• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad måste organismer i marina miljöer anpassa sig till?

- Att klara sig med lite syre


- Att reglera pH


- Temperatur‐reglering


- Att hålla sig flytande


- Ljus‐förhållanden


- Tåla höga tryck


- Reglera jon- och vattenbalansen

Vad är Osmo- och Jonreglering?

Organismens förmåga att reglera salt‐ ochvattenbalansen intracellulärt ochextracellulärt för att cellerna ska få optimalalevnadsförhållanden.

Marina miljöer är mångsidiga

- Temperaturer; -2 °C till 45 °C


- Salthalter; kust 25-30, haven 35, hällkar 25-50, strandzoner 5-30 promille

Vad är Osmotiskt tryck?

Trycket som motverkar volymskillnaden som skapas när osmos sker.

Trycket som motverkar volymskillnaden som skapas när osmos sker.

Vad är skillnaden på Osmolaritet och Osmolalitet?

OSMOLARITET = lösta partiklar per liter vatten
OSMOLALITET = lösta partiklarper kilo vatten

Isoosmotisk

En lösning med samma antal partiklar som referenslösningen, tex yttermediet (jmf med extracellulärvätskan) eller extracellulära vätskan (jmf med urin).

Hypoosmotisk

Lösning med färre partiklar än den en jämför med, tex yttermediet (jmf med extracellulärvätskan) eller extracellulära vätskan (jmf med urin).
"Sötvatten är hypoosmotiskt jämfört med salthalten i en fisk"

Hyperosmotisk

En lösning med fler antal partiklar än den en jämför med, tex yttermediet (jmf med extracellulärvätskan) eller extracellulära vätskan (jmf med urin).
"Salthalten i fisken är hyperosmotisk mot sötvatten"

Euryhalin

Klarar stora förändringar i yttermediets osmolaritet. Typiskt för brackvattenlevande organismer, evertebrater, musslor, sessila varelser.

Stenohalin

Klarar endast små förändringar i yttermediets osmolaritet. De klarar inte av brackvatten. De flesta osmokonformerare är stenohalina. Tex fisk i stora barriärrevet.

Salterna varierar inte inne i cellerna, intracellulärt. Det är på den extracellulära nivån förändringar sker, i elasmobrancher (hajar, rockor) och marina evertebrater, vi andra har stabila koncentrationer i både intra och extracellulära vätskorna.

Vad är osmolariteten i vatten jämfört med intracellulära vätskor?

Strategi för att upprätthålla homeostas:


Osmokonformera.

Låter den inre miljöns osmolaritet förändras när den yttre gör det. Konformerare tål ofta miljöförändringar sämre än reglerare. Sådana djur har celler som tål förändringar i den inre miljön. Marina vertebrater + pirål gör detta....

Låter den inre miljöns osmolaritet förändras när den yttre gör det. Konformerare tål ofta miljöförändringar sämre än reglerare. Sådana djur har celler som tål förändringar i den inre miljön. Marina vertebrater + pirål gör detta.


Hamnar de i sötare vatten kommer vatten tränga in i organismen och den sväller för det tar lång tid att osmokonformera.

Strategi för att upprätthålla homeostas:


Osmokonformera och jonreglera.

Använder organiska ämnen (tex giftiga ämnet urea) som osmolyter i blodet för att kontrollera osmolariteten i extracellulära miljön. Vatten diffunderar in över alla epitel. Urea destabiliserar protein men detta motverkas av TMAO som även fu...

Använder organiska ämnen (tex giftiga ämnet urea) som osmolyter i blodet för att kontrollera osmolariteten i extracellulära miljön. Vatten diffunderar in över alla epitel. Urea destabiliserar protein men detta motverkas av TMAO som även fungerar som osmolyt.


Elasmobrancher (broskfiskar), kvastfeningar (latimeria) och grodor gör detta.

Strategi för att upprätthålla homeostas:


Osmoreglering.

Håller den inre miljöns osmolaritet och jonhalt konstant, när den yttre förändras. De har alltså välutvecklade homeostasmekanismer. Marina benfiskar gör detta. Lugnare inre miljö men kräver mer energi.

Håller den inre miljöns osmolaritet och jonhalt konstant, när den yttre förändras. De har alltså välutvecklade homeostasmekanismer. Marina benfiskar gör detta. Lugnare inre miljö men kräver mer energi.

Vad är en Osmolyt?

Ett ämne som används för att öka osmolariteten i extra/intracellulära vätskan. Aminosyror, organiska ämnen som tex urea och TMAO fungerar som osmolyter.

Hypoosmotisk reglerare

Saltvattenfisk, tex torsk.
Lägre osmolaritet i inre miljön som den reglerar till att ha samma som i cellen. Vatten dras ut ur kroppen för att öka osmolariteten och motverka skillnaden, joner dras in. Lösningar är renal (via njurarna) exkret...

Saltvattenfisk, tex torsk.


Lägre osmolaritet i inre miljön som den reglerar till att ha samma som i cellen. Vatten dras ut ur kroppen för att öka osmolariteten och motverka skillnaden, joner dras in. Lösningar är renal (via njurarna) exkretion av tvåvärda joner och extra-renal (ffa gälarna) exkretion av envärda joner mha kloridceller. De kissar lite och dricker mycket.

Lösningar för hypoosmotiska reglerare:


- Kloridceller

Kloridceller är specialiserade celler i gälarna som transporterar ut envärda joner från fisken till havet. Mycket pumpaktivitet. Känsliga för tungmetaller

Kloridceller är specialiserade celler i gälarna som transporterar ut envärda joner från fisken till havet. Mycket pumpaktivitet. Känsliga för tungmetaller

Gälarnas celltyper

CC - transporterar joner
MC - mucocyter sekrerar mucus, slemlager på gälarna.
PVC - gasepitelceller

CC - transporterar joner


MC - mucocyter sekrerar mucus, slemlager på gälarna.


PVC - gasepitelceller

Lösningar för hypoosmotiska reglerare:


- Låg urinproduktion av koncentrerad urin

Njurarna koncentrerar urinen i henleys slinga, marina benfiskar har inte detta, deras urin är isoosmotiskt.

Lösningar för hypoosmotiska reglerare:


- Dricka vatten

Benfiskar dricker saltvatten för attkunna extrahera ut vattnet ur det.Jon‐kopplad vattentransport i tarmen för att skapa gradienter och öka upptaget.

Euryhalina fiskar

Fiskar som vandrar kan anpassa sig till olika miljöer genom att vara i olika stadier som är anpassade för den dåvarande miljön. Tex smolt.

Hyperosmotiska reglerare

Högre osmolaritet i inre miljön än yttre gör att joner dras ut ur kroppen och vatten dras in för att utjämna gradienten till yttermiljön. Denna fisk lever i sött vatten.

Högre osmolaritet i inre miljön än yttre gör att joner dras ut ur kroppen och vatten dras in för att utjämna gradienten till yttermiljön. Denna fisk lever i sött vatten.

Extra-renala exkretionsorgan.

Saltkörtlar som utsöndrar joner, finns kring ögonen hos marina fåglar och vissa reptiler vid Galapagos.