Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/161

Click to flip

161 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Vad betyder PSA?

Prostata specifikt antigen.

Det är alltså en förkortning på ett blodprov som vi vill veta hela namnet på.

Hur tar man ett PSA prov?

Genom ett venöst blodprov.

Vad betyder PSA och hur tas detta prov?

Prostata specifikt antigen och det tas genom ett venöst blodprov.

Vad kan ett högt PSA bero på?

Prostatacancer eller prostataförstoring.

När utsöndras PSA?

Vid god- eller elakartade prostatasjukdom.

Hur undersöks prostatan?

Genom rektalpalpation.

Hur utreds prostatacancer?

Rektalpalpation av prostata, transrektalt ultraljud och finnålsbiopsi av prostata.

Tre olika undersökningar efterfrågas.

Vilka behandlingsalternativ är aktuella vid prostatacancer?

Strålning eller kirurgi.

Vad mäter man med B-Hb?

Hemoglobinet i blodet (blodvärdet).

Vad gör hemoglobinet i blodet?

Transporterar syret runt i kroppen. Hemoglobinet ger blodet dess röda färg.

Vad är hemoglobin?

Ett protein som transporterar syre och koldioxid i kroppen.

Varför mäts B-Hb inför operation?

För att se så att det finns tillräckligt med hemoglobin i kroppen så att syret kan transporteras runt under operationen.

Gäller inte bara inför operation dock!

Vad är normalvärdet för B-Hb?

130-170 g/L.

Mäts i g/L.

Vad är S-K för prov?

Kalium i serum.

Vad står förkortningen för?

Varför mäts S-Kalium?

För att kontrollera saltbalansen i kroppen. Då kalium är ett mycket viktigt ämne i kroppen som styr bla. våra nervsignaler är det viktigt att det finns en lagom mängd i kroppen.

Vad är det för normalvärde på S-Kalium?

3,5-5 mmol/L.

Mäts i mmol/L.

Hur mäter man vanligtvis B-Hb?

Genom ett kapillärt prov.

Vad är S-Kreatinin?

Kreatinin i serum.

Varför mäts S-Kreatinin?

För att undersöka njurfunktionen.

Vad kan ett förhöjt S-Kreatinin betyda?

Att man har en stor muskelmassa eller att njurarnas funktion har blivit sämre.

Hur tas ett S-Kreatinin prov?

Genom ett venöst blodprov.

Vad är normalvärdet för S-Kreatinin?

50-100 mikromol/L.

Mäts i mikromol/L.

Varför fastar/svälter man inför operation i narkos?

En tom magsäck minimerar risken för aspiration till lungorna av maginnehåll.

Varför genomförs preoperativ dusch?

För att minska risken för postoperativ infektion.

Hur genomförs preoperativ dusch?

Duschar med descutansvamp på hela kroppen & håret förutom i ögon & mun. Efteråt får patienten ej smörja sig med krämer, ha stylingprodukter i håret eller sminka sig osv.

Hur många gånger brukar patienten behöva descutanduscha inför operation?

Minst två gånger men ofta tre. Håret tvättas bara en gång med medlet och det på morgonen under operationsdagen.

På vilka områden skall man vara extra noga att tvätta under preoperativ tvätt?

Hårbotten, naglar, genitalia, navel och rygg.

Fem olika ställen.

Vad gäller angående hårväxt i operationsområdet?

Bör vara kvar om det går om de måste tas bort görs detta i så nära anslutning som möjligt till operationen med hjälp av sax eller hårklippningsmaskin med engångsblad.

Ska det vara kvar eller inte? Hur gör man för att ta bort det?

Hur informerar du patienten om andningsteknik?

Viktigt att andas lugna djupa andetag ända ner i magen. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Höj huvudänden på sängen vid svårigheter eller sitt upp.

Vad har smärta och smärtlindring för betydelse i ett postoperativt skede?

Smärta ökar blodtrycket och minskar sårläkningsprocessen. Smärtutbrott bör därför undvikas då det förlänger sårläkningen.

Vilka kontroller bör göras av en KAD och hur ofta?

KAD bör utvärderas dagligen om den behövs fortfarande, ta bort den annars. Daglig inspektion gällande flöde, färg och utseende på urin samt smärta/klåda hos pat. bör undersökas.

