Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ange 6 förebyggande råd mot fotsår

1. Regelbunden fottvätt


2. Dagligt byte av strumpor


3. Noggrann inspektion av fötter varje dag


4. Smörja med fuktgörande kräm


5. aldrig gå barfota


6. Använda skor med god passform

Beskriv huvudsaklig lokalisation av arteriellt sår

Oftast distalt på foten, tår & häl

Beskriv huvudsaklig lokalisation av venöst sår

Allra vanligast är medialsidan av underbenets nedre 1/3-del.

Beskriv särläkningens 3 faser

1. Inflammationsfasen - rodnad, svullnad och smärta.


2.Nybildningsfasen = granulationsvävnad fyller ut sårhålan.


3. Mognadsfasen - Granulationsvävnaden tillbakabildas och såret bleknar.

Du sticker dig på en kanyl, vad gör du för att försöka undvika att drabbas av smitta?

1. Tvättar händerna länge under tvål och vatten

2. Desinfekterar händerna med sprit.

Ge två exempel på blodöverförda smittor som skulle kunna drabba dig.

1. HIV


2. Hepatit B


3. Hepatit C

Vad kallas vävnadsvätskan och vilka 3 huvudsakliga cellgrupper finns i vätskan

1. Vävnadsvätska = plasma
1. Erytrocyter


2. Leukocyter


3. Trombocyter

Ange var på kroppen en brenmärgspunktion vanligtvis utförs.

Höftbenskammen

Förutom att desinfektera händerna, ha skyddsrock och handskar - beskriv 2 viktiga moment du bör utföra vid hanteringen av CVK:n innan cytostatikainfusionen ska administreras

1. Desinfektera injektionsventilen med klorhexidinsprit 5mg/ml


2. Kontrollerar att katederspetsen har rätt läge genom att spola med några ml nacl och aspirera försiktigt tills det kommer blod i slangen. Därefter spola med minst 20 ml nacl

Ange 6 råd som bör ges vid infektionskänslighet

1. Uppmärksam på infektion/feber (uppsöka sjukhus)


2. noggrannhet med den dagliga hygienen


3. Undvika stora folksamlingar


4. Undvika trädgårdsarbete för att det finns bakterier och svamporganismer i jorden som kan orsaka allvarliga infektioner


5. Undvika gravad mat


6. undvika opastöriserade mjölkprodukter

Ge ett förslag på ett instrument som kan påvisa om man övergår från cirkulatioriskt stabil till ett kritiskt tillstånd, (sepsis)

MEWS

Ange 4 odlingar som kan bli aktuella när man vill ta reda på var en infektion finns.

1. Svalgodling


2. sputumodling


3. Urinodling


4. Blododling

Ange referensfärderna för BMI

BMI under 18,5: UNDERVIKT


BMI 18,5 – 24,9: NORMALVIKT


BMI 25 – 29,9: ÖVERVIKT


BMI 30.0 och mer: FETMA

Ange4 symtom som man kan ha vid upptäckt av B-12 brist förutom vad blodprover kan visa

1. Tungsveda


2. Röd glatt tunga


3. Känselbortfall i fingrar


4. trötthet

Ge förslag på 6 kontroller du gör direkt utifrån de symtom (tappar bestick, blek, kallsvettig) för att stärka misstanken om stroke

1. Om han kan le


2. Om han kan visa tänderna


3. Om mungipan hänger


4. Om han kan lyfta armar och ben och hålla dem uppe en stund.


5. Upprepa en enkel mening


6. Om han sluddrar

Ange 6 komplikationer till KAD

1. påverkad livskvalitet

2. Stopp i kateter


3. Infektion (UVI)


4. Blåskramper


5. Skador eller obehag i urinrör


6. Blod i urinen


Ange 6 trycksårspuökter där man kan utveckla trycksår

1.Bakhuvud

2. Öron


3. Axelled


4. Skulderblad


5. Armbåge


6. Sacrum


7. Glutealt


8. Mellan knän

4. egenvårdsåtgärder för att reducera risken för osteoporos

1. Fysisk aktiv


2. Ej röka


3. Äta bra mat som innehåller tillräckligt med kalcium


4. Äta D-vitamin

vad betyder nociceptiv smärta

Den vanligaste typen av smärta är så kallad vävnadsskadesmärta eller nociceptiv smärta.vad är neurotisk smärta

Nervsmärta