• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är exkretion?

Utsöndring av organiska nedbrytningsprodukter, ffa kväve som bildas när proteiner bryts ned. Nedbrytning av aminosyror ger ammoniak (NH3) som är giftigt.

Vilka är de tre olika sorters exkretion och hur fungerar de?

1. Ammoniak vädras ut genom gälarna hos marina fiskar.


2. Kväve utsöndras som urea, det kräver mycket vatten och energi. Mammalier gör detta.


3. Fåglar och reptiler utsöndrar kväve som urin-syra (det vita i fågelbajs/kiss). Bra om ma...

1. Ammoniak vädras ut genom gälarna hos marina fiskar.
2. Kväve utsöndras som urea, det kräver mycket vatten och energi. Mammalier gör detta.
3. Fåglar och reptiler utsöndrar kväve som urin-syra (det vita i fågelbajs/kiss). Bra om man lever i torr miljö eller inte kan avvara vatten.

Marina benfiskar är ammonotella, vad innebär det?

De kan inte koncentrera urinet pga outvecklade nefroner, därför blir urinet isoosmotiskt. Kvävet utsöndras i form av ammoniak genom gälarna.

Vad får att leva i saltvatten för konsekvenser för marina mammalier och hur löser de det?

De får i sig mycket salt eftersom de vistas i salta miljöer. Marina mammalier har mycket välutvecklade nefron med lång henleys slinga vilket gör att de kan koncentrera urinet mycket.

Hur ser en vertebratnjure ut i stora drag och vad är dess funktion?

Funktionen är att bli av med giftiga och överflödiga ämnen genom att koncentrera och utsöndra urin.


1500 liter passerar njurarna per dygn och bildar 170 liter primärurin som bildar ca 2 liter urin. Varje njure har cirka 1.2 miljoner nefron...

Funktionen är att bli av med giftiga och överflödiga ämnen genom att koncentrera och utsöndra urin.
1500 liter passerar njurarna per dygn och bildar 170 liter primärurin som bildar ca 2 liter urin. Varje njure har cirka 1.2 miljoner nefron till detta.

Vilka är urinproduktionens fyra steg och vad händer i dem?

De tre första stegen är reglering av ämnen.


1. Filtration - Primärurin bildas i glomerulus.


2. Reabsorption - Vatten, salter och näringsämnen återtas från njurtubuli.


3. Sekretion - Restprodukter sekreeras till njurtubuli.


4. Urinkoncentrering - Vatten återtas till kroppen från njurtubuli. Detta gör däggdjur och fåglar.

Vart sker filtreringen och hur går det till?

Vart sker filtreringen och hur går det till?

Afferent arteriol leds in i glomeruli-kapillärer i bowmans kapsel där allt utom blodceller och proteiner pressas ur blodet genom det mycket genomsläppliga fenestrat. Detta ökar osmolariteten i efferenta arteriolen vilket underlättar upptaget tillbaka till denna som omsluter nefronet.

Hur går reabsorptionen till, vad absorberas och vart sker den?

Hur går reabsorptionen till, vad absorberas och vart sker den?

Från primärurinet från bowmans kapsel sker en aktiv transport från urin till blodkärlen som omsluter nefronen. Näringsämnen (glukos och aminosyror) och joner (Na+, Cl-, HCO3‐, PO42‐,Ca 2+, Mg2+) absorberas aktivt, den drivs av Na+,K+-ATPas. Vatten tas upp osmotiskt där epitelet är permeabelt för vatten (alla delar utom uppåtgående delen av henleys slinga), aquaporiner underlättar detta. Ammonotella djur (marina fiskar) har knappt någon henleys slinga och kan därför inte koncentrera urinet.

Vad är sekretion och vart/hur sker den?

Vad är sekretion och vart/hur sker den?

Sekretion är en aktiv transport av ffa avfallsämnen från omslutande blodkärl till renala tubuli. Exogena substanser som gifter och mediciner samt avfallsprodukter som kreatinin transporteras till tubuli. pH regleras också genom att H+ och K+-joner sekreras (till proxymala distala tubuli).

Vart och hur sker urinkoncentreringen?

I samlingsrören bestäms urinkoncentrationen, vi - till skillnad från elasmobrancher - vill bli av med urea. Urean går några varv i njuren för att bygga upp en gradient så vätska och näringsämnen tas upp av blodet. Till slut är koncentra...

I samlingsrören bestäms urinkoncentrationen, vi - till skillnad från elasmobrancher - vill bli av med urea. Urean går några varv i njuren för att bygga upp en gradient så vätska och näringsämnen tas upp av blodet. Till slut är koncentrationen av urea så hög att det går ut i urinet. Counter-current gradienten som byggs upp i henleys slinga gör koncentreringen möjlig.

Vad regleras mha ADH, Antidiuretiskt hormon?

Vattenbalansen!


Vid vattenbrist känner osmoreceptorer av den ökade osmolariteten, då avger hypofysen ADH vilket ökar vattenpermeabiliteten mha akvaporiner. Mer vatten tas då upp av blodet vilket leder till mindre urinproduktion, vattenbristen är motverkad. Mer ADH, mer absorption.


Ökning av blodtrycket minskar ADH, mindre absorberas. Etanol blockerar (minskar) också ADH.

Förklara denna bild.

Förklara denna bild.

Om osmolariteten går upp (eller blodtrycket går ner) så ökas ADH, det leder till att absorptionen av vatten ökar och urinvolymen minskar.
Om osmolariteten går ner eller blodtrycket går upp minskas ADH, mindre vatten absorberas och man kissar mer.
För att hålla kroppen i balans, homeostas!

Förklara denna bild.

Förklara denna bild.

Om plasmavolymen eller/och Na+ går ner, känner renin av detta och ökar produktionen av aldosteron för att motverka nedgången. Då tas mer Na+ upp från primärurinen och saltexkretionen minskar.
Om plasmavolymen eller Na+ går upp (pga ökat H2O) minskar aldosteron, Na+-upptaget går ner och exkretionen av salt ökar.