Varför bör en KAD undersökas dagligen?

KAD ökar risken för UVI med 10% per dygn bör det finnas en orsak att behålla den. Stopp i KAD kan skada blåsan. Ev. blod samt tecken på infektion bör uppmärksammas.

Vad bör kontrolleras gällande en PVK med en pågående infusion i ett postoperativt skede?

Flöde av infusionen, läge på PVK så infusionen går i.v., tecken på infektion samt när den är satt.

Hur ofta bör en PVK inspekteras?

Minst 3 ggr/dygn.

Vad är tecken på infektion?

Bland annat: rodnad, svullnad, värme och smärta.

Varför är det viktigt att kontrollera läget av en PVK innan administration av lkm?

Så att PVK:n sitter i ett fungerande kärl och inte är stopp i. Har läget ändrats kan lkm. hamna subkutant istället.

Vad kontrollerar du gällande ett operationsförband?

Sitter på plats och ej har lossnat, ej fuktat igenom, inga tecken på infektion/överkänslighet. Uppmärksammar ev. fortsatt blödning.

Vad finns det för risker vid orörlighet i ett postoperativt skede?

Trycksår, obstipation, kontrakturer, andningssvårigheter, pneumoni och trombos.

Sex exempel sökes.

Hur undviks trycksår?

Fysisk aktivitet, ändrat sängläge, rörelser i sängen som armgympa/vicka på fötter, inga veck i lakan/kläder, tryckavlastandemadrasss samt välnutrierad patient.

Sex olika exempel här.

Hur undviker du andningssvårigeter i sängläge?

Höjd huvudände, fysisk aktivitet i den mån det går, andas genom näsan och ut genom munnen, lugna djupa andetag ner till magen.

Fyra exempel här.

Hur undviker du obstipation efter operation?

Rörelse i den mån det går, drick rikligt med vätska, ät fiberrik-kost ev. laxerande läkemedel.

Fyra exempel här.

Vad innebär att blåsa mot motstånd (som är en åtgärd vid/vid risk för pneumoni)?

Ett PEP-redskap används för att blåsa i vid sittande läge. Går det inte sitta kan man ligga ner med höjd huvudände eller ligga på sidan.

Varför är det bra att säga till patienten att vicka på fötterna i sängläge?

Det ökar blodcirkulationen vilket minskar risken för trombos samt andra risker vid fysisk inaktivitet.

Vad är tromboflebit?

Inflamation i ett kärl.

En patient har en PVK i handryggen och klagar på att det smärtar, vad kan vara orsaken?

Tromboflebit eller att läget har ändrats så att infusioner/injektion går subkutant.

Vilka kontroller är viktiga att göra under en blod transfusion? Förutsatt att inget är fel på PVK:n.

Transfusionshastigheten (risk för övervätskning) samt eventuella transfusionsreaktioner bör observeras. Se, lyssna, känna!

Vad är exempel på transfusionsreaktioner vid blodtransfusion?

Frossa, klåda, urtikaria, ansiktsrodnad, oro, ångest, bröstsmärta, ryggsmärta, takykardi, blodtrycksfall och röd urin.

11 olika reaktioner är nämnda här.

Vad gör du vid eventuella transfusionsreaktioner under en erytrocyttransfusion?

Avbryt transfusion, kontrollera AT med ABCDE, kontrollera transfusionsdokumenten, kontakta läkare, informera transfusionsmed., observera urinfärg, ta prover på pat., dokumentera!


Ge exempel på frågor som kan användas vid smärtskatning?

Var?- Lokalisation, När?- Vilka tillfällen?, Hur?- Pulserar, hugger osv., Nummer på VAS-skalan?, Känner du dig tillräckligt smärtlindrad?

Fem olika exempel här.

Vad finns det för vanliga biverkningar vid behandling med morfin preparat?

Obstipation, illamående, kräkning, dåsighet, svårigheter att urinera, urinträngningar eller andningsdepression (mindre vanligt dock) .

Sju olika exempel finns här.

Nämn fyra egenvårdsåtgärder som kan underlätta tarmtömningen?

