• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är ett sinne och vad används de till?

Uppfatta externa stimuli, kemiska eller fysiska och omvandla dessa till syn-, hörsel-, känsel-, lukt-, eller smakupplevelser.


Perception av omvärlden och sig själv, för att behålla homeostas.

Vad är en sensorisk receptor och vilka olika sorter finns det?

En specialiserad cell/nervände som registrerar stimuli, förändrar dessa till elektriska signaler/potentialer och skickar de vidare till nervsystemet och CNS.
- Kemoreceptorer registrerar lukt, smak


- Mekanoreceptorer registrerar fysisk stimuli, hörseln, känseln.


- Fotoreceptorer registrerar ljus, synen.


- Elektriska receptorceller, lorenzinska ampuller.

Vad är Jono- och Metabotropa receptorer?

Jonotropa - påverkar membranpotentialen, jonkanaler öppnas direkt vid stimulering. A receptor that that directly alters membrane permeability to a type of ion when it combines with its ligand.


Metabotropa - använder 2nd messengers och signalf...

Jonotropa - påverkar membranpotentialen, jonkanaler öppnas direkt vid stimulering. A receptor that that directly alters membrane permeability to a type of ion when it combines with its ligand.
Metabotropa - använder 2nd messengers och signalförstärkning för att skicka vidare signalen. A receptor that that indirectly alters membrane permeability to a type of ion when it combines with its ligand.

Afferent?

Carrying to, as in a neuron that carries impulses to the central nervous system (afferent neuron), or a blood vessel that carries blood to a structure.
Till något! Inåtgående!


Affect = påverkad.
Receptor -> afferenta nervbanor -> CNS

Efferent?

Carrying outward or away from, as in a neuron that carries impulses outward from the central nervous system (efferent neuron), or a blood vessel that carries blood away from a structure.
Från något!


Effect = påverkar.
CNS -> efferenta nervbanor -> muskel

Vad styr styrkan på en neurologisk reaktion?

En aktionspotential ser likadan ut i alla celler, det är frekvensen på den som avgör styrkan på signalen. Vart i hjärnan + vart på kroppen stimulit träffar bestämmer också hur starkt något uppfattas. Efter ett tag vänjer sig receptorerna vid ett stimuli och minskar responsen på denna, en förändring i stimuli krävs för att signalen ska uppfattas.

Vad är thalamus roll i sinnesfysiologin?

Postkontor! Omkopplingscentra för inkommande signaler, rätt signal till rätt del av hjärnan.

Postkontor! Omkopplingscentra för inkommande signaler, rätt signal till rätt del av hjärnan.

Mekanoreceptor

Mekanoreceptor

Huden innehåller flera olika typer mekanoreceptorer som reagerar på smärta, tryck, beröring, kyla, värme. Hårcellen är en mekanoreceptor som reagerar på tryck genom att läcka vätska.

Huden innehåller flera olika typer mekanoreceptorer som reagerar på smärta, tryck, beröring, kyla, värme. Hårcellen är en mekanoreceptor som reagerar på tryck genom att läcka vätska.

Vad är en neuromast?

Hårcell hos fiskar, sitter i sidolinjen och känner av små små förändringar i strömningarna vattnet runtomkring. Det finns ytliga och de som sitter i kanaler med porer.

Hårcell hos fiskar, sitter i sidolinjen och känner av små små förändringar i strömningarna vattnet runtomkring. Det finns ytliga och de som sitter i kanaler med porer.

Hur registreras gravitation & läge (balans)?

a