• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka faktorer ska man beakta vid behandlingsplaneringen för tandförflyttningar?

X Hur många tänder ska flyttas och vilka?
X Hur långt ska tänderna flyttas?
X I vilken riktning ska de flyttas?
X Hur ska enskilda tänder flyttas, tex tippas?
X Hur kraftig förankring behövs tillförflyttningen?
X Behövs det någon hjälp av växten?
X Finns det interkuspidation?

Vid val av apparatur kan man välja avtagbar- eller fast apparatur, vilka indikationer finns för resp. apparatur?

X Avtagbar apparatur:


- Enskilda tänder vid mindre tippandeförflyttningar, dvs vid förflyttningar där tippning ger lämplig kraft.


- Hela käkar hos växande individer.·
X Fast apparatur:


- Vid mer komplicerade tandförflyttningarsom innebär att tänder ska flyttas på olika sätt, ej enbart genom tippning.


- Vid förflyttning av tänder parallellt ellerför att ändra vinkling mer kontrollerat (används därför vid ändringar i helabettet, pga trångställningar eller ocklusionsavvikelser).

Vilken typ av apparatur och vad för typ av krafter vill man åstadkomma för att korrigera sagittala bettavvikelser för ök resp uk?

X För att få distalriktade krafter i ök:


- EOD med Klass II drag (från anteriort ök tillposteriort uk)
X För att få mesialriktade krafter i ök:


- Omvänt EOD (som en declairemask)
X För distalriktade krafter i uk:


- Brukar ha liten/ingen effekt.


- Klass III drag i sådana fall (frånanteriort uk till posteriort ök).
X För att få mesialriktade krafter i uk:


- Klass II drag


Vad vill man åstadkomma med apparatur för vertikala avvikelser?

A. Betthöjning. Molarer tillåts extrudera mer än frontpartiet tex aktivator med urslipningar distalt eller fast apparatur med speciella bågar, EOD nackdrag.


B. Incisivernas växt nedåt framåt avses att hämmas av tex aktivator med EOD high-pull, anterior kraft, eller fast apparatur med intruderande krafter på ök-front.


Vid apparatur för transversella avvikelser är komprimering av käken ej möjligt, vilket lämnar oss med enda alternativet att vidga. Vilka exempel av apparatur kan man ha i ök resp. uk?

X ÖK:
-Tex Quad-helix (man kan lägga in kraftpar som motverkar tippning samtidigt som en transversell kraft vidgar ök)
-Suturvidgare.


X UK:
Ofta svårt att vidga (beror på diagnos) dock är uk molarer ibland lingualtippade och dessa kan man uttippa ( vidgning av uk) mha en lingualbåge.

Vilka olika typer av krafter är möjliga att få på enskilda tänder med fast resp avtagbar apparatur?

X Fast apparatur
-Intrusion
-Extrusion
-Parallellförflyttning ”Bodily movement”


X Avtagbar apparatur
-Tippning

Vilka beståndsdelar har en klammerplåt?

X Basplatta


X Retentionselement såsom klamrarX Aktiva element såsom fjädrar, slingor och skruvar

Varför har man en basplatta och hur kan den utformas?

X Basplattan är till för fäste av aktiva element


X Den kan utformas olika för att vissa effekter ska uppnås.
-Enklaste utformningen är att enbart gommen täcks.
-En annan utformning är att tänderna täcks, funkar då som bettspärr (ocklusionen låser) och underlättar tandförflyttning. (Istället för tippningar?)


-Den kan även utformas med en frontal bitvall, görs vid djupa bett och då täcker bettspärren endast fronten.
-Har man normal normal vöb eller öppet bett täcker bettspärren endast distalt om (mindre vanligt). Denna utformning tillåter att front tänderna stänger luckan.


Vilka olika retentionselement kan man ha på en klammerplåt?

X Adamsklammer (klamrar på 6:or och 4:or bilateralt)

- Man vill i regel att retentionselementen ska vara så jämnt fördelade som möjligt.
X Facialslinga


- vid asymmetrisk eruption (tex att den sträcker sig buckalt från 3:a till 3:a för att ena 4:an ej har erupterat). Används i kombo med adamsklamrar.Vilket retentionselement kan man nyttja om man har för få tänder att fästa på?

En facialslinga.
Vad åstadkommer man med en aktiv facialslinga?

Palatinaltippning av ök incisiver (slingan trycker mot ök front, samma funktion som läpparna).

Vad åstadkommer man med en dragspelsfjäder eller en z-fjäder (2 olika typer av aktiva element)?

Buccaltippning av enstaka tänder!


Obs! Basplattan på klammerplåten måste täcka fjädern annars inaktiveras den av tuggtrycket. Fjädern ska riktas så rakt mot tanden som möjligt.


Vad åstadkommer man med en fingerfjäder?

Mesial eller distalförflyttning av tand.
Är det lämpligt att flytta tänder när det finns hinder i vägen?

Nej, och vid all tandförflyttning ska man ta rtg innan!!