Fysisk aktivitet, rikligt med vätska, fiberrik kost, ta god tid på sig vid toalettbesök stressa inte!

Vilken insats har diciplinära befogenheter när det gäller missnöjet med den medicinska vården?

Socialstyrelsen.

Hur anmäler patienter missnöje med vården i första hand?

Kontaktar vårdenhetschefen på aktuell avdelning.

Ange sex kriterier gällande standardiserad blodtrycksmätning.

Arm i hjärthöjd, vila 5 min innan, rätt storlek på manchett, mät i samma arm, handflatan vänd uppåt, ej korsade ben, ej rökt eller druckit kaffe/alkohol minst 30 min innan, upprep. mätningar.

Vad är gränsvärdet för att diagnosen hypertorni ska defineras?

>140/90 mmHg

Mäts i mmHg.

Vad finns det för cirkulatoriskafaktorer som gör att blodtrycket stiger?

Ökat kärlmotstånd och volym blod som hjärtat pumpar runt per minut är ökad.

Två orsaker här.

Vad finns det för riskfaktorer till hypertorni?

Rökning, övervikt, högt saltintag, låg fysiskaktivitet, stress, alkoholkonsumtion och viss ärftlighet.

Vad kännetecknar personcentreradvård?

Pat. ses i sitt sociala sammanhang och sätts framför sin sjukdom, blir sedd och förstådd som en unik individ. Individuella behov och delaktighet är nödvändigt. Ger stöd så pat. kan ta beslut och respekterar dess val.

Vad finns det för hjälp att få för en patient som vill sluta röka?

Motiverande samtal, stödgrupper, patientundervisning, sluta röka linjen och läkemedel bla.

Finns fem exempel här.

En patient är påväg in till er med hjärtinfarkt. Vad är det för utrustning ni bör ha framme som kan förväntas användas?

Defibrillator, LUCAS (om det finns), hjärtbräda/hjärtsäng, syrgasutrustning, material för venprov och PVK, lkm för akutbehandling samt EKG.

Nio olika förslag hittar du här.

Vilka tre diagnoskriterier finns det vid hjärtinfarkt?

Förhöjt Troponinvärde (TnT), bröstsmärtor och ST-höjning.

Vad innebär en STEMI?

Hjärtinfarkt med ST-höjning som visas på EKG.

Vad finns det för trolig akut behandlingsåtgärd som ges vid en ST-höjningsinfarkt (STEMI)?

PCI-behandling

Vad innebär PCI-behandling?

En kateter förs in i ett kärl (i ljumske/handled) till stället där förträngningen finns och en ballong blåses upp så ett nät vecklas ut vilket sedan håller upp kärlet/förträngningen.

Själva operativa ingreppet.

Hur fungerar T. Trombyl (Acetylsalicylsyra)? Förklara enkelt så patienter förstår.

Blodförtunnande vilket minskar risken för proppbildning.

Vad finns det för vanliga biverkningar med T. Trombyl (Acetylsalicylsyra)?

Ökad blödningsbenägenhet och dyspepsi (magbesvär).

Två stycken vanliga biverkningar.

Hur fungerar Sublingualspray Nitrolingual (Glyceryltrinitrat)? Förklara enkelt så patienter förstår.

Vidgar kärlen så en smärtlindrande effekt uppnås.

Vad finns det för vanliga biverkningar med Sublingualspray Nitrolingual (Glyceryltrinitrat)?

Huvudvärk, blodtrycksfall (ortostatisk hypotension), ökad hjärtfrekvens (takykardi), svaghet (asteni), sömnighet och yrsel.

Sex vanliga biverkningar nämns här.

Varför bör du alltid säga till patienter att ligga ner är de tar Sublingualspray Nitrolingual (Glyceryltrinitrat)?

Då det kan ge blodtrycksfall (ortostatisk hypotension) finns risk att de ramlar och slår sig.

Har samband med en vanlig biverkning.

Vad är angina pectoris?

Kärlkramp- Bröstsmärtor som strålar ut mot nacke och armar, andfåddhet och trötthet.

Vad innebär fatigue?

Extrem trötthet som är patologisk och som ej går över efter sömn och vila.

