingles

2 wika ang nalalaman na ginagamit sa edukasyon

Bilingguwalismo

3 o higit pang wika ang nalalaman na ginagamit sa edukasyon

Multilingguwismo

Ating pambansang wika

Filipino

Nagsabi ng "Malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit na wikang dayuhan subalit di nagaangkin ng sariling wika"

Dr. Isidro Dyan

Batay sa rekomendasyon, ang wikang ingles ang tanging wikang panturo

Komisyong Schurman (March 4, 1899)

Itinadhanang tagalog ang opisyal na wika.

Biak-na-bato (1987)

Itinadhanang "pansamantalang"gamitin ang Español bilang opisyal na wika.

Konstitusyon ng Malolos (Enero 21,1899)

Naghanap ng panukala na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang tagalog subalit patuloy ang pamamayani ng wikang Ingles.

Manuel Gillego

Ama ng pambansang wika

Manuel L. Quezon

Kailan inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa sa Pilipinas ay Tagalog

Disyembre 30, 1937

Kailan pinagtibay ng batas komonwelt blg. 570 na nagtadhana na simula sa hulyo 4, 1946 ang wikang pambansa ay isang opisyal na wika ng bansa.

Hunyo 7, 1940

Ginagamit ito sa pagtukoy sa mga varayti ng wika ayon sa gumagamit

Rehistro o Register ng Wika

Naayon ang wika sa sino ang naguusap

Tono ng kausap o tagapakinig

Batay sa larangan sa tinatalakay at sa panahon

Paksa ng pag-uusapan

Pasalita o pasulat sa pagtalima sa mga panunturan na dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap

Paraan o paano nag-uusap

Ano ang tawag sa mga terminong hiram na mga salita o mula sa mga banyagang kultura

Espesyalisadong Termino

Ano ang tawag sa mga espesyalisadong termino gaya ng mga salitang siyentipiko o teknikal na nagtataglay ng iba’t ibang kahulugan sa iba’t ibang larangan o disiplina.

Register

Ano ang tawag sa gamit ng wika sa mga pagkakataong gusto nating humimok o manghikayat, may gusto tayong mangyari, o gusto nating pakilusin ang isang tao?

Cognitive

Ano ang tawag kapag may gusto tayong ipaalam sa isang tao,nagbibigay ng mga datos at kaalaman,at nag babahagi sa ibang mga impormasyong nakuha o narinig natin.

Informative

Ano ang tawag sa gamit ng wika kapag nagbibigay tayong bagong tawag o pangalan sa isang tao o bagay?

Labeling

Ipinapalagay niya na ang wika ay repleksiyon ng panlipunang pangangailangan at konteksto (sa Haslett 2008).

Malowski

Kaninong prinsipyong sitwasyonal na konteksto ang paglalarawan sa kahulugan na nakabatay sa paggamit ng wika sa tiyak na konteksto?

Firth

Nabuo niya ang pitong tungkulin ng wika batay sa iba’t ibang yugto ng pagkakagamit ng isang bata.

Halliday

Ito ay ang pag kakaiba sa mga katawagan at kahulugan ng salitang ginagamit sa iba’t ibang lugar.

Heograpikal na Varayti ng Wika

Ito ay ang pagkakaiba-iba sa pagbuo ng mga salita dahil sa paglalapi.

Morpolohikal na Varayti ng Wika

Ito ang pagkakaiba-iba sa bigkas at tunog ng mga salita.

Ponolohiya na Varayti ng Wika

Ano ang tawag sa maiikling usapan o small talk?

Phatic

Ano ang tawag sa mga sitwasyong sinasabi natin ang ating nararamdaman?

Emotive

Ano ang tawag sa gamit ng wika na nakakatulong sa atin upang mas makilala at maunawaan tayo ng tao?

Expressive