• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1.Vad innebär begreppen hyperplasi och hypertrofi?
Hyperplasi: förtjockning/förstorning av vävnaden pga ökat antal celler.

Hypertrofi: uttänjning och tillväxa i längd och omfång av celler, t.ex vid hjärtmuskeln som gör att hjärtat blir förstorad.
2.Inom onkologin används klassificeringen TNM. Förklara denna klassificering.
T: tumör – tumör storlek
N: nodes – om cancer celler har spridit sig till regionala lymfkörtlarna.
M: metastaser – om tumören/cancer celler har spridit sig till andra delar av kroppen.

denna klassificering är viktigt för att bestämma/avgöra vilken behandling ska användas.
1.Behandlingseffekterna är olika och beror av tumörsvaret. Vad innebär i detta sammanhang förkortningen PD?
CR = complete remission
PD= Att sjukdomen har ökats med mer är 25%. En progressiv sjukdom.
SD= stabil sjukdom, mindre än 50% minskning eller 25% ökning av tumör.
PR= partiell remission, minst 50% reduktion av tumören
2.Vid cancer och tumörsjukdomar används bland annat cytostatika och radioterapi (joniserande strålar) som behandlingsformer. Varför används sådana behandlingsformer då dessa även påverkar friska celler (dvs. icke tumörceller). Motivera ditt svar med specifik kunskap.
Cytostatika är läkemedel som används för att döda cancerceller. De påverkar dock alla celler i kroppen, och denna påverkan är kraftigast på de celler som delar sig snabbt, såsom cellerna i hårrötterna, slemhinnorna och benmärgen.
Behandlingen med cytostatika upprepas med jämna intervall. Under uppehållen mellan cyklerna klarar de normala cellerna att återhämta sig, då de har en bättre förmåga till återhämtning än tumörcellerna. För att få bästa effekt kombineras ofta olika preparat som påverkar tumörcellerna på olika sätt. Cancerceller har sämre förmåga att reparera sig. Cancerceller når inte fullmognad.
3.Ange fyra skillnader mellan en benign och malign cell!
Benign – Normal tillväxtkontroll, respekterar omgivande vävnad, metastaserar inte, normal fysiologisk funktion.
Malign – Tillväxer ohämmad, destruerande, nedsatt funktion, metastaserar.
4.Generellt har cancerincidensen i Sverige ökat. Vilken enskild orsak står för 50% av denna ökning?
Ökningen blir mer pga att befolkningen blir allt äldre, denna ökning är då ett faktum.
5.Vilka är de huvudsakliga onkologiska behandlingsmetoderna (3st)?
Kirurgi, Cytostatika och RadioStrålning.
6.Nämn 2 symtom på bröstcancer.
Knutor, indragen hud, sekretion.
7.Cancersjukdom kan vara förvärvad respektive genetiskt betingad. Ange den procentuella fördelningen mellan förvärvade respektive genetiskt betingad cancerfall.
Genetisk – 5-10%, Förvärvad – 90-95%.
8.Både cytostatika samt radioterapi har generellt större effekt på cancercell än icke cancer celler (friska celler), varför, motivera ditt svar!
Friska celler har bättre förmåga att återhämta sig under vilofasen. Dessa behandlingar påverkar mest de celler som delar sig snabbt, då dom är mer känsliga vilket cancercellen gör, men även celler i slemhinnan, benmägen och hårbotten. Cancercellen befinner sig oftast i mitosfas och når inte fullmognad, ofullständig DNA vilket gör de sköra.
9.Angiogensen är en viktig faktor för att cancercellen skall kunna etablera sig i en vävnad, exempelvis vid metastasering, beskriv varför.
Detta för att cancercellen skall kunna föröka sig fortare med hjälp av näringstillförsel. Denna näringstillförsel sker via de blodkärl som har vuxit in i tumören.
10.Tumörutveckling gynnas av olika kroniska inflammationer såsom Morbus Crohn/ Crohns sjukdom (CD) med flera, förklara sambandet.
Pga att immunförsvaret är upptagen med de inflammationer som uppstår vid sjukdomarna. Detta ledder till att immunförsvaret inte hinner reagera på tumörens utveckling.
11.Varför är det svårt att bota cancer?
Cancer slår rot inne i genetiska strukturer i en cell , och kromosomala instabilitet ger upphov till mutationer när celler börjar dela sig och föröka . Den elaka celldelningen sker snabbt att kroppen inte hinner med att reparera cellen med hjälp av P53 genen. Cancercellen är mer eller mindre lik sin ursprungscell.
12.Begreppet Cancer In Situ används inom onkologin, vad innebär detta begrepp?
Cancer in situ innebär elakartade cancerceller utan förmåga till spridning, oordning i epitelet.
13.I samband med Axillutrymmen kan svullnad uppstå, så kallade ”lymfödem”, redogör varför detta uppstår.
Detta uppstår pga att de bortopererade lymfkörtlar hade till uppgift att dränera bort överflödig lymfvätska som nu samlas i det utrymmet istället.
15.Förklara, patofysiologiskt en vanlig orsak till så kallad tumörfeber.
Då otillräcklig näringstillförsel råder för cancer cellerna. Cellerna ger pga detta upphov till en inflammatorisk process. Detta ledder i sin tur till feber.
Febern är tillföljd av en immunologisk process som sker i kroppen, vita blodkropper (makrofager) frisätta pyrogener ämne som orsakar feber.
17.Utveckling av en tumör, så kallad tumörtransformation, beskrivs i kurslitteratur i två steg, förklara kortfattat dessa steg.
Det första steget i en tumörtransformation är initiering som bildas när en mutation bildas som sker i en cells arvsanlag. Exempel på initierande cancerframkallande faktorer är ärftlig predispotion, luftföroreningar framförallt tobaksrök, röntgenstrålning, radioaktiv strålning, radon, asbest, kemikalier och olika virus. Cellen förändras vilket leder till att delningshastigheten kraftigt ökar. Näst a steg är promovering som innebär tillväxtstimulering av tumörväxten. Exempel på promoverande cancerframkallande faktorer är hormoner, tillväxtfaktorer, kostfaktorer och kemikalier. Cytotoxiska vita blodkroppar, Tc-mördarceller och NKmördarceller är ett immunologiskt försvar mot malignitet (Ericsson & Ericsson, 2006).
18.Diskutera vad grad av differentiering kan ha för inverkan på tumörcellers tillväxthastighet?
Hög differentierad = liknar sin ursprungscell vilket innebär att den inte är lika farlig.
Låg differentierad (anaplatiskt)= snabbare tillväxt vilket innebär större förmåga att metastasera. Aggressiv och sämre prognos.
20.Cancer mammae (bröstcancer). Redogör för två relevanta postoperativa biverkningar efter axill- utrymning.
Armsvullnad, rörelsehinder i axlarna, arm och bröstsvullnad
22.Ange fyra undersökningar som görs för att fastställa diagnosen Colorectalcancer!
Bukstatus, Rektoskopi, facesprov, biopsi, MR.