Vad finns det för krisreaktioner som vanligen uppstår efter en hjärtinfarkt?

Nedstämd, orolig och upplevelse av meningslöshet.

Tre känslor.

I en krisrekation ingår fyra faser. Vilka är faserna?

Chockfas, reaktionsfas, berabetningsfas och nyorienteringsfas.

I en krisrekation ingår fyra faser. Vad innebär chockfasen?

Apati, svårt att ta till sig händelsen, svårt att minnas eller ta till sig information.

Chockfasen varar alltifrån en kort stund upp till en vecka, ibland betydligt längre.

I en krisrekation ingår fyra faser. Vad innebär reaktionsfasen?

Mycket känslor- ångest, skuld, rädsla, skam och sorg. Varför? och "orättvist" infinner sig ofta.

Reaktionsfasen kan pågå i månader och inleds i och med att man börjar öppna ögonen för det som hänt och gradvis släpper in verkligheten.

I en krisrekation ingår fyra faser. Vad innebär bearbetningsfasen?

Copingstrategier tas fram, starka reaktioner minskar, gamla aktiviteter upptas igen och kan kännas viktigt att göra nya erfarenheter.

Bearbetningsfasen kännetecknas av att den drabbade på allvar börja inse verkligheten och sakta vänder sig mot framtiden igen.

I en krisrekation ingår fyra faser. Vad innebär nyorienteringsfasen?

Acceptans. Det som hände är nu ett minne och en erfarenhet.

Nyorienteringsfasen har inget egentligt slut.

Vad betyder förkortningen VDT?

Djup ventrombos.

Är nog inte så viktigt att kunna egentligen. Men är på svenska och de tre bokstäverna är första bokstaven i orden de förkortar.

Vilka troliga symptom beskriver patienter med djup ventrombos?

Svullnad, tyngdlös känsla i benet, smärta i benet, förändrad färg på benet i form av rodnad och värmeökning i benet.

Fem grejer här.

Varför används kompressions strumpa vid djup ventrombos?

Minskar svullnaden, stimulerar att nya blodkärl bildas och motverkar att bensår uppstår.

Tre orsaker.

Vad kan vara bra att tänka på som ytterligare åtgärder vid kompressionsbehandling och djup ventrombos?

Fysisk aktivitet är viktigt och högläge vid vila. Ta på strumporna på morgonen då benen är lite smalare & ta av under natten. Observera sår & förändringar som rodnad.

Sex olika åtgärder.

Ordination: 0,5 ml Fragmin från förfylld spruta med 25 000E/ml per dag.


Ampullerna innehåller 10 ml med 10 000 E/ml. Hur mycket ska du dra upp i en spruta ifrån ampullen för rätt dos?

Den ordinerade dosen är alltså 12 500 E per dag och då blir det 1,25 ml som skall dras upp och ges varje dag.

Det fanns alltså inga förfyllda sprutor på avdelningen så du får dra upp själv ifrån ampullerna.

Fragmin ges vid engångsdos med ca. 200 E/kg kroppsvikt. Hur mycket väger pat. om den ordineras 0,5 ml ifrån en förfylld Fragminspruta med 25 000 E/ml per dag?

Patienten borde väga 62,5 kg.

Vilka injektionsställen är lämpliga för subkutana injektioner?

Magen, låren eller skinkan (dorsoglutealt).

Tre olika ställen.

Vid en subkutan injektion i magen, hur mäter du ut insticksområdet?

En hästskoformad/halvcirkel runt naveln mäts ut på undersidan av naveln. Där ges injektionen i fettvävnaden.

Kan vara bra att rita om man får denna fråga tänker jag.

Vid en subkutan injektion i låret, hur mäter du ut insticksområdet?

I mitten av lårets framsida på utsidan ges injektionen i fettvävnaden.

Kan vara bra att rita om man får denna fråga tänker jag.

Vid en subkutan injektion i skinkan (dorsoglutealt), hur mäter du ut insticksområdet?

Mät ut en fyrkant mellan höftbenet och sätesfåran på skinkan. Dela in fältet i fyra kvadranter med ett kors i mitten. Ge injektionen i fettvävnaden i den yttre övre kvadranten.

