• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Agent
Samling egenskaper, strategier og evner som interagerer med artifakter og andre agenter.

Responderer på omgivelser, med eller uten formål, person/ familie.
Agentens egenskaper
LEM
Lokasjon (fysisk, konseptuell), Evner (hvordan påvirke verden), Minne (inntrykk fra fortiden))

NB; Minne = kunstig intelligens, dualisme
Strategier
Betinget handlingsmønster som indikerer hva som skal gjøres under bestemte betingelser.

Atferd i en spesifikk situasjon. Endres over tid ved seleksjon.
Populasjon
Samling av agenter eller strategier. Flere populasjoner kan være aktive i et situasjon.

Avgrenses ved at to eller flere agenter kan benytte en strategi brukt av den andre.
Artifakt
Malor:
Materiell ressurs
Fast lokasjon
Responderer på agentens handling
Type
Agenter eller strategier i en populasjon med ett eller flere felles trekk.

(Rødhårede agenter er en type i en populasjon av styreledere)
System
En større samling som omfatter en eller flere populasjoner av agenter og muligens også artifakter.

MASA:
Miljøfaktorer (relevante), Agenter, Strategier, Artifakter
Komplekse Systemer
Sterke interaksjoner mellom elementene, slik at nåtidige hendelser tungt influerer sannsynligheten for mange senere former for hendelser.

SIMEN TIPS
Komplekse Adaptive Systemer
Systemer som søker tilpasning (adaption).

- Deler av systemet
- Må ikke lede til fordeler (noen,alle, ingen)
Co-Evolusjonære Prosesser
Hver forandring endrer den konteksten neste forandring skap prøves ut og evalueres i (mulig inkl. suksess kriterier)
Performance Measures
Ulike, inkonsekvente, endres over tid.
Suksesskriterier.
Attribution of credit
Suksessive tilnærminger til tilpasning (sml. shaping).
Delmål/ best practice.
Harnessing complexity
Utnytte kompleksiteten i systemet
Tøyle ikke kontrollere (byråkrati)
Seleksjonsenhet i komplekse systemer
Nettverkene
Strukturen i systemene
Exploit (Utnytte)
Utnytte det som virker/ fordelene.
Mer økonomisk enn å finne på nye ting.
Explore (Utforske)
Variasjon: skape noe nytt.
Dyrt men tidvis nødvendig.
Likheter mellom Atferdsanalyse & Kompleksitetstilnærming
Seleksjonstilnærming
Systemtilnærming
Populasjoner viktig av tre grunner
KMM:
Kilde til læring
Mottaker av forbedring (/endring)
Miljø
Komplekse Adaptive Systemer består av..
Variasjon, interaksjon, seleksjon
(Exploration/ Exploitation, Interaksjonsmønstre, Suksesskriterier)

VIS-E-VIS
Felles trekk ved kompleksitetsforskning
1. Variasjon: Riktig balanse ml variabilitet & likhet
2. Interaksjon: Hva bør interagere med hva, når
3. Seleksjon: Hvilke agenter/ strategier bør kopieres og hvilke bør destrueres.
Designer
Introduserer nye artifakter, strategier eller agenter (ny divisjon vedtas.

(maskin i fabrikken, tilnærming til budsjettering, ny divisjon vedtas)
Policy makers
Kontrollerer interaksjonen mellom ulike typer agenter

(Segregering, Integrering)
Kompleksitets revolusjonen
Teknologi --> Økt ant. relasjoner/ interaksjoner --> Økt variabilitet --> Flere aktører.

--> Økt mulighet for tilpasning
--> Økt avhengighet
Karakteristikker på komplekse systemer
ESKAS FUNKSJON & STRUKTUR:
Emergente fenomener
Selvorganiserende
Komplekse adaptive systemer
Funksjon og Struktur
Interaction pattern
The recurring regularities of contact types within a system
Reduksjonisme
"Complexity is what interests scientists in the end, not simplicity. Reductionism is the way to understand it. The love of complexity without reductionism makes art; the love of complexity with reductionism makes science."
(Wilson, Consilience)
Seleksjon
De nødvendige elementene i en seleksjonsprosess er: Replikasjon, variasjon, interaksjon med kritiske miljøfaktorer og differensiell overlevelse som resultat av interaksjonen. Kan forklare veldig komplekse atferdsformer.