Kan vara bra att rita om man får denna fråga tänker jag.

Vad kan du ge patienter för råd för att få en bättre nattsömn?

Inte dricka kaffe på kvällen, varva ner innan sängdags och lägg ifrån dig ljusa skärmar, lagom temperatur i sovrum, inte vila på dagen, fysisk aktivitet under dagen men inte sent på kvällen innan läggdags, ha mörkt och tyst/lugnt i rummet.

Massor av olika råd här.

Vad finns det för olika sätt att bedöma risk för undernäring hos patienter? Nämn minst två!

Body Mass Index (BMI), Mini Nutritional Assessment (MNA), Nutritional Risk Screening (NRS)

Finns i alla fall tre exempel här.

Vad mäter man med MNA?

Mini Nutritional Assessment, nutritionsstatus och risk för undernäring.

Förkortning på engelska.

Vad betyder BMI och hur beräknas det?

Body Mass Index. Kroppsvikt/Kroppslängd^2 dvs. kg/m^2

Vad står förkortningen för och hur ser formeln ut?

Vad används modifierad norton skala till?

Mätning av risk för trycksår. Här kollas bland annat fysisk aktivitet, nutritionsintag, vätskeintag, psykisk status, inkontinens, rörelseförmåga och allmäntillstånd.

Mäts ofta på äldre eller folk som är sängliggande.

Vad finns det för olika knep för att förbättra miljön i samband med måltid?

Duka fint, lägg upp maten fint, lugn och ro vid matplatsen, god måltidsmiljö, lagom stora portioner upplagt, använd rätt hjälpmedel om det behövs & låt alla sinnen frestas t ex. doftar gott.

Vilka frågor kan ställas vid en smärtanalys?

Var gör det ont (lokalisation)? När gör det ont (situationer)? Hur känns smärtan (karaktär)? Hur påverkar det vardagen? Känner du dig tillräckligt smärtlindrad?

Fem exempel här.

Vad finns det för olika smärtskattningsinstrument?

VAS-skalan, Abbey pain scale, smärtkarta, FLACC, NCCPC/BOSS.

Finns iaf fem exempel.

Senaste tiden har pat. fått smärtor i vänster ben redan efter en kort promenad. Pat. måste då stannaför att smärtorna ska försvinna. Vad tror du det är för diagnos?

Claudicatio intermittens alltså fönstertittarsjukan

Vad mäter man med en dopplermätare?

Ankel-armindex dvs. eventuella skillnader i blodtrycket i armar och ben för att få reda på eventuella cirkulatoriska störningar.

Vad ger en dopplermätare svar på?

Eventuella arteriella störningar.

Vad kan du ge för råd gällande egenvård av fötter till en diabetiker?

Regelbunden fottvätt, byt strumpor dagligen, undersök fötterna noga varje dag, använd välpassande skor, gå inte barfota och smörj in fötterna.

Sex olika råd här.

Hur tillämpar du basala hygienrutiner?

Kortärmad ren arbetsdräkt varje dag, sprita före & efter handskar, inga ringar/armband, använd skyddskläder, ej nagellack, tvättar händerna vid smutsigt arbete och använder handskar.

Finns i alla fall fem exempel här.

Var är den huvudsakliga lokalisationen av arteriella bensår?

Såren sitter oftast distalt på foten (tår, häl), men kan även sitta på underbenet.

Var är den huvudsakliga lokalisationen av venösa bensår?

Lokaliseras vanligen i "damaskregionen". Vanligast är medialsidan av underbenets nedre 1/3-del. Ofta endast ett sår, men ibland har patienten multipla venösa sår.

Vilka bensår bör kompressionsbehandlas?

Venösa bensår bör alltid kompressionsbehandlas och arteriella bör inte det.

Arteriella eller venösa?Vilken typ av bensår ger ofta svår smärta?

Arteriella bensår ger ofta stora smärtor medan de venösa inte gör lika ont.

Arteriella eller venösa?

På vilken typ av bensår påvisas ofta nedsatthudtemperatur i sårområdet?

Vid arteriella bensår brukar huden kring såret kännas kallt.

Arteriella eller venösa?

Hur behandlas i allmänhet arteriella bensår?

Rökstopp! Minskning av ev. antihypertensiv behandling så att blodtrycket ligger på övre acceptabel gräns, gångträning, höjd huvudände nattetid, kärlkirurgisk åtgärd om möjlig.

Bortsett från omläggning, ge exempel på behandlingar. Fem exempel är nämnda här.

Hur behandlas i allmänhet venösa bensår?

Venkirurgi kan bli aktuellt. Ödembehandling är viktigt. Kompressionsbehandling med pumpstövel, lindning eller kompressionsstrumpa är därför ett måste vid behandling av venösa bensår.

Bortsett från omläggning, ge exempel på behandlingar.

Vad finns det för tre olika faser gällande sårläkning?

Inflammationsfasen, nybildningsfasen och mognadsfasen.

Hur kännetecknas de tre olika faserna i sårläkning?

Inflammationsfasen= rodnad, värmeökning & smärta. Nybildningsfasen=granulationsvävnad som fyller ut sårhålan. Mognadsfasen=granulations-vävnaden tillbakabildas & såret bleknar.

Inför op. i lokalbedövning: har du informerat pat., kontrollerat hudkostym, puls, BT, EKG, ID-märkning, SaO2, vikt, temp, tagit blodprover, gett post-op. lkm., låst in värdesaker och dokumenterat allt. Vad gör du mer med patienten? Fem åtgärder!

Pat. är duschad, har rena op.kläder, sängen op. bäddad, tryckavlastande madrass, tagit bort nagellack

2g lkm. spädes i 100 ml sterilt vatten. Hur blir styrkan i mg/ml?

20mg/ml

Hur ofta ska en PVK inspekteras?

Minst 3 gånger per dygn.

Antal gånger per dygn.

Hur gör du för att inspektera en PVK?

Undersöker rodnad, svullnad, värmeökning, smärta och en palpabel sträng i kärlet. Provar så att PVKn fungerar och ser när den är satt samt om den fortfarande behövs.

Vad gör du eller tittar du efter?

Vad står PVK för?

Perifer venkateter.

Var placeras en PVK helst?

Handryggen eller underarmen.

Vilken är den vanligaste komplikationen till PVK?

Tromboflebit.

Att desinfektera huden innan PVK-inläggning är den viktigaste infektionsförebyggande åtgärden. Hur länge ska du vänta innan du sticker efter utförd huddesinfektion?

Tills desinfektionsmedlet har torkat.

PVK ska fixeras noga och förbandet märkas. Vad ska dokumenteras på förbandet?

Datum och klockslag för PVK-inläggning samt din signatur.

Orsaken till att tromboflebit utvecklas beror på olika faktorer. Vilken åtgärd kan bidra till att förebygga tromboflebit?

Välja så liten PVK som möjligt.

Vilka är de tidigaste symtomen på tromboflebit?

Rodnad och ömhet.

Varför läggs en PVK in på en patient?

För att:


upprätthålla eller korrigera vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.


administrera läkemedel.


ge transfusion av blod eller blodkomponenter.

Du har precis satt en PVK på en patient. Vad bör du nu dokumentera?

Information till patienten, indikationer för PVK, storlek, placering hö/vä (tydlig dokumentation om PVK är placerad på fot), tidpunkt för inläggning, genomspolning, misslyckade instick som kan ha skadat kärleteventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat), patientens subjektivt upplevda besvär

Lång lista på exempel här.

Vilka är vanliga ställen för en patient att få trycksår? Ange minst sex stycken olika!

Bakhuvud, öron, axelled, skulderblad, armbåge, sakrum, glutealt, höftbenskam, sittbensknölar, mellan knän, anklar och hälar.

Finns 12 olika förslag här.

Vad bör en omvårdnadsepikris innehålla?

Vårdtid, kontaktorsak (OBS! ej medicinsk diagnos), PAS, info om närstående, sammanfattning av omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och resultat av dessa, aktuellt omvårdnadsstatus, ev. utskrivningsplanering.

Nio exempel är angivna här. PAS betyder patientansvarig sjuksköterska.

Vilken information behöver en patient ha inför en gastroskopi?

Var undersökningen kommer att ske, att vara fastande, att pat. är vaken under undersökningen och att personalen där kommer att ta väl hand om honom.

Varför är det extra viktigt att en person med magsår slutar röka?

För att rökningen ökar magsyretillverkningen och förvärrar då sår och förhindrar läkning.

I metabolt syndrom kan det ingå flera olika komponenter. Ange 4 olika komponenterförutom hypertoni och övervikt som kan bekräfta metabolt syndrom?

Förhöjt fasteplasmaglukos, förhöjda triglycerider, kraftigt förhöjt BMI och mikroalbuminuri.

Vad innebär det med motiverande samtal?

Motiverande samtal innebär bland annat att skapa ett bra samtalsklimat, samt att stödja ochstimulera patienten att återta makten över sin egen situation.

Vad är en atelektas?

En sammanfallen lungblåsa.


Hur gör du för att undvika atelektaser efter operation?

Motståndsandas i PEP-redskap, tidig djupandning, mobilisering och god smärtlindring.

Tre exempel här.

Hur gör du för att föebygga trycksår efter operation?

Mobilisera pat., tryckavlasta, antidecubitusmadrass, mjuk och elastisk hud, lägesändring, väl nutrierade och använd kuddar som avlastning mellan knän.

Sju olika förslag.

Ange minst fyra olika fakta som skall dokumenteras i samband med att du satt en PVK på en patient?

Lokalisation, storlek, tidpunkt, ev. misslyckade försök, genomspolning, pat. upplevelse och användning av PVK.

Vad finns det för olika knep du kan använda dig av för att venerna ska framträda tydligare?

Värmekuddar, hänga ner med handen, göra pumprörelser, sprita av huden kan ibland fungera och att försiktigt klappa på/stryka över kärlet.

Du ordination på att sätta en infusion med 1000 mlbuffrad glukos (50 mg/ml) med hastigheten av 100ml per timme. Hur mång droppar per minut ska det vara inställt på?

100 ml/60 min=1,66 ml/min.


1,66 ml/min*20 drp= 33,2 drp./min.

Droppaggregatet ger 20 dr/ml.

Vilka kriterier finns det för att pat. ska få lämna uppvaket efter operation?

AF= 12-20 andetag/min., afebril, puls= 50-100slag/min.,POX >93%, cirkulatoriskt stabil.

Vad kan du som SSK göra för omvårdnadsåtgärder hos en febril patient?

Bädda med torra sängkläder, ge nya kläder, erbjuda sval dricka och hålla svalt i rummet.

Fyra exempel här.

Vad bör ingå i omvårdnadsanamnesen?

Kontaktorsak,överkänslighet, tidigare hälsohistoria, social situation och livsstil.

Fem delar nämnda här.

Vad bör du kontrollera förutom PVK:ns funktion i samband med att du skall koppla erytrocyter på en patient?

Att identiteten stämmer på pat., blodgrupp stämmer, hållbarhetstiden på påsen, inga koagel eller liknande i påsen.

Fem exempel angivna.

Vad är viktigt att tänka på under informationssamtal med en patient?

Lugn och ro, trygg miljö i ett avskiljt rum, sitt i ögonhöjd till pat., tid att ställa frågor, bekräfta att pat. förstått, gott om avsatt tid och ta hänsyn till patietntens tillstånd att ta in information.

Sju olika punkter är nämnda här.

Vad är du skyldig att dokumentera gällande biobankslagen gällande patienters prover?

Att pat. ger medgivande eller ej till att vävnader och prover lagras.

Vad betyder KLL?

Kronisk lymfatisk leukemi.

För att ta reda på att en pat. har detta tas ett benmärgsprov.

Vad finns det för vanliga biverkningar vid behandling med Prednisolon®(glukokortikoid) som är en typ av kortison?

Biverkningar som exempelvis hämning av infektionsförsvar, aktivering av infektioner (som t.ex.tuberkulos), osteoporos, hypertoni, muskelatrofi och ödem är vanliga vid behandling med kortison.

Förklara på ett enkelt sätt, så att en patient förstår vad F-Hb är för något?

Det är ett prov som visar på om det finns blod i avföringen.

En patient undrar vad rektoskopi är för slags undersökning. Förklara för dem vadundersökningen innebär så att de förstår.

Det är en undersökning av nedersta delen av tarmen (rektum) som görs genom en liten slang med en kamera på som förs upp i ändtarmen.

Vilken lag, förutom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), styr att en individuellt anpassadinformation skall ges till patienter och anhöriga?

Patientsäkerhetslagen

Ange 4 aspekter som kan innefattas i begreppet andlighet förutom tro, religion ochlivsåskådning.

Andliga och kulturella aspekter kan exempelvis vara värderingar, upplevelsen av meningsfullhet och existentiella frågor.

Har bara tre svar här.

Vad innebär explorativ laparotomi?

Man öppnar buken i diagnostiskt syfte.

Vilka är de fyra hörnstenarna som skall beaktas i den palliativa vården?

Symtomkontroll och lindring av symtom beaktas, att man arbetar i team, att det finnskontinuitet i vården samt att närstående involveras och får stöd

Vad finns det för omvårdnadsåtgärder du kan vidta för att öka energi intaget för en pat. som mår illa och alltså inte äter så mycket?

Energiberika kosten (grädde istället för mjölk på gröten och olja i gröt t ex., välj kost som pat. tycker är gott och är sugen på, komplettera med näringsdrycker och tätare måltider.

Fyra åtgärder här.

Vad bör du beakta gällande huden innan du sätter på ett depåplåster?

Att huden är sval, torr, hel och ren.

I alla fall fyra förslag här.

Vad finns det för fysiologiska förändringar och tecken du kan observera hos en patient som är nära döden?

Medvetandesänkt, minskad urinproduktion, förändrat andningsmönster, kall om händer och fötter samt att de är marmorerade, svag puls och ansiktet ser insjunket ut.

Sju olika punkter finns här.

Hur gör du för att konstatera ett dödsfall (om du har delegation för detta)?

Känn efter pulsar, lyssna på hjärtat, lys i ögonen med ficklampa då pupillerna är ljusstela och kolla så patienten ej har någon andning.

Fyra saker att göra här.

Vad finns det för åtgärder du bör göra med en pat. vid ett dödsfall?

Kontakta ansvarig läk. anhöriga och boka transport. Avsluta all medicinskbeh., avlägsna alla infarter, ta reda på ev. implantat & dokumentera, ta bort kuddar och fäll säng till planläge, slut ögon, tvätta pat., raka bort skäggstubb, kamma håret, tejpa ihop sår & förstärk bandage, torka munhåla & näsborrar, fukta läpparna, sätt dit proteser, stäng munnen, två rena lakan under den döde, rent underlägg under stjärt, klä den döde, respektera anhöriga och dess önskemål och märk kroppen med två lappar en runt hand- el. fotled och en på kläder.

MASSOR av åtgärder att göra här. Försök att minnas några i alla fall!

Vad står de olika bokstäverna för i minnesregeln MIDAS som används vid medvetslöshet hos patienter?

Meningit/sepsis


Intoxindikation


Diabetes


Andningsproblem


Skallskada

Vad finns det för olika undersökningar du kan göra för att bedöma en pats. medvetandegrad?

Orenterad till tid och rum, vakenhetsgrad, reagerar på beröring, kontrollera ögon- rörelse & pupillstorlek.


Alert-Voice responsive-Pain responsive- Unresponsive (AVPU)

Du palperar pulsen vid handledens tumsida. Vilkenartär palperar du?

A. Radialis.

Du pumpar upp manschetten tills du inte kännernågon puls i a. radialis och därefter pumpar du upp ytterligare.Hur många mmHg pumpar du upp när du intekänner pulsen längre?

30 mmHg.

Du släpper ut trycket i blodtrycksmanschetten. Medvilken hastighet, mätt i mmHg/sek, släpper du uttrycket?

2-3 mmHg/sekund bör trycket släppas med.

Vilken del av blodtrycket erhålls med palpatoriskmätning?

Systoliska blodtrycket är palpatoriskt.

Beskriv vad såromläggning enligt ren rutin innebär.

Såret tvättas med kranvatten och läggs om med rena, ej sterila produkter.

Vilka fem steg ingår i omvrådnadsprocessen?

Identifiering